principafgørelse 100-17 om supplement til brøkpension – indtægter

256

Principafgørelsen fastslår

Hvis en person, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller supplement til brøkpension, har en indtægt, skal den trækkes fra i hjælpen. Indtægten skal trækkes fra i hjælpen i den måned, hvor den kommer til udbetaling.

En indtægt, der bliver udbetalt senere end den måned den vedrører eller efter det sædvanlige udbetalingstidspunkt, er en efterbetaling, hvis den sene betaling ikke alene skyldes en praktisk forsinkelse, men at der har været tvivl om retten til indtægten. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis udbetaleren først har skullet tage stilling til en ansøgning eller der har været uenighed om retten til eller størrelsen af det beløb, der senere kommer til udbetaling.

Reglerne om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse skal bruges, hvis en efterbetaling af en indtægt dækker samme formål og samme tidsrum som en tidligere udbetalt hjælp.

I det tilfælde kan indtægten ikke trækkes fra i hjælpen for den måned, hvor den kommer til udbetaling. Det gælder selv om kommunen vælger ikke at rejse et tilbagebetalingskrav. Det gælder også selv om kravet efter bestemmelsen er undtaget fra tilbagebetaling, f.eks. fordi borgeren har været i tilbud.

Hvis borgeren ikke har modtaget hjælp i den periode, indtægten vedrører, skal indtægten trækkes fra efter de almindelige regler om fradrag for indtægter. Det betyder, at indtægten skal trækkes fra i hjælpen for udbetalingsmåneden, og at der kan ske fradrag i den eller de følgende måneder. Det samme gælder, hvis den efterbetalte indtægt er højere end den hjælp, der skal tilbagebetales efter reglerne for dobbeltforsørgelse.

Hvis indtægten i det tilfælde ikke er blevet trukket fra i udbetalingsmåneden, skal det vurderes, om betingelserne er opfyldt for at kræve tilbagebetaling efter reglerne om tilbagebetaling på grund af tilsidesat oplysningspligt eller hjælp, der er modtaget uberettiget og mod bedre vidende.

I sag nr. 1 traf kommunen afgørelse om tilbagebetaling af supplement til brøkpension på grund af en udbetaling fra en privat pensionsordning. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede tilbagebetalingskravet, men ændrede begrundelsen, således at den del af udbetalingen, der vedrørte en tidligere periode medførte et tilbagebetalingskrav på grund af dobbeltforsørgelse og den del af kravet, der vedrørte samme måned og måneden efter, blev trukket fra i hjælpen for udbetalingsmåneden og den følgende måned. Tilbagebetalingskravet blev for disse måneder rejst efter reglerne om hjælp, der er modtaget uberettiget og mod bedre vidende.

I sag nr. 2 krævede kommunen tilbagebetaling efter reglerne om tilsidesat oplysningspligt af en del af hjælpen for december 2016 på grund af en lønindtægt optjent i november 2016, men udbetalt i december 2016. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede tilbagebetalingskravet, da der ikke var angivet en særlig grund til den sene udbetaling af løn, hvorfor den fandtes at skyldes en administrativ forsinkelse. Der var derfor ikke tale om en efterbetaling, der skulle behandles efter reglerne om dobbeltforsørgelse.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt. Det har vi gjort for at belyse sammenhængen mellem reglerne i aktivloven om tilbagebetaling af hjælp på grund af dobbeltforsørgelse og reglerne om tilbagebetaling af hjælp, der er modtaget uberettiget.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

• § 30, stk. 1 om fradrag for indtægter

• § 91, stk. 1, nr. 1 om tilbagebetaling på grund af tilsidesat oplysningspligt.

• § 91, stk. 1, nr. 2 om tilbagebetaling på grund af uberettiget modtaget hjælp

• § 33 om undtagelser for fradrag.

• § 94 om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), seneste bekendtgjort i lovbekendtgørelse. nr. 1096 af 13. september 2017.

• § 11, stk. 2 om borgers pligt til at oplyse om ændringer af betydning for hjælpen.

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Ankestyrelsens principafgørelse 82-17, der bl.a. fastslår, at indtægter fratrækkes i hjælpen i den måned, de kommer til udbetaling.

