principafgørelse 63-18 om sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – lønmodtager

256

Principafgørelsen fastslår

Anmeldelse af sygefravær efter revurderingstidspunktet

Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. På dette tidspunkt indtræder revurderingstidspunktet, og kommunen skal forinden foretage en vurdering af, om den sygemeldte er omfattet af en af forlængelsesreglerne.

Når sygefraværet bliver anmeldt, skal kommunen vurdere, om de grundlæggende betingelser for sygedagpenge er opfyldt. Hvis sygefraværet bliver anmeldt efter revurderingstidspunktet, skal kommunen desuden tage stilling til, om borgeren opfylder en eller flere af betingelserne for forlængelse. Kommunen skal derfor ikke automatisk starte udbetalingen af sygedagpenge. Det er kun i det tilfælde, at der er grundlag for forlængelse, at kommunen skal udbetale sygedagpenge. Opfylder borgeren ingen af betingelserne for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge, skal borgeren i stedet have et jobafklaringsforløb.

Vurderingen af, om der er forlængelsesmuligheder, skal foretages ud fra oplysninger, som beskriver forholdene på anmeldelsestidspunktet.

Borgere, som er ansat i eget aktie- eller anpartsselskab, skal i forhold til sygedagpengeloven vurderes som lønmodtagere. Revurderingstidspunktet vil derfor indtræde, når pågældende har modtaget sygedagpenge eller løn under sygdom fra sin egen virksomhed i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.

I den konkrete sag var borgeren ansat i sit eget anpartsselskab. Første sygefraværsdag var den 10. maj. Borgeren modtog løn under sygdom, og revurderingstidspunktet var den 30. november. Sygefraværet blev anmeldt den 1. december, og kommunen fandt, at der var ret til sygedagpenge fra dette tidspunkt. Kommunen skulle dog ikke på anmeldelsestidspunktet have afgjort, at borgeren havde ret til sygedagpenge fra den 1. december. Kommunen skulle først have vurderet, om der var grundlag for forlængelse. Da borgeren ikke opfyldte mindst en af forlængelsesbetingelserne, skulle kommunen have tilkendt jobafklaringsforløb tilbage fra det tidspunkt, hvor sygefraværet blev anmeldt.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvornår og hvorvidt udbetalingen af sygedagpenge skal startes, når sygefraværet er anmeldt efter revurderingstidspunktet.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018:

• § 24, stk. 1, om revurderingstidspunktet, og § 27, stk. 1, om forlængelse.

Praksis

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

75-15: Udbetalingen af sygedagpenge kan først standses efter sygedagpengelovens § 24, stk. 1, jf. § 27, stk. 1, når der er truffet en gyldig afgørelse. Udbetalingen af sygedagpenge standses ikke automatisk på revurderingstidspunktet eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne.

102-15: Hvis en kommune ikke inden revurderingstidspunktet eller inden ophør af en af forlængelsesmulighederne har truffet afgørelse, fortsætter udbetalingen af sygedagpenge, indtil kommunen har truffet en gyldig afgørelse. Kommunens vurdering af, om der er forlængelsesmuligheder, skal foretages ud fra de oplysninger, der foreligger på tidspunktet for kommunens gyldige afgørelse.

45-13: En borger, som er ansat og beskæftiget i sit eget aktie- eller anpartsselskab, skal i forhold til beregning af sygedagpenge anses som lønmodtager.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over A Kommunes afgørelse om stop af sygedagpenge. A Kommune afgjorde sagen den 9. januar 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du var ikke berettiget til sygedagpenge fra den 1. december 2017.

• Du var berettiget til jobafklaringsforløb fra den 1. december 2017.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, men med en ændret begrundelse.

Begrundelse for afgørelsen

Din første sygefraværsdag var den 10. maj 2017. Du blev syg fra dit arbejde som lønmodtager i dit eget anpartsselskab på grund af stress, angst, depression og bivirkninger fra hjernerystelse.

Du modtog løn under sygdom. Revurderingstidspunktet var derfor den 30. november 2017. Din virksomhed anmeldte først sygefraværet den 1. december 2017. Sygefraværet blev dermed anmeldt efter revurderingstidspunktet.

