principafgørelse 9-17 om hjemmetræning – hjælper – nødvendige træningsudgifter

256

Principafgørelsen fastslår

Det er forældrene, der er godkendt til at varetage hjemmetræningen

Forældre til et barn med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som har behov for hjælp eller særlig støtte, kan blive godkendt af kommunen til at hjemmetræne barnet. Godkendelsen af forældrene sker ud fra en samlet vurdering af familiens situation og forældrenes personlige ressourcer.

Det er blandt andet en betingelse for godkendelsen, at forældrene er i stand til at udføre opgaven.

Det betyder, at det først og fremmest er den ene eller begge forældre, der skal udføre hjemmetræningen. Der kan som udgangspunkt kun ydes støtte til hjælpere i det omfang, øvelserne kræver medvirken af to personer samtidig, og kun den ene af forældrene hjemmetræner barnet. Der kan ikke ydes støtte til, at en hjælper selvstændigt udfører dele af træningen, mens forældrene udfører andre opgaver. Hjælperen kan dog afløse forældrene i forbindelse med meget kortvarige afbrydelser.

Når forældrene er godkendt til at hjemmetræne barnet, yder kommunen hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til den forælder, som udfører træningen. Træningen og den tabte arbejdsfortjeneste kan også deles mellem forældrene. Kommunen sørger endelig for de nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.

Udgifterne til hjemmetræningen skal være nødvendige

Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvilke træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v., der er nødvendige for hjemmetræningen og som der derfor kan ydes hjælp til.

I forhold til hjælperes deltagelse i kursus betyder det, at der kan ydes hjælp hertil, hvis hjælperens deltagelse er nødvendig. Det kan for eksempel være, hvis en øvelse kræver to personers deltagelse, og det kun er den ene forælder, der har mulighed for at deltage i kurset. Da det er forældrene, der er godkendt til at hjemmetræne, og da godkendelsen er sket ud fra familiens samlede situation og forældrenes personlige ressourcer, forventes det, at begge forældre deltager i kurset, hvis de har mulighed for det, og hvis det er nødvendigt. En forælder kan dog være forhindret for eksempel på grund af arbejde eller på grund af pasning af familiens andre børn.

Ankestyrelsen var i en konkret sag enig med kommunen i, at der ikke kunne bevilges hjælp til ekstra hjælpertimer samt ophold og forplejning til hjælperen i forbindelse med et kursus/evaluering, da hjælperens deltagelse ikke var nødvendig for kursets/evalueringens gennemførelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare hvilke hjælperopgaver, der kan ydes støtte til som nødvendige udgifter i forbindelse med træningen, herunder i hvilket omfang en hjælper kan aflaste forældrene.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016.

• § 32a, stk. 1, om godkendelse af hjemmetræning. ¬

• § 32a, stk. 6, om hjælp til kurser, hjælpere m.v.

Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Bekendtgørelse nr. 717 af 9. juni 2016.

• § 3, stk. 3, om familiens samlede situation og ressourcer.

• § 6, stk. 1, 1. pkt. om nødvendige kurser, hjælpere m.v.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven). Vejledning nr. 9007 af 7. januar 2014 (med ændringer pr. 1. juli 2016).

• Pkt. 157d, om hjælp til dækning af udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere mv.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over kommunens afgørelse om dækning af hjælperens udgifter i forbindelse med evaluering af hjemmetræningen. Kommunen afgjorde sagen den 21. april 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til dækning af ekstra hjælpertimer eller hjælperens udgifter til kost og værelse i forbindelse med evaluering af hjemmetræningen.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at udgiften til ekstra hjælpetræner-timer og udgifter til kost og værelse for hjælperen i forbindelse med et 2-dages kursus/evaluering ikke er nødvendige udgifter i forbindelse med hjemme-træningen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at der kan bevilges hjælpetræner-timer i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre den godkendte hjemmetræning.

Vi lægger også vægt på, at kommunen har godkendt, at du og far hjemmetræner barnet. Kommunen har således vurderet, at I er i stand til at varetage hjemmetræningen.

Vi lægger desuden vægt på, at både du og far deltager i evalueringen, og at I derudover ønsker hjælperens deltagelse. Uden hjælperens deltagelse vil I således være to personer til stede i forbindelse med kurset/evalueringen.

