Ankestyrelsens principafgørelse 35-17 om sygedagpenge – uarbejdsdygtighed – stationær tilstand – udvikling af arbejdsevnen

256

Principafgørelsen fastslår

Arbejdsevnen er det centrale i vurderingen af, hvorvidt en borger kan anses for at være uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Der kan derfor ikke udelukkende lægges vægt på de lægelige oplysninger, fx at helbredstilstanden er stationær. Der skal ske en vurdering af borgerens arbejdsevne, og om der er behov for foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

At en lidelse lægeligt vurderet er stationær, og der ikke længere kan forventes en bedring, er ikke ensbetydende med, at arbejdsevnen ikke kan udvikle sig. Det er kun en del af borgerens arbejdsevne, der kan begrundes i helbredsforholdene.

Så længe der er mulighed for, at borgerens arbejdsevne kan udvikles yderligere, og at borger kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid, kan udbetalingen af sygedagpenge ikke standses efter sygedagpengelovens § 7, stk. 5, 2. pkt., da arbejdsevnen ikke er stationær.

I den konkrete sag var der en forventning om, at borgeren kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid. Borgeren deltog i en optrænende praktik, hvor borgeren havde trappet arbejdstiden op til 22,5 timer om ugen. Der var planlagt yderligere optrapning af arbejdstiden, men forløbet blev afbrudt i forbindelse med ophøret af sygedagpenge. Det var dermed fortsat uafklaret, om borgeren kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare praksis for, om udbetalingen af sygedagpenge kan standses, når helbredstilstanden anses for at være stationær, men der fortsat er mulighed for en væsentlig udvikling af arbejdsevnen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 23. juni 2016:

• § 7, stk. 1, om uarbejdsdygtighed og § 7, stk. 5, om stationær tilstand.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

91-15

Vurderingen af uarbejdsdygtighed efter reglerne om jobafklaringsforløb følger reglerne om uarbejdsdygtighed i sygedagpengeloven. Vurderingen er således den samme.

Jobafklaringsforløbet skal også ophøre, selvom borgeren stadig er uarbejdsdygtig, hvis helbredstilstanden er stationær og kommunen vurderer, at borgeren ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

32-15

Udbetalingen kan ifølge sygedagpengelovens § 7, stk. 5, 2. pkt., ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af personens arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

Kommunen kan ikke standse sygedagpengeudbetalingen alene med den begrundelse, at den sygemeldte vil kunne stille sig til rådighed på det ordinære arbejdsmarked på deltid. Det er en forudsætning, at den helbredsmæssige tilstand er stationær, og at det er afklaret, at den sygemeldte ikke har behov for revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

D-14-08

Kommunens afgørelse om standsning af sygedagpengeudbetalingen var ugyldig, idet der ikke forud for afgørelsen var taget stilling til, om der var behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Sagen blev derfor hjemvist til kommunen.

SM D-9-05

Der forelå fortsat uarbejdsdygtighed i dagpengelovens forstand, når der efter en længere sygeperiode var behov for en nærmere undersøgelse af arbejdsevnen ved en arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger. Ansøgeren var dermed fortsat dagpengeberettiget.

D-2-02

Ankestyrelsen fandt, at det var en væsentlig mangel ved sagsbehandlingen, at kommunen havde vurderet den sygemeldtes uarbejdsdygtighed alene på grundlag af de lægelige oplysninger, og at afgørelsen derfor var ugyldig.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der på baggrund af de helbredsmæssige oplysninger samt den sygemeldtes alder og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet de seneste par år var behov for en nærmere undersøgelse af hans arbejdsevne ed en arbejdsprøvning eller andre foranstaltninger, inden der ble truffet afgørelse om hans fortsatte ret til sygedagpenge.

Ankestyrelsen henviste endvidere til, at kommunen i forbindelse med dagpengeopfølgningen skal vurdere, om der er behov for optræning, revalidering eller andre former for bistand med henblik på at bevare den sikredes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklarings forløb nr. 9661 af 28. juni 2016.

• Pkt. 7.2, om arbejdsevnen.

Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

• Du havde ret til sygedagpenge efter den 14. august 2016.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der fortsat var mulighed for udvikling af din arbejdsevne. Udbetalingen af sygedagpenge kunne derfor ikke standses efter bestemmelsen om en stationær tilstand.

Hvad er afgørende for resultatet

Du blev sygemeldt den 1. april 2015 fra dit arbejde på grund af en blodprop i hjernen.

