Ankestyrelsens principafgørelse 65-17 om arbejdsskade – forældelse – ulykke – forældelseslovens 30-årige absolutte frist – forlængelse af genoptagelsesfristen

256

Principafgørelsen fastslår

Forældelsesloven gælder for alle krav, der ikke var forældede, da loven trådte i kraft den 1. januar 2008. Med forældelsesloven indførtes en absolut forældelsesfrist på 30 år. Forældelseslovens 30-årige forældelsesfrist omfatter arbejdsskadesager om ulykker.

Fristen kan ikke fraviges. Princippet gælder også, selvom en myndighed efter tidligere gældende regler har forlænget genoptagelsesperioden til en dato, der rækker ud over de 30 år.

Der blev fastsat en overgangsordning for perioden 1. januar 2008 til den 31. december 2010. Det betyder, at et krav først forældes den 1. januar 2011, medmindre det forinden ville være forældet efter både de hidtidige og de nugældende regler.

I sag nr. 1 kom sikrede til skade den 29. maj 1978 ved en arbejdsulykke. Sikringsstyrelsen traf den 30. november 1981 afgørelse om at tilkende godtgørelse for varigt mén og forlænge genoptagelsesfristen efter daværende arbejdsskadelovgivning frem til år 2018.

Sikredes fagforening bad om genoptagelse den 27. november 2012 begrundet i, at der var indtrådt en forværring af sikredes helbredsmæssige tilstand det seneste halvandet år, og at sikrede, som følge af arbejdsskaden, havde skiftet arbejde, hvilket havde medført en lønnedgang på over 15 procent. Der var på dette tidspunkt ikke indtrådt forældelse efter Danske Lov 5-14-4 (20 år) som følge af Sikringsstyrelsens forlængelse af genoptagelsesfristen frem til 2018. Det er derfor forældelsesloven, som trådte i kraft 1. januar 2008, som finder anvendelse.

Ankestyrelsen vurderer, at kravet var omfattet af den absolutte 30 årige forældelsesfrist, uanset Sikringsstyrelsens forlængelse af genoptagelsesfristen frem til 2018. På grund af forældelseslovens overgangsbestemmelser var kravet dog først forældet den 1. januar 2011.

I sag nr. 2 kom sikrede til skade den 2. maj 1983 ved en arbejdsulykke. Sikringsstyrelsen traf den 29. august 1984 afgørelse om godtgørelse for varigt mén på 15 procent og afslag på erstatning for tab af erhvervsevne.

Den 16. december 2015 modtog Arbejdsskadestyrelsen anmodning fra sikredes fagforening om genoptagelse af spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne. Anmodningen blev begrundet i, at sikrede ikke længere var i arbejde og var sygemeldt.

På tidspunktet for arbejdsskaden den 2. maj 1983 gjaldt der en 20-årig forældelsesfrist efter DL 5-14-4. Fristen regnes som udgangspunkt fra ulykkestidspunktet. Denne frist var ikke sprunget på tidspunktet for genoptagelsesanmodningen den 16. december 2015, idet der var sket løbende henvendelser i sagen, hvilket afbryder fristen i Danske Lov 5-14-4.

Sikredes eventuelle krav på ydelser efter lov om arbejdsskadeforsikring var derfor ikke forældede efter DL 5-14-4, hvorfor det er forældelsesloven, som trådte i kraft 1. januar 2008, som finder anvendelse.

Forældelseslovens absolutte 30-årige frist løber fra ulykkestidspunktet den 2. maj 1983, og udløb således den 2. maj 2013.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet 2 sager principielt. Det har vi gjort for at afklare om forældelseslovens 30-årige forældelsesfrist også omfatter krav på ydelser efter lov om arbejdsskadeforsikring som følge af ulykker.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017.

– § 36, stk. 2-5, om forældelse

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). Lovbekendtgørelse 1238 af 9. november 2015.

– § 3, stk. 3, nr. 1 om absolut forældelsesfrist på 30 år for krav i anledning af ulykker

– §§ 29 og 30 om lovens ikrafttræden

Danske Lov 5-14-4.

