principmeddelelse 76-19 om børn og unge-udvalget – foreløbige afgørelser

256

Principmeddelelse 76-19 samler praksis om foreløbige afgørelser

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af principmeddelelserne C-1-99 og C-44-00. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Formanden for børn og unge-udvalget kan træffe foreløbige afgørelser om de samme forhold, som børn og unge-udvalget, hvis afgørelsen af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i børn og unge-udvalget eller Ungdomskriminalitetsnævnet.

Forældremyndighedens indehaver og eventuelle andre parter skal inden 24 timer efter, at den foreløbige afgørelse er iværksat, have en skriftlig og begrundet afgørelse og vejledning om retten til at se sagens akter, til at udtale sig og om retten til vederlagsfri advokatbistand.

Den foreløbige afgørelse skal herudover snarest muligt og senest inden 7 dage efter, at den er iværksat, forelægges børn og unge-udvalget til godkendelse, uanset om foranstaltningen er ophørt.

De nævnte procedureregler kan ikke fraviges. Hvis procedurereglerne tilsidesættes, bortfalder afgørelsen.

Formanden, der har truffet den foreløbige afgørelse, er ikke efterfølgende inhabil i forbindelse med sagens behandling på godkendelsesmødet i børn og unge-udvalget.

I sag nr. 1

fastslog Ankestyrelsen, at en foreløbig afgørelse var bortfaldet, fordi den ikke snarest muligt og senest inden 7 dage var forelagt børn og unge-udvalget til godkendelse. Den foreløbige afgørelse var derfor uden retsvirkning.

Ankestyrelsen ophævede også børn og unge-udvalgets afgørelse om godkendelse af en anden foreløbig afgørelse, der var truffet af formanden samme dag. Begrundelsen var, at udvalget ikke var indkaldt til at godkende denne afgørelse, og fordi der ikke var givet skriftlig meddelelse til forældremyndighedens indehaver inden 24 timer efter iværksættelse af den foreløbige afgørelse. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at forældremyndighedsindehaverens advokat havde givet samtykke.

I sag nr. 2

stadfæstede Ankestyrelsen en afgørelse om, at to børn skulle være anbragt uden for hjemmet, at samværet skulle være overvåget og at der skulle være kontrol med brevveksling og telefonsamtaler. Afgørelsen var truffet af formanden og blev efter 4 dage godkendt i børn og unge-udvalget. Formanden, der havde truffet den foreløbige afgørelse, deltog ved behandlingen af sagen om godkendelse i børn og unge-udvalget. Ankestyrelsen vurderede, at formanden for børn og unge-udvalget ikke var inhabil. Vestre Landsret stadfæstede senere Ankestyrelsens afgørelse og udtalte blandt andet, at børn og unge-udvalget ikke er rekursinstans for formandens foreløbige afgørelser.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af principmeddelelserne C-1-99 og C-44-00. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019.

• § 75, stk. 1-3 om foreløbige afgørelser

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af følgende tidligere principmeddelelse, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

Ankestyrelsens principmeddelelse C-1-99, der fastslår, at en formandsafgørelse bortfalder efter udløbet af 7-dages-fristen, når den ikke forinden er godkendt af Børn og unge udvalget, og har herefter ingen retsvirkning. Manglende overholdelse af procedurereglerne med hensyn til skriftlig meddelelse om afgørelse og mødeindkaldelse for foreløbige afgørelser medfører ugyldighed.

Ankestyrelsens principmeddelelse C-44-00, der fastslår, at formanden for børn og unge-udvalget ikke er inhabil som medlem, når en foreløbig afgørelse efterfølgende skal godkendes af børn og unge-udvalget.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019 om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

• Pkt. 325 til pkt. 330 om foreløbige afgørelser

De konkrete afgørelser, der dannede grundlag for de tidligere principmeddelelser

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse C-1-99, j.nr. 400326-98

Følgende love blev anvendt, da principmeddelelsen blev truffet:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 581 af 6. august 1998

• § 39, stk. 1

• § 39, stk. 2

• § 45, stk. 2

• § 45, stk. 3

• § 62, stk. 1

• § 62, stk. 2

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008

• § 75, stk. 2

• § 75, stk. 3

• § 74, stk. 1

• § 74, stk. 2

• § 51, stk. 1

• § 51, stk. 2

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 57 af 5. marts 1998 om servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge – pkt. 31, pkt. 96-98

Sagsfremstilling:

En 5-årig dreng fik i børnehaven konstateret blå mærker på halsen, og han forklarede selv, at det var fordi hans stedfar aftenen forinden havde taget kvælertag på ham.

Moderen blev kontaktet, og drengen blev undersøgt hos egen læge, der foranstaltede indlæggelse på hospital. På baggrund af hospitalets umiddelbare indtryk traf næstformanden for Børn og unge-udvalget herefter afgørelse om, at drengen skulle undersøges og under undersøgelsen forblive på hospital eller institution.

Den 8. dag var moderen og hendes advokat indkaldt til møde i Børn og unge-udvalget med henblik på godkendelse af næstformandens afgørelse, og dommeren i udvalget bemærkede på mødet i den anledning, at mødet skulle have været afholdt dagen forinden. Formanden traf herefter en ny foreløbig afgørelse om undersøgelse, og med moderens og advokatens accept blev afgørelsen behandlet i udvalget straks.

