Ankestyrelsens principafgørelse 34-17 om adgang til hjemmet uden samtykke – børnefaglig undersøgelse – lukket familie – manglende

256

Resumé:

Hvis en forældremyndighedsindehaver modsætter sig gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, kan kommunen træffe afgørelse om adgang til hjemmet uden forældrenes samtykke mod behørig legitimation og uden retskendelse.

Adgangen til hjemmet kan ske, når kommunen har truffet afgørelse om gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, og hvis kommunen vurderer, at adgangen til hjemmet er nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og hvis forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.

En kvalificeret mistanke:

Bestemmelsen giver kommunen mulighed for at gå ind i et hjem med politiets bistand på baggrund af en kvalificeret mistanke om, at der er et barn eller ung i hjemmet, der må antages at have behov for særlig støtte fx ved mistanke om utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge.

Sidste udvej:

Adgangen til hjemmet kan kun anvendes som sidste mulighed for at tilvejebringe relevante og nødvendige oplysninger, og hvor kommunen ingen oplysninger har om de hjemlige forhold. Det skal således ikke have været muligt for kommunen at gennemføre dele af den børnefaglige undersøgelse på anden eller mindre indgribende vis.

Manglende samarbejde:

Adgangen til hjemmet vil primært finde anvendelse, når forældrene har modarbejdet et samarbejde med kommunen. Dette vil være tilfældet, når forældrene ikke reagerer på kommunens henvendelser, gentagne gange udebliver eller aflyser aftaler uden grund og/eller ikke vil lukke kommunen ind i hjemmet.

Selve udøvelsen af adgangen til hjemmet:

Adgangen til hjemmet bør kun være af kortere varighed og bruges til at tjekke forholdene i hjemmet. Kommunen må i forbindelse med adgangen til hjemmet ikke efterse private gemmer. Endelig skal forældrene som udgangspunkt inden gennemførelse af adgangen orienteres herom. Orienteringen kan dog undlades, såfremt det skønnes, at en forudgående advisering vil medføre, at formålet med adgangen forspildes.

Ankestyrelsens egen drift beføjelse:

Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager om særlige støtte til børn og unge op, når det må antages, at forvaltningen i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste. Ankestyrelsen kan da pålægge forvaltningen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.

Ankestyrelsens mulighed for at gå ind i sagerne af egen drift gælder både i tilfælde, hvor det lovpligtige sagsbehandlingsskridt slet ikke er foretaget, eller afgørelse ikke er truffet, og i de tilfælde, hvor sagsbehandlingsskridt er foretaget, eller afgørelsen er truffet, men hvor de ikke lever op til lovens krav.

Et manglende sagsbehandlingsskridt er også at undlade at træffe afgørelse om adgang til hjemmet som led i en børnefaglig undersøgelse. Derfor kan forvaltningen pålægges at træffe sådan en afgørelse.

Lovgivning:

Lov om social service nr. 573 af 24. juni 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen/sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at vejlede om muligheden for adgang til hjemmet som led i en børnefaglig undersøgelse.

2. Reglerne

Lov om social service nr. 573 af 24. juni 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017.

Servicelovens § 50, om børnefaglig undersøgelse

Servicelovens § 64, stk. 3 og 4 om adgang til hjemmet

Servicelovens § 65, stk. 4, jfr. stk. 1, om Ankestyrelsens kompetence til at give kommunen pålæg om at iværksætte undersøgelser, foranstaltninger med videre

4. Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

• Kommunen skal snarest træffe afgørelse om adgang til hjemmet som led i den børnefaglige undersøgelse

Vi pålægger kommunen at gennemføre afgørelsen.

Begrundelsen for afgørelsen:

Vi vurderer, at kommunen skal træffe afgørelse om adgang til hjemmet som led i den børnefaglige undersøgelse.

Årsagen er, at det fremgår af sagens oplysninger, at der foreligger adskillige underretninger om bekymring for As udvikling og trivsel i hjemmet samt oplysninger om sundhedsskadelige forhold i hjemmet.

Årsagen er videre, at BB igennem en længere periode ikke har villet samarbejde med kommunen og lukke kommunen ind i hjemmet.

Årsagen er endelig, at kommunen mangler tilstrækkelige oplysninger om de hjemlige forhold.

Vi henviser til, at såfremt en forældremyndighedsindehaver modsætter sig gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse kan kommunen træffe afgørelse om adgang til hjemmet uden forældrenes samtykke mod behørig legitimation og uden retskendelse.

Det følger af bestemmelsen, at adgangen til hjemmet skal ske som led i den børnefaglige undersøgelse, og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling.

Adgangen til hjemmet kan endelig ske, når forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.

Det er således hensigten med bestemmelsen, at kommunen kan anskaffe sig adgang til hjemmet, når forældrene ikke vil samarbejde og ikke vil lukke kommunen ind i hjemmet. Adgangen til hjemmet skal kunne bidrage til bedre og nødvendige oplysninger om familiens forhold og blandt andet de fysiske forhold et barn eller ung lever under.

Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunen, for As bedste, ikke har truffet de fornødne sagsbehandlingsskridt i sagen, hvorfor Ankestyrelsens pålægger kommunen hurtigst muligt at træffe afgørelse om adgang til hjemmet.

Oplysningerne fremgår af ovenstående afsnit om børnefaglig undersøgelse.

Vi har brugt servicelovens regel om, at kommunen skal træffe afgørelse om adgang til hjemmet.