principafgørelse 83-19 om sygedagpenge – manglende medvirken

256

Principafgørelse 83-19 fastslår

Den sygemeldtes ret til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning m.v. Retten til sygedagpenge bortfalder desuden, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus, afviser at modtage nødvendig lægebehandling, eller afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bortfald af sygedagpenge er betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af, at den sygemeldte undlader at medvirke ved opfølgning eller afviser at modtage nødvendig lægebehandling eller deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Orienteringen om konsekvenserne ved manglende medvirken skal være utvetydig.

Det beror på en konkret vurdering af ordlyden, om orienteringen er utvetydig. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at kommunen har gengivet lovteksten, eksempelvis i indkaldelsen til en opfølgningssamtale. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at kommunen har orienteret om, at retten til sygedagpenge kan bortfalde, eller at manglende medvirken kan få betydning for den sygemeldtes ret til sygedagpenge.

Kommunen skal derfor skriftligt orientere den sygemeldte om, at retten til sygedagpenge bortfalder ved manglende medvirken, medmindre den sygemeldte har en rimelig grund til ikke at medvirke.

Orienteringen om konsekvenserne skal som udgangspunkt gives hver gang inden en samtale eller en henvisning til et tilbud.

En orientering givet på et tidligere tidspunkt kan være tilstrækkelig. Det kan eksempelvis være i en situation, hvor tidspunktet for en opfølgningssamtale ændres. Det er en konkret vurdering, om det er tilstrækkeligt, at orienteringen er givet på et tidligere tidspunkt. Følgende momenter kan eksempelvis indgå i vurderingen og tale for, at en orientering givet på et tidligere tidspunkt er tilstrækkelig:

– at det kun er tidspunktet for samtalen, der ændres

– at det ændrede tidspunkt er aftalt inden den oprindelige samtale

– at det nye tidspunkt ligger kort tid efter aftalen om at ændre tidspunktet

– at det ændrede tidspunkt sker efter ønske fra den sygemeldte

Sag nr. 1

I den konkrete sag var den sygemeldte udeblevet fra en lægetid. Baggrunden for lægetiden var, at der skulle udarbejdes en lægeattest efter kommunens anmodning herom.

Kommunen havde i et fremmødebrev til den sygemeldte orienteret om, at hun skulle oplyse kommunen om, hvornår hun havde bestilt tid ved lægen. Det fremgik af brevet, at hvis kommunen ikke hørte fra borgeren, kunne det få betydning for borgerens ret til sygedagpenge. Det fremgik videre af brevet, at det samme gjaldt, hvis borgeren uden rimelig grund aflyste eller udeblev fra aftalen hos lægen. I brevet var der desuden henvist til sygedagpengelovens § 21, stk. 1, nr. 1, og lovteksten var gengivet i brevet.

Borgeren havde oplyst kommunen om, hvornår hun havde bestilt tid ved lægen, men hun udeblev fra lægetiden på grund af en misforståelse om datoen.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke på en utvetydig måde havde orienteret borgeren om konsekvenserne ved manglende medvirken. Det var ikke tilstrækkeligt, at kommunen havde orienteret om, at manglende medvirken kunne få betydning for borgerens ret til sygedagpenge. Det var heller ikke tilstrækkeligt, at kommunen i fremmødebrevet havde henvist til bestemmelsen og gengivet lovteksten.

Sag nr. 2

I den konkrete sag var den sygemeldte udeblevet fra en opfølgningssamtale den 19. november 2018.

Den sygemeldte var oprindeligt indkaldt til en opfølgningssamtale den 8. november 2018. Samtalen blev aflyst af uvisse årsager, og den sygemeldte modtog den 14. november 2018 en ny indkaldelse til opfølgningssamtale, som skulle finde sted den 19. november 2018. I den nye indkaldelse blev borgeren ikke orienteret om konsekvenserne ved ikke at deltage i opfølgningen.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke skriftligt og på en utvetydig måde havde orienteret borgeren om konsekvenserne ved manglende medvirken til opfølgningssamtalen den 19. november 2018.

Det var ikke tilstrækkeligt, at kommunen havde orienteret om konsekvenserne ved manglende medvirken i indkaldelsen til opfølgningssamtale den 8. november 2018.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det ændrede tidspunkt ikke var aftalt inden den oprindelige opfølgningssamtale, at den nye opfølgningssamtale ikke lå kort tid efter, at den oprindelige samtale blev aflyst, og at tidspunktet for opfølgningssamtalen ikke blev ændret efter et ønske fra den sygemeldte.

