principafgørelse 60-18 om handleplan – ordensforskrift – klageadgang

256

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når kommunen træffer afgørelse om bevilling af støtte efter serviceloven til voksne borgere, som har en betydelig nedsat funktionsevne.

Det gælder i situationer, hvor borgeren er under folkepensionsalderen, og hvor der ydes hjælp efter serviceloven til borgeren, og hvor borgeren har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har alvorlige sociale problemer, som bevirker et behov for betydelig støtte.

En handleplan er ikke en garantiforskrift

Handleplanen har et fremadrettet sigte, herunder at beskrive formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig og den forventede varighed af den indsats, som kommunen har truffet afgørelse om at bevilge til borgeren efter serviceloven.

Handleplanen har ikke betydning for afgørelsen om borgerens ret til støtte efter serviceloven.

En handleplan og derved et tilbud om handleplan er derfor ikke en garantiforskrift.

Det betyder, at manglende tilbud om handleplan ikke har betydning for vurderingen af, om kommunens udmåling af støtte efter serviceloven er tilstrækkelig til at dække borgerens hjælpebehov.

Denne afgørelse ændrer praksis i forhold til den praksis, der var udmeldt i principafgørelserne C-12-05 og C-29-06. Praksisændringen har dog først virkning fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

Klagemuligheder i forhold til handleplan

Klager over manglende tilbud om handleplan kan påklages, når kommunen har truffet afgørelse om støtte efter serviceloven. Klagen skal indgives inden for klagefristen for kommunens afgørelse.

I den konkrete sag fik borgeren afslag på botilbud og fik bevilget støtte i eget hjem.

Ankestyrelsen vurdererede, at sagen ikke var tilstrækkeligt belyst til, at det kunne vurderes, om kommunens bevilling af støtte kunne dække borgerens hjælpebehov. Dette uanset, at borgeren fik tilbud at få udarbejdet en handleplan.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om en handleplan kan betragtes som en garantiforskrift, når kommunen ifølge serviceloven alene er forpligtet til at tilbyde en handleplan. Principafgørelsen skal afløse C-12-05 og C-29-06.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018.

– § 141, stk.2 om handleplaner

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Gældende:

49-16

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal på de enkelte sagsområder offentliggøre frister for, hvor lang tid sagsbehandlingen må tage. Hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes, skal borgeren have besked.

Ankestyrelsen kan behandle en klage over manglende overholdelse af offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, men først når der er truffet afgørelse i den konkrete sag. Der kan klages over den manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen, selv om der ikke klages over afgørelsen i den konkrete sag. Klagen skal indgives inden for klagefristen for denne afgørelse.

Borgeren kan således begrænse sin klage til alene at vedrøre manglende overholdelse af den offentliggjorte sagsbehandlingsfrist. Ankestyrelsen kan almindeligvis tage stilling til alle dele af en sag, selv om der ikke er klaget herover. Ankestyrelsen vil dog normalt respektere borgerens klageafgrænsning.

Ankestyrelsen kan alene efterprøve, om der er offentliggjort en frist, og om borgeren har fået rettidig besked, hvis fristen ikke kan overholdes i den konkrete sag.

Ankestyrelsen kan ikke behandle klager over manglende overholdelse af retssikkerhedslovens § 3, stk. 1, det såkaldte ”hurtighedsprincip”. Princippet vil indgå i vurderingen af, om sagsbehandlingstiden har været så uforholdsmæssig lang, at der er tale om passivitet, som kan sidestilles med et afslag.

C-44-04

Ankestyrelsen hjemviste en klage over, at en kommune ikke havde foretaget revurdering af handleplanen for et anbragt barn til det sociale nævn til afgørelse af, om de lovmæssige krav i opfølgningsbestemmelsen var opfyldt.

Klagen kunne behandles, selv om sagen om anbringelse uden for hjemmet ikke blev påklaget.

Kasserede:

C-12-05:

Udarbejdelse af en handleplan for den fremtidige indsats var en garantiforskrift. Manglende udarbejdelse heraf i forbindelse med en kommunes standsning af tilskud til en hjælpeordning var derfor kritisabelt.

Tilsidesættelsen havde dog konkret ikke haft så væsentlig betydning for indholdet i kommunens afgørelse, at den blev ugyldig.

Ved denne vurdering lagde Ankestyrelsen vægt på, at det måtte anses for åbenbart, at de materielle betingelser for at kunne modtage tilskud til den hidtidige hjælpeordning ikke længere var opfyldt på afgørelsestidspunktet.

C-29-06

En funktionsevnevurdering foretaget i forbindelse med en ansøgning om personlig og praktisk hjælp til en person med betydelig nedsat funktionsevne, opfyldte ikke kravene til den handleplan, der skulle udarbejdes forud for afgørelsen.

Den manglende handleplan var så væsentlig en fejl, at afgørelsen om personlig og praktisk hjælp var ugyldig. Det kunne ikke afkræftes, at manglen havde påvirket afgørelsens resultat.