Det var først på anmeldelsestidspunktet den 1. december 2017, at kommunen blev opmærksom på, at du var syg. Kommunen orienterede dig om, at revurderingstidspunktet var den 30. november 2017, da du havde modtaget løn under sygdom i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.

Kommunen vurderede, at du var berettiget til sygedagpenge fra anmeldelsestidspunktet den 1. december 2017.

Kommunen afgjorde den 9. januar 2018, at du ikke havde ret til sygedagpenge efter den 9. januar 2018. Kommunen vurderede, at du ikke opfyldte mindst en af de syv betingelser for forlængelse, og at du derfor var berettiget til jobafklaringsforløb fra den 10. januar 2018.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke var berettiget til sygedagpenge fra den 1. december 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer desuden, at du på anmeldelsestidspunktet den 1. december 2017 ikke opfyldte mindst en af de syv betingelser for at få forlænget sygedagpengeperioden.

Hvad er afgørende for sagen

Retten til sygedagpenge

Ved vores vurdering af, at du ikke var berettiget til sygedagpenge fra den 1. december 2017, lægger vi vægt på, at sygefraværet blev anmeldt efter revurderingstidspunktet.

Når sygefraværet er anmeldt efter revurderingstidspunktet, er der kun ret til sygedagpenge, hvis du opfylder mindst en af de syv forlængelsesbetingelser. Kommunen skulle derfor ikke på anmeldelsestidspunktet have vurderet, at du havde ret til sygedagpenge fra den 1. december 2017. Kommunen skulle først vurdere, om du opfyldte mindst en af de syv forlængelsesbetingelser.

Kommunen afgjorde den 9. januar 2018, at du ikke opfyldte en eller flere af forlængelsesbetingelserne.

Kommunen afgjorde desuden den 9. januar 2018, at du havde ret til jobafklaringsforløb fra den 10. januar 2018. Kommunen burde dog i stedet have tilkendt dig jobafklaringsforløb fra den 1. december 2017.

Forlængelse

Sygedagpenge er som udgangspunkt en ydelse, der bliver givet i kortere tid. Udbetalingen af sygedagpenge stopper efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. Denne tidsbegrænsning kaldes også revurderingstidspunktet.

Sygedagpengeperioden kan kun forlænges ud over revurderingstidspunktet, hvis en eller flere af forlængelsesbetingelserne i lov om sygedagpenge er opfyldt. Det gælder også, selv om du fortsat var uarbejdsdygtig, da kommunen afgjorde din sag.

De syv betingelser for at få forlænget perioden med sygedagpenge er:

• Det er overvejende sandsynligt, at du kan komme i en revalidering, som kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

• Der er et behov for at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger for at klarlægge din arbejdsevne. Afklaringen skal kunne ske inden for 69 uger.

• Du er under eller venter på lægebehandling, og der er en lægelig vurdering af, at du vil kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse. Det skal du kunne inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.

• Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

• En læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.

• Du har en verserende arbejdsskadesag.

• Du har ansøgt om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, eller kommunen har påbegyndt en sag om førtidspension uden at forelægge den for rehabiliteringsteamet.

Nedenfor gennemgår vi forlængelsesbetingelserne.

Afklaring af arbejdsevnen

Betingelserne for forlængelse efter bestemmelsen om afklaring af arbejdsevnen er:

• at der er et behov for at gennemføre en virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger for at skabe klarhed over arbejdsevnen og,

• at afklaringen kan gennemføres inden for 69 uger.

Vi vurderer, at du var helbredsmæssigt uafklaret. Det var derfor på anmeldelsestidspunktet ikke muligt at vurdere, om der ville blive behov for en afklaring af din arbejdsevne.

Vi lægger ved denne vurdering vægt på oplysningerne fra din læge fra december 2017. Det fremgår heraf, at du havde klare tegn på følger efter hjernerystelse, og du havde stress i form af udtalt hukommelses- og koncentrationsbesvær. Desuden kunne du ikke overskue opgaveløsning, og du blev hurtigt træt. Du havde udviklet depression med angst, og du gik til løbende samtaler ved psykolog og ved din læge.

Vi vurderer, at det var nødvendigt at afvente effekten af behandlingen ved psykolog og ved din læge, før det ville være muligt at vurdere din arbejdsevne på længere sigt.

