Ankestyrelsens principafgørelse 72-09 om boligstøtte – indtægter – efterregulering – oplysningspligt – mod bedre vidende

256

Resume:

Det var en betingelse for efterregulering for hele året på grund af en uoplyst indkomststigning, at støttemodtageren havde været klar over, eller burde have været klar over stigningen i husstandsindkomsten. Støttemodtageren led af følger af en blodprop i hjernen og boede på plejehjem.

Sagen blev hjemvist til kommunen, som skulle foretage en konkret vurdering af, om det kunne lægges støttemodtageren til last, at kommunens kontor for boligstøtte ikke havde fået oplysning om indkomststigningen.

Love:

Lov om individuel boligstøtte – lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 – § 47, stk. 1, § 47, stk. 4 og § 47, stk. 5

Sagsfremstilling:

En modtager af boligydelse boede i 2006 på et plejehjem. Hun led af følger af en blodprop i hjernen.

I april 2006 blev der udbetalt et stort beløb til hendei ekstraordinært aktieudbytte. Støttemodtageren orienterede ikke kommunen om denne uforudsete indtægt.

Kommunen traf afgørelse om tilbagebetaling af boligydelse for hele 2006.

Det sociale nævntiltrådte kommunens afgørelse. Nævnet fandt, at det var uden betydning, om støttemodtageren af helbredsmæssige grunde havde været ude af stand til at overholde sin oplysningspligt.

I klagen til Ankestyrelsen blev det gjort gældende, at det var urimeligt, at der skulle ske tilbagebetaling for hele året, da støttemodtageren ikke havde haft mulighed for at oplyse kommunen om den ekstra indtægt.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om nævnets afgørelse var i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis.

Afgørelse:

Sagen blev hjemvist til kommunen.

Ankestyrelsen fandt, at hvis indkomsten hos en modtager af boligstøtte i et støtteår oversteg den beregnede husstandsindkomst med mere end et beløb, der for 2006 udgjorde 19.900 kr., var udgangspunktet, at der skulle ske tilbagebetaling af den boligstøtte, der var udbetalt med urette.

Modtageren af boligstøtte havde pligt til at give oplysning til kommunen om alle forhold, der kunne medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. Hvis modtageren ikke i løbet af året havde givet kommunen meddelelse om indkomstændringer, ansås ændringerne for at vedrøre hele året.

Støttemodtageren havde i april fået en ekstra indtægt, som burde have været oplyst til kommunen.

Støttemodtageren skulle dog kun tilbagebetale for meget udbetalt boligydelse for tiden før ændringen i husstandsindkomsten, hvis hun havde været klar over, eller burde have været klar over stigningen i husstandsindkomsten.

Ud fra de foreliggende helbredsmæssige oplysninger kunne det ikke med tilstrækkelig sikkerhed afgøres, om støttemodtageren havde tilsidesat sin oplysningspligt.

Kommunen skulle derfor foretage en konkret vurdering af, om det kunne lægges støttemodtageren til last, at hun ikke havde orienteret kommunens kontor for boligstøtte om stigningen i husstandsindkomsten.