Sag nr. 3

I den konkrete sag havde den sygemeldte ikke udfyldt og indsendt et oplysningsskema rettidigt. Oplysningsskemaet skulle udfyldes og indsendes senest den 14. juni 2019.

Den sygemeldte var i underretningsbrevet orienteret om, at hvis fristen for at indsende oplysningsskemaet ikke blev overholdt, ville han kun have ret til sygedagpenge til og med den 14. juni 2019. Den sygemeldte blev også orienteret om, at der ved senere aflevering af oplysningsskemaet først ville blive udbetalt sygedagpenge eller refusion til arbejdsgiveren fra dagen efter, at kommunen havde modtaget skemaet.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen havde orienteret borgeren skriftligt og utvetydigt om konsekvenserne ved manglende medvirken. Ankestyrelsen vurderede også, at borgeren ikke havde en rimelig grund til at udfylde og indsende oplysningsskemaet for sent. På den baggrund bortfaldt retten til sygedagpenge dagen efter den manglende medvirken og frem til og med den dag, hvor borgeren medvirkede igen ved at indsende oplysningsskemaet.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet tre sager principielt. Det har vi gjort for at belyse praksis i forhold til orientering om konsekvenserne af manglende medvirken ved kommunens opfølgning m.v.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019:

• § 21, stk. 1, om bortfald af retten til sygedagpenge.

• § 21, stk. 2, om orientering om konsekvenserne ved manglende medvirken.

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelse er kasseret og indarbejdet i denne principafgørelse:

D-11-06 (indarbejdet)

En kommune kunne ikke standse udbetalingen af sygedagpenge, selvom lønmodtageren havde returneret oplysningsskemaet for sent. Kommunen havde ikke på en utvetydig måde orienteret lønmodtageren om konsekvenserne af ikke at sende oplysningsskemaet tilbage inden for den frist, som kommunen havde fastsat.

Det var ikke tilstrækkeligt, at kommunen i sit brev havde skrevet, at dagpengene kunne bortfalde.

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

187-09

Sygedagpengene bortfaldt, da borgeren ikke havde afleveret oplysningsskemaet rettidigt til kommunen.

Det forhold, at borgeren troede, at det ikke var nødvendigt at aflevere oplysningsskemaet rettidigt til kommunen, når arbejdet delvist var genoptaget, var ikke en rimelig grund til ikke at medvirke ved kommunens opfølgning.

Borgeren var udførligt af kommunen blevet orienteret om de dagpengemæssige konsekvenser af ikke at aflevere oplysningsskemaet rettidigt til kommunen.

Der var ved de daværende lovbemærkninger til bestemmelsen om manglende medvirken udtrykkeligt taget stilling til, at retsfølgen skulle være, at sygedagpenge bortfaldt.

D-1-08

En sygedagpengemodtager havde uden rimelig grund undladt at medvirke ved kommunens opfølgningsindsats, da hun efter råd fra sin behandlende psykiater nægtede at lade sig undersøge hos en psykiater, som kommunen havde udvalgt til at udfærdige en speciallægeerklæring. Kommunen var derfor berettiget til at standse sygedagpengene.

Forud for en afgørelse skulle kommunen oplyse borgeren om, at den manglende medvirken til sagens oplysning, kunne komme borgeren til skade ved afgørelsen. I denne sag underrettede kommunen den sygemeldte om konsekvenserne ved ikke at lade sig undersøge hos en anden psykiater, nemlig at kommunen så måtte standse sygedagpengene.

D-2-06

Der kunne ske bortfald af dagpenge under sygefravær på grund af manglende medvirken i kommunens opfølgning. Kommunen kunne kræve, at borgeren medvirkede i kommunens opfølgning, som kunne være en undersøgelse hos en konkret speciallæge.

Ankestyrelsen fandt, at en undladelse af at underskrive samtykkeerklæring til den af kommunen krævede undersøgelse måtte anses som manglende medvirken. Borgeren var blevet gjort opmærksom på konsekvensen af ikke at underskrive kommunens samtykkeerklæring til opfølgningen ved undersøgelse hos speciallæge.

D-26-03

Kommunen kunne ikke standse udbetalingen af sygedagpenge allerede fordi sygemeldte ikke var partshørt om, at han ikke var mødt til en planlagt arbejdsprøve.

Ankestyrelsen lagde derudover vægt på, at kommunen havde undladt at orientere borgeren korrekt om konsekvenserne af ikke at deltage i hensigtsmæssig optræning/arbejdsprøve og at kommunens generelle orienteringsmateriale herom ikke havde været tilstrækkeligt.