Ankestyrelsens principafgørelse O-31-97, der fastslår, at fradrag for indtægter skal foretages således, at et eventuelt månedligt overskud, set i forhold til familiens kontanthjælpsniveau, skal fradrages i de følgende måneders beregnede kontanthjælp i det omfang, indtægterne med tillæg af den forrige måneds eventuelle overskud overstiger den kontanthjælp, som familien er berettiget til.

Ankestyrelsens principafgørelse A-11-05, der fastslår, at hjælp ydet under aktivering ikke skal tilbagebetales, uanset at modtager senere har opnået en indtægt, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte kontanthjælp, idet personen i en sådan situation har ydet noget til gengæld for hjælpen.

Ankestyrelsens principafgørelse P-20-03, der på pensionsområdet fastslår, at efterbetaling af privat pension for en periode, for hvilken der var tilkendt social pension, skal bedømmes efter princippet om tilbagebetaling på grund af dobbeltforsørgelse måned for måned.

Ankestyrelsens principafgørelse 40-15, der fastslår, at efterbetaling af en indtægt behandles som en indtægt (i den konkrete sag havde borger ikke modtaget hjælp i den periode, efterbetalingen vedrørte, tilbagebetaling efter § 94 var derfor ikke aktuel)

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Sag nr. 1, j.nr. 2017-4035-17708

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om tilbagebetaling af supplement til brøkpension. Kommunen afgjorde sagen ved afgørelse den 23. januar 2017 og ændrede afgørelsen ved genvurdering den 28. marts 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Din løbende indtægt i form af førtidspension fra Y pensionskasse skal trækkes fra i dit supplement til brøkpension fra den 1. januar 2017.

• Du skal tilbagebetale supplement til brøkpension for perioden fra september til december 2016 med i alt brutto 6.668 kr.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er nået til samme resultat, dog med en ændret begrundelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at udbetalingen fra Y pensionskasse er en indtægt, der skal trækkes fra i dit supplement til brøkpension.

Vi vurderer derfor, at du har været dobbeltforsørget i perioden september og oktober 2016 med et beløb på kr. 3.334, fordi du efter at du har modtaget supplement til brøkpension for perioden, har modtaget et beløb, der dækker samme formål og samme tidsrum som den udbetalte hjælp.

5-6

Vi vurderer også, at udbetalingen på kr. 3.334 fra Y pensionskasse for november og december skal trækkes fra i hjælpen for november 2016 med 1.667 kr. Da indtægten overstiger en måneds hjælp, skal der også ske fradrag i december måneds hjælp med 1.347 kr.

Vi vurderer videre, at du i november og december burde vide, at udbetalingen fra Y pensionskasse har indflydelse på din udbetaling af supplement til brøkpension, og at du derfor ikke har ret til hele det supplement, du har modtaget.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du den 30. november 2016 modtager 6.668 kr. fra Y pensionskasse, som dækker perioden 1. september 2016 til 31. december 2016.

Heraf dækker 3.334 kr. september og oktober 2016. Vi lægger vægt på, at der er tale om en efterbetaling, der udbetales på et senere tidspunkt end den periode, hjælpen vedrører.

3.334 kr. dækker perioden 1. november 2016 til 31. december 2016. Vi lægger vægt på, at beløbet overstiger dit supplement til brøkpension for november måned 2016 med 1.347 kr.

Vi lægger vægt på, at kommunen ikke har foretaget fradrag for indtægterne i din hjælp.

Vi lægger også vægt på, at udbetalingerne er løbende udbetalinger fra en privat pensionsordning.

Vi lægger videre vægt på kommunens oplysninger om, at du ikke har deltaget i beskæftigelsesrettede tilbud i den periode, du har været dobbeltforsørget.

Vi er opmærksomme på, at du har oplyst, at du ikke har modtaget noget mod bedre vidende, og at du først fik besked om udbetalingen den 7. december 2016.

Vi lægger dog vægt på, at beløbet er udbetalt til din konto den 30. november 2016.

