principmeddelelse 100-19 om beboerindskudslån – pligtlån

256

Principmeddelelse 100-19 fastslår

Efter boligstøttelovens regler, skal kommunen, når indkomstbetingelserne herfor er opfyldt, yde lån til betaling af beboerindskud (pligtlån).

Hvis kommunen vurderer, at ansøger selv har midlerne til at afholde lånet, kan der gives afslag. Det afgørende ved vurderingen af, om ansøger selv har midler, er, om ansøger selv disponerer over et beløb mindst svarende til beboerindskuddet.

Ved ordet disponere i forhold til reglerne om beboerindskudslån forstås, hvor stor en disponibel formue, som ansøger faktisk har råderet over.

Den konkrete sag

Ansøger fik afslag på beboerindskudslån. Ansøger var gift, og der var formuefællesskab i ægteskabet. Beboerindskuddet var til en plejebolig, som kun ansøger var bevilget. Kommunen begrundede afslaget med, at ansøger på indflytningstidspunktet selv rådede over et beløb mindst svarende til beboerindskuddet. Kommunen medregnede i ansøgers formue indestående på en konto, som var oprettet af ansøgers ægtefælle, og som ansøger ikke kunne disponere over.

Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger ikke på indflytningstidspunktet disponerede over et beløb mindst svarende til beboerindskuddet. Ansøger kunne ikke disponere over ægtefællens konto uden dennes samtykke, hvorfor midlerne på denne konto ikke skulle medregnes i ansøgerens disponible formue.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om der efter boligstøttelovens regler om pligtlån kan gives afslag på lånet grundet i ansøgers økonomiske forhold, når en del af de midler, som inddrages i vurderingen af, om ansøger har behov for lånet, er midler som ansøger ikke kan disponere over.

Love og bekendtgørelser

Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 48 af 16. januar 2019.

• § 55, stk. 2, nr. 1, om afslag på beboerindskudslån.

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

M-1-07: Om hvorvidt den omstændighed, at ansøger havde bortgivet størstedelen af sin formue til sine børn tre måneder inden ansøgningen, kunne begrunde et afslag på beboerindskudslån. Ankestyrelsen fastslog, at ansøgeren ikke på indflytningstidspunktet kunne disponere over et beløb svarende til beboerindskuddet og derfor havde behov for lånet.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning om individuel boligstøtte nr. 103 af 23. oktober 2002

• Pkt. 277 om tilfælde hvor beboerindskudslån kan eller skal nægtes.

Den konkrete afgørelse

Ansøgers hustru har klaget over X Kommunes afgørelse om afslag på beboerindskudslån til boligen beliggende på en adresse i X Kommune. Kommunen afgjorde sagen den 21. august 2019.

Ankestyrelsen har nu afgjort sagen.

Resultatet er:

• Ansøger havde ret til 19.000 kr. i beboerindskudslån til boligen beliggende på en adresse i X Kommune.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at give afslag på beboerindskudslån efter bestemmelserne i boligstøttelovens § 55, stk. 2, nr. 1, til boligen beliggende på en adresse i X Kommune, fordi ansøger havde behov for lånet.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger kommunens oplysninger til grund om, at ansøger opfyldte de økonomiske betingelser i boligstøttelovens § 56, stk. 1.

Boligindskuddet udgør i henhold til lejekontrakten 19.000 kr.

Det fremgår af lejekontrakten, at lejemålet begyndte den 15. august 2019, og at lejekontrakten blev underskrevet den 14. august 2019.

Vi lægger vægt på oplysningerne om de økonomiske forhold ved indflytningen i plejeboligen.

Den 14. august 2019 kunne ansøger, ifølge kontoudskrifter fra banken, disponere over to konti med indestående på henholdsvis 15.439,89 kr. og 17,28 kr., som samlet udgjorde 15.457,17 kr.

Vi lægger derfor vægt på, at ansøger på indflytningstidspunktet ikke har kunnet disponere over et beløb mindst svarende til beboerindskuddet.

Vi er opmærksomme på, at ansøgers ægtefælle over for kommunen også har oplyst om en konto med et indestående på 50.000 kr. pr. 14. august 2019. Dette ændrer ikke ved afgørelsen. Vi lægger herved vægt på, at der er tale om midler, som ansøger ikke kunne disponere over, idet kontoen alene tilhører ansøgers ægtefælle, og er ikke en konto, som han kunne disponere over.

Om reglerne

Det påhviler kommunalbestyrelsen at yde lån til betaling af beboerindskud, når indkomstbetingelserne herfor er opfyldt.

Kommunalbestyrelsen kan dog afslå at yde lån, hvis ansøgeren efter kommunalbestyrelsens samlede vurdering af ansøgerens økonomiske og personlige forhold ikke har behov for lånet.

Lån ydes således ikke i tilfælde, hvor dette ikke kan anses som rimeligt begrundet i ansøgerens forhold. Dette kan være, hvor der foreligger ganske særlige omstændigheder begrundet i ansøgerens forhold, fx når ansøgeren selv disponerer over de nødvendige midler. Et afgørende kriterium er, om ansøgeren på indflytningstidspunktet kan disponere over et beløb mindst svarende til beboerindskuddet.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer