Ankestyrelsens principafgørelse 14-17 om ældrecheck – efterbetaling – formue – nye oplysninger – genoptagelse – ulovbestemt grundlag

256

Afgørelser om ikke at udbetale den supplerende pensionsydelse (ældrechecken)

Den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) udbetales uden ansøgning. Ydelsen udbetales i januar måned, hvis Udbetaling Danmark har de nødvendige oplysninger og vurderer, at pensionisten i øvrigt opfylder betingelserne for retten til den supplerende pensionsydelse.

Når Udbetaling Danmark træffer afgørelse om ikke at udbetale den supplerende pensionsydelse i januar måned, skal Udbetaling Danmark meddele dette i en begrundet afgørelse til pensionisten – evt. i pensionsmeddelelsen for januar.

Det skal fremgå af begrundelsen for afgørelsen, hvorfor pensionisten ikke har haft ret til at få udbetalt den supplerende pensionsydelse i januar. Udbetaling Danmark skal begrunde om årsagen til den manglende udbetaling skyldes, at pensionistens formue overstiger formuegrænsen, eller at den forventede personlige tillægsprocent vil betyde, at ydelsen vil blive nedsat således, at den beregnede ydelse vil være mindre end 200 kr.

Pensionisten skal orienteres om fristen for at komme med nye oplysninger om formuen pr. 1. januar. Det vil sige, at pensionisten skal orienteres om, at den supplerende pensionsydelse kun efterbetales, hvis oplysninger om formuen pr. 1. januar modtages inden den 31. juli.

Når Udbetaling Danmark ikke har de nødvendige oplysninger til at træffe afgørelse om den supplerende pensionsydelse (ældrechecken)

Når Udbetaling Danmark ikke har de nødvendige oplysninger om pensionistens formue til at vurdere, om pensionisten er berettiget til den supplerende pensionsydelse (ældrechecken), skal Udbetaling Danmark bede pensionisten om de nødvendige oplysninger.

Udbetaling Danmark bør i den forbindelse fastsætte en rimelig frist for pensionisten til at svare på henvendelsen.

Udbetaling Danmark skal oplyse pensionisten om den betydning, det kan få, hvis pensionisten ikke medvirker til sagens oplysning – såkaldt processuel skadevirkning.

Hvis pensionisten ikke fremsender oplysninger inden for den fastsatte frist, skal Udbetaling Danmark træffe afgørelse om pensionistens ret til den supplerende pensionsydelse i umiddelbar forlængelse af fristens udløb. Afgørelsen skal begrundes og meddeles pensionisten. Pensionisten skal samtidig orienteres om muligheden for inden den 31. juli at komme med nye oplysninger om formuen pr. 1. januar.

Nye oplysninger om formuen pr. 1. januar – lovbestemt genoptagelse

Den supplerende pensionsydelse efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om formuen pr. 1. januar, som viser, at formuen ikke oversteg formuegrænsen, og betingelserne for retten til den supplerende pensionsydelse i øvrigt er opfyldt. Samtidig må den forventede personlige tillægsprocent ikke medføre, at ydelsen bliver nedsat således, at den beregnede ydelse vil være mindre end 200 kr.

Ulovbestemt genoptagelse

De almindelige principper om genoptagelse på ulovbestemt grundlag gælder ved siden af den lovbestemte regel om genoptagelse. Principperne om genoptagelse på ulovbestemt grundlag, er dog begrænset af den ovennævnte bestemmelse om, at den supplerende pensionsydelse efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger om formuen pr. 1. januar.

Hvis en pensionist kommer med nye faktiske oplysninger om formuen pr. 1. januar efter ovennævnte frist (den 31. juli), skal Udbetaling Danmark ikke genoptage sagen på ulovbestemt grundlag, medmindre der foreligger særligt undskyldende omstændigheder.

Særligt undskyldende omstændigheder kunne eksempelvis være alvorlig sygdom, dog under forudsætning af, at pensionisten har været ude af stand til at varetage sine interesser i hele perioden.