Kommunen havde ved sygemeldingen udleveret en skriftlig orientering til borgeren med forklaring om rettigheder og pligter i forhold til at kunne bevare sin ret til dagpenge. Der var tale om en orientering, som kommunen generelt udleverede til borgere, der fik udbetalt sygedagpenge.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 19-17650

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om bortfald af retten til sygedagpenge. X Kommune afgjorde sagen den 20. februar 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du havde ret til sygedagpenge efter den 1. februar 2019.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke skriftligt og på en utvetydig måde har orienteret dig om konsekvenserne, hvis du ikke mødte til lægetiden den 1. februar 2019.

Vi vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt, at kommunen har gengivet lovteksten og orienteret dig om, at manglende medvirken kunne få betydning for din ret til sygedagpenge.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at det fremgår af fremmødebrevet af den 20. december 2018 fra kommunen, at hvis kommunen ikke hørte fra dig inden en uspecificeret dato, kunne det få betydning for din ret til sygedagpenge. Det fremgår videre af fremmødebrevet, at det samme gjaldt, hvis du uden rimelig grund aflyste eller udeblev fra aftalen hos din læge.

Efter reglerne er bortfald af sygedagpenge betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af, at den sygemeldte undlader at medvirke ved opfølgning eller afviser at modtage nødvendig lægebehandling eller deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er fast praksis, at orienteringen skal være utvetydig.

Det er ikke tilstrækkeligt, at lovteksten er gengivet i f.eks. indkaldelsesbrevet. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at kommunen har anført, at sygedagpengene kan bortfalde, eller at manglende medvirken kan få betydning for den sygemeldtes ret til sygedagpenge.

I den forbindelse lægger vi vægt på, at kommunen i fremmødebrevet af den 20. december 2018 har orienteret om, at det kunne få betydning for din ret til sygedagpenge, hvis du aflyste eller udeblev fra lægetiden.

Desuden lægger vi vægt på, at der i sagens øvrige oplysninger ikke er dokumentation for, at kommunen har orienteret dig skriftligt og utvetydigt om konsekvenserne ved ikke at møde til lægetiden.

På den baggrund vurderer vi, at kommunen ikke på en utvetydig måde har orienteret dig om konsekvenserne ved manglende medvirken. Det er ikke tilstrækkeligt, at kommunen har orienteret dig om, at det kunne få betydning for din ret til sygedagpenge, hvis du ikke medvirkede. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at kommunen i brevet har gengivet lovteksten om bortfald af retten til sygedagpenge.

Da du ikke havde modtaget en skriftlig og utvetydig orientering om konsekvenserne ved manglende medvirken ved kommunens opfølgning, har vi ikke taget stilling til, om du havde en rimelig grund til ikke at møde til lægetiden.

Vi bemærker, at vi med denne afgørelse ikke har taget stilling til i hvor lang tid efter den 1. februar 2019, du har ret til udbetaling af sygedagpenge. Det afhænger af det videre forløb, som vi ikke er bekendte med.

Om reglerne

Efter reglerne bortfalder retten til sygedagpenge, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning, herunder når den sygemeldte er udeblevet fra en opfølgningssamtale. Bortfald af sygedagpenge er betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af at undlade at medvirke ved opfølgningen.

Udbetaling af sygedagpenge, der er bortfaldet, genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne for udbetaling af sygedagpenge på ny er opfyldte, hvis dette sker, senest 4 uger efter at den sygemeldte er blevet underrettet om bortfaldet. Udbetaling af sygedagpenge kan kun genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 19-1861

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om bortfald af retten til sygedagpenge. X Kommune afgjorde sagen den 28. november 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du havde ret til sygedagpenge efter den 19. november 2018.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke skriftligt og på en utvetydig måde har orienteret dig om konsekvenserne, hvis du ikke mødte til opfølgningssamtalen den 19. november 2018.

Vi vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt, at kommunen ved indkaldelsen til opfølgningssamtalen den 8. november 2018 har orienteret om konsekvenserne ved manglende medvirken.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at kommunen i indkaldelsen til opfølgningssamtale af den 14. november 2018 ikke har orienteret dig skriftligt og utvetydigt om konsekvenserne, hvis du ikke mødte til opfølgningssamtalen den 19. november 2018.

