Ankestyrelsens principafgørelse 16-17 om ændring af anbringelsessted – adoption uden samtykke – afbrudt samvær – anonymisering af anbringelsessted

256

Principafgørelsen fastslår

Børn og unge-udvalget kan ikke bestemme, at et barn skal flyttes fra sit anbringelsessted til de mulige adoptivforældre, hvis flytningen alene er begrundet med en forventet adoption uden samtykke.

Når Statsforvaltningens afgørelse om adoption uden samtykke er indbragt for retten, er afgørelsen om adoption ikke endelig. Afgørelsen er først endelig, hvis retten stadfæster statsforvaltningens afgørelse.

Af samme grund kan børn og unge-udvalget heller ikke bestemme, at samværet mellem forældrene og det anbragte barn skal afbrydes, eller at anbringelsesstedet skal anonymiseres, hvis dette alene er begrundet med den forventede adoption.

I den konkrete sag var et barn på 8 måneder blevet anbragt uden samtykke umiddelbart efter fødslen. Børn og unge-udvalget havde samtidig anmodet Ankestyrelsen om at give samtykke til adoption uden samtykke. Ankestyrelsen gav samtykke, og Statsforvaltningen traf derefter afgørelse om, at barnet kunne bortadopteres uden forældrenes samtykke. Forældrene indbragte denne afgørelse for retten.

Børn og unge-udvalget traf afgørelse om, at barnet skulle flyttes til den familie, som forventeligt ville blive barnets adoptivforældre. Udvalget besluttede desuden, at samværet skulle afbrydes, og at det nye anbringelsessted skulle anonymiseres af hensyn til barnets mulighed for tilknytning til de forventede adoptivforældre. Barnets forældre klagede over afgørelserne.

Ankestyrelsen ophævede alle 3 afgørelser.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvornår børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om ændring af barnets eller den unges anbringelsessted.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016.

• § 69, stk. 3, om ændring af anbringelsessted

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser om spørgsmålet

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014 til serviceloven om særlig støtte til børn og unge og deres familier

• Pkt. 581 om ændring af anbringelsessted

Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

• X skal ikke flyttes fra sit nuværende anbringelsessted

• Samværet mellem X og hans forældre skal ikke være afbrudt i en periode på 1 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse

• X´s forældre kan få oplyst X´s anbringelsessted

Vi er således kommet til et andet resultat end børn og unge-udvalget om ændring af X´s anbringelsessted, overvåget samvær mellem X og hans forældre, og anonymisering af X´s anbringelsessted.

Kommunen vil kontakte X´s forældre om, hvad der videre skal ske.

Der var enighed på ankemødet.

Begrundelsen for afgørelsen om at ophæve afgørelsen om ændring af anbringelsessted

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer under hensyn til formålet med anbringelsen og X behov for kontinuitet i opvæksten, at X´s behov for støtte for tiden bedst imødekommes ved, at X bliver boende i det nuværende anbringelsessted.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at der ikke er oplysninger om, at X´s behov for støtte ikke kan imødekommes på det nuværende anbringelsessted.

Vi lægger også vægt på, at X er anbragt i en midlertidig plejefamilie med henblik på adoption, og at Statsforvaltningen den 13. december 2016 har truffet afgørelse om at tillade, at X bliver frigivet til adoption. Denne afgørelse har X’s forældre den 4. januar 2017 indbragt for domstolene. Der er derfor ikke truffet en endelig afgørelse i adoptionssagen.

Vi lægger endelig vægt på, at X bliver anbragt hos sin nuværende plejefamilie umiddelbart efter fødslen den 16. juni 2016. X´s forældre er enige i anbringelsen af X uden for hjemmet, men de vil ikke give samtykke til en ændring af X´s anbringelsessted.

Oplysningerne om X fremgår særligt af børnefaglig undersøgelse af 22. maj 2016, udtalelse af 2. januar 2017 fra plejefamilien og samværsstatus af 3. januar 2017.

Om reglerne

Børn og unge-udvalget skal træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted, hvis der ikke er samtykke til ændringen. Ved afgørelsen skal børn og unge-udvalget tage hensyn til formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten. Udvalget skal vurdere, om barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsessted. Forvaltningen skal derefter træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted. Indstillingen til børn og unge-udvalget skal indeholde en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte.

Begrundelsen for at ophæve afgørelsen om afbrudt samvær

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at det ikke er nødvendigt af hensyn til X´s sundhed og udvikling, at X og hans forældre ikke har samvær.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at det er oplyst, at samvær med forældrene ikke er belastende for X.

Vi lægger desuden vægt på, at X skal forblive på sit nuværende anbringelsessted.

Vi lægger også vægt på, at X har samvær med forældrene i 1 time hver 4. uge. Samværet er støttet og foregår i Samværshuset. Plejemor er også med ved samværene af hensyn til trygheden for X.

Vi lægger endvidere vægt på, at det fremgår af samværsbeskrivelserne, at forældrene accepterer rammerne for samværet med X, og at de generelt er lydhøre over for, hvad X godt kan lide og er glad for.

Endelig lægger vi vægt på, at X er beskrevet til at være i god trivsel og i positiv udvikling.

Oplysningerne om X fremgår særligt af de ovenfor under ”begrundelse for afgørelsen om ændring af anbringelsessted” anførte oplysninger.

Oplysningerne om X´s mor fremgår særligt af forældrekompetenceundersøgelse af 10. maj 2016 og samværsstatus af 3. januar 2017.

Oplysningerne om X´s far fremgår særligt af forældrekompetenceundersøgelse af 10. maj 2016 og samværsstatus af 3. januar 2017.

Om reglerne

Børn og unge-udvalget kan beslutte, at der i en bestemt periode ikke skal være samvær mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling.

Begrundelsen for at ophæve afgørelsen om anonymisering af anbringelsesstedet

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at det ikke er nødvendigt af hensyn til X´s sundhed og udvikling, at forældrene ikke får oplyst, hvor X er anbragt.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at X skal forblive på sit nuværende anbringelsessted.

Vi lægger også vægt på, at forældrene allerede er bekendt med X´s nuværende anbringelsessted.

Vi henviser også til begrundelsen for afgørelsen om ophævelse af afgørelse om ændring af anbringelsessted.

Oplysningerne om X og hans forældre fremgår særligt af den ovenfor under begrundelsen om afgørelse om ændring af anbringelsessted nævnte kilder og de overfor under begrundelsen for afgørelsen om afbrudt samvær nævnte kilder.

Om reglerne

Børn og unge-udvalget kan beslutte, at forældrene eller netværket i en bestemt periode ikke må få oplyst, hvor barnet eller den unge er anbragt. Det er en betingelse, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.