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal på de enkelte sagsområder offentliggøre frister for, hvor lang tid sagsbehandlingen må tage. Hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes, skal borgeren have besked.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning nr. 1 om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven nr. 9347 af 28. marts 2017

– Pkt. 116-119 om handleplaner.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over A afgørelse om socialpædagogisk støtte og afslag på botilbud. A Kommune afgjorde sagen den 13. december 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

– Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, opgøre og redegøre for, hvilken konkret støtte, som du har behov for i egen bolig. Kommunen skal endvidere indhente oplysninger, der kan afklare, om du kan modtage den nødvendige støtte i eget hjem.

Kommunen kontakter dig.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres, om kommunens bevilling af støtte er tilstrækkelig. Kommunen har ikke redegjort for, hvilken støtte du skal have i egen bolig.

Hvad er afgørende for resultatet

Socialpædagogisk støtte og botilbud

Vi lægger særligt vægt på, at kommunen i genvurderingen lægger til grund, at du har behov for mere fleksibel og løbende støtte, end det der fremgår af deres afgørelse fra 13. december 2017. Kommunen har herved vurderet, at du har behov for en anden form for støtte, end du først er bevilget af kommunen.

Vi lægger endvidere vægt på, at kommunen herefter ikke redegør for hvilken socialpædagogisk støtte, som du vil kunne modtage i egen bolig, og hvordan dit støttebehov skal varetages i egen bolig.

Vi lægger også vægt på oplysningerne om dit støttebehov. Det fremgår af funktionsevnevurderingen, at du har brug for støtte til at huske personlig pleje, at du skal opmuntres til sociale aktiviteter, idet du ellers isolerer dig på dit værelse. Du har et stort behov for at blive påmindet om at holde dit værelse rent, da du ikke selv kan se, når der er meget beskidt. Du har problemer med selv at styre din økonomi, og at du har haft brug for meget støtte fra pædagogerne på Sæterhuset til at planlægge og strukturere din dag, så dagens aktiviteter lykkes for dig.

Din partsrepræsentant oplyser i klagen, at du ikke er klar til at bo i egen lejlighed, da du har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige

funktioner, personlig pleje og særlig støtte. Din partsrepræsentant mener, at du således er omfattet af målgruppen til et midlertidigt botilbud, og at du ikke vil kunne få hverdagen til at fungere med fire ugentlige støttetimer.

Da kommunen ikke har dokumenteret, at dit hjælpebehov kan dækkes i eget hjem via socialpædagogisk støtte, hjemviser vi også sagen til, at kommunen skal tage stilling til, om du kan klare dig i egen bolig med støtte eller om du har behov for et (midlertidigt) botilbud.

Handleplan

Kommunen tilbyder dig i overensstemmelse med lovgivningen en handleplan, da du modtager kommunens afgørelse. Kommunen genfremsender indkaldelse til handleplansmøde den 8. januar 2018. Det fremgår ikke af sagen, om du har sagt ja til, at der udarbejdes en handleplan.

Vi vurderer, at du er omfattet af personkredsen, som skal tilbydes handleplan, da du har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Vi vurderer dog samtidigt, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, og vi hjemviser derfor sagen til fornyet behandling, selvom kommunen har overholdt pligten til at tilbyde dig at udarbejde en handleplan.

Hvad skal kommunen?

Kommunen skal opgøre og redegøre for, hvilken konkret støtte, som du har behov for med henblik på at kunne bo i egen bolig. Kommunen skal endvidere indhente oplysninger, der kan afklare, om du kan modtage den nødvendige støtte i egen bolig.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Vi bemærker, at du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse fra kommunen.

Om reglerne

Efter serviceloven skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold blandt andet til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til:

1) personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

2) personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Det følger af vores praksis, at kommunen er forpligtet til at sikre, at støtten er tilrettelagt på en sådan måde, at borgeren får opfyldt sit behov for hjælp, og borgeren reelt kan modtage støtten, da formålet med støtten ellers ikke kan opfyldes. Vi henviser til principafgørelse 76-17.

Det følger endvidere af vores praksis, at kommunen skal undersøge, om det rent faktisk er muligt at levere den socialpædagogiske støtte til borgeren under borgerens aktuelle boligmæssige rammer. Hvis borgeren ikke selv kan skabe de rammer, der er nødvendige for at kunne modtage støtten, skal kommunen sørge for, at rammerne for at levere støtten er til stede. Det betyder, at kommunen skal hjælpe borgeren i forhold til at finde indkvartering eller en bolig. Det er fordi, kommunen skal sikre, at borgeren får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer borgerens behov. Det er dog ikke ensbetydende med, at kommunen er forpligtet til at skaffe en lejlighed til borgeren, hvis den bevilgede støtte kan leveres på anden vis.

Hvis kommunen kan konstatere, at rammerne for at levere den nødvendige støtte ikke er til stede, og det ikke uden videre er muligt at hjælpe borgeren i forhold til at finde en bolig eller indkvartering, vil borgeren være berettiget til et midlertidigt botilbud, indtil kommunen har sørget for, at borgeren kan få leveret den nødvendige hjælp på anden vis. I sådanne tilfælde vil et tilbud om et midlertidigt botilbud være den eneste måde, kommunen kan levere den nødvendige hjælp på og dermed leve op til sin omsorgsforpligtelse i serviceloven. Vi henviser til principafgørelse 21-18.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.