Ankestyrelsens principafgørelse 70-09 om fleksydelse – fradrag – pensionsordning – invalidepension

256

Resume:

Ved behandlingen af en ansøgning om fleksydelse skulle kommunen opgøre den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger. Kommunen skulle herved anvende de beløb, der var indberettet, umiddelbart før ansøgeren nåede fleksydelsesalderen.

Love:

Lov om fleksydelse – lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007 – § 18

Sagsfremstilling:

En mand overgik til fleksydelse fra den 1. juli 2007, som 63-årig. Ved beregning af ydelsens størrelse foretog kommunen fradrag forhans pensionsordninger, som de var indberettet i forbindelse med, at han nåede fleksydelsesalderen (60 år). Blandt de indberettede ordninger var 2 alderspensionsordninger i hans pensionskasse, oprettet i forbindelse med ansættelsesforhold.

Manden fik i sommeren 2007 tilkendt invalidepension fra pensionskassen. Dette berørte ikke de eksisterende alderspensionsordninger. Manden gjorde gældende, at hans invalidepension ikke skulle medføre fradrag i fleksydelsen.

Beskæftigelsesankenævnet var enigt i kommunens beregning af fleksydelsen. Nævnet bemærkede yderligere, at fleksydelsen ikke blev nedsat på grund af invalidepensionen, men alene på grund af de pensionsordninger, der var blevet indberettet i 2003.

I klagen til Ankestyrelsen var det igen gjort gældende, at invalidepension ikke indgik i de pensionsordninger, der skulle medføre nedsættelse af fleksydelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på at belyse praksis for fradrag i fleksydelse for pensionsordninger.

Afgørelse:

Manden havde ikke ret til udbetaling af mere i fleksydelse.

Efter reglerne om beregning af fleksydelse skulle der foretages nedsættelse af fleksydelsen på grund af pensionsordninger, der var omfattet af afsnit 1 i pensionsbeskatningsloven. Der var dog visse ordninger, der var undtaget. Dette gjaldt blandt andet invalidepension.

Til brug for beregningen af fleksydelse skulle pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. indberette ordningerne til told-og skatteforvaltningen kort før og efter, at fleksydelsesalderen blev nået, i det konkrete tilfælde 60 år.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen ved beregningen af fleksydelsen havde opgjort pensionsværdien på grundlag af de indberetninger, der i overensstemmelse med reglerne var sket i sommeren 2003.

Der blev endvidere lagt vægt på. at pensionskassen havde oplyst, at de pensionsordninger, der var blevet indberettet i 2003, hverken var ophævet eller ændret til invalidepension. Fleksydelsen var således ikke blevet nedsat på grund af den invalidepension, manden fik tilkendt i sommeren 2007.

Ankestyrelsen kom således til det samme resultat som beskæftigelsesankenævnet.