Ankestyrelsens principafgørelse 60-17 om klageberettigede – part – partsrettigheder – værge

256

Principafgørelsen fastslår

En kommune skal, inden den afgør en sag om hjælp og støtte til fx ældre og borgere, som har en funktionsnedsættelse, sikre sig, at borgeren er i stand til at varetage sine interesser.

Det betyder, at kommunen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge. Det gælder i situationer, hvor borgeren på grund af en nedsat intellektuel (kognitiv) funktionsevne eller af andre årsager, ikke er i stand til at varetage sine interesser og heller ikke kan give en gyldig fuldmagt til andre om at varetage sine interesser. Det gælder ikke mindst, når der ikke er enighed mellem en kommune og en pårørende om den indsats, som er nødvendig over for borgeren. En klage til Ankestyrelsen må i sig selv betegnes som en sådan uenighed, at den kan danne grundlag for, at der er behov for beskikkelse af en værge.

Hvis borgeren ikke har fået mulighed for at udnytte sine partsrettigheder under sagens behandling og forløb i kommunen, er der tale om tilsidesættelse af grundlæggende sagsbehandlingsregler, herunder partshøring, sagsoplysning og klagemuligheder, som fører til, at kommunens afgørelse som udgangspunkt er ugyldig. Det skyldes, at disse grundlæggende sagsbehandlingsregler har karakter af garantiforskrifter.

Tilsidesættelse af sådanne garantiforskrifter medfører, at der er en formodning for, at afgørelsen er påvirket af manglerne, medmindre at det konkret kan afkræftes. Det er myndigheden, der har bevisbyrden for, at manglerne ikke har haft betydning for afgørelsens resultat.

Ankestyrelsen modtager ofte klager over en kommunes afgørelse fra nærtstående og pårørende, som kommunen betragter som partsrepræsentanter. Ankestyrelsen kan behandle klagen af hensyn til borgerens retssikkerhed, selvom borgeren som følge af sin funktionsnedsættelse, ikke kan give en gyldig fuldmagt til repræsentation. I modsat fald vil sådanne sager, hvor der kan være tale om, at kommunens afgørelse er ugyldig, som følge af tilsidesættelse af grundlæggende sagsbehandlingsregler, ikke kunne prøves ved en klageinstans. Ankestyrelsen vil i disse tilfælde typisk hjemvise sagen med henblik på, at kommunen beder Statsforvaltningen om at beskikke en værge og derefter træffer en ny afgørelse.

De konkrete sager;

I den første sag vurderede Ankestyrelsen, at kommunens afgørelse om socialpædagogisk ledsagelse var ugyldig. Borgeren havde på grund af nedsat psykisk funktionsevne ikke haft mulighed for at udnytte sine partsrettigheder under sagens behandling i kommunen. Borgerens hustru var uenig i kommunens vurdering af borgerens behov for hjælp. Ankestyrelsen hjemviste afgørelsen til kommunen til fornyet behandling. Kommunen skal – inden den afgør sagen igen – bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge til borgeren efter værgemålsloven.

I den anden sag vurderede Ankestyrelsen også, at kommunens afgørelse om afslag på genbevilling af støtte til køb af bil og afslag på afgiftsfritagelse/nedsættelse var ugyldig. Borgeren havde på grund af nedsat psykisk funktionsevne ikke haft mulighed for at udnytte sine partsrettigheder under sagens behandling i kommunen. Borgerens far var uenig i kommunens vurdering af borgerens behov for hjælp. Kommunen skal – inden den afgør sagen igen – bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge til borgeren efter værgemålsloven.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt. Det har vi gjort for at afklare, om vi kun kan behandle en klage fra en pårørende til en part, hvis der foreligger en udtrykkelig hjemmel til det, en gyldig fuldmagt eller en værgebeskikkelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017.

• § 82, stk. 2, 2. pkt. om kommunens pligt til at være opmærksom på, om der er behov for at bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

Lov om retssikkerhed mv., senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016.

• § 60, stk. 2, 1. pkt., hvorefter det kun er den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen.

Praksis

Følgende principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere:

137-10: En kommunes afgørelse var ugyldig i en sag, hvor kommunen havde truffet afgørelse om flytning af en 23-årig mand fra hans plejefamilie til en institution. Manden havde ingen selvstændig retsevne, og der var ikke udpeget en værge for ham. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 2016-2131-29164

Du har klaget over kommunens afgørelse om afslag på socialpædagogisk støtte. Kommunen afgjorde sagen den 28. april 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen igen, bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge til dig efter værgemålsloven.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du på grund af din nedsatte funktionsevne, ikke kan udnytte dine partsrettigheder under sagens behandling i kommunen.