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

64-09, hvoraf det fremgår, at sagsbehandling i forbindelse med anmeldelse, anmodning om genoptagelse eller andre lignende henvendelser til Arbejdsskadestyrelsen indebærer en sådan underretning af forsikringsselskabet, at dette må sidestilles med en påmindelse om et (yderligere) krav til selskabet, hvilket afbryder fristen i Danske Lov 5-14-4.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Sag nr. 1, j.nr. 2015-5014-25617

Forsikringsselskabet har klaget over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om årsløn. Arbejdsskadestyrelsen afgjorde sagen den 19. januar 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

– Dine eventuelle krav på ydelser efter lov om arbejdsskadeforsikring er forældede

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse.

Vi ophæver afgørelsen om erhvervsevnetab.

Det betyder, at denne afgørelse ikke længere gælder.

Begrundelse for afgørelsen om forældelse

Ankestyrelsen vurderer, at dine eventuelle krav på ydelser efter Lov om arbejdsskadeforsikring er forældede.

Fristen for at fremsætte krav på ydelser som følge af ulykken den 29. maj 1978 var udløbet, da Arbejdsskadestyrelsen den 28. november 2012 modtog din fagforenings anmodning om genoptagelse. Fristen udløb den 1. januar 2011 som følge af en overgangsordning.

Hvad er afgørende for resultatet

Du kom til skade med dit højre øje den 29. maj 1978. Sikringsstyrelsen traf den 30. november 1981 afgørelse om godtgørelse for varigt mén på 5 procent. Det fremgår af denne afgørelse, at Sikringsstyrelsen forlængede genoptagelsesfristen frem til 2018 med henvisning til Lov om arbejdsskadeforsikring § 29 om genoptagelse (1978-loven).

På tidspunktet for arbejdsskaden gjaldt der en 20-årig forældelsesfrist efter DL 5-14-4. Fristen regnes som udgangspunkt fra skadestidspunktet, dog senest fra den 30. november 1981, hvor Sikringsstyrelsen traf afgørelse om godtgørelse for varigt mén. Dine eventuelle krav på ydelser efter lov om sikring mod følger efter en arbejdsskade er ikke forældede efter DL 5-14-4, da Sikringsstyrelsen efter dagældende Lov om arbejdsskadeforsikring § 29 (1978-loven) fraveg den 20-årige frist og forlængede perioden for genoptagelse frem til 2018.

Forældelsesloven gælder for alle krav, der ikke var forældede, da loven trådte i kraft den 1. januar 2008.

Der blev fastsat en overgangsordning for perioden 1. januar 2008 til den 31. december 2010. Det betyder, at et krav først forældes den 1. januar 2011 medmindre det forinden ville være forældet efter både de hidtidige og de nugældende regler.

Da der ikke er indtrådt forældelse efter DL5-14-4 (20 år), som følge af Sikringsstyrelsens forlængelse af genoptagelsesfristen frem til 2018, er fristen for forældelse derfor fremrykket til den 1. januar 2011. Fra den 1. januar 2011 gælder reglerne i DL 5-14-4 således ikke længere.

Der blev ved forældelsesloven også indført en absolut forældelsesfrist på 30 år, der regnes fra skadestidspunktet. Fristen er absolut.

Din fagforening bad om genoptagelse af spørgsmålet om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne den 27. november 2012.

Vi har lagt vægt på, at det følger af forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 1, at forældelse senest indtræder 30 år efter skadestidspunktet for fordringer på erstatning eller godtgørelse som følge af en personskade. 30 år efter skadestidspunktet er 30. maj 2008. Som følge af overgangsreglerne udløb forældelsesfristen den 1. januar 2011.

Vi vurderer derfor, at eventuelle krav på godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne, som følge af arbejdsskaden den 29. maj 1978, blev forældet den 1. januar 2011.

Vi vurderer også, at Sikringsstyrelsens forlængelse af genoptagelsesfristen frem til år 2018 jævnfør Lov om arbejdsskadeforsikring § 29 (1978-loven), ikke kan begrunde et andet resultat. Vi har ved denne vurdering især lagt vægt på, at forældelseslovens absolutte forældelsesfrist på 30 år går forud for en administrativ afgørelse, også selvom genoptagelsesfristen er forlænget før forældelsesloven trådte i kraft den 1. januar 2008.

