principmeddelelse 62-19 om arbejdsskade – rettidig anmeldelse – selvforsikret

256

Principmeddelelse 62-19 samler praksis og fastslår reglerne for rettidig anmeldelse

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 218-09 og 219-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

En anmeldelse til en selvforsikret offentlig myndighed er rettidig, når arbejdsgiver eller en repræsentant for denne inden for 1-års fristen er blevet orienteret om hændelsen.

I sag nr. 1 lagde Ankestyrelsen vægt på, at hændelsen var anmeldt til tilskadekomnes nærmeste leder inden for et år fra skadesdatoen. Der var tale om en selvforsikret kommunal arbejdsgiver, og anmeldelse kunne derfor ske til arbejdsgiver eller dennes repræsentant i dennes egenskab af nærmeste leder. Hændelsen var dermed rettidigt anmeldt.

I sag nr. 2 lagde Ankestyrelsen vægt på, at hændelsen var anmeldt til det statslige tjenestested inden for et år fra skadesdatoen. Hændelsen var dermed rettidigt anmeldt, selvom anmeldelsen først var modtaget i myndighedens forsikringsenhed mere end et år efter hændelsen.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af de tidligere 218-09 og 219-09.

Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Ankestyrelsen har offentliggjort principmeddelelsen for at tydeliggøre og samle de spørgsmål, der er behandlet tidligere. Praksis er indarbejdet i denne principmeddelelse.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som er ændret ved lov nr. 550 af 7. maj 2019.

• § 36, om anmeldelsesfristen

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af følgende tidligere principmeddelelser, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

218-09 og 219-09: om rettidig anmeldelse.

De konkrete afgørelser, der dannede grundlag for de tidligere principmeddelelser

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse 218-09, j.nr. 1001440-08

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 36

Afgørelse:

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var sket rettidig anmeldelse af en hændelse ved, at sikrede havde anmeldt hændelsen til nærmeste overordnede leder indenfor 1-års fristen, selvom kommunen ikke havde taget tilfældet op til behandling eller anmeldt det til Arbejdsskadestyrelsen.

Sagen angik en afdelingsleder for et bosted for handicappede, som var udsat for en hændelse, hvor hun blev verbalt overfaldet og truet med hævn og vold af en kollega. Afdelingslederens kollegaer måtte gå imellem og beskytte afdelingslederen. Politiet blev tilkaldt, hvorefter kollegaen blev fjernet.

Arbejdsskadestyrelsen traf i 2004 afgørelse om, at hændelsen var anmeldt for sent, og at der ikke var særlig grund til at se bort fra fristen for anmeldelse, fordi der ikke var en undskyldelig årsag til den sene anmeldelse.

Ankestyrelsen tiltrådte i 2005 Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om, at hændelsen var anmeldt for sent, og at der ikke var særlig grund til at se bort fra fristen for anmeldelse.

På baggrund af oplysninger fra sikredes forbund i 2008 besluttede Ankestyrelsen i 2009 at genoptage sagen på forvaltningsretligt grundlag.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt der var sket rettidig anmeldelse til en selvforsikret kommunal arbejdsgiver.

Afgørelse:

Ankestyrelsen genoptog sagen på forvaltningsretligt grundlag og vurderede, at hændelsen var anmeldt rettidigt. Arbejdsskadestyrelsen skulle herefter tage stilling til, om hændelsen kunne anerkendes som et ulykkestilfælde.

Ankestyrelsen fandt, at en hændelse måtte anses for rettidigt anmeldt til en selvforsikret kommunal arbejdsgiver, hvis arbejdsgiver eller dennes repræsentant indenfor for 1-års fristen blev orientereret om hændelsen.

Ankestyrelsen fandt, at det forhold, at sikredes nærmeste overordnede leder blev orienteret om hændelsen inden for et år fra skadesdatoen, var tilstrækkeligt til, at kommunen som sådan havde fået kendskab til hændelsen indenfor 1-års fristen.

Det var i den forbindelse uden betydning, at arbejdsgiver ikke havde taget tilfældet op til behandling eller anmeldt det til Arbejdsskadestyrelsen.

Sag nr. 2, tidligere principmeddelelse 219-09, j.nr. 1219352-07

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 36

Afgørelse:

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en statsansat, der den 16. november 2005 i forbindelse med sit arbejde var ombord på en hurtiggående speedbåd. Under den seks timer lange sejlads blev sikrede flere gange slået hårdt ned i sædet og fik lænderyggener. Sikrede anmeldte skaden til sin arbejdsgiver, der modtog anmeldelsen ved håndskrevet påtegning den 1. november 2006. Sagen blev først sendt til den statslige forsikringsenhed fem uger senere og blev modtaget den 4. december 2006. Arbejdsskadestyrelsen modtog anmeldelse den 5. juli 2007.

Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om, at anmeldelsesfristen ikke var overholdt, da hændelsen ikke var meldt til den statslige forsikringsenhed indenfor et år efter hændelsen. Der blev endvidere truffet afgørelse om, at der ikke var nogen særlig grund til at se bort fra overskridelse af anmeldelsesfristen.

Både sikrede og den statslige forsikringsenhed klagede over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Sikrede gjorde gældende, at han både fra arbejdsgiver og personaleafdelingen havde fået vejledning omkring anmeldelse af skaden. Sikrede var blevet informeret om, at sagen skulle anmeldes til arbejdsgiver inden et år fra skadesdato, således at anmeldelsen blev anset for rettidig, når den var modtaget, og sikredes afdelingsleder havde forsynet anmeldelsen med stempel og dato.

Forsikringsenheden anførte i klagen, at forsikringsenheden var en selvforsikret statslig myndighed, og at arbejdsskadesager blev administreret centralt for hele myndigheden. Der blev dernæst anført, at sikrede afleverede anmeldelsen til sit tjenestested inden for et år fra hændelsen. Tjenestesteder var en afdeling af den selvforsikrede myndighed, og der måtte derfor være foretaget rettidig anmeldelse ved henvendelse til tjenestestedet.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt der var sket rettidig anmeldelse til en selvforsikret statslig arbejdsgiver.

Afgørelse:

Ankestyrelsen vurderede, at sagen var anmeldt rettidigt, da anmeldelsen blev modtaget af tjenestestedet ved håndskreven påtegning den 1. november 2006. Arbejdsskadestyrelsen skulle herefter tage stilling til, om hændelsen kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Ankestyrelsen fandt, at en hændelse måtte anses for rettidigt anmeldt til en selvforsikret statslig myndighed, hvis arbejdsgiver eller repræsentant for denne havde modtaget orientering om hændelsen indenfor et år. Det forhold, at der i den statslige myndighed var etableret en forsikringsenhed med status af forsikringsselskab, ændrede ikke ved, hvem rettidig anmeldelse kunne ske til. Det var således uden betydning, at sagen først blev anmeldt til forsikringsenheden efter udløbet af 1-års fristen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer