principafgørelse 2-17 om stedbarnsadoption – aldersforskel – faktisk forælder/barn forhold

256

Principafgørelsen fastslår

En adoption må kun bevilges, hvis det er bedst for den, der ønskes adopteret. Som en del af denne vurdering, stilles der efter praksis som udgangspunkt krav om en aldersforskel på minimum 14 år mellem adoptanten og den, der adopteres.

Hvis der er særlige omstændigheder, der demonstrerer, at der er tale om et reelt forælder/barn-forhold, kan 14 års kravet dog fraviges.

Følgende forhold indgår i vurderingen af om 14 års kravet kan fraviges:

– Ansøger har opfostret barnet igennem mange år – i betydeligt flere år, end de 3 år, der normalt kræves efter praksis.

– Ansøger har udfyldt en primær forældrerolle.

– Ansøger har fungeret i forældrerollen fra den første kontakt med barnet.

– Forælder/barn-forholdet er veletableret også langt op i barnets voksne liv, og relationen består på ansøgningstidspunktet.

– Den biologiske forælder, der ikke var gift med ansøger, har ikke udfyldt sin forældrerolle.

– Den biologiske forælder og adoptanten har fællesbørn, og ønsker at ligestille fællesbørn og særbarn.

I to sager var en aldersforskel på knap 12 år i den ene sag og 10 år og 4 måneder i den anden sag efter Ankestyrelsens vurdering ikke til hinder for stedbarnsadoption.

Der var i sagerne ikke søgt om adoption af helsøskende til dem, der ønskedes adopteret

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet 2 sager principielt. Det har vi gjort for at afklare, om en adoption kan opfylde adoptionslovens krav om, at den skal være bedst for den, der ønskes adopteret, selvom ansøger er under 14 år ældre end den pågældende.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om adoption, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1821 af 23. december 2015.

• § 2 om vurdering af barnets bedste.

• § 5 a om stedbarnsadoption.

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om adoption nr. 11366 af 30. december 2015.

• Pkt. 4.2.2., om aldersforskel mellem ansøgeren og barnet.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 2016-1830-15014

Du har klaget over Statsforvaltningens afgørelse om afslag på stedbarnsadoption af B. Statsforvaltningen afgjorde sagen den 24. februar 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Adoptionen kan ikke afvises, fordi aldersforskellen mellem dig og B kun er 10 år og 4 måneder.

Det betyder, at vi ændrer Statsforvaltningens afgørelse.

Statsforvaltningen skal derfor behandle din ansøgning om stedbarnsadoption igen. Statsforvaltningen skal vurdere, om de øvrige betingelser for at bevilge adoption er opfyldt. Statsforvaltningen kontakter dig.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes, at sagen har været under principiel behandling.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at en adoption kan være til Bs bedste, selvom der kun er 10 år og 4 måneder mellem dig og B.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du flyttede ind hos din mand, som er Bs biologiske far, og din mands familie, da B var 10 år og 5 måneder gammel. Bortset fra en 5-måneders periode fremgår det af CPR, at du har boet sammen med B resten af hans barndom.

Der har derfor været et forælder/barn-forhold mellem dig og B siden han var 10 år gammel, og du har opfostret ham i cirka 8 år. Dette forhold består den dag i dag.

Vi lægger også vægt på, at du, fra du flyttede ind, fungerede som B primære omsorgsperson sammen med hans far. B havde alene en sporadisk og tilfældig kontakt med sin biologiske mor.

Vi lægger derudover vægt på, at I har haft tætte familiebånd i 39 år, og at du fortsat er gift med Bs far og har været det i 34 år. Det indgår i den forbindelse også i vores vurdering, at du har to børn med din mand, og at I ønsker at ligestille B med dem.

Vi er opmærksomme på, at B har en storesøster, der har samme biologiske forældre som han. Det ændrer ikke ved resultatet, da det af sagens oplysninger fremgår, at I som familie ikke har tæt kontakt med hende, og at det er beskrevet, at det er hendes valg.

Oplysningerne fremgår særligt af CPR-udskrifter, notat fra Bs samtale i Statsforvaltningen den 8. februar 2016 og din klage af 2. marts 2016.

Om reglerne

En adoption må kun tillades, hvis den er til barnets bedste.

Som en del af vurderingen af, om en adoption er til barnets bedste, indgår et krav om en vis aldersforskel mellem adoptanten og barnet. Der må således ikke være en så lille aldersforskel mellem adoptanten og barnet, at det biologisk ville være udelukket, at adoptanten var mor eller far til barnet. Der stilles derfor normalt krav om, at aldersforskellen mellem adoptanten og barnet er på minimum 14 år.

Kravet om mindst 14 års aldersforskel kan dog fraviges hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr.2016-1830-56649

Du har tiltrådt Bs klage, over Statsforvaltningens afgørelse om afslag på stedbarnsadoption af B. Statsforvaltningen afgjorde sagen den 27. oktober 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Adoptionen kan ikke afvises, fordi aldersforskellen mellem dig og B kun er knap 12 år.

Det betyder, at vi ændrer Statsforvaltningens afgørelse.

Statsforvaltningen skal derfor behandle din ansøgning om stedbarnsadoption igen. Statsforvaltningen skal vurdere, om de øvrige betingelser for at bevilge adoption er opfyldt. Statsforvaltningen kontakter dig.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes, at sagen har været under principiel behandling.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at en adoption kan være til Bs bedste, selvom der kun er knap 12 år mellem dig og B.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du har boet sammen med B, siden han var 10 år gammel og hele hans barndom ud.

Der har derfor været et forælder/barn-forhold mellem dig og B siden han var 10 år gammel, og du har opfostret ham i cirka 8 år. Dette forhold består den dag i dag.

Vi lægger også vægt på, at du, fra du flyttede sammen med B og hans mor, BM, fungerede som Bs primære omsorgsperson sammen med hans mor. Således fremgår det af sagens oplysninger, at Bs biologiske far ikke var en del af Bs hverdag.

Vi har derudover lagt vægt på, at I fortsat betragter jer som familie efter 33 år sammen, og at du var gift med BM fra 1984 og frem til hendes død i 2016. Det indgår i den forbindelse også i vores vurdering, at du har et fællesbarn med BM, som du ønsker at ligestille B med.

Oplysningerne fremgår særligt af CPR-udskrifter og Bs klage af 2. november 2016.

Om reglerne

En adoption må kun tillades, hvis den er til barnets bedste.

Som en del af vurderingen af, om en adoption er til barnets bedste, indgår et krav om en vis aldersforskel mellem adoptanten og barnet. Der må således ikke være en så lille aldersforskel mellem adoptanten og barnet, at det biologisk ville være udelukket, at adoptanten var mor eller far til barnet. Der stilles derfor normalt krav om, at aldersforskellen mellem adoptanten og barnet er på minimum 14 år.

Kravet om mindst 14 års aldersforskel kan dog fraviges hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.