Ankestyrelsens principafgørelse 15-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke – nyfødt – foreløbig afgørelse – akut – øjeblikkeligt behov – samtykke

256

Resumé:

Det er en betingelse for at træffe en foreløbig afgørelse om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke af et barn umiddelbart efter fødslen, eller mens barn og forældre stadig opholder sig på hospitalet, at der er et øjeblikkeligt behov hos barnet for, at forældre og barn bliver skilt ad.

Et øjeblikkeligt behov hos barnet kan opstå som følge af, at forældrene har udadreagerende eller truende adfærd, der går ud over barnet, eller på anden vis ikke er i stand til at varetage omsorgen for barnet, heller ikke på hospitalet.

Barnets sundhedstilstand efter fødslen kan desuden have betydning for vurderingen af, om der er et øjeblikkeligt behov hos barnet for at komme i andre rammer end under forældrenes omsorg.

Det er ikke tilstrækkeligt, at det inden fødslen er vurderet, at der er et anbringelsesgrundlag.

Når forældrene og barn tager hjem fra hospital

Hvis forældrene ønsker at tage hjem fra hospitalet med det nyfødte barn, akut eller planlagt, er det en forudsætning for at træffe en foreløbig afgørelse om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke af barnet, at midlertidig støtte i hjemmet ikke kan afhjælpe problemerne, indtil sagen kan behandles på børn og unge-udvalgsmøde.

Forsøg på at få samtykke

Det er altid en forudsætning for at træffe en foreløbig afgørelse om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, at kommunen forinden, i den akutte situation, har forsøgt at få samtykke til anbringelsen fra indehaver(e) af forældremyndigheden over barnet.

Den konkrete afgørelse

Vi ophævede børn og unge-udvalgets afgørelse om godkendelse af den foreløbige afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af et nyfødt barn.

De beskrevne vanskeligheder hos forældrene havde ikke en sådan karakter, at disse nødvendiggjorde en adskillelse af forældre og barn under opholdet på hospitalet af hensyn til barnets øjeblikkelige behov, heller ikke af hensyn til barnets tilknytningsevne. Barnet havde efter fødslen vejrtrækningsproblemer, men rettede sig hurtigt. Der var ikke beskrevet uhensigtsmæssig adfærd fra forældrenes side eller manglende samarbejde, under opholdet på hospitalet forud for formandens foreløbige afgørelse om anbringelse.

Lovgivning:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016 – § 75, stk. 1 og § 58

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare kravene til en anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra forældremyndighedsindehavere af børn fra fødslen ved en foreløbig afgørelse fra formanden eller næstformanden for et børn og unge-udvalg.

2. Reglerne

Lov om social service § 58 fastslår, at børn og unge-udvalget uden samtykke kan beslutte, at et barn eller en ung skal være anbragt uden for hjemmet. Det er en betingelse, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges udvikling på grund af forhold i hjemmet eller hos barnet eller den unge selv. Det er desuden en betingelse, at problemerne ikke kan løses, mens barnet eller den unge bor hjemme.

Lov om social service § 75, stk. 1, fastslår, at formanden eller næstformanden for børn og unge-udvalget kan træffe en foreløbig afgørelse, hvis barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at børn og unge-udvalget træffer afgørelse. Den foreløbige afgørelse skal godkendes af børn og unge-udvalget inden 7 dage og gælder derefter i 1 måned.

3. Andre principafgørelser

Kasserede

C-11-08, hvor betingelserne for at træffe en foreløbig afgørelse om anbringelse ikke var opfyldt, selv om der forelå en akut situation, da kommunen ikke havde forsøgt at indhente et samtykke til en midlertidig anbringelse og ikke havde givet en begrundelse herfor.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

Der var ikke akut behov for at anbringe barnet uden for hjemmet den xx. xx 2016

Vi er således kommet til et andet resultat end børn og unge-udvalget.

Der var enighed på ankemødet.

Begrundelsen for afgørelsen om at ophæve den foreløbige afgørelse

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke var et øjeblikkeligt behov hos barnet, der gjorde det nødvendigt den xx. xx 2016 at træffe en foreløbig afgørelse om anbringelse af barnet uden for hjemmet uden samtykke.

Årsagen er, at problemerne i hjemmet på tidspunktet for den foreløbige afgørelse ikke påvirkede barnet sådan, at afgørelsen om at anbringe barnet uden for hjemmet ikke kunne afvente, at børn og unge-udvalget behandlede sagen.

Vi henviser til, at barnet efter fødslen ikke stod for at skulle hjem med sine forældre, AA og BB.

Vi vurderer, at de beskrevne vanskeligheder hos AA og BB ikke havde en sådan karakter, at disse den xx. xx 2016 nødvendiggjorde en adskillelse af AA og BB og barnet under opholdet på hospitalet af hensyn til barnets øjeblikkelige behov, heller ikke af hensyn til barnets tilknytningsevne.

Vi henviser også til, at barnet efter fødslen havde vejrtrækningsproblemer, men at barnet hurtigt rettede sig. Cirka en time efter fødslen er barnet beskrevet som et barn, der havde det godt, virkede livlig og fin med en god farve.

Vi henviser endelig til, at der ikke er oplysninger om uhensigtsmæssig adfærd fra AA og BBs eller manglende samarbejde, under opholdet på hospitalet den xx. xx 2016 forud for formandens foreløbige afgørelse.

Oplysningerne om AA fremgår særligt af status fra Familieambulatoriet af xx. xx 2016, forældrekompetenceundersøgelse fra xx 2016, journal fra CC Hospital samt kommunens journalnotat om forløbet den xx. xx 2016 op til den foreløbige afgørelse.

Oplysningerne om BB fremgår særligt af status fra Familieambulatoriet af xx. xx 2016, forældrekompetenceundersøgelse fra xx 2016, risikovurdering af xx. xxi 2016 ved psykolog, journal fra CC Hospital samt kommunens journalnotat om forløbet den xx. xx 2016 op til den foreløbige afgørelse.

Oplysningerne om barnet fremgår af journal fra CC Sygehus samt kommunens journalnotat om forløbet den xx. xx 2016 op til den foreløbige afgørelse.

Formanden eller næstformanden for børn og unge-udvalget kan træffe en foreløbig afgørelse, hvis barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at børn og unge-udvalget træffer afgørelse. Den foreløbige afgørelse skal godkendes af børn og unge-udvalget inden 7 dage og gælder

derefter i 1 måned.

Vi har desuden brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget uden samtykke kan beslutte, at et barn eller en ung skal være anbragt uden for hjemmet. Det er en betingelse, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges udvikling på grund af forhold i hjemmet eller hos barnet eller den unge selv. Det er desuden en betingelse, at problemerne ikke kan løses, mens barnet eller den unge bor hjemme.