Ankestyrelsens principafgørelse 19-17 om integrationsydelse – opholdskravet – nordiske statsborgere – ligestilling – tilknytning

256

Principafgørelsen fastslår

Nordiske statsborgere

En nordisk statsborger, der har gjort brug af sin ret til fri bevægelighed inden for EU, og som derfor ikke opfylder opholdskravet, har krav på en tilknytningsvurdering på samme måde som danske statsborgere på grund af reglerne om ligestilling af nordiske statsborgere i nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester.

Det betyder, at nordiske statsborgere efter en konkret vurdering kan være berettigede til uddannelses- eller kontanthjælp, hvis de har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

Generelt om opholdskravet

Det er en betingelse for at modtage hjælp til uddannelses- og kontanthjælp efter aktivloven, at personen har haft lovligt ophold her i riget i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år (opholdskravet). En person, som ikke opfylder opholdskravet, har ret integrationsydelse, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage hjælp.

Opholdskravet gælder både for danskere og udlændinge. Opholdskravet gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, der efter EU-retten er berettigede til hjælp. Når en EU-/EØS-borger efter EU-retten er berettiget til hjælp, er personen undtaget fra opholdskravet. Det gælder også for danske statsborgere, der efter EU-retten er berettigede til hjælp.

I forhold til hvornår en EU-/EØS-borger og danske statsborgere er berettigede til hjælp efter EU-retten henviser vi til principafgørelse 103-16.

En dansk statsborger, der efter sin tilbagevenden til Danmark fra et ophold i et andet EU-/EØS-land hverken opfylder opholdskravet eller har opnået arbejdstagerstatus, har alligevel ret til uddannelses eller kontanthjælp, hvis personen har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

Den konkrete sag

I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at en person med nordisk statsborgerskab havde krav på en tilknytningsvurdering ved vurderingen af, om der skulle ydes kontanthjælp eller integrationsydelse, fordi pågældende var omfattet af den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester og derfor skulle ligestilles med danske statsborgere.

Personen var norsk statsborger, havde udnyttet sin ret til fri bevægelighed ved at indrejse fra Norge til Danmark og opfyldte ikke opholdskravet. Det fremgik ikke af sagens oplysninger, at personen havde opnået og bevaret arbejdstagerstatus i Danmark.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tog med afgørelsen ikke stilling til artikel 7 om beskyttelse imod hjemsendelse i den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester, som indeholder en anden og selvstændig vurdering af tilknytning til bopælslandet.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om nordiske statsborgere, der har gjort brug af deres fri bevægelighed, og som derfor ikke opfylder opholdskravet, er omfattede af den personkreds, som har krav på en tilknytningsvurdering efter EU-retten og dermed kan være berettigede til uddannelses- eller kontanthjælp, selv om de ikke har opnået og bevaret arbejdstagerstatus i Danmark.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

• § 11, stk. 3, om at retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp også er betinget af, at personen lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år (opholdskravet).

• § 11, stk. 4, om at opholdskravet ikke gælder for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen.

• § 22, stk. 1, om at personer, der ikke opfylder opholdskravet, modtager integrationsydelse.

Bekendtgørelse af Nordisk Konvention af 14. juni 1994 om Social Bistand og Sociale Tjenester (nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester) nr. 150 af 21. november 1996.

• Artikel 2, nr. 1 a), om konventionens anvendelsesområde

• Artikel 4, om ligestilling af nordiske statsborgere

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

103-16: Fastslår, at en dansk statsborger, der efter sin tilbagevenden til Danmark fra et ophold i et andet EU-/EØS-land hverken opfylder opholdskravet eller har opnået arbejdstagerstatus, alligevel har ret til uddannelses- eller kontanthjælp, hvis personen har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

37-13: Fastslår, at en nordisk statsborger, der opholder sig lovligt i Danmark, kan få hjælp efter lov om aktiv socialpolitik på lige fod med en dansk statsborger. Hvis personen har bopæl i Danmark, har pågældende mulighed for at få kontanthjælp. For at være berettiget til hjælpen skal den nordiske statsborger ligesom en dansk statsborger opfylde de almindelige betingelser for at få hjælp efter aktivloven.

