Ankestyrelsens principafgørelse 37-17 om kontanthjælp – modregning – selvstændig erhvervsdrivende – opgørelsesmetode – overførsel af overskud

256

Principafgørelsen fastslår

Når man modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal indtægter, som ansøgeren og ægtefællen har, som udgangspunkt trækkes fra i hjælpen.

Ved beregning af supplerende kontanthjælp, skal der ske modregning måned for måned af eventuelt overskud fra selvstændig virksomhed. Der skal kun udbetales supplerende kontanthjælp i de måneder, hvor en kontanthjælpsberegning viser, at familiens behov ikke kan dækkes af overskuddet fra virksomheden eller eventuelle øvrige indtægter.

Ved et større overskud i virksomheden trækkes det beløb ud af virksomheden, som er nødvendigt for at bidrage til eget og familiens underhold den pågældende måned. Det resterende beløb vil fortsat være til rådighed for virksomheden til at afholde udgifter i virksomheden næste måned. Først herefter vil næste måneds overskud skulle beregnes, og der vil igen skulle trækkes et beløb ud højst svarende til familiens forsørgelsesniveau.

Der skal således kun ske fradrag i kontanthjælpen for virksomhedsoverskud, hvis det overskud, som er overført fra sidste måned plus den aktuelle måneds indtægter i virksomheden, overstiger virksomhedens udgifter i den aktuelle måned.

På denne måde behandles virksomheder ens, uanset om de hver måned har mindre indtægter, eller om deres indtægter falder med større beløb i få måneder om året.

Der skal uafhængigt af dette altid ske fradrag i kontanthjælpen for borgerens og ægtefællens eventuelle lønindtægter eller andre indtægter, der ikke vedrører virksomheden.

I den konkrete sag havde borgeren i december 2015 et betydeligt overskud i sin hobbyvirksomhed på grund af en årligt udbetalt hektarstøtte. Borger havde i januar og februar 2016 ingen indtægter i virksomheden, men alene udgifter.

Kommunen foretog i januar og februar 2016 fuldt fradrag for det overførte overskud fra december 2015 uden fradrag for virksomhedens løbende udgifter.

Ankestyrelsen vurderede, at det beløb, der var tilbage i virksomheden, når der var trukket penge ud af virksomheden til forsørgelse i december, kunne anvendes til dækning af udgifter i virksomheden den eller de kommende måneder.

Kommunen skulle foretage en ny beregning af borgerens ret til supplerende kontanthjælp.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare hvordan der skal ske beregning af supplerende kontanthjælp, når der, efter at der er foretaget fradrag for en virksomheds overskud i kontanthjælpen, sker overførsel af det resterende overskud fra én måned til den næste.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik, lov nr. 455 af 10. juni 1997, jf. lovbek. nr. 269 af 21. marts 2017

• § 30, stk. 1 om fradrag for indtægter.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Ankestyrelsens principafgørelse O-31-97, der fastslår, at fradrag for ægtefællens arbejdsindtægt skal ske måned for måned og at et eventuelt månedligt overskud set i forhold til familiens kontanthjælpsniveau skal fradrages i de følgende måneders beregnede kontanthjælp i det omfang, indtægterne med tillæg af den forrige måneds eventuelle overskud overstiger den kontanthjælp, som familien er berettiget til.

Ankestyrelsens Principafgørelse A-11-01, der fastslår, at ved beregningen af supplerende kontanthjælp er der ikke hjemmel til at fratrække underskud af en selvstændig virksomhed i indtægten som lønmodtager, idet kontanthjælp ikke kan subsidiere en selvstændig virksomhed, der giver underskud eller ikke i tilstrækkelig grad bidrager til et forsørgelsesgrundlag.

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

Ankestyrelsens Principafgørelse O-17-99, der fastslår, at ved beregning af supplerende kontanthjælp, skal der ske modregning måned for måned af eventuelt overskud fra ægtefællens selvstændige virksomhed. Fradraget skal foretages således, at et eventuelt månedligt overskud skal fradrages i den beregnede kontanthjælp for de følgende måneder.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om beregning af din kontanthjælp for januar og februar 2016. X Kommune afgjorde sagen den 31. januar 2016 og den 29. februar 2016.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Der skal kun ske fradrag i din kontanthjælp for virksomhedsoverskud i det omfang, overskud overført fra sidste måned med tillæg af den aktuelle måneds indtægter i virksomheden overstiger virksomhedens udgifter i den aktuelle måned.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal foretage en ny beregning af din ret til supplerende kontanthjælp. Kommunen kontakter dig.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes, at sagen har været under principiel behandling.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen har beregnet fradraget for indtægter i din kontanthjælp forkert.

Vi vurderer, at det beløb, der er tilbage i virksomheden, når der er trukket penge ud af virksomheden til forsørgelse, kan anvendes til dækning af udgifter i virksomheden den eller de kommende måneder.

Vi vurderer på den baggrund, at der kun skal ske fradrag i kontanthjælpen for virksomhedsoverskud i det omfang, overskud overført fra sidste måned med tillæg af den aktuelle måneds indtægter i virksomheden, overstiger virksomhedens udgifter i den aktuelle måned.

Der skal uafhængigt af dette altid ske fradrag i kontanthjælpen for borgerens og ægtefællens eventuelle lønindtægter eller andre indtægter, der ikke vedrører virksomheden.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at overskuddet i din virksomhed i december 2015 sammen med din ægtefælles indtægter oversteg jeres kontanthjælpsniveau.

Vi lægger også vægt på, at kommunen har overført hele det beløb, hvormed din ægtefælles indtægter sammen med din virksomheds overskud oversteg jeres kontanthjælpsniveau til fuldt fradrag i de følgende måneders hjælp.

Vi lægger videre vægt på det oplyste om, at din virksomhed i januar og februar 2016 havde udgifter, der oversteg indtægterne.

Vi har ved afgørelsen alene taget stilling til principperne ved overførsel af virksomhedsoverskud til fradrag i de følgende måneder.

Kommunen skal derfor foretage en ny beregning af din ret til supplerende kontanthjælp for januar og februar 2016.

Kommunen vil kontakte dig.

Om reglerne

Efter reglerne skal indtægter, som ansøgeren og ægtefællen har, som udgangspunkt trækkes fra i hjælpen. Der er ikke fastsat særlige regler for, hvordan indtægter fra selvstændig virksomhed skal fradrages.

Efter Ankestyrelsens praksis skal et eventuelt månedligt overskud, set i forhold til familiens kontanthjælpsniveau, fradrages i de følgende måneders kontanthjælp.

Efter Ankestyrelsens praksis skal der, ved beregning af supplerende kontanthjælp, ske modregning måned for måned af eventuelt overskud fra ægtefællens selvstændige virksomhed. Der skal alene udbetales supplerende kontanthjælp i de måneder, hvor en kontanthjælpsberegning viser, at familiens behov ikke kan dækkes af overskuddet fra virksomheden. Fradraget skal foretages således, at et eventuelt månedligt overskud skal fradrages i den beregnede kontanthjælp for de følgende måneder.

Ankestyrelsen har dog ikke tidligere taget stilling til, hvordan dette overskud i de følgende måneder beregnes.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.