Ankestyrelsens principafgørelse 63-17 om socialpædagogisk støtte – samtaler – behandling

256

Principafgørelsen fastslår

Socialpædagogisk støtte spænder over et bredt spektrum af ydelser og kan fx bestå af vejledning, rådgivning og hjælp til at udføre dagligdagens gøremål. Hjælpen bør tage sigte på hjælp til selvhjælp både på det personlige og praktiske plan. For borgere med meget betydelig funktionsnedsættelse kan den personlige omsorg være et mål i sig selv. Også meget intensiv og omsorgsbetinget støtte kan ydes i form af socialpædagogisk støtte.

Samtaler om håndtering af følelser og tanker kan bevilges som socialpædagogisk støtte, hvis det er en del af borgerens behov for eksempelvis guidning og støtte på det personlige og praktiske plan, kommunikation med det offentlige og/eller at skabe struktur i hverdagen. Hvis der derimod er tale om håndtering af følelser og tanker eksempelvis i forhold til hændelser i fortiden, kan hjælpen ikke bevilges som socialpædagogisk støtte.

Det er derfor afgørende om socialpædagogisk støtte i form af samtaler om, fx håndtering af følelser og tanker knytter sig til behov hos borgeren, der er i overensstemmelse med formålet med socialpædagogisk støtte.

Hvis formålet med samtalerne er fx at yde hjælp til selvhjælp både på det personlige og praktiske plan til at udføre dagligdagens gøremål eller har et mere omsorgsmæssigt sigte, falder samtalerne inden for rammerne af socialpædagogisk støtte.

Har samtalerne primært sigte på at afklare følelser og tanker, der er rettet mod den indre psykiske tilstand, hvor støttebehovet er af overvejende terapeutisk karakter med behov for traditionel psykiatrisk og/eller psykologfaglige kompetencer, ligger det uden for formålet med bestemmelsen. Disse situationer kræver særlige kompetencer og er ikke alene af omsorgsmæssig karakter. Behovet for hjælp skal hér vurderes efter reglerne i anden lovgivning, herunder sundhedsloven.

Hvis en borger med fx Obsessive Compulsive Disorder (OCD) har behov for støtte til at udvikle færdigheder til at åbne døre eller andre handlinger, som den psykiske lidelse forhindrer vedkommende i, vil der kunne bevilges socialpædagogisk støtte hertil. Støtten skal konkret bruges til guidning af konkrete handlinger på trods af den psykiske lidelse.

Har samme borger behov for støtte til samtaler om årsagen til borgerens handlinger, som den psykiske lidelse er skyld i, vil der her være tale om støtte af terapeutisk karakter, der falder udenfor anvendelsesområdet for socialpædagogisk støtte.

I den konkrete sag ønskede borgeren at få socialpædagogisk støtte til at få styr på sine tanker og til at vende udefrakommende ting. Borgeren er usikker på, hvad der sker inde i hende, og hun er særligt udfordret på, at hun får meget stærke følelser, som hun ikke har lært at håndtere. Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelse om, at borgeren ikke var berettiget til socialpædagogisk støtte, da det havde karakter af behandling.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet en sag principielt. Det har vi gjort for at afklare, om støtte i form af håndtering af følelser og tanker kan være omfattet af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017.

• § 85, om social pædagogisk støtte.

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

78-14: Den bistand, der kan bevilges hjælp til efter servicelovens § 85, varierer meget og afhænger af den enkelte borgers behov. Det kan være hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Der kan både være tale om vedligeholdende og udviklende socialpædagogisk indhold. Der kan både være tale om borgere med midlertidigt eller varigt behov for socialpædagogisk bistand. Det er ikke en betingelse, at den betydelige funktionsnedsættelse eller de særlige sociale forhold er varige, eller at borgeren har en diagnose.

60-15: Borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte under kortere ophold uden for borgerens bopæl. Kommunen skal yde den nødvendige hjælp og støtte efter servicelovens regler om socialpædagogisk støtte, så borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer så vidt muligt er stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 (vejledning nr. 2 til serviceloven).

• Pkt. 21 om indhold

• Pkt. 22 om formål

• Pkt. 25 om bistandens art

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om socialpædagogisk støtte. X Kommune afgjorde sagen den 16. august 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til socialpædagogisk støtte.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at dit behov for støtte ikke er omfattet af bestemmelsen i serviceloven om socialpædagogisk støtte.

Vi vurderer, at dit behov for støtte er af behandlingsmæssig karakter. Det skyldes særligt, at dit behov for støtte primært relaterer sig til udfordringer vedrørende håndtering af følelser og tanker. Det kan ikke udelukkes, at dit behov for samtaler kræver særlig ekspertise inden for behandlingssystemet, der ikke kan varetages som socialpædagogisk støtte.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på udtalelse fra din bostøtte om, at hun er enig i, at forløbet bør afsluttes, da der er kommet styr på din hverdag.

Vi lægger også vægt på, at dine oplysninger i forbindelse med din klage om, at du har brug for din socialpædagogiske støtte til at få styr på dine tanker og til at vende udefrakommende ting med, og at du mangler redskaber og viden i forhold til fremtiden. Du er usikker på, hvad der sker inde i dig, og du er særligt udfordret på, at du får meget stærke følelser, som du ikke har lært at håndtere.

Oplysningerne fremgår af journalnotat af 12. september 2016, din klage af 14. september 2016 og opfølgning – VUM af 21. juli 2016.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage skriver, at din socialpædagogiske støtte er vigtig for at arbejde, hverdag og struktur fungerer. Der er dog i sagen ikke oplysninger af mere konkret karakter om, at du ikke er i stand til at strukturere din hverdag.

Vi bemærker, at du har mulighed for at kontakte egen læge om mulighed for henvisning til relevant behandling inden for sundhedssystemet.

Om reglerne

Kommunen skal yde den nødvendige hjælp og støtte efter servicelovens regel om socialpædagogisk støtte, så borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer så vidt muligt er stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse.

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af borgerens behov for hjælp. Det er ikke en betingelse, at den betydelige funktionsnedsættelse eller de særlige sociale forhold er varige, eller at borgeren har en diagnose. Socialpædagogisk støtte kan bevilges til borgere, der har ressourcer til at kunne klare sig selv på nogle områder, men samtidig har behov for hjælp på andre områder.

Formålet med indsatsen efter § 85 er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne.

Formålet med støtten kan være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen mv., således at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

Den støtte, der kan bevilges hjælp til, varierer meget og afhænger af den enkelte borgers behov. Det kan være hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Der kan både være tale om vedligeholdende og udviklende socialpædagogisk støtte. Vi henviser til principafgørelse 78-14.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.