principafgørelse 61-18 om uarbejdsdygtighed – raskmelding – tilbagevirkende kraft

256

Principafgørelsen fastslår

Retten til sygedagpenge kan først ophøre efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed, når kommunen har truffet en afgørelse.

Når borger raskmelder sig eller genoptager sit arbejde i hidtidigt omfang, ophører udbetalingen af sygedagpenge.

Hvis kommunen i en situation, hvor borger raskmelder sig eller genoptager sit arbejde i hidtidigt omfang, træffer en afgørelse, ophører retten til sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er truffet. Kommunen vil dog kunne kræve tilbagebetaling af udbetalte sygedagpenge, der vedrører perioden fra borgers raskmelding eller genoptagelse af arbejdet frem til afgørelsestidspunktet.

Det skyldes, at borger i disse tilfælde har modtaget sygedagpenge uberettiget og mod bedre vidende i perioden fra borger har raskmeldt sig eller genoptaget sit arbejde i hidtidigt omfang og frem til afgørelsestidspunktet. Betingelserne for tilbagebetaling vil derfor være opfyldt.

Afgørelsen om tilbagebetaling kan meddeles i samme brev, som afgørelsen om ophør af retten til sygedagpenge, således at borger modtager én samlet afgørelse.

Borger har en pligt til at oplyse kommunen om forhold, som kan have betydning for udbetalingen af sygedagpenge.

I den konkrete sag traf kommunen den 2. marts afgørelse om ophør af sygedagpenge med sidste udbetalingsdag den 23. februar. Da borger havde raskmeldt sig til sin a-kasse den 26. februar og havde modtaget dagpenge fra denne dato, var borger ikke berettiget til sygedagpenge frem til afgørelsestidspunktet. Dette skyldes, at kommunen kunne have krævet sygedagpenge udbetalt i perioden fra den 26. februar til og med den 2. marts tilbagebetalt efter bestemmelsen om tilbagebetaling i sygedagpengelovens § 71, stk. 2, da borger i denne periode ville have modtaget sygedagpengene uberettiget og mod bedre vidende på grund af raskmeldingen.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Belysning af, hvilken betydning Østre Landsrets dom af den 4. maj 2018 får for sager, hvor borger har raskmeldt sig eller har genoptaget sit arbejde i hidtidigt omfang. Herunder hvornår retten til sygedagpenge ophører ved borgers raskmelding eller genoptagelse af sit arbejde i hidtidigt omfang.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018

• § 7, stk. 1, om uarbejdsdygtighed og § 7, stk. 4, om vurderingen af uarbejdsdygtighed for ledige.

• § 71, stk. 2, om tilbagebetaling.

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

40-18

Konsekvenserne af Østre Landsrets dom af den 4. maj 2018 er omtalt i denne principafgørelse.

Der er efter sygedagpengelovens § 7 ikke grundlag for at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Kommunen skal træffe en afgørelse, inden udbetalingen af sygedagpenge kan standses. Dette gælder uanset om det på et tidligere tidspunkt er dokumenteret, at borger ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Eventuelt uberettiget modtagelse af sygedagpenge skal vurderes efter reglerne om tilbagebetaling. Det er ikke tilstrækkeligt for at kræve sygedagpenge tilbagebetalt, at sygedagpengene er modtaget uberettiget. Borgeren skal også enten have tilsidesat sin oplysningspligt eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget have modtaget udbetalingen af sygedagpenge.

177-12

Kommunen skal efter reglerne foretage en konkret og individuel vurdering af, om borgeren er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

Det faktum, at borgeren har raskmeldt sig, vil typisk indgå med stor vægt i vurderingen af, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Vejledninger

Vi har anvendt Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb nr. 9661 af 28. juni 2016

• Pkt. 6, om vurderingsgrundlag for ledige og om raskmelding.

Vejledning om sygedagpenge nr. 9300 af 25. juni 2008

• 71.2, om tilbagebetaling

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om ophør af sygedagpenge. X Kommune afgjorde sagen den 2. marts 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du var ikke uarbejdsdygtig efter den 25. februar 2018.

• Du var ikke berettiget til sygedagpenge fra den 26. februar 2018 og frem til kommunens afgørelse den 2. marts 2018, da du ville have modtaget sygedagpenge uberettiget og mod bedre vidende fra raskmeldingstidspunktet.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, men med en ændret ophørsdato.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand efter den 25. februar 2018.

Vi vurderer, at du burde kunne stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet, dog med skånehensyn over for skulder- og rygbelastende arbejde.

Vores vurdering af uarbejdsdygtigheden er foretaget i forhold til det arbejdsområde, som du kunne stå til rådighed for. Det betyder efter praksis, at du skal vurderes i forhold til alt passende arbejde, som du kunne varetage eller ville kunne varetage efter en kortere oplæring.

Desuden vurderer vi, at din helbredstilstand ikke var en hindring for, at du kunne varetage et arbejde samtidig med, at du skulle lave fysioterapeutiske øvelser.

Hvad er afgørende for resultatet

Du blev sygemeldt fra den 19. marts 2017 fra ledighed på grund af en operation i skulderen.