Vi vurderer også, at kommunen ikke har været opmærksom på din manglende evne til at varetage dine egne interesser under sagens behandling. Du har derfor ikke har haft mulighed for på et informeret grundlag at tage stilling til, om du ønsker at klage over kommunens afgørelse.

Kommunen burde have forholdt sig til, om der er grundlag for at bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge til dig.

Vi vurderer derfor, at afgørelsen har en retlig mangel, som medfører afgørelsens ugyldighed.

Vi vurderer derfor ligeledes, at der er grundlag for, at kommunen beder Statsforvaltningen om at beskikke en værge for dig.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du har en nedsat psykisk funktionsevne i væsentlig grad (omfattende kognitive følger af hjerneblødning), og at du derfor ikke har kunnet varetage dine egne interesser under sagens behandling i kommunen. Af samme årsag, er du heller ikke i stand til at forstå rækkevidden af en fuldmagt, og derfor har du ikke mulighed for at give et informeret samtykke hertil.

Vi lægger også vægt på, at din hustru XX er uenig i kommunens afgørelse, men at hun alene har værgemål i forhold til de personlige og økonomiske dispositioner i relation til en eventuel flytning af dig til plejebolig. Videre lægger vi vægt på, at den foreliggende fuldmagt af 8. juni 2016 ikke er gyldig, da den er underskrevet af XX.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens vurdering af din funktionsevne og støttebehov, værgebeskikkelse af 1. marts 2016 og fuldmagt af 8. juni 2016. Vi lægger vægt på, at der ikke er hjemmel til at overdrage en parts rettigheder til andre end den person, som parten udtrykkeligt har peget på som partsrepræsentant. Da du ikke kan overskue rækkevidden af en fuldmagt, har Ankestyrelsen ikke vished for, at det er dit ønske, at din hustru XX og fuldmagtshaver YY skal repræsentere dig og forholde sig til dine anliggender.

Om reglerne

Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Det betyder dog i praksis, at også andre personer med partsstatus; fx værge og partsrepræsentant har klageadgang.

Ifølge servicelovens § 82, stk. 1, 2. pkt., skal kommunen være opmærksom på, om der er behov for at bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr.2016-2142-33168

Retshjælpen har klaget over kommunes afgørelse om genbevilling af bil-støtte og afgiftsfritagelse. Kommunen afgjorde sagen den 3. maj 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at du har ret til bilstøtte (genbevilling). Da kommunens afgørelse er hjemvist, har du fortsat ret til afgiftsfritagelse på din nuværende bil.

Kommunen skal, inden den afgør sagen igen bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge til dig efter værgemålsloven.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du på grund af din nedsatte funktionsevne ikke kan udnytte dine partsrettigheder under sagens behandling i kommunen.

Vi vurderer også, at kommunen ikke har været opmærksom på din manglende evne til at varetage dine egne interesser under sagens behandling. Du har derfor ikke har haft mulighed for på et informeret grundlag at tage stilling til, om du ønsker at klage over kommunens afgørelse.

Kommunen burde have forholdt sig til, om der er grundlag for at bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge til dig.

Vi vurderer derfor, at afgørelsen har en retlig mangel, som medfører afgørelsens ugyldighed.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du har en nedsat psykisk funktionsevne i væsentlig grad (som følge af cerebral parese, atypisk autisme samt retarderet psykomotorisk og fysiologisk udvikling), og at du derfor ikke har kunnet varetage dine egne interesser under sagens behandling i kommunen. Af samme årsag, er du heller ikke i stand til at forstå rækkevidden af en fuldmagt, og derfor har du ikke mulighed for at give et informeret samtykke hertil.

Vi lægger også vægt på, at din far ikke kan give en gyldig fuldmagt til Retshjælpen, da han ikke er værge for dig.

Desuden lægger vi vægt på, at din far, som har været involveret i din sag i kommunen, ikke længere er enig med kommunen om den hjælp og støtte, som du har behov for.

Endelig lægger vi vægt på, at der ikke er hjemmel til at overdrage partens rettigheder til andre end den person, som du udtrykkeligt har peget på som partsrepræsentant. Ankestyrelsen har ikke vished for – da du ikke kan overskue rækkevidden af en fuldmagt – at det er dit ønske, at din far skal repræsentere dig og forholde sig til dine anliggender.

Det er oplyst, at du har en varig nedsat funktionsevne. Det fremgår, at du har cerebral parese og atypiske autisme. Du er desuden retarderet i din psykomotoriske og fysiologiske udvikling.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens oplysninger om din funktionsevne.

Om reglerne

Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Det betyder dog i praksis, at også andre personer med partsstatus; fx værge og partsrepræsentant har klageadgang.

Ifølge servicelovens § 82, stk. 1, 2. pkt., skal kommunalbestyrelsen være opmærksom på, om der er behov for at bede Statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.