Udvalget godkendte herefter såvel næstformandens som formandens afgørelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen anså næstformandens foreløbige afgørelse for bortfaldet, idet den ikke snarest muligt og senest inden 7 dage var forelagt udvalget til godkendelse. Den foreløbige afgørelse var derfor uden retsvirkning.

Ankestyrelsen ophævede samtidig Børn og unge-udvalgets afgørelse om godkendelse af formandens foreløbige afgørelse truffet samme dag med henvisning til, at de formelle procedureregler var tilsidesat.

Ankestyrelsen fandt således ikke, at kravet om skriftlig meddelelse inden 24 timer efter iværksættelse af en foreløbig afgørelse til forældremyndighedens indehaver, jf. servicelovens § 45, stk. 2, kunne tilsidesættes, selv om der gives accept fra forældremyndighedsindehaverens advokat. Desuden var udvalget ikke indkaldt til godkendelse af denne afgørelse.

Ankestyrelsen bemærkede i øvrigt, at det ikke var dokumenteret, at drengens øjeblikkelige behov ikke kunne afvente en behandling af sagen i Børn og unge-udvalget, samt at der ikke sås at være søgt samtykke fra moderen til færdiggørelse af den iværksatte undersøgelse, inden der blev truffet fornyet foreløbig afgørelse.

Ankestyrelsen tilføjede, at styrelsen på det foreliggende grundlag fandt, at en undersøgelse var nødvendig.

Sag nr. 2, tidligere principmeddelelse C-44-00, j.nr. 400090-00

Følgende love blev anvendt, da principmeddelelsen blev truffet:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 26 af 17. januar 2000

• § 45, stk. 3

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008

• § 75, stk. 3

Sagsfremstilling:

Formanden for Børn og unge-udvalget traf den 1. februar 2000 afgørelse om anbringelse af to børn uden for hjemmet på anonymiseret opholdssted, jf. servicelovens § 42, stk. 1, nr. 1 og § 57, stk. 3, 2. pkt., jf. § 45, stk. 1.

Den 4. februar 2000 besluttede Børn og unge-udvalget at godkende formandsbeslutningen af 1. februar 2000.

Formanden for Børn og unge-udvalget traf den 4. februar 2000 afgørelse om at afbryde samværet mellem forældremyndighedsindehaveren og børnene foreløbig for en måned, jf. servicelovens § 57, stk. 3, 2. pkt., jf. servicelovens § 45, stk. 1.

Den 10. februar 2000 besluttede Børn og unge-udvalget at godkende formandsbeslutningen af 4. februar 2000.

Den 1. marts 2000 traf Børn og unge-udvalget afgørelse om anbringelse af de to børn uden for hjemmet, jf. servicelovens § 42, stk. 1, nr. 1, for 1 år. Der blev samtidig truffet beslutning om overvåget samvær for 6 måneder, jf. servicelovens § 57, stk. 3, 1. pkt. samt kontrol med børnenes brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation i samme periode i henhold til § 57, stk. 5, jf. § 108, stk. 2.

Forældremyndighedsindehaveren klagede over Børn og unge-udvalgets afgørelser af 4. og 10. februar 2000 samt afgørelse af 1. marts 2000.

Ved sagens behandling i Ankestyrelsen nedlagde forældremyndighedsindehaverens advokat påstand om, at Børn og unge-udvalgets afgørelser af 4. og 10. februar var ugyldige. Påstanden blev bl.a. nedlagt under henvisning til, at Børn og unge-udvalgsformanden, der havde truffet de foreløbige afgørelser, var inhabil, og derfor ikke burde have fungeret som medlem af Børn og unge-udvalget ved godkendelse af formandsbeslutningen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte Børn og unge-udvalgets afgørelse om, at børnene skulle være anbragt uden for hjemmet, jf. servicelovens § 42, stk. 1, nr. 1 samt, at samværet mellem forældremyndighedsindehaveren og børnene skulle være overvåget, jf. servicelovens § 57, stk. 3. Ankestyrelsen tiltrådte endvidere Børn og unge-udvalgets afgørelse om kontrol med brevveksling og telefonsamtaler, jf. servicelovens § 108, stk. 2, jf. § 57, stk. 5.

Ankestyrelsen bemærkede ved sin afgørelse, at formanden for Børn og unge-udvalget ikke havde været inhabil, da den foreløbige afgørelse blev forelagt for Børn og unge-udvalget til godkendelse, jf. servicelovens § 45, stk. 3.

Vestre Landsret stadfæstede den 12. september 2000 Ankestyrelsens afgørelse. Landsretten udtalte blandt andet, at Børn og unge-udvalget ikke er rekursinstans for dets formands foreløbige afgørelser efter lov om social service § 45, hvorimod der efter bestemmelsens stk. 3 er pligt til under alle omstændigheder at forelægge den foreløbige afgørelse for udvalget. Herefter og efter bestemmelsens indhold i øvrigt var der intet grundlag for at antage, at formanden ikke kunne deltage under udvalgets behandling af sagen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer