Ankestyrelsens principafgørelse 81-09 om ledighedsydelse – ferie – beregning

256

Resume:

Når en modtager af ledighedsydelse holder ferie med ledighedsydelse, skal ledighedsydelsen beregnes på samme måde, som hvis der ikke blev holdt ferie.

Det fremgår af aktivlovens regel om ledighedsydelse under ferie, at personer, derafholder ferie i perioder med ledighedsydelse, skal have udbetalten ledighedsydelse, der svarer til det, den pågældende hidtil har modtaget.

I den konkrete sag, hvor borgeren havde modtaget ledighedsydelse gennem et stykke tid, var der brugt en måde at beregne ledighedsydelsen på, når borgeren ikke holdt ferie og en anden beregningsmåde i en periode, hvor borgeren havde holdt ferie.

Ankestyrelsen hjemviste derfor sagen til ny beregning i kommunen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 – § 74e, stk. 6

Sagsfremstilling:

En borger, der modtog ledighedsydelse, var ikke enig med kommunen i det beløb, han havde fået udbetalt i en måned, hvor han havde holdt 2 ugers ferie med ledighedsydelse.

Kommunen havde meddelt borgeren, at kommunen beregnede ledighedsydelse/ferie efter aktivlovens § 74 d, stk. 2, hvorefter ydelsen ikke kunne udgøre mere end 91 procent eller mindre end 82 procent af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, som var maximum kr. pr. uge 3.110 og minimum kr. pr. uge 2.800.

Kommunen havde i et tidligere tilfælde, hvorborgeren også modtog ledighedsydelse og havde holdt ferie med ledighedsydelse, udbetalt differencen mellem den udbetalte ledighedsydelse/ferie og den udbetaling,han normalt fik.

Kommunen angavsom årsag til, at der var forskel i beregningen, at beregning af ledighedsydelse pr. måned var 3.110kr. gange 52 divideret med12lig13. 476 kr., uanset hvor mange uger/dage, dervar i måneden, hvorimod kommunen i en brudt månedfandt, at beregningen skulle skepr. uge lig3. 110 kr. gangeuge/dage.

Kommunen brugte således en måde at beregne ledighedsydelsen på, når borgeren ikke holdt ferie, og en anden beregningsmåde, når borgeren holdt ferie.

Beskæftigelsesankenævnetfandt, atledighedsydelsen var korrekt beregnet.

Nævnet henviste til aktivlovens § 74 e, stk.6, jf. aktivlovens § 74 d, stk. 2.

Nævnet lagde herved vægt på, at det fremgik af aktivlovens § 74 e, stk. 6, jf. § 74 d, stk. 2, at til en person, der holdt ferie i perioder med ledighedsydelse, udbetaltes en ledighedsydelse, der svarede til det, den pågældende hidtil havde modtaget.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at det fremgik af aktivlovens § 74 d, stk. 1, at ledighedsydelsen skulle ydes for indtil 5 dage om ugen.

Derved ville der i måneder med flere dage, 31 dage være en forskellig udbetaling i forhold til måneder med færre dage, 28, 29 eller 30 dage.

Nævnet anførte afslutningsvis, at borgeren derfor ville opleve en differentieret udbetaling fra måned til måned, men at ydelsen for perioder med 5 dage ville være den samme, hvilket ifølge sagens akter var 3.110 kr.

Borgerens forbund klagede påvegne af borgerenover beskæftigelsesankenævnets afgørelse til Ankestyrelsen.

Forbundet anførte i klagen, at det økonomisk pludselig kunne betale sig at spekulere i at afholde ferie i måneder med flest arbejdsdage.

Forbundet fandt ikke, at det kunne have sin rigtighed, at der skulle være forskel på det månedlige udbetalte ledighedsydelsesbeløb. Forbundethenviste til, at det af aktivlovens § 74 e, stk. 6 fremgik, at personer, der afholdt ferie i perioder med ledighedsydelse, skulle have udbetalt en ledighedsydelse, der svarede til det, den pågældende hidtil havde modtaget.

Forbundetanførte endvidere, at borgerensferieafholdelse samlet set havde betydet en indtægtsnedgang på 1.036 kr. brutto, idetborgeren i denmåned, hvorhan havdeholdt ferie i 2 uger, kun fik udbetalt 12.440 kr. i ledighedsydelse mod en normal månedlig ledighedsydelse på 13.476 kr.

Beskæftigelsesankenævnetfastholdt ved genvurderingensin afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt mødetil belysning af praksis for beregning af ledighedsydelse under ferie.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at detvar den samme beregningsmåde, der skulle anvendes hver måned gennem året, uanset om der blev holdt ferie eller ej.

Beskæftigelsesudvalget lagde ved vurderingen herafvægt på, at det af aktivlovens § 74e, stk. 6 om ledighedsydelse under ferie fremgik, at den pågældende under sin ferie skulle modtage den samme ydelse, som den pågældende hidtil havde modtaget.

Det fremgik, atkommunen i sin afgørelse havde brugt en måde til at beregne ledighedsydelsen på gennem året og en anden beregningsmåde iborgerens ferieperiode.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg hjemviste derfor sagen til kommunen til ny beregning.