Udbetaling Danmark skal herudover genoptage en sag på ulovbestemt grundlag, hvis der er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med den oprindelige behandling af sagen, eller hvis der fremkommer nye retlige forhold.

Efterregulering af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken)

Den supplerende pensionsydelse efterreguleres på samme måde som pensionen i øvrigt, dvs. efter udløbet af det kalenderår, som ydelsen vedrører.

Lovgivning:

Lov om social pension (pensionsloven/socialpensionsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1239 af 13. oktober 2016.

Forvaltningsloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om Udbetaling Danmark er forpligtet til at vurdere, om sager – om den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) – skal genoptages på ulovbestemt grundlag, når pensionisten fremkommer med nye oplysninger om formuen efter udløbet af fristen på 6 måneder efter udgangen af januar.

2. Reglerne

Pensionsloven

Det fremgår af § 39, stk. 7, at den supplerende pensionsydelse efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger om formuen pr. 1. januar, som viser, at formuen ikke oversteg formuegrænsen og betingelserne for udbetaling i øvrigt er opfyldt.

Det fremgår af § 39 b, stk. 1, at Udbetaling Danmark årligt foretager en endelig efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår.

Det fremgår af § 72 d, stk. 1, i lov om social pension, at den supplerende pensionsydelse (ældrecheck) udbetales til folkepensionister, som inden den 1. januar i det pågældende år er berettiget til pension og som i øvrigt opfylder betingelserne for retten til ydelsen.

Det fremgår af § 72 d, stk. 2, at den supplerende pensionsydelse ikke udbetales, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælle eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen.

Det fremgår af § 72 d, stk. 5, at den supplerende pensionsydelse ikke udbetales, hvis den beregnede ydelse efter nedsættelse er mindre end 200 kr.

Det fremgår af § 72 d, stk. 6, at den supplerende pensionsydelse udbetales i januar måned, hvis Udbetaling Danmark har de nødvendige oplysninger.

Forvaltningsloven

Det følger af forvaltningslovens § 2, at forvaltningsloven gælder, når der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed.

Det følger af forvaltningslovens § 22, at en afgørelse, der meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Det følger af retssikkerhedslovens § 10, at den myndighed, der skal træffe afgørelse i en sag, har ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse (officialprincippet).

Det følger af det forvaltningsretlige princip om meddelelse, at en afgørelse skal meddeles for at få virkning efter sit indhold.

3. Andre principafgørelser

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

96-10: historisk, gælder ikke længere. Denne principafgørelse er kasseret den 1. marts 2017, da der er kommet nye regler på området.

4. Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Udbetaling Danmarks afgørelse om afslag på at modtage ældrecheck (supplerende pensionsydelse) for 2015. Udbetaling Danmark afgjorde sagen den 18. november 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Udbetaling Danmark skal genoptage din sag og træffe en ny afgørelse.

Det betyder, at vi ophæver Udbetaling Danmarks afgørelse og hjemviser sagen til ny behandling.

Udbetaling Danmark skal inddrage de oplysninger, du har givet om din formue pr. den 1. januar 2015. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling af din sag godt kan føre til det samme resultat.

Udbetaling Danmark kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der er sket en væsentlig sagsbehandlingsfejl i din sag.

Fejlen er, at Udbetaling Danmark ikke havde meddelt dig en afgørelse om din ret til ældrechecken for 2015, før du henvendte dig den 18. november 2015.

Vi mener derfor, at din sag skal genoptages på ulovbestemt grundlag.

Vi hjemviser på denne baggrund sagen til ny behandling. Udbetaling Danmark skal inddrage dine oplysninger om din formue pr. den 1. januar 2015, når Udbetaling Danmark skal vurdere, om du har ret til ældrechecken i 2015. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Hvad er afgørende for resultatet

Du fik ikke udbetalt ældrechecken i januar 2015.

Udbetaling Danmark sendte i marts 2015 et brev til dig om ældrechecken, som du ikke reagerede på.

