principafgørelse 7-18 om arbejdsskade – lynnedslag – arbejdets forhold

256

Principafgørelsen fastslår

Ulykker, der sker på arbejdet under udførelsen af det sædvanlige arbejde er omfattet af arbejdsskadeloven. Dette gælder også i forbindelse med almindelig færden på arbejdspladsen.

Bliver en person ramt af et lynnedslag under udførelsen af sit arbejde, anses dette som værende en følge af arbejdet eller arbejdets forhold. Det er uden betydning, om hændelsen finder sted på arbejdsgiverens matrikel, eller om arbejdet eller arbejdets forhold konkret har medført en øget risiko for at blive ramt af et lyn.

I den konkrete sag blev tilskadekomne ramt af et lynnedslag, da hun befandt sig på en parkeringsplads ved rådhuset. Hun var på vej mellem to arbejdssteder.

Ankestyrelsen vurderede, at det var en følge af arbejdet eller arbejdets forhold, at hun befandt sig på det pågældende sted på netop det tidspunkt, hvor lynet slog ned, og ændrede Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvorvidt skader som følge af lynnedslag kan anses for at være en følge af arbejdet eller arbejdets forhold.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som er ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017.

• § 5, hvorefter en ulykke skal være en følge af arbejdet eller arbejdets forhold

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om at du ikke er omfattet af personkredsen i arbejdsskadeloven ved hændelsen den 24. august 2015. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 26. maj 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Skaden skete i forbindelse med arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse. Du vil høre fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vil tage stilling til spørgsmålene om anerkendelse, godtgørelse og erstatning.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at skaden den 24. august 2015 er indtruffet som følge af arbejdets forhold.

Du er ansat som sygeplejerske ved X Kommune. I forbindelse med din funktion som arbejdsmiljørepræsentant, var du den 24. august 2015 på vej fra et arbejdssted til et andet.

Du gik over parkeringspladsen ved X Rådhus for at hente din bil. Det regnede og du bar derfor på en paraply. I det samme slog et lyn ned, og din paraply blev ramt af en delladning fra lynet. Du faldt til jorden og fik smerter i venstre arm, som havde holdt paraplyen.

Du blev bragt til akutmodtagelsen og blev efterfølgende indlagt til observation.

Vi finder, at det var en følge af arbejdets forhold, at du blev ramt af lynet den 24. august 2015. Skaden er derfor omfattet af arbejdsskadeloven.

Vi lægger vægt på, at du var på arbejde, da du blev ramt af lynet. Du var på vej fra et arbejdssted til et andet. Det var således arbejdets forhold, der var årsagen til, at du opholdt dig på parkeringspladsen på det pågældende tidspunkt, hvor lynet slog ned.

Det er uden betydning for vurderingen, hvad årsagen er til, at lynet slog ned netop dér, hvor du befandt dig.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen og journal fra din læge.

Om reglerne

Ved arbejdsskade forstås efter arbejdsskadeloven en ulykke, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Skader, som sker på arbejdet under udførelsen af ens sædvanlige arbejde, er omfattet af arbejdsskadeloven. Skader, som sker på grund af rent private forhold, er derimod ikke omfattet.

Det er tilskadekomne, som har bevisbyrden for, at skaden er sket under arbejdet eller arbejdets forhold.