principafgørelse 4-17 om arbejdsskade – indirekte udsættelse – erhvervssygdom

256

Principafgørelsen fastslår

Et foster eller barn er omfattet af personkredsen for arbejdsskadeloven, hvis det kan dokumenteres, at en påvirkning af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen har haft en skadelig effekt på foster eller barn.

Der skal være tale om en direkte, biologisk påvirkning fra forældrene, umiddelbart efter fødslen eller i nær tidsmæssig tilknytning til fødslen, for eksempel ved blodtransfusion, før man er omfattet af personkredsen.

I den konkrete sag havde den tilskadekomnes far arbejdet på en eternitfabrik, fra tilskadekomne var 1 til 9 år. Tilskadekomnes far havde været udsat for asbest. Tilskadekomne anmeldte lungehindekræft som erhvervssygdom.

Ankestyrelsen vurderede, at tilskadekomne ikke var omfattet af personkredsen. Vi lagde vægt på, at der var tale om en indirekte påvirkning fra farens arbejdstøj. Vi anerkendte derfor ikke tilskadekomnes lungehindekræft som erhvervssygdom.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare hvem, der er omfattet af personkredsen i arbejdsskadelovens § 2, stk. 6.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som er ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016

• § 2, om lovens personkreds

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings) afgørelse om afslag på anerkendelse af lungehindekræft som erhvervssygdom. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgjorde sagen den 22. juni 2016.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du er ikke omfattet af lovens personkreds, og din lungehindekræft kan derfor ikke anerkendes som en erhvervssygdom

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings) afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke er omfattet af personkredsen i arbejdsskadelovens § 2, stk. 6.

Der skal være tale om en direkte biologisk påvirkning fra forældrene umiddelbart efter fødslen eller i nær tidsmæssig tilknytning til fødslen.

Vi vurderer derfor, at din lungehindekræft ikke kan anerkendes som erhvervssygdom.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du ikke har været udsat for en direkte biologisk påvirkning fra dine forældre.

Vi lægger også vægt på, at der har været tale om en indirekte påvirkning i form af en indirekte udsættelse for asbest, idet du har oplyst, at din far kunne have haft asbest i tøj eller hår, når han kom hjem. Du har også oplyst, at du er ret overbevist om, at din mor vaskede din fars arbejdstøj og hængte det til tørre.

Vi lægger til grund, at du fra du var 1 til 9 år boede i byen, hvor din far arbejdede på en eternitfabrik. I boede ret tæt på eternitfabrikken, og fra du var 7 til 9 år, gik du på en skole, der også lå meget tæt på fabrikken.

Vi lægger også til grund, at du ikke har været udsat for asbest i forbindelse med dine egne ansættelser, og vi har derfor taget stilling til, om du er omfattet af lovens personkreds efter arbejdsskadelovens § 2, stk. 6. Det er også dette, du omtaler i din anmodning om genoptagelse og i din klage.

Oplysningerne fremgår særligt af speciallægeerklæringen af den 12. august 2015 og din anmodning om genoptagelse af den 17. juni 2016.

Om reglerne

Personer, der er ansat til at udføre arbejde her i landet, er omfattet af arbejdsskadelovens personkreds.

Et foster eller barn er omfattet af arbejdsskadeloven, hvis det senere dokumenteres, at en påvirkning af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen har haft en skadelig effekt på foster eller barn.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.