principafgørelse 1-17 om forhold under anbringelsen, konfirmation

256

Principafgørelsen fastslår

Udgangspunktet er, at forældrene bevarer retten til at tage stilling til en række personlige forhold om barnet, selv om barnet er anbragt. Dette følger af forældreansvarsloven. Det følger dog også af forældreansvarsloven, at der skal tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.

Hvis barnet eller den unge, som er anbragt uden for hjemmet, har et udtrykkeligt ønske om egne personlige forhold, og forældrene modsætter sig dette, må kommunen vurdere, om det af hensyn til formålet med anbringelsen er nødvendigt, at ønsket imødekommes. Kommunen kan således i særlige tilfælde træffe beslutninger om barnets eller den unges forhold, når det er nødvendigt.

Kommunen skal i så fald træffe en begrundet afgørelse herom. Forældremyndigheds-indehaverne og den unge, der er fyldt 12 år, kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

I en konkret sag havde kommunen truffet afgørelse om konfirmation af en ung under anbringelsen trods manglende samtykke fra forældremyndighedsindehaverne.

Ankestyrelsen fandt, at det var i overensstemmelse med hensynet til den unge og formålet med anbringelsen at imødekomme den unges udtrykkelige ønske om at blive konfirmeret. Ankestyrelsen fandt også, at der ikke var væsentlige hensyn i den konkrete sag, der talte imod, at den unge blev konfirmeret under sin anbringelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvornår kommunen kan træffe afgørelse om barnets eller den unges personlige forhold under anbringelsen, når forældremyndighedsindehaveren modsætter sig dette.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service, serviceloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016.

– § 69, stk. 1, om forhold under anbringelsen

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven, senest bekendtgjort i bekendtgørelse nr. 1820 af 23. december 2015.

– § 2 om forældremyndighedsindehaverens ret til at træffe afgørelse om barnets personlige forhold

– § 5 om hensynet til barnets alder og modenhed

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014 til serviceloven om særlig støtte til børn og unge og deres familier

– Pkt. 577 om regulering af barnets forhold under anbringelsen

Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

I har klaget over X Kommunes afgørelse om konfirmation af X. X Kommune afgjorde sagen den 1. september 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort jeres sag.

Resultatet er:

– Kommunen kan træffe afgørelse om, at X skal konfirmeres

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at det er i overensstemmelse med hensynet til X’s behov og formålet med anbringelsen, at X bliver konfirmeret under sin anbringelse.

Vi har derfor ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering i sagen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at X er 14 år, og at han har været anbragt uden for hjemmet i samme plejefamilie siden 2009. Vi lægger vægt på, at X igennem længere tid vedholdende og utvetydigt har tilkendegivet, at han ønsker at blive konfirmeret sammen med sine kammerater. X har udtrykt sit ønske om konfirmation overfor sin plejefamilie, sin sagsbehandler i kommunen og sin advokat, der til møder i børn og unge-udvalget og Ankestyrelsen har betonet vigtigheden af, at X’s ønske om konfirmation respekteres. Vi lægger også vægt på sagens oplysninger om, at X har givet udtryk for, at han spekulerer meget over, at hans forældre kan bestemme over noget, der er så vigtigt for ham.

Vi lægger endvidere vægt på handleplanen af 18. april 2016 for X, hvoraf det fremgår, at formålet med anbringelsen er at sikre X en opvækst med stabile og forudsigelige voksne, der er i stand til at støtte ham i hverdagen. Formålet med anbringelsen er således at sikre, at X i videst muligt omfang kan leve på samme måde som sine jævnaldrende.

Vi lægger også vægt på, at X er i en positiv udvikling, men at han fortsat er en skrøbelig og ængstelig dreng. Han er i god trivsel i både plejefamilien og i skolen, og han trives bedst i forudsigelige og strukturerede rammer. Han har en diffus angst, der nu sjældent kommer til udtryk, og han har opnået en større grad af selvkontrol. Vi lægger også vægt på oplysningerne om, at X hviler i tillid til, at de mennesker, der varetager beslutninger om hans samvær med sine forældre, lytter til og efterkommer hans ønsker.

Vi lægger videre vægt på, at X ikke har haft samvær med sine forældre siden januar 2014, og at børn og unge-udvalget og Ankestyrelsen flere gange har truffet afgørelse om, at samværet mellem X og hans forældre skal være afbrudt. X har længe fastholdt et bestemt ønske om ikke at se sine forældre, og han giver til børnesamtalerne klart og utvetydigt udtryk for, at han ikke ønsker samvær med sine forældre.

Vi lægger endelig vægt på, at X’s forældre på mødet i børn og unge-udvalget den 19. maj 2016 har oplyst, at de gerne vil samtykke til, at X bliver konfirmeret, men at samtykket er på betingelse af, at de selv må deltage i hans konfirmation. X’s forældre har oplyst, at de ønsker dette nedfældet på papir, så aftalen er bindende for alle parter.

Vi finder, at der ikke er væsentlige hensyn i den konkrete sag, der taler imod, at X bliver konfirmeret under sin anbringelse.