Ankestyrelsens principafgørelse 20-17 om sygedagpenge – beskæftigelseskrav – arbejdsløshedsdagpenge – afbrudt uddannelse

256

Principafgørelsen fastslår

For at opnå ret til sygedagpenge fra kommunen skal en borger opfylde beskæftigelseskravet.

Beskæftigelseskravet kan opfyldes ved, at borger, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.

Når en borger må afbryde sin uddannelse på grund af sygdom, er det afgørende for at opfylde beskæftigelseskravet, at borger ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt. Det er i den situation ikke en betingelse, at borger skal være aktivt arbejdssøgende inden sygemeldingen.

I den konkrete sag afbrød borger sin uddannelse på grund af sygdom. Borger kunne ikke melde sig ledig i a-kassen og stå til rådighed for arbejdsmarkedet inden sygemeldingen, da sygdommen var årsagen til, at borger måtte afbryde uddannelsen. Borgers a-kasse oplyste, at borger ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis sygdommen ikke var indtrådt.

Borger opfyldte beskæftigelseskravet og havde ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis de øvrige betingelser for ret til sygedagpenge var opfyldt.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare praksis for at opfylde beskæftigelseskravet i forhold til kommunen, når borger bliver sygemeldt fra uddannelse, og hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. nr. 1032 af 23. juni 2016:

• § 32, stk. 1, nr. 2, om beskæftigelseskravet for medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

63-12

En borger var fuldtidsmedlem af en a-kasse, men arbejdede på deltid. Borger havde ikke tilmeldt sig Jobcenteret for at få supplerende arbejdsløshedsdagpenge. På tidspunktet for borgers sygemelding havde borger således frasagt sig retten til supplerende arbejdsløshedsdagpenge. Derfor opfyldte borger ikke beskæftigelseskravet i forhold til sygedagpengeloven og havde ikke ret til sygedagpenge.

Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

• Du opfylder beskæftigelseskravet i forbindelse med dit sygefravær fra den 5. oktober 2016. Du har ret til sygedagpenge fra den 5. oktober 2016, hvis du opfyldte de øvrige betingelser for ret til sygedagpenge.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du havde den nødvendige tilknytning til arbejdsmarkedet ved din sygemelding den 5. oktober 2016.

Vi vurderer, at du opfyldte beskæftigelseskravet i forhold til kommunen, da du ville have været berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse fra en a-kasse, hvis du ikke var blevet syg.

Hvad er afgørende for resultatet

Ved vurderingen af at du opfylder beskæftigelseskravet i forhold til kommunen, lægger vi særlig vægt på, at din a-kasse oplyste, at du ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis sygdommen ikke var indtrådt.

Vi lægger også vægt på, at du måtte afbryde din uddannelse den 5. oktober 2016 og samme dag sygemeldte dig til kommunen. Du kunne derfor ikke melde dig ledig i a-kassen og stå til rådighed for arbejdsmarkedet inden sygemeldingen, da sygemeldingen var årsagen til, at du måtte afbryde din uddannelse.

Vi er opmærksomme på, at kommunen henviser til Ankestyrelsens principafgørelse 63-12. Principafgørelsen fastslår, at det er en betingelse, for at beskæftigelseskravet er opfyldt, at borger står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at det forudsættes, at borger er aktivt arbejdssøgende inden sygemeldingen. Borgeren havde frasagt sig supplerende arbejdsløshedsdagpenge ved ikke at melde sig ledig i a-kassen inden sygemeldingen.

Da sygemeldingen var årsagen til, at du måtte afbryde din uddannelse, er forholdet er ikke sammenligneligt med omstændighederne i principafgørelse 63-12.

Du har ret til sygedagpenge fra den 5. oktober 2016, hvis du opfyldte de øvrige betingelser for ret til sygedagpenge.

Om reglerne

Efter reglerne er det en betingelse for ret til sygedagpenge, at beskæftigelseskravet er opfyldt.

Beskæftigelseskravet kan opfyldes ved, at pågældende, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor eller hvis personen på tidspunktet for sygefraværets start er berettiget til

arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær, hvor retten til arbejdsløshedsdagpenge ophører inden udløbet af de 14 dage.

Efter reglerne skal en person, som ikke er i aktuel beskæftigelse hos en arbejdsgiver, og som ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse eller modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, anmode om sygedagpenge hos kommunen senest 1 uge efter første fraværsdag. Anmodningen om sygedagpenge skal ske på en blanket, som udleveres af kommunen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.