Vi lægger også vægt på, at du i forbindelse med din ansøgning om hjælp den 14. september 2016 blev skriftligt vejledt om, hvilke forhold der har indflydelse på hjælpen.

Det fremgår heraf, at du har pligt til at give kommunen oplysninger om ændringer i indtægt. Det fremgår desuden, at indtægter blandt andet er pensionsindtægter.

Om reglerne

Efter reglerne skal indtægter som hovedregel fradrages i hjælpen. Dette gælder også ægtefællens indtægter.

Efter Ankestyrelsens praksis skal indtægter fratrækkes i kontanthjælpen i den måned, hvor indtægten udbetales.

Der kan ske fradrag af den overskydende indtægt i den efterfølgende måned, hvis indtægten overstiger hjælpen for den måned, hvor indtægten udbetales.

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person, der har modtaget hjælp, senere får udbetalt en erstatning, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp.

Efter reglerne kan kommunen ikke træffe beslutning om tilbagebetaling af den hjælp, som en person modtager under tilbud.

Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person uberettiget og mod bedre vidende har modtaget hjælp.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 2017-4035-22582

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om tilbagebetaling af kontanthjælp X Kommune afgjorde sagen den 16. marts 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du skal tilbagebetale for meget udbetalt kontanthjælp for december 2016 til kommunen.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har indtægter, der skal trækkes fra i din hjælp for december 2016.

Vi vurderer, at der ikke er tale om en efterbetaling af løn, der skal vurderes efter reglerne om dobbeltforsørgelse.

Vi vurderer derfor, at du har modtaget kontanthjælp uberettiget i december 2016.

Vi vurderer også, at du har undladt at give kommunen oplysninger om dine indtægter.

Vi vurderer i den forbindelse, at du på udbetalingstidspunktet er klar over, at du skal oplyse kommunen om din indtægt, da der er tale om en ændring i forhold til de oplysninger, du har givet i ansøgningsskemaet.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du den 21. december 2016 får udbetalt løn fra Y.

Vi lægger vægt på, at kommunen har reduceret dine arbejdsindtægter med udgiften til arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og eventuelle kollektive pensionsbidrag.

Vi lægger også vægt på, at du har arbejdet 34,79 timer, og at kommunen har set bort fra timefradrag for disse timer.

Vi lægger i øvrigt kommunens beregning af din indtægt til grund for afgørelsen. Det betyder, at vi ud over det, vi har skrevet ovenfor, ikke har undersøgt beregningen nærmere.

Vi er opmærksomme på, at lønnen vedrører arbejde i november måned 2016 og at den burde være udbetalt i november måned 2016, samt at du først fik lønnen udbetalt efter flere rykkere.

Vi lægger dog vægt på, at den sene udbetaling alene ses at skyldes en forsinkelse hos arbejdsgiver og ikke, at der har været tvivl om din ret til lønnen.

Vi lægger også vægt på, at kommunen ikke har noteret en henvendelse fra dig, hvor du oplyser om indtægterne.

Vi lægger videre vægt på, at du i forbindelse med din ansøgning om kontanthjælp har oplyst, at du har modtaget din sidste lønudbetaling den 20. november 2016. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du i samme forbindelse er blevet skriftligt vejledt om din oplysningspligt, herunder at du har pligt til at give oplysninger til kommunen om ændringer i dine forhold, der kan have betydning for hjælpen.

Om reglerne

Efter reglerne skal indtægter som hovedregel fradrages i hjælpen. Dette gælder også ægtefællens indtægter. Visse indtægter er undtaget fra fradrag. Dette gælder dog kun, hvis de særligt er nævnt i loven.

Efter Ankestyrelsens praksis skal indtægter fratrækkes i kontanthjælpen i den måned, hvor indtægten udbetales.

Lønindtægter trækkes først fra efter, at indtægten er reduceret med udgiften til arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og eventuelle kollektive pensionsbidrag. Ved arbejdsindtægter og indtægter fra beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ses bort fra et timefradrag.

Efter reglerne skal kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person mod bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt.

Efter reglerne har personer, der får hjælp, pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person, der har modtaget hjælp, senere får udbetalt en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.