Efter reglerne er bortfald af sygedagpenge betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af, at den sygemeldte undlader at medvirke ved opfølgning eller afviser at modtage nødvendig lægebehandling eller deltage i hensigtsmæssig op-træning eller i indsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er fast praksis, at orienteringen om konsekvenserne som udgangspunkt skal gives hver gang inden en samtale eller en henvisning til et tilbud.

En orientering givet på et tidligere tidspunkt kan efter konkrete omstændigheder være tilstrækkelig. Det kan eksempelvis være i en situation, hvor tidspunktet for en opfølgningssamtale ændres. Det er en konkret vurdering, om det er tilstrækkeligt, at orienteringen er givet på et tidligere tidspunkt. I vurderingen kan indgå, om det kun er tidspunktet for samtalen, der ændres, om det ændrede tidspunkt er aftalt inden den oprindelige samtale, om det nye tidspunkt ligger kort tid efter aftalen om at ændre tidspunktet, og om det ændrede tidspunkt sker efter ønske fra den sygemeldte.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at du oprindeligt var indkaldt til opfølgningssamtale den 8. november 2018, men at denne samtale blev aflyst.

Vi har kontaktet kommunen for at undersøge, hvorfor samtalen blev aflyst. Kommunen havde ikke et notat om årsagen, og kunne derfor ikke oplyse, hvorfor den oprindelige samtale blev aflyst.

I den forbindelse lægger vi vægt på, at der ikke er oplysninger om, at tidspunktet for samtalen blev ændret efter ønske fra dig. Vi lægger også vægt på, at du den 14. november 2018 modtog en ny indkaldelse til opfølgningssamtale, hvilket var seks dage efter, at den oprindelige samtale blev aflyst. Dermed var der ikke en umiddelbar tidsmæssig sammenhæng mellem den oprindelige opfølgningssamtale og den nye opfølgningssamtale. Desuden lægger vi vægt på, at den nye opfølgningssamtale skulle afholdes den 19. november 2018.

Tidspunktet for opfølgningssamtalen blev dermed ikke ændret efter ønske fra dig, ændringen var ikke aftalt inden den oprindelige samtale, og den nye opfølgningssamtale lå ikke kort tid efter, at den oprindelige samtale blev aflyst.

Derudover lægger vi vægt på, at der i sagens øvrige oplysninger ikke er dokumentation for, at kommunen har orienteret dig skriftligt og utvetydigt om konsekvenserne ved ikke at møde til opfølgningssamtalen den 19. november 2018.

Da du ikke havde modtaget en skriftlig og utvetydig orientering om konsekvenserne ved manglende medvirken ved kommunens opfølgning, har vi ikke taget stilling til, om du havde en rimelig grund til ikke at møde til opfølgningssamtalen.

Vi bemærker, at vi med denne afgørelse ikke har taget stilling til i hvor lang tid efter den 19. november 2018, du har ret til udbetaling af sygedagpenge. Det afhænger af det videre forløb, som vi ikke er bekendte med.

Om reglerne

Efter reglerne bortfalder retten til sygedagpenge, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning, herunder når den sygemeldte er udeblevet fra en opfølgningssamtale. Bortfald af sygedagpenge er betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af at undlade at medvirke ved opfølgningen.

Udbetaling af sygedagpenge, der er bortfaldet, genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne for udbetaling af sygedagpenge på ny er opfyldte, hvis dette sker, senest 4 uger efter at den sygemeldte er blevet underrettet om bortfaldet. Udbetaling af sygedagpenge kan kun genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb.

En arbejdsgiver kan kun få sygedagpengerefusion, hvis medarbejderen ville have haft ret til at få udbetalt sygedagpengene fra kommunen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 3, j.nr. 19-31505

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om bortfald af retten til sygedagpenge. X Kommune afgjorde sagen den 26. juni 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du havde ikke ret til sygedagpenge fra den 15. juni 2019 til og med den 17. juni 2019. Din arbejdsgiver havde derfor heller ikke ret til sygedagpengerefusion for samme periode.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har haft en rimelig grund til at udfylde og indsende oplysningsskemaet for sent.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du i kommunens brev den 6. juni 2019 blev orienteret om, at du skulle udfylde og indsende oplysningsskemaet senest den 14. juni 2019. Du blev også orienteret om, at hvis fristen for at udfylde og indsende oplysningsskemaet ikke blev overholdt, ville du kun have ret til sygedagpenge til og med den 14. juni 2019. Du blev videre orienteret om, at der ved senere aflevering af oplysningsskemaet først ville blive udbetalt sygedagpenge eller refusion til din arbejdsgiver fra dagen efter, at kommunen havde modtaget skemaet.