Ved vurderingen lægger vi særlig vægt på, at du raskmeldte dig til din a-kasse fra den 26. februar 2018, og modtog arbejdsløshedsdagpenge fra denne dato.

Principafgørelse 177-12 fastslår, at kommunen skal foretage en selvstændig vurdering efter sygedagpengeloven, hvor det faktum, at borger har raskmeldt sig, typisk vil indgå med stor vægt i vurderingen af, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at du havde raskmeldt dig af økonomiske årsager.

Oplysningerne kan ikke føre til en ændret vurdering, da vi vurderer, at der ikke er oplysninger i sagen, som giver anledning til at tilsidesætte din egen raskmelding.

Vi lægger i den forbindelse vægt på oplysningerne fra din læge om, at du blev opereret i højre skulder den 17. marts 2017, og i venstre skulder den 1. november 2017 på grund af afklemningssyndrom. Det fremgår, at du havde haft særdeles god effekt af operationen i højre skulder, ligesom du havde haft en god og hurtig effekt af operationen i venstre skulder, da du allerede to dage efter operationen var smertefri.

Vi lægger også vægt på, at det fra lægelig side blev vurderet, at du burde undgå skulderbelastende arbejde, hvor dine hænder var over skulderni-veau, samt tunge løft og skub. Dine skånehensyn var varige, men din prognose var god, hvis du kunne undgå skulderbelastende arbejde.

Derudover lægger vi vægt på dine oplysninger om, at din smertetilstand blev bedre hele tiden, og at ømheden i dine arme aftog i takt med, at du kunne mere.

Vi lægger også vægt på dine oplysninger om, at du havde fået konstateret en prolaps i lænderyggen, og at den var helet af sig selv. Din læge oplyste, at der ikke var yderligere behandlingsmuligheder i forhold til din ryg udover træning og lettere smertestillende, og at du havde varige skånehensyn overfor rygbelastende arbejde.

Vi er opmærksomme på din læges oplysninger om, at du havde risiko for udvikling af slidgigt i skuldrende med smerter og bevægelsesindskrænk-ning som følge heraf. Ligeledes var prognosen i forhold til dine rygsmerter dårlig og med risiko for forværring på sigt.

Oplysningerne kan ikke føre til et ændret resultat. Vi bemærker, at vurderingen af, om du var uarbejdsdygtig skal foretages ud fra de aktuelle helbredsforhold, og ikke ud fra hvordan din helbredsmæssige tilstand kan udvikle sig.

I øvrigt lægger vi vægt på, at du er i besiddelse af ressourcer og kompe-tencer, der ville kunne anvendes på arbejdsmarkedet. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du har en uddannelse som tømrer og en uddannelse i brand, kemi, redning, chauffør og førstehjælp, ligesom du har erfaring som tømrer, arbejdsmand og pedel.

Oplysningerne fremgår særligt af statusattest af den 12. februar 2018, specifik helbredsattest af den 13. september 2018, notat til opfølgnings-samtale af den 11. december 2017, 30. august 2017 og 30. maj 2017, kompetenceprofil af den 15. september 2017 samt mailkorrespondance med din fysioterapeut af den 21. februar 2018.

Ophørstidspunkt

Østre Landsret har i dom af den 4. maj 2018 fastslået, at der efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed ikke er grundlag for at træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft. Kommunen skal træffe en afgørelse, inden udbetalingen af sygedagpenge kan standses. Dette gælder, uanset om det på et tidligere tidspunkt er dokumenteret, at borger ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Vi henviser til principafgørelse 40-18.

Det fremgår desuden af landsrettens dom, at spørgsmålet om uberettiget modtagelse af sygedagpenge i stedet skal vurderes efter sygedagpengelovens § 71.

Kommunen har den 2. marts 2018 truffet afgørelse om ophør af sygedagpenge med sidste udbetalingsdag den 23. februar 2018. Da kommunen skal have truffet en afgørelse, inden udbetalingen af sygedagpenge kan standses, er du som udgangspunkt berettiget til sygedagpenge til og med afgørelsestidspunktet.

Du har imidlertid raskmeldt dig med virkning fra den 26. februar 2018, og har modtaget dagpenge fra a-kassen fra denne dag. Derfor var du ikke berettiget til sygedagpenge, indtil kommunen traf afgørelse om ophør af sygedagpenge. Dette skyldes, at kommunen kunne have krævet sygedagpenge udbetalt i perioden fra den 26. februar 2018 til og med den 2. marts 2018 tilbagebetalt, da du i denne periode ville have modtaget sygedagpenge uberettiget og mod bedre vidende på grund af din raskmelding.

Om reglerne

Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Vurderingen af uarbejdsdygtigheden for ledige sker i forhold til det arbejdsområde, som den pågældende står til rådighed for.

Efter reglerne skal en person, der har tilsidesat sin oplysningspligt eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter sygedagpengeloven, tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er ikke enighed om afgørelsen. En mødedeltager mener, at borger fortsat er uarbejdsdygtig, og at udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 1.