Ankestyrelsens principafgørelse 53-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke – servicelovens anvendelsesområde – legalitetsprincippet og lovligt ophold

256

Principafgørelsen fastslår

Serviceloven finder alene anvendelse over for personer med lovligt ophold i Danmark.

Det betyder, at kommunen eller kommunens børn og unge-udvalg ikke med direkte henvisning til serviceloven kan træffe afgørelse i sager om hjælp og støtte til børn uden lovligt ophold. Det gælder også foranstaltninger uden samtykke herunder anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet uden samtykke, hvis forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge over 15 år ikke har lovligt ophold i Danmark på afgørelsestidspunktet.

Det skyldes, at personer, der opholder sig i Danmark uden lovligt ophold som udgangspunkt hører under lovgivningen på udlændingeområdet og støtte mv. som udgangspunkt gives i regi af udlændingemyndighederne.

Kommunen har dog en generel tilsynspligt også over for børn og unge, der opholder sig uden lovligt ophold i kommunen.

Hvis en kommune bliver opmærksom på forhold, der kan nødvendiggøre støtteforanstaltninger til et barn eller en ung, der har særligt behov herfor, skal kommunen under hensyntagen til barnets behov vurdere, om der er behov for at yde støtte, uanset at der ikke er direkte hjemmel i servicelovens regler.

Det betyder, at hvis kommunen bliver opmærksom på et barn eller en ung med behov for støtte eller hjælp, skal kommunen konkret vurdere, om behovet kan dækkes i regi af udlændingemyndighederne, eller om der af hensyn til barnets eller den unges tarv er behov for, at kommunen eller børn og unge-udvalget iværksætter foranstaltninger (efter principperne i serviceloven, nødretlige principper og FN-konventionen om Barnets Rettigheder).

Hjemlen til foranstaltninger herunder anbringelse uden for hjemmet uden samtykke vil konkret og under nærmere betingelser være principperne i serviceloven, nødretlige principper og FN-konventionen om Barnets Rettigheder.

Det fremgår således af børnekonventionens artikel 3.2, at et barn skal sikres den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for dettes trivsel under hensyntagen til de rettigheder og pligter, der gælder for den eller de personer med juridisk ansvar for barnet.

I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at der var hjemmel til at træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der var en åbenbar risiko for, at børnenes sundhed og udvikling ville lide alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg for børnene ved ophold i hjemmet samt adfærds- og tilpasningsproblemer hos to af børnene. Ankestyrelsen fandt endvidere ikke, at problemerne kunne løses under børnenes ophold i hjemmet. Endelig lagde Ankestyrelsen vægt på, at udlændingemyndighederne havde truffet afgørelse om afholdelse af udgifterne ved en anbringelse af børnene

Selve afgørelsen om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke traf Ankestyrelsen herefter efter principperne i servicelovens kapitel 11, herunder § 58 om anbringelse uden samtykke.

Byretten har efterfølgende stadfæstet Ankestyrelsens afgørelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare praksis for hjemmel til at træffe afgørelse om hjælp og støtte til børn og unge, når forældremyndighedsindehavere og barnet eller den unge, der er fyldt 15 år ikke har lovligt ophold i Danmark.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service § 2 fastslår, at enhver, der opholder sig lovligt her i landet har ret til hjælp efter serviceloven.

Det følger af § 42 a, stk. 1 i udlændingeloven, at en udlænding, der opholder sig her i landet, og som indgiver ansøgning om asyl, får udgifterne til nødvendige sundhedsydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse eller udrejser.

Det fremgår af Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier – VEJ nr. 9007 af 7. januar 2014 (Vejledning nr. 3 til serviceloven), at Udlændinge, der ikke har ret til ophold her i landet, efter udlændingelovens § 42 a, stk. 2, får udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen.

Det er Udlændingestyrelsen, der skal godkende og endeligt afholde udgifterne til særlige støtteforanstaltninger, jf. udlændingeloven § 42 a. Hjælpen skal i øvrigt ydes i samarbejde med udlændingemyndighederne, således at indsatsen over for hele familien koordineres.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser, som omhandler lovligt ophold i Danmark, gælder stadig:

C-32-00: ¬Principafgørelsen fastslår bl.a., at der efter servicelovens regler kan træffes afgørelse over for en udenlandsk forældremyndighedsindehaver om anbringelse uden for hjemmet, idet børnene havde (lovligt) ophold i Danmark.

54-17: ¬Principafgørelsen om hjemmel til at træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke for personer med processuelt ophold i Danmark.

Kasserede:

Følgende principafgørelse vil blive kasseret og dermed ikke gælde længere (historisk):

80-15: Principafgørelsen fastslår, at der ikke kan træffes afgørelse direkte efter serviceloven hvis partnerne ikke har lovligt ophold i Danmark, idet personkredsen for afgørelser efter serviceloven er personer med lovligt ophold i Danmark.

Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

• AA, BB og CC skal være anbragt uden for hjemmet.

• Sagen skal tages op igen om 1 år fra vores afgørelse eller endelig dom

Sagen skal tages op igen om 1 år fra vores afgørelse eller endelig dom

• Ankestyrelsen har det nødvendige grundlag for at træffe afgørelse om, at AA, BB og CC skal være anbragt uden for hjemmet.

Vi pålægger kommunen at gennemføre afgørelsen.

[…]

Begrundelsen for afgørelsen om anbringelse

[…]

Begrundelsen for afgørelsen om genbehandlingsfrist

[…]

Begrundelse for hjemmel

DD og EE samt deres 3 børn AA, BB og CC har ikke lovligt ophold i Danmark.

Udlændingemyndighederne skal dog i samarbejde med opholdskommunen træffe de fornødne afgørelser for at sikre, at børnenes sundhed og udvikling ikke lider alvorlig skade.

På baggrund af Udlændingestyrelsens afgørelse af XX 2016 og efter principperne i serviceloven samt FN konvention om barnets rettigheder kan Ankestyrelsen træffe afgørelse om anbringelse uden samtykke.

Vi har brugt principperne i servicelovens kapitel 11, herunder § 58 om anbringelse uden samtykke.

Vi henviser til, at udlændingemyndighederne har truffet afgørelse om afholdelse af udgifterne ved en anbringelse af børnene.

Oplysningerne om dette fremgår af mail af XX 2016 fra udlændingestyrelsen til XX Kommune.

Bemærkninger til klagen med videre

Vi bemærker, at vi vurderer, at den trufne afgørelse ikke er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om ret til respekt for privatliv og familieliv.

Vi bemærker, at vi vurderer, at den trufne afgørelse ikke er i strid med FN’s Konvention om barnets rettigheder artikel 5 og artikel 9 om respekt for forældrenes rettigheder og om adskillelse af et barn fra dets forældre.

Vi bemærker, at servicelovens bestemmelser er udformet i overensstemmelse med konventionerne og skal administreres i overensstemmelse med konventionerne.