Kommunen havde dermed orienteret dig skriftligt og utvetydigt om konsekvenserne af ikke at medvirke ved kommunens opfølgning.

Derudover lægger vi vægt på, at fristen for indgivelse af oplysningsskemaet er fastsat i loven, og at oplysningsskemaet er et væsentligt led i kommunens opfølgning. For sen indgivelse af skemaet betragtes som manglende medvirken i kommunens opfølgningsindsats.

Vi er opmærksomme på dine oplysninger om, at du var sygemeldt med stress og var i gang med et forløb omkring det. Du havde derfor ikke fået åbnet din e-boks og blev først opmærksom på det manglende oplysningsskema, da din arbejdsgiver kontaktede dig og informerede dig om det. Du har videre oplyst, at du ikke havde været sygemeldt før og ikke var klar over, at der kom post i din e-boks, som du skulle reagere på.

Vi bemærker, at sygdom i sig selv ikke er en sådan rimelig grund, der kan begrunde en dispensation fra fristen.

Sygdommen kan dog påvirke den sygemeldte i en sådan grad, at den sygemeldte som følge af helbredstilstanden har været forhindret i at medvirke ved kommunens opfølgningsindsats.

I den forbindelse lægger vi vægt på, at der i sagen ikke var oplysninger, der indikerede, at din samlede helbredstilstand var af en sådan karakter, at du var forhindret i at medvirke ved kommunens opfølgning.

Det forhold, at du var sygemeldt med stress og var i gang med et behandlingsforløb, vurderes derfor ikke at være en sådan rimelig grund, der kan begrunde en dispensation fra fristen.

Her lægger vi vægt på, at du var i stand til at udfylde oplysningsskemaet den 17. juni 2019. Det vil sige tre dage efter udløbet af fristen. Der er efter vores vurdering ikke grundlag for at antage, at din helbredstilstand var så væsentligt anderledes ved udløbet af fristen, end den var den 17. juni 2019, at det kan begrunde, at du ikke var i stand til at indgive oplysningsskemaet inden for fristen. Vi lægger også vægt på, at du var i stand til at udfylde oplysningsskemaet med det samme, da du blev gjort opmærksom på, at du manglende at udfylde skemaet.

Vi bemærker videre, at tilslutning til modtagelse af digital post fra offentlige myndigheder blev gjort obligatorisk fra og med den 1. november 2014.

Du var således fra og med denne dato forpligtet til at kunne modtage digital post fra det offentlige, medmindre du var fritaget herfor. Ifølge sagens oplysninger var du ikke fritaget for at modtage digital post.

Det forhold, at du ikke havde fået kontrolleret din e-boks, er derfor ikke en sådan rimelig grund, der kan begrunde en dispensation fra fristen.

Vi henviser til Ankestyrelsens principafgørelse 125-13. Det fremgår, at meddelelser fra offentlige myndigheder sendt til borgerens digitale postkasse anses for at være kommet frem til borgeren, når meddelelsen er tilgængelig i borgerens digitale postkasse. Det er borgerens ansvar at holde øje med post i den digitale postkasse.

Om reglerne

Efter reglerne skal kommunen have et tilstrækkeligt oplyst grundlag for at foretage visitation og opfølgning. Den sygemeldte skal udfylde et oplysningsskema med relevante oplysninger til brug for kommunen. Udfyldelse af oplysningsskemaet skal ske ved digital selvbetjening. Kommunen skal sende oplysningsskemaet til den sygemeldte ved anmeldelse af sygefravær i løbende sager. Sker anmeldelsen via Nemrefusion, sendes oplysningsskemaet fra Nemrefusion til den sygemeldte umiddelbart efter anmeldelsen. Den sygemeldte skal svare senest 8 dage efter afsendelsen af oplysningsskemaet, medmindre andet aftales med kommunen.

Retten til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning, herunder ikke har fremsendt oplysningsskemaet inden for den fastsatte frist.

Bortfald af sygedagpenge er betinget af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af at undlade at medvirke ved opfølgningen.

Udbetaling af sygedagpenge, der er bortfaldet, genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne for udbetaling af sygedagpenge på ny er opfyldte, hvis dette sker, senest 4 uger efter at den sygemeldte er blevet underrettet om bortfaldet. Udbetaling af sygedagpenge kan kun genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb.

En arbejdsgiver kan kun få sygedagpengerefusion, hvis medarbejderen ville have haft ret til at få udbetalt sygedagpengene fra kommunen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer