Ankestyrelsens principafgørelse 28-17 om tilbud af behandlingsmæssig karakter – tatovering – personkreds – sædvanlige behandlingssystem

256

Principafgørelsen fastslår

En borger, der har behov for behandling, skal benytte det sædvanlige behandlingssystem efter sundhedslovgivningen. Der kan dog være borgere, der har så alvorlige handicap, sindslidelser eller lignende, at det kræver en særlig indsats eller indretning af behandlingstilbuddet, som ikke kan tilbydes i det sædvanlige behandlingssystem.

Personkredsen for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter serviceloven er borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Tilbud om behandling efter serviceloven er betinget af, at borgeren har behov for en ganske særlig behandling, og at der ikke er et relevant behandlingstilbud inden for det sædvanlige behandlingssystem. Det gælder situationer, hvor borgeren efter en konkret vurdering er afskåret fra at benytte de sædvanlige behandlingstilbud fx på grund af utilstrækkelig specialviden eller ekspertise. Eventuel egenbetaling for behandlingen og eventuel ventetid kan ikke begrunde tilbud efter serviceloven, da det er et vilkår for alle.

Tilbuddet er desuden betinget af, at behandlingen er nødvendig for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner.

I den konkrete sag var Ankestyrelsen enig med kommunen i, at der ikke kunne bevilges hjælp til laserbehandling efter serviceloven med det formål at få fjernet tatoveringer i ansigtet. Mulighederne for behandling inden for det sædvanlige behandlingssystem var ikke udtømte, og borgeren skulle på lige fod med andre borgere benytte de almindelige behandlingstilbud.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare

rækkevidden af ”tilbud af behandlingsmæssig karakter”. Kan dette fx også inkludere fjernelse af tatoveringer (primært i ansigtet) ved laser?

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017

• § 102, stk. 1, om tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning nr. 2 til serviceloven om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015).

• Pkt. 96-98 om behandling efter servicelovens § 102.

Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag. Sagen er afgjort i møde.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til tilbud af behandlingsmæssig karakter til at få fjernet tatoveringer i ansigtet.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Vi kritiserer, at kommunen har begået fejl i sagsbehandlingen. Fejlen er blandt andet, at kommunen ikke har overholdt genvurderingsfristen. Fejlen har ikke betydning for vores afgørelse.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes, at sagen har været under principiel behandling.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke er i personkredsen for bevilling af tilbud af behandlingsmæssig karakter.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du ikke er udelukket fra at bruge de sædvanlige behandlingstilbud.

Vi lægger i den forbindelse særlig vægt på, at du ikke har behov for en særlig indretning af behandlingstilbuddet, at sædvanlige behandlingstilbud er egnede til at fjerne din tatovering, og at der ikke er andre hensyn, som forhindrer dig i at benytte de sædvanlige behandlingstilbud.

Dermed er dine muligheder for behandling inden for det sædvanlige behandlingssystem ikke udtømte.

Endelig lægger vi vægt på, at det ikke er nødvendigt for dig at få fjernet tatoveringer i ansigtet med henblik på at bevare eller forbedre dine fysiske, psykiske eller sociale funktioner.

Det betyder, at du på lige fod med andre personer, uden særlige behov, skal benytte de almindelige behandlingstilbud. Eventuel egenbetaling for behandlingen og eventuel ventetid ændrer ikke på denne vurdering, da det er et vilkår for alle. Dette gælder selvom du i din nuværende situation, er på kontanthjælp, og har vanskeligt ved selv at spare op til at få fjernet tatoveringer i ansigtet. Din økonomiske situation og muligheder for opsparing er ikke hensyn, som kan indgå i vurderingen efter servicelovens § 102 om tilbud af behandlingsmæssig karakter.

At du oplever, at tatoveringen bremser din plan om uddannelse, da det er umuligt at finde lærerplads/elevplads med en tatoveret bandetekst i ansigtet, er i sig selv heller ikke en tilstrækkelig grund til at bevilge et tilbud af behandlingsmæssig karakter efter serviceloven.

Det fremgår af sagen, at du er ude af det kriminelle miljø, at du har fået kørekort, og har arbejdet som lastbilchauffør. Aktuelt modtager du kontanthjælp.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens udredning og sagsoplysning, dine oplysninger og oplysninger fra speciallægeklinikken i X by.

Om reglerne

Kommunen kan ud over tilbud efter servicelovens § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre personens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Udgangspunktet er, at det sædvanlige behandlingssystem efter sundhedsloven skal anvendes forud for servicelovens tilbud. Men der kan være personer, der har så alvorlige handicap, sindslidelser, misbrug e.l., at det kræver en særlig indsats eller en særlig indretning af behandlingstilbuddet, at disse personer ikke kan anvende de tilbud, som er i sundhedsvæsenets regi.

Disse tilbud bl.a. ydes i botilbud efter servicelovens §§ 107-110.

Tilbud om behandling omhandler speciel behandlingsmæssig bistand pga. særlige behov herfor. Der kan f.eks. være tale om psykologisk, psykoterapeutisk, sygeplejemæssig, fysio- og ergoterapeutisk, specialpsykiatrisk, tandplejemæssig eller anden behandling. Der er tale om tilbud, der ligger ud over tilbud om social støtte mv. efter servicelovens § 85.

Tilbud om behandling kan gives, når det er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre personers fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Tillbuddet giver således hjemmel til, at personer, der har behov for en ganske særlig behandling, kan få et relevant behandlingstilbud, når det sædvanlige behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller ekspertise, eller at det sædvanlige behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke kan antages at være egnet til at behandle den konkrete person. Det vil sige, at tilbuddene inden for det sædvanlige behandlingssystem må anses for at være udtømte.