Ankestyrelsens principafgørelse 57-17 om optagelse i botilbud uden samtykke – frit valg – magtanvendelse – absolut påkrævet

256

Principafgørelsen fastslår

Reglerne om frit valg af botilbud gælder også for personer, der skal optages i et særligt botilbud efter reglerne om magtanvendelse.

Formålet med reglerne om magtanvendelse er at beskytte den borger, der på grund af psykisk nedsættelse af funktionsevnen, ikke kan tage vare på sig selv.

Reglerne om frit valg betyder generelt, at en person, der visiteres til et botilbud, har mulighed for frit at vælge et andet tilsvarende botilbud, end det kommunen har besluttet. Det er dog en betingelse, at tilbuddet er egnet til at opfylde personens behov, frem går af Tilbudsportalen og at det ikke er væsentligt dyrere, end det kommunen har tilbudt.

Hvis borgeren ikke vil eller kan give samtykke til optagelse i et særligt botilbud, skal kommunen sørge for, at borgeren får udpeget en personlig værge, da borgeren ellers ikke kan udnytte det frie valg af botilbud. Hvis kommunen ikke har sørget for at udpege en værge, er det en væsentlig mangel i afgørelsen, som kan føre til afgørelsens ugyldighed.

Det betyder, at Statsforvaltningen ikke kan træffe afgørelse om optagelse i et særligt botilbud uden samtykke, før borgerens værge har haft mulighed for at tilkendegive ønske om at gøre brug af frit valg ordningen.

I den konkrete sag ønskede kommunen at flytte borgeren til et botilbud ved brug af reglerne om flytning uden samtykke. Da borgeren ikke havde en værge, og borgeren dermed ikke havde haft mulighed for at benytte sin ret til frit valg, var Statsforvaltningens afgørelse ugyldig.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvorvidt kravet om frit valg af botilbud kan anses for udnyttet, når en borger flyttes uden samtykke, og der ikke er udpeget en personlig værge for borgeren.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven) senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017.

• § 108, stk. 1, om længerevarende botilbud.

• § 129, stk. 1, om flytning uden samtykke.

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Principafgørelse 72-14; fastslår, at en borger med nedsat funktionsevne i så betydelig grad, at det ikke kunne forenes med et botilbud omfattet af lejelovens regler, ikke kunne anvises et botilbud efter almenboliglovens § 105 om almene ældreboliger.

Principafgørelse 41-15: fastslår, at en borger, som har behov for et længerevarende botilbud, har frit valg mellem botilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105, hvis betingelserne for frit valg er til stede, herunder at det af borgeren ønskede botilbud kan tilgodese borgerens behov.

Principafgørelse 21-17: fastslår, at kommunen skal påse, at borgerens behov fortsat varetages forsvarligt, og sikre, at leverandøren er opmærksom på, at tilbuddet vedbliver at kunne dække beboerens behov.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Statsforvaltningen, Aabenraas afgørelse om flytning til det særlige botilbud Y, uden samtykke. Statsforvaltningen, Aabenraa afgjorde sagen den 6. januar 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Vi ophæver Statsforvaltningens afgørelse.

Det betyder, at Statsforvaltningens afgørelse af 6. januar 2017 ikke

gælder. Det medfører, at du ikke skal flytte til det særlige botilbud Y.

Begrundelse for afgørelsen

Frit valg af botilbud

Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til at kunne vurdere botilbuddets egnethed. Det skyldes, at der ikke foreligger oplysninger om, om du ønsker at udnytte din ret til frit valg.

Vurderingen af om botilbuddet er egnet kan først foretages, når du har haft mulighed for at benytte dig af reglerne om frit valg.

Vi kan ikke udelukke, at dette har haft konkret væsentlig betydning for sagens resultat.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af sagen, at du endnu ikke har fået tilkendt en værge. Du er derfor ikke tilstrækkeligt vejledt efter reglerne om frit valg, da det alene er værgen, der kan tage stilling til mulighed for at udnytte frit valg ordningen ved valg af egnet botilbud, når du ikke kan give informeret samtykke.

Det fremgår af Statsforvaltningens afgørelse af 6. januar 2017, at du endnu ikke har fået en værge. Det har derfor ikke været muligt at indhente en værges bemærkninger til botilbuddet.

Vi bemærker, at det følger af praksis, at reglerne om frit valg af botilbud også gælder, når der er tale om en flytning uden samtykke efter magtanvendelsesreglerne. Vi henviser til principafgørelse 72-14.

Den personlige værge indtræder i personens sted og kan handle på dennes

vegne. Værgen kan derfor vælge et andet botilbud, hvis dette er egnet og ikke væsentligt dyrere. Kommunen skal forud for indstillingen om flytning uden samtykke, træffe afgørelse om valg af botilbud.

Hvis værgen og kommunen ikke kan komme til enighed, kan spørgsmålet om valg af botilbud indbringes for Ankestyrelsen.

Statsforvaltningen kan derfor ikke træffe afgørelse om optagelse i et særligt botilbud, førend borgeren/dennes værge har haft mulighed for at tilkendegive ønske om at gøre brug af frit valg ordningen.

Personkredsen for magtanvendelsesbestemmelserne

Vi finder, at du har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og kan modtage personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens bestemmelser herom. Du er på grund af den nedsatte psykiske funktionsevne ikke i stand til at give informeret samtykke til flytningen og du protesterer mod flytningen. Du er derfor omfattet af bestemmelsen om flytning uden samtykke.

Flytning uden samtykke

Vi finder endvidere, at betingelserne for optagelse i bestemt botilbud uden samtykke er opfyldte.

Betingelserne er:

1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den

nødvendige hjælp, og

2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og

3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine

handlinger og

4) den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig

personskade og

5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

Vi lægger vægt på, at du er diagnosticeret med middelsvær mental retardering med væsentlig påvirkning af adfærd, hyperkinetisk forstyrrelse og ikkeorganisk psykose. Derudover har du en række fysiske problemstillinger såsom forhøjede levertal, galdesten, mave-tarm lidelse mv.

Vi lægger også vægt på, at du har begrænset sprog, taler mest i enstavelsesord eller korte sætninger og kan kun i begrænset omfang gøre sig forståelig.

Det er derfor påkrævet, at du tilbydes en boform med mulighed for massiv støtte, idet din tilstand er af så indgribende karakter, at du ikke er i stand til og ikke kan bringes til at kunne tage vare på dig selv.

Vi lægger endvidere vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du er meget begrænset på alle områder, der bidrager til selvstændighed. Du bliver ikke i stand til at bo på egen hånd uden personale omkring dig og dit funktionsniveau vurderes at være så nedsat, at fagligt personale er essentielt for dit velbefindende.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.