Vi bemærker hertil, at det fremgår af oplysningerne fra din læge, at du i december 2017 var begyndt i antidepressiv medicinsk behandling, og den medicinske behandling skulle gradvist tilpasses.

Da du var i behandling, var der mulighed for bedring af din helbredsmæssige tilstand og dermed også af din arbejdsevne. Kommunen kunne derfor ikke på anmeldelsestidspunktet vurdere, om du senere skulle have afklaret din arbejdsevne.

Det må afhænge af det videre forløb, om der på et senere tidspunkt er behov for en afklaring af din arbejdsevne. En eventuel afklaring på et senere tidspunkt skal ske på et andet forsørgelsesgrundlag end sygedagpenge.

Lægebehandling og forventning om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Betingelserne for, at du kan få forlænget perioden med sygedagpenge efter bestemmelsen om lægebehandling og forventning om at vende tilbage til arbejdsmarkedet er:

• at du var under eller ventede på behandling og,

• at der var en sikker lægelig vurdering af, at du kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger fra revurderingstidspunktet.

Vi vurderer, at selvom du gik til samtaler ved psykolog og ved din læge, var der ikke tilstrækkelig dokumentation for, at du – inden for 134 uger fra revurderingstidspunktet – ville kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet i hidtidigt omfang.

Vi lægger ved denne vurdering vægt på oplysningerne fra din læge fra december 2017. Det fremgår heraf, at du ikke havde fået det bedre gennem samtaleterapi, og du havde tydelig angst. Du havde forladt venteværelset før en samtale ved din læge, og din læge havde derfor været nødt til at hente dig udenfor. Efter fem til ti minutters samtale blev du træt og ukoncentreret, og du kunne ikke huske, hvad du netop havde talt med din læge om. Din læge mente, at det ikke var realistisk, at du kunne vende fuldt tilbage til dit arbejde. Du havde genoptaget dit arbejde med en til to timer om dagen. Ved forværring kunne der blive behov for fuld sygemelding.

Vi lægger også vægt på dine egne oplysninger fra december 2017. Du oplyste, at din tilstand ikke var blevet bedre. Du oplyste i januar 2018, at du var ved at gå fra din hustru.

Vi er opmærksomme på, at din læge forventede en bedring af din helbredsmæssige tilstand i løbet af tre måneder regnet fra den 27. december 2017.

Oplysningerne ændrer ikke vores vurdering af sagen. Vi henviser til Ankestyrelsens principafgørelse 28-15.

Principafgørelse 28-15 fastslår, at der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, når det efter en konkret helhedsvurdering af sagens oplysninger skønnes, at den sygemeldte med lægelig sikkerhed vil kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet. Ved helhedsvurderingen kan der blandt andet lægges vægt på den sygemeldtes helbredsmæssige forhold, de sociale forhold og om den sygemeldte inden sygemeldingen har haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi vurderer ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger, at der i din sag ikke var tale om en sikker lægelig vurdering af tilbagevenden til beskæftigelse i hidtidigt omfang. Du havde delvist genoptaget dit arbejde, men ifølge oplysningerne fra din læge kunne der blive behov for fuld sygemelding ved forværring. Du havde tydelig angst, og efter få minutters samtale blev du træt og ukoncentreret.

Sygedagpengeperioden kunne derfor ikke forlænges efter denne bestemmelse.

De øvrige forlængelsesbestemmelser

Du kunne ikke få forlænget sygedagpengeperioden efter de øvrige forlængelsesbestemmelser:

Din uafklarede helbredsmæssige tilstand indebærer, at det ikke var muligt at vurdere, om du ville have behov for revalidering, eller om din sag skulle behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på vurdering af berettigelse til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Der var ikke tale om en livstruende og alvorlig sygdom. Der var ikke en verserende arbejdsskadesag, og der var ikke modtaget ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag eller påbegyndt en sag om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Oplysningerne

Vi lægger særlig vægt på følgende oplysninger:

• Opfølgningssamtale af den 9. januar 2018.

• Specifik helbredsattest fra din læge af den 27. december 2017.

• Opfølgningssamtale af den 18. december 2017.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.