Ankestyrelsens principafgørelse 51-17 om arbejdsskade – midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne – erhvervsmæssigt uafklaret

256

Principafgørelsen fastslår

Der kan træffes en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, selvom den tilskadekomnes situation ikke er endeligt afklaret.

Betingelserne for at kunne træffe en afgørelse om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne er:

1) at den tilskadekomnes helbredsmæssige forhold er afklaret, og

2) at det er afklaret, at den tilskadekomne som følge af arbejdsskaden ikke i samme omfang som tidligere kan vende tilbage til sit hidtidige arbejde eller overgå til andet arbejde med en tilsvarende indtægt.

Ved vurderingen af erhvervsevnetabets størrelse skal der foretages en helt konkret vurdering af den aktuelle evne til at tjene penge ved arbejde. Denne vurdering skal være et realistisk udtryk for, hvad den tilskadekomne aktuelt kan tjene med arbejdsskadens følger, sammenholdt med, hvad den tilskadekomne ville kunne have tjent uden arbejdsskaden.

I den konkrete sag havde den tilskadekomne fået anerkendt venstresidigt lyskebrok som arbejdsskade og var tilkendt 8 procent i godtgørelse for varigt mén. Før skaden arbejdede han som renovationsarbejder og tjente ca. 427.000 kr. om året.

En arbejdsprøvning havde vist, at han kun kunne arbejde 2 x 2 timer om ugen med meget lette pedel-/viceværtsopgaver.

Ankestyrelsen var derfor enig i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering af, at den tilskadekomne havde et midlertidigt tab af erhvervsevne på 85 procent.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare erstatningens størrelse, når man er tilstrækkeligt afklaret til, at der kan træffes afgørelse om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017.

§ 17, stk. 1 og 2, om erstatning for tab af erhvervsevne

§ 17, stk. 3, om midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne

§ 17, stk. 7, om tilkendelsestidspunkt

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

168-11 om betingelserne for at tilkende midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

Den konkrete afgørelse

Forsikringsselskabet (X) har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 28. juli 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til 85 procent i midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

• Erstatningen er tilkendt fra den 17. december 2013.

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal tage sagen om tab af erhvervsevne op til revision snarest muligt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kontakter dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du som følge af arbejdsskaden har et midlertidigt tab af erhvervsevne på 85 procent.

Vi vurderer, at din erhvervsmæssige situation er for uafklaret til, at vi kan træffe en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Det er dog tilstrækkeligt sandsynliggjort, at arbejdsskadens følger forhindrer dig i at genoptage arbejdet som renovationsmedarbejder og i at opnå samme indtjening som før arbejdsskaden.

Hvad er afgørende for resultatet

På tidspunktet for arbejdsskaden arbejdede du som renovationsmedarbejder. Vi lægger til grund, at du har fået anerkendt venstresidig lyskebrok som arbejdsskade, og at du er tilkendt 8 procent i varigt mén som følge heraf.

Du har tidligere arbejdet som fisker, havnearbejder og på en genbrugsplads. Du har ingen uddannelse.

Forud for arbejdsskaden tjente du 427.000 kroner. Vi lægger i den forbindelse Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om årsløn til grund. Det svarer til cirka 480.000 kroner i 2017. Vi vurderer, at dette er retvisende for, hvad du kunne have tjent, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Vi lægger vægt på, at opregulering er et udtryk for den almindelige lønudvikling.

Du har været sygemeldt siden den 1. januar 2013. Du blev opsagt per den 28. februar 2014. Du modtager sygedagpenge fra kommunen.

Vi lægger vægt på, at har skånehensyn i form af ingen tunge løft, skub eller træk, behov for varierende arbejdsstillinger, mulighed for pauser ved behov og overskuelige opgaver uden deadlines. Vi vurderer, at dine skånehensyn forhindrer dig i at vende tilbage til arbejdet som renovationsmedarbejder, da dette arbejde indebærer fysisk belastende arbejdsopgaver, herunder tunge løft. De jobs, du har haft tidligere indebærer også fysisk belastende arbejdsopgaver.

Vi lægger også vægt på, at du har været i arbejdsprøvning fra den 6. februar 2017 til den 31. marts 2017. I arbejdsprøvningen udførte du almindelige opgaver, som kan forbindes med pedel-/viceværtopgaver i et boligselskab. Du hentede affald i området, hvilket foregik siddende på en traktor. Herudover fjernede du affald fra græsplæner og gangarealer, hvilket foregik med gribetang. Den ugentlige arbejdstid blev aftalt til 6 timer, hvilket du dog ikke kunne holde til, og arbejdstiden blev sat ned til 2 timer om dagen, 2 dage om ugen.

Vi vurderer, at arbejdsprøvningen er retvisende for, hvad du kan.

Vi lægger videre vægt på, at du har været arbejdsprøvet i forhold til det, du kan. Du har ingen uddannelse og har tidligere ufaglærte jobs, som har været fysisk belastende. Herudover er du ordblind.

Vi lægger også vægt på, at du er opereret flere gange uden bedring. Du har været i et forløb på smerteklinikken på X hospital, og vi vurderer, at der ikke i journaloplysninger er beskrevet en bedring af dine gener.

Herudover lægger vi vægt på, at du forud for arbejdsskaden havde en rimelig høj indtjening, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fastsat din årsløn til 427.000 kroner.

Efter en samlet vurdering har du dokumenteret et midlertidigt tab af erhvervsevne på 85 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af speciallægeerklæringen af den 18. december 2013, din arbejdsgivers spørgeskemabesvarelse af den 1. april 2014, din spørgeskemabesvarelse af den 16. april 2014, oplysningerne fra X Kommune, journaloplysningerne fra X hospital og bemærkninger fra din fagforening af den 30. og 31. marts 2017 vedlagt evaluering af arbejdsprøvning.

Om reglerne

Erstatning for tab af erhvervsevne kræver, at arbejdsskaden har nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Tabet skal være mindst 15 procent.

Som udgangspunkt skal den erhvervsmæssige situation være afklaret, før vi træffer afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Når tilskadekomne modtager sygedagpenge, er situationen uafklaret.

Vi kan dog træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Dette kræver, at der både er en afklaring af de helbredsmæssige forhold, og det skal være afklaret, at tilskadekomne på grund af arbejdsskaden ikke kan komme tilbage til sit hidtidige arbejde i samme omfang som tidligere eller et andet arbejde, der giver en tilsvarende indtægt.

Begrundelsen for afgørelsen om tilkendelsestidspunktet

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der er dokumenteret et tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden den 17. december 2013.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du på dette tidspunkt blev undersøgt af speciallæge i forbindelse med udarbejdelse af speciallægeerklæringen.

Vi lægger også vægt på, at du på dette tidspunkt ikke var i arbejde, da du har været sygemeldt siden den 1. januar 2013.

Vi lægger videre vægt på, at du ikke efter udarbejdelsen af speciallægeerklæringen har fået det bedre.

Om reglerne

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendes fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne.

Når en person modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller i øvrigt er erhvervsmæssigt uafklaret, er udgangspunktet, at tilkendelsestidspunktet fastsættes til afgørelsestidspunktet, da det ofte først er her, at vi kan vurdere, om der er et tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden. Vi fraviger udgangspunktet, når tabet er dokumenteret inden afgørelsestidspunktet.

Begrundelsen for revisionstidspunktet

Din erhvervsmæssige situation er uafklaret, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fastsat revision i din sag til den 1. juli 2017.

Vi finder ikke grundlag for at ændre revisionstidspunktet og beder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at tage sagen op til revision hurtigst muligt.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.