Udbetaling Danmark fulgte ikke op på den påbegyndte sagsbehandling og meddelte dig derfor ikke en afgørelse om, at du ikke havde ret til ældrechecken 2015.

Du henvendte dig til Udbetaling Danmark den 18. november 2015, fordi du ikke havde fået udbetalt ældrechecken for 2015.

Du oplyste i den forbindelse om din formue.

Udbetaling Danmark afgjorde samme dag, at du ikke havde ret til ældrechecken. Udbetaling Danmark gav afslag på ældrechecken, fordi du ikke havde henvendt dig med oplysningerne om din formue inden for den lovbestemte frist på 6 måneder efter udgangen af januar.

Udbetaling Danmark tog ikke stilling til, om din sag skulle genoptages på ulovbestemt grundlag.

Vi er opmærksomme på, at du ikke reagerede på henvendelsen i marts 2015. Det ændrer ikke ved resultatet, fordi det er en væsentlig sagsbehandlingsfejl, at Udbetaling Danmark ikke meddelte dig en afgørelse om afslag på ældrechecken i rimelig tid efter, at du i marts havde modtaget brevet fra Udbetaling Danmark om ældrechecken.

Om reglerne

Når Udbetaling Danmark ikke har de nødvendige oplysninger om pensionistens formue til at vurdere, om pensionisten er berettiget til den supplerende pensionsydelse (ældrechecken), skal Udbetaling Danmark bede pensionisten om de nødvendige oplysninger.

Udbetaling Danmark bør i den forbindelse fastsætte en rimelig frist for pensionisten til at svare på henvendelsen.

Udbetaling Danmark skal oplyse pensionisten om den betydning, det kan få, hvis pensionisten ikke medvirker til sagens oplysning – såkaldt processuel skadevirkning.

Hvis pensionisten ikke fremsender oplysninger inden for den fastsatte frist, skal Udbetaling Danmark træffe afgørelse om pensionistens ret til den supplerende pensionsydelse i umiddelbar forlængelse af fristens udløb. Afgørelsen skal meddeles pensionisten. Pensionisten skal samtidig have oplysning om fristen for at komme med nye oplysninger om formuen pr. 1. januar.

Den supplerende pensionsydelse efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om formuen pr. 1. januar, som viser, at formuen ikke oversteg formuegrænsen, og betingelserne for retten til den supplerende pensionsydelse i øvrigt er opfyldt. Samtidig må den forventede personlige tillægsprocent ikke medføre, at ydelsen bliver nedsat således, at den beregnede ydelse vil være mindre end 200 kr.

De almindelige principper om genoptagelse på ulovbestemt grundlag gælder ved siden af den lovbestemte regel om genoptagelse. Principperne om genoptagelse på ulovbestemt grundlag, er dog begrænset af den ovennævnte bestemmelse om, at den supplerende pensionsydelse efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger om formuen pr. 1. januar.

Hvis en pensionist kommer med nye faktiske oplysninger om formuen pr. 1. januar efter ovennævnte frist (den 31. juli), skal Udbetaling Danmark ikke genoptage sagen på ulovbestemt grundlag, medmindre der foreligger særligt undskyldende omstændigheder.

Særligt undskyldende omstændigheder kunne eksempelvis være alvorlig sygdom, dog under forudsætning af, at pensionisten har været ude af stand til at varetage sine interesser i hele perioden.

Udbetaling Danmark skal herudover genoptage en sag på ulovbestemt grundlag, hvis der er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med den oprindelige behandling af sagen, eller hvis der fremkommer nye retlige forhold.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i forbindelse med sagens behandling udtalt, at det er styrelsens opfattelse, at den lovbestemte genoptagelsesregel ikke afskærer Udbetaling Danmark fra at genoptage sager på ulovbestemt grundlag, hvis der er sket myndighedsfejl eller der foreligger særligt undskyldende omstændigheder.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Der er enighed om afgørelsen.