Ved vurderingen lægger vi vægt på, at du efter blodproppen i hjernen havde haft følger i form af ordmobiliseringsbesvær, nedsat hukommelse og træthed. Trætheden var dit største problem, og det var derfor vigtigt, at du lærte at økonomisere med dine kræfter. Fra lægelig side blev det anbefalet, at du startede langsomt op med arbejde over de næste seks til tolv måneder, og øgede dit timetal langsomt og gradvist. Derudover skulle du have ikke stressende arbejdsopgaver.

Vi lægger også vægt på, at du under opfølgningssamtalen den 3. august 2016 oplyste, at du ikke længere oplevede udtalt træthed, når du kom hjem. Du oplyste også, at du regnede med at komme tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid.

Desuden lægger vi særlig vægt på, at selvom det fra lægelig side blev vurderet, at du fortsat havde følger efter blodproppen i hjernen, og der ville være tale om en varig påvirkning, var der gode muligheder for, at du igen ville komme til at arbejde på fuld tid.

I den forbindelse lægger vi vægt på, at du havde deltaget i en optrænende praktik i perioden fra den 13. juni 2016 til den 12. august 2016. Praktikken skulle have varet indtil den 9. september 2016, men stoppede før tid, da udbetalingen af sygedagpenge ophørte.

I praktikken havde du udført diverse monteringsopgaver, herunder montering af el-tavler. Du var begyndt med en ugentlig arbejdstid på 15 timer fordelt på tre dage, og havde den 8. august 2016 øget arbejdstiden til 22,5 timer om ugen.

Du oplyste, at opgaverne fungerede godt for dig, og at dine skånehensyn var fuldt ud tilgodeset, da der var tale om en skånsom opstart og ikke stressende arbejdsopgaver. Du kunne desuden selv placere dine timer om formiddagen eller om eftermiddagen.

Vi lægger også særlig vægt på, at planen var, at du skulle øge din arbejdstid, så du nåede 30 timer inden afslutningen af praktikken. Den 5. august 2016 oplyste du, at din plan var at øge din arbejdstid med 2,5 timer om ugen. Du havde dermed en forventning om, at din ugentlige arbejdstid ville være på 32,5 timer ved afslutningen af praktikken.

Der var dermed stadig mulighed for, at du kunne udvikle din arbejdsevne og øge dit timetal. Det var derfor fortsat uafklaret, om du kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid

Så længe der var mulighed for, at din arbejdsevne kunne udvikle sig væsentligt, kunne din arbejdsevne ikke anses for at være stationær. Kommunen kunne derfor ikke standse udbetalingen af sygedagpenge, da betingelserne i bestemmelsen om stationær tilstand ikke var opfyldt.

Vi henviser i øvrigt til Ankestyrelsens principafgørelse 32-15. Principafgørelsen fastslår, at kommunen ikke kan standse sygedagpengeudbetalingen alene med den begrundelse, at den sygemeldte vil kunne stille sig til rådighed på det ordinære arbejdsmarked på deltid.

Oplysningerne vi lægger til grund for vurderingen af din sag fremgår særligt af statusattesterne fra din læge af den 7. juli 2016 og den 10. september 2016, journal fra hospital for perioden fra den 29. marts 2015 til den 14. juli 2015, rundbordssamtale den 9. oktober 2015, opfølgningssamtalerne samt statusnotater fra praktik af den 28. juni 2016, den 4. august 2016 og den 5. august 2016.

Vi har ikke med denne afgørelse taget stilling til, hvor længe efter standsningstidspunktet du har ret til udbetaling af sygedagpenge. Det afhænger af det videre forløb, som vi ikke er bekendt med.

Vi bemærker, at udbetalingen af sygedagpenge på standsningstidspunktet var forlænget efter bestemmelsen om lægelig behandling og sikker lægelig vurdering.

På standsningstidspunktet var der imidlertid ikke tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om betingelserne for den løbende forlængelse eller om betingelserne for en af de andre forlængelsesbestemmelser var opfyldt. Vi har dermed alene taget stilling til, hvorvidt du var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand på standsningstidspunktet.

I øvrigt bemærker vi, at udbetalingen af sygedagpenge kan standses fra det tidspunkt, hvor det er dokumenteret, at den sygemeldte ikke er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Vi henviser til principafgørelse 103-15.

Om reglerne

Udbetalingen af sygedagpenge ophører helt eller delvist den dag, hvor den sygemeldte er helt eller delvist arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet. Udbetalingen af sygedagpenge kan dog ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af personens arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.