A-24-06: Fastslår, at en nordisk statsborger, der havde lovligt ophold i Danmark, og som på ansøgningstidspunktet havde været ude for en social begivenhed, havde ret til kontanthjælp, hvis hun opfyldte de øvrige betingelser for at været berettiget til hjælp, idet hun var omfattet af nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over XX Kommunes afgørelse om integrationsydelse. XX Kommune afgjorde sagen den 26. juni 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til kontanthjælp, men til integrationsydelse med virkning fra den 1. juli 2016.

Det betyder, at vi stadfæster kommunes afgørelse, da vi er kommet til samme resultat. Vi ændrer dog begrundelsen for afgørelsen.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har ret til kontanthjælp, men til integrationsydelse med virkning fra den 1. juli 2016.

Vi vurderer, at du ikke opfylder opholdskravet om lovligt ophold her i riget i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år for at modtage kontanthjælp.

Derudover vurderer vi, at din ret til kontanthjælp på samme måde som danske statsborgere afhænger af en konkret vurdering af, om du har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

Vi vurderer i den forbindelse, at du ikke har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er 56 år, og at du indrejste i Danmark den 23. oktober 2010 fra Norge.

Det fremgår ikke af sagens oplysninger, at du har opnået og bevaret status som arbejdstager i Danmark. Kommunen har den 5. oktober 2016 vurderet, at du ikke har ophold her i landet som arbejdstager.

Vi lægger også vægt på, at du er norsk statsborger, og at du er omfattet af nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester.

Det betyder, at du som norsk statsborger med bopæl i Danmark skal ligestilles med danske statsborgere i forhold til hjælp til forsørgelse.

Derudover lægger vi vægt på, at du har levet størstedelen af dit liv i Norge, hvor du oplyser, at du har boet frem 2010. Det betyder, at du har opholdt dig i Norge i 50 år.

Det fremgår, at du er gift, men ikke bor sammen med din ægtefælle. Kommunen oplyser, at din ægtefælle ikke har været udrejst inden for de seneste 7 ud af 8 år. Det fremgår også, at du ikke derudover har nær familie i Danmark.

Vi lægger til grund, at du ikke har gået i grundskole, taget en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i Danmark, fordi du først er indrejst i Danmark, da du var 50 år.

Det fremgår af sagens oplysninger, at du har modtaget kontanthjælp siden juli måned 2014.

Der er ikke i øvrigt oplysninger i sagen, der indikerer, at du har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

Vi har med afgørelsen ikke taget stilling til artikel 7 om beskyttelse imod hjemsendelse i den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester, som indeholder en anden og selvstændig vurdering af tilknytning til bopælslandet.

Om reglerne

Efter reglerne, er det en betingelse for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, at personen har haft lovligt ophold her i riget i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år. Personer, der ikke opfylder dette opholdskrav, har ret til integrationsydelse. Opholdskravet gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, der efter EU-retten er berettigede til hjælp.

Danske statsborgere, der vender tilbage fra et andet EU-/EØS-land, og som ikke har opnået arbejdstagerstatus i Danmark, kan efter EU-retten være berettigede til hjælp, selvom pågældende ikke opfylder opholdskravet, hvis pågældende efter en konkret vurdering har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

Efter Ankestyrelsens praksis har en dansk statsborger, der efter sin tilbagevenden til Danmark fra et ophold i et andet EU-/EØS-land og som ikke opfylder opholdskravet eller har opnået arbejdstagerstatus, alligevel ret til uddannelses- eller kontanthjælp, hvis personen har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark. Det beror på en konkret vurdering, om en dansk statsborger har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

Efter reglerne i nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester ligestilles statsborgere i et andet nordisk land, der har lovligt ophold eller lovlig bopæl i landet, med landets egne statsborgere ved anvendelsen af den lovgivning i et nordisk land, som konventionen omfatter.

Den nordiske konvention finder anvendelse på al lovgivning i de nordiske lande der til enhver tid gælder for social bistand og tjenester.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.