Vi lægger endelig vægt på, at det ikke er en nødvendig forudsætning for gennemførelsen af træningen, at I er tre voksne personer, som deltager i evalueringen. Det er muligt, at en af jer forældre tager sig af barnet, når hun har brug for pause, mens den anden deltager alene i evalueringen.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at barnet er meget sansesart, og at hun har brug for mange pauser i løbet af en dag. Det er derfor nødvendigt, at der er en person, som kan gå ud med hende eller tage hende med på værelset.

Du oplyser også, at der modtages mange nye informationer ved evalueringen, og at I gerne vil være til stede begge forældre for at få størst muligt udbytte. Hjælperen skal i den periode tage sig af barnet.

Du oplyser videre, at hjælperen skal deltage sammen med dig i forbindelse med instruktion i nye øvelser, da det er hjælperen, der sammen med dig tager del i den daglige træning.

Du oplyser endelig, at både du og far deltager i det sociale program, hvor barnets adfærd diskuteres. Her tager hjælperen sig barnet imens.

Dine oplysninger ændrer ikke ved, at det kun er nødvendigt at være to voksne personer til stede i forbindelse med evalueringen. Vi bemærker i den forbindelse, at du også har været alene af sted til evaluering (sammen med hjælperen), hvor far har været forhindret i at deltage.

Den omstændighed, at far eventuelt kan blive kaldt på arbejde med kort varsel, kan ikke føre til, at der kan dækkes udgifter, som ikke er nødvendige. Hvis han skulle blive indkaldt på et tidspunkt, hvor han er på kursus, er der mulighed for at søge kommunen om dækning af hjælperens deltagelse.

Vi bemærker endvidere, at det ikke anses for nødvendigt, at hjælperen bliver instrueret i nye øvelser på kurset. Det er jer, der er godkendt til at hjemmetræne barnet og som dermed skal være i stand til at udføre hjemmetræningen. I det omfang der ved hjemmetræningen er behov for en hjælper, skal I være i stand til at instruere hjælperen i nødvendigt omfang.

Det fremgår af sagen, at der er bevilget 30 hjælpertimer om ugen i forbindelse med hjemmetræningen af barnet. Hjælpertimerne er begrundet i, at langt størstedelen af øvelserne kræver deltagelse af to voksne.

Om reglerne

Det følger af servicelovens § 32a, stk. 6, 1. pkt., at kommunen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet.

Det følger videre af bekendtgørelsens § 3, stk. 3, at kommunen skal vurdere familiens samlede situation og forældrenes personlige ressourcer i forhold til at kunne påtage sig at træne barnet eller den unge.

Endeligt følger det af bekendtgørelsens § 6, stk. 1, 1. pkt., at kommunen skal sørge for de nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere mv., når forældre træner et barn eller en ung i hjemmet.

Det følger af vejledningen pkt. 157d, og af Socialstyrelsens ” Håndbog om hjemmetræning” fra juli 2016, at hjælperne i et vist omfang kan fungere som afløsere for forældrene.

Udtalelserne i vejledningen og i håndbogen må dog forstås i overensstemmelse med det overordnede krav om, at det er forældrene, der udfører træningen. Det betyder, at hjælperne kun kan afløse forældrene i forbindelse med ganske kortvarige afbrydelser i træningen som for eksempel ved forældrenes toiletbesøg eller lignende. Det kan ikke indgå som en planlagt del af træningsprogrammet, at hjælperen selvstændigt udfører træningen, mens forældrene laver andre opgaver.

Hvis forældrene har behov for et længere fravær fra hjemmet, for eksempel i forbindelse med indkøb, lægebesøg eller andre ærinder, skal behovet for hjælp vurderes efter reglerne om afløsning.

Af håndbogen fremgår det også, at der kan ydes støtte til en hjælper med særlige kompetencer, der er nødvendige for at udføre træningen. Dette må også forstås i overensstemmelse med det overordnede krav om, at det er forældrene, der udfører træningen. Der kan således ydes hjælp til en relevant fagperson, der fungerer som supervisor eller instruktør for forældrene, således at forældrene efter supervisionen eller instruktionen selvstændigt kan udføre træningen. Der kan ikke ydes støtte til at en fagperson eller en person med særlige kompetencer selvstændigt udfører træningen, hvis det ikke har til formål at gøre forældrene i stand til selv at udføre træningen.

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.