Ankestyrelsens principafgørelse 55-17 hjemmehjælp – påmindelse om medicin

256

Principafgørelsen fastslår

Efter serviceloven skal kommunen tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (hjemmehjælp).

Påmindelse om medicin og overvågning af borgerens reaktion på medicinen kan ikke bevilges efter servicelovens bestemmelse om hjemmehjælp, da det er en del af selve medicinadministrationen.

Når lægen ordinerer medicin til borgeren, skal lægen tage stilling til, om borgeren har behov for at blive mindet om at tage medicinen, og om der er behov for at overvåge patientens reaktion.

Påmindelse er en integreret del af administrationen af medicinen og skal derfor bevilges efter sundhedslovens bestemmelser, hvis betingelserne er opfyldt. Det er kommunens ansvar at tildele hjemmesygepleje på baggrund af en eventuel lægehenvisning.

Virkning for fremtiden

Denne meddelelse ændrer praksis i forhold til den praksis, der var udmeldt i principmeddelelse 48-13, hvor det fremgik, at påmindelse om medicin kunne bevilges efter serviceloven. Praksisændringen har dog først virkning fra offentliggørelsen af denne meddelelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Det skal afklares om nuværende praksis i principafgørelse 48-13, hvorefter hjælp i form af påmindelse til at tage medicin kan gives som personlig hjælp og pleje efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1, er i overensstemmelse med formålet med servicelovens § 83, eller om hjælpen i stedet bør bevilges efter bestemmelsen om socialpædagogisk støtte i § 85 eller anden lovgivning.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), Lov nr. 573 af 24. juni 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017.

• § 83, om hjemmehjælp.

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

48-13: Påmindelse af medicin kan bevilges efter servicelovens § 83 – Praksis er ændret.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke længere ret til at blive påmindet om at indtage medicin, herunder Creon, efter serviceloven. Dette skal bevilges efter sundhedsloven. Hvis du opfylder betingelserne herfor.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse for så vidt angår ovenstående forhold.

Begrundelse for afgørelsen

Blodsukkermåling, kontakte hustru ved insulinordination, person til stede under medicinindtagelse, registrering af medicinindtag blodsukkermåling og påmindelse af medicin:

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at du ikke har ret til hjælp til ovenstående efter servicelovens bestemmelse om personlig pleje og hjælp og praktisk hjælp. Det skal bevilges efter anden lovgivning, hvis betingelserne er opfyldt.

Vi finder samtidig, at du ikke er berettiget til hjælp til påmindelse om medicin efter servicelovens bestemmelse om hjemmehjælp, da praksis er ændret. Påmindelse om medicin skal bevilges efter sundhedslovgivning, hvis betingelserne er opfyldt.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at opgaver, der knytter sig til medicinadministration, herunder påmindelse, overvågning ved indtagelse af medicin, registrering i forbindelse med medicinindtag og blodsukkermåling hører under sundhedslovgivningen.

Det fremgår af udtalelse fra Sundheds og Ældreministeriet, at ”Lægemiddelhåndtering er alle de procedurer en medhjælp for en læge foretager med et lægemiddel, efter at apoteket har udleveret det. Det omfatter dispensering, administration og opbevaring af lægemidler. ”

Påmindelse er en integreret del af administrationen af et givent lægemiddel og skal bevilges efter sundhedslovens bestemmelser, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det er en lægefaglig vurdering, om der er behov for påmindelse.