Da den 30-årige forældelsesfrist er absolut, er det uden betydning, at du har bedt om genoptagelse kort tid efter, at du blev klar over, at din helbredsmæssige og erhvervsmæssige situation blev ændret.

Vi henviser endvidere til forældelseslovens § 30, hvoraf det fremgår, at loven også finder anvendelse på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdatoen var forældede efter de hidtil gældende regler.

Om reglerne

Forældelsesloven gælder for alle krav, der ikke var forældede, da loven trådte i kraft den 1. januar 2008. Med forældelsesloven indførtes en absolut forældelsesfrist på 30 år. Forældelseslovens 30-årige forældelsesfrist omfatter arbejdsskadesager om ulykker.

Begrundelsen for at ophæve afgørelsen om erhvervsevnetab

Vi ophæver Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Grunden er, at det er en forudsætning for tilkendelse af godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne, at krav på ydelser efter loven ikke er forældede.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 2017-5018-03916

Du har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om forældelse. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 8. december 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

– Dine eventuelle krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring er forældede

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at dine eventuelle krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring er forældede.

Hvad er afgørende for resultatet

På tidspunktet for arbejdsskaden den 2. maj 1983 gjaldt der en 20-årig forældelsesfrist efter DL 5-14-4. Fristen regnes som udgangspunkt fra ulykkestidspunktet.

Det fremgår af vores principafgørelse 64-09, at sagsbehandling i forbindelse med anmeldelse, anmodning om genoptagelse eller andre lignende henvendelser til Arbejdsskadestyrelsen indebærer en sådan underretning af forsikringsselskabet, at dette må sidestilles med en påmindelse om et (yderligere) krav til selskabet, hvilket afbryder fristen i Danske Lov 5-14-4.

Forældelsesloven gælder for alle krav, der ikke var forældede, da loven trådte i kraft den 1. januar 2008. Det fremgår af § 36, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, at krav efter loven eller mod arbejdsgiveren på erstatning eller godtgørelse i anledning af en arbejdsskade forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk. 3.

Dine eventuelle krav efter på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring var ikke forældede efter Danske Lov 5-14-4, fordi den 20-årige forældelsesfrist blev afbrudt den 11. juni 1987, hvor Sikringsstyrelsen traf afgørelse om afslag på at genoptage spørgsmålet om varigt mén

Herefter begyndte der at løbe en ny 20-årig frist frem til den 11. juni 2007. Din læge anmodede om genoptagelse den 21. maj 2007, hvorefter der løb en ny 20-årig frist til den 21. maj 2027.

Dine eventuelle krav på ydelser efter lov om arbejdsskadeforsikring var derfor ikke forældede efter DL 5-14-4, da fagforening anmodede om genoptagelse den 14. december 2015.

Da dine eventuelle krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring ikke var forældede efter DL 5-14-4, da forældelsesloven trådte i kraft 1. januar 2008, er det forældelseslovens regel om en absolut forældelsesfrist på 30 år som finder anvendelse i din sag. Denne frist løber fra ulykkestidspunktet den 2. maj 1983, og udløb således den 2. maj 2013.

Vi har lagt vægt på, at det følger af forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 1, at forældelse senest indtræder 30 år efter ulykkestidspunktet for fordringer på erstatning eller godtgørelse som følge af en personskade. Fristen er absolut.

Vi vurderer derfor, at eventuelle krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring som følge af arbejdsskaden den 2. maj 1983, blev forældet den 2. maj 2013.

Din fagforening anmodede om genoptagelse den 14. december 2015.

Om reglerne

Forældelsesloven gælder for alle krav, der ikke var forældede, da loven trådte i kraft den 1. januar 2008. Med forældelsesloven indførtes en absolut forældelsesfrist på 30 år. Forældelseslovens 30-årige forældelsesfrist omfatter arbejdsskadesager om ulykker.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.