Ankestyrelsens principafgørelse 21-17 om magtanvendelse – optagelse i botilbud uden samtykke – absolut påkrævet – psykiske behov – kommunens visitation

256

Principafgørelsen fastslår

Som udgangspunkt kan optagelse i botilbud uden samtykke kun ske, når en række betingelser er opfyldt, herunder at det er absolut påkrævet for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp, og at det vil være uforsvarligt ikke at sørge for flytning af borgeren.

Den nødvendige hjælp omfatter også de rammer, der understøtter personens psykiske behov for at være en del af et ligeværdigt fællesskab, i det omfang personen ønsker det.

Ved valg af botilbud er det derfor kommunens forpligtelse at sikre, at det visiterede tilbud også dækker borgerens psykiske behov. Ved opfølgning – efter at borgeren er flyttet ind – skal kommunen påse, at borgerens behov fortsat varetages forsvarligt og sikre, at leverandøren er opmærksom på, at tilbuddet vedbliver at kunne dække beboerens behov.

Det er leverandørens ansvar ved fremtidige visitationer til tilbuddet at sørge for, at kommende beboere kan indgå i de nuværende beboeres miljø og ligeværdige fællesskab.

En flytning, der begrundes med borgerens mistrivsel i det aktuelle botilbud skal foretages efter hovedbestemmelsen om, at en flytning skal være absolut påkrævet.

I ganske særlige tilfælde kan en borger flyttes fra et botilbud til et andet, uden at det er absolut påkrævet for, at borgeren får den nødvendige hjælp. Dette forudsætter, at flytningen af andre grunde er i borgerens interesse, fx for at borgeren kan bevare tilknytningen til sine pårørende.

I den konkrete sag var beboersammensætningen så uensartet, at de øvrige beboere afviste at have noget samvær med borgeren, som var udviklingshæmmet. Borgeren udviklede selvskadende adfærd i frustration over den permanente afvisning. Den nødvendige hjælp kunne ikke ydes i den bevilgede bolig, og det var derfor absolut påkrævet at optage borgeren i et andet botilbud. Ankestyrelsen ændrede derfor Statsforvaltningens afgørelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at præcisere praksis for flytning fra et botilbud til et andet uden samtykke, herunder hvad der indgår i vurderingen af, om hjælpen kan ydes i den nuværende bolig og for at fastslå vigtigheden af at vurdere både beboerens behov og beboersammensætningen på et muligt botilbud forud for en visitation.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service – serviceloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017.

• § 124 a, om personkreds for magtanvendelse

• § 129, stk. 1, om optagelse i særligt botilbud uden samtykke

• § 129, stk. 3, om flytning til andet botilbud, når dette er i personens egen interesse

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

109-15: om magtanvendelse og betydningen af borgerens psykiske behov.

20-11: om optagelse i andet botilbud, da det måtte anses for at være i borgerens egen interesse.

19-11: om afslag på optagelse i andet botilbud, da det ikke var dokumentation for, at det var i borgerens egen interesse.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Statsforvaltningen, Aabenraas afgørelse om afslag på flytning fra P til Q i botilbuddet R. Statsforvaltningen, Aabenraa afgjorde sagen den 20. december 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du skal flytte til boligen XX i levegruppe Q.

Det betyder, at vi ændrer Statsforvaltningens afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt at flytte dig for, at du kan få den nødvendige pleje og omsorg, og at det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning af dig. Betingelserne for at flytte dig efter servicelovens § 129, stk. 1, er dermed til stede.

Flytningen kan ikke gennemføres efter servicelovens § 129, stk. 3, da denne bestemmelse ikke kan benyttes til flytninger, der ønskes af hensyn til optimering af beboersammensætningen, eller som skal tage vare på borgerens basale behov.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er omfattet af personkredsen for optagelse i botilbud uden samtykke, idet du har en væsentlig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Du har en hjerneskade og et funktionsniveau svarende til et barn på 3-6 måneder. Du har ikke noget sprog, men kommunikerer med lyde og er meget interesseret i dine omgivelser og i at have kontakt med dem.

Vi lægger endvidere vægt på, at du bor på institutionen R, der er godkendt som botilbud til udviklingshæmmede. Tilbuddet består af 6 ”levegrupper” og på Tilbudssportalen skelnes ikke mellem indsatsen i de forskellige grupper. I hus P, hvor du bor, er de øvrige beboere imidlertid væsentligt bedre fungerende end dig.

De øvrige beboere afviser dig, skælder dig ud eller smækker med dørene, når du er i nærheden. For at undgå konflikter har personalet valgt, at du ikke skal spise sammen med din ”levegruppe”, men i stedet skal opholde dig på dit værelse, hvor du spiser med en fra personalet. Det fremgår, at du er meget frustreret over at blive afskåret fra kontakt og skærmet på denne måde, og at det bl.a. kommer til udtryk ved, at du er selvskadende og fx bider dig selv i armen.

Vi lægger desuden vægt på, at du fungerer væsentligt bedre sammen med ”levegruppen” i Q. Her er du opsøgende over for kontakt og kan have samvær med beboerne uden støtte fra personalet. Du kan også deltage i måltiderne uden konflikter.

Vi er opmærksomme på, at du i et vist omfang kan gå på besøg i Q uden at flytte dertil. Det ændrer ikke ved resultatet, fordi du i den nuværende boligsituation, hvor du skulle have din umiddelbare adgang til ligeværdigt samvær i stedet møder uvilje og konflikter, som du på grund af din nedsatte funktionsevne ikke kan håndtere på anden måde end ved at skade dig selv.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens indstilling til Statsforvaltningen, din mors beskrivelse af dine forhold og advokatens støtte til en flytning. Kommunen har efterfølgende oplyst, at den bolig, som du kan optages i er XX. Boligen ligger i Q.

Om reglerne

Betingelserne for at kunne optage en person i et bestemt botilbud uden samtykke er, at det er nødvendigt for at personen kan få den nødvendige pleje og omsorg, og at det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

Bemærkninger til kommunen

Vi lægger til grund, at dit funktionsniveau har været stort set uændret, siden du flyttede ind på R i 2013, men at det efter vores vurdering er tydeligt, at du ikke passer ind i P. Vi kan på baggrund af sagens oplysninger ikke se, om det skyldes, at du fra starten ikke passede ind i denne beboergruppe, eller om der ved de efterfølgende visitationer af de øvrige beboere er sket en ændring af miljøet, så P ikke længere er egnet til dig. Resultatet er under alle omstændigheder, at du efter vores vurdering bliver udsat for omsorgssvigt, og at det ikke kan afværges ved øgede personaleressourcer, fordi dine medbeboeres adfærd øjensynlig ikke kan korrigeres.

Vi bemærker, at det er kommunens ansvar ved visitation til et botilbud at sikre, at det reelt opfylder beboerens behov, og at beboersammensætningen også efterfølgende skaber de nødvendige rammer for borgeren/borgerne.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.