principmeddelelse 86-19 om jobafklaringsforløb – ferie – uarbejdsdygtighed

256

Principmeddelelse 86-19 fastslår

En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter reglerne i sygedagpengeloven, har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse ved ophør af sygedagpengene.

Jobafklaringsforløbet er reguleret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløbet er reguleret i lov om aktiv socialpolitik.

Ret til ferie

Under jobafklaringsforløbet har borgeren efter reglerne ret til at holde ferie.

Det er forudsat i reglerne, at borgeren kan holde ferie under jobafklaringsforløbet. Der er fastsat særlige regler om retten til ferie, og det fremgår af forarbejderne til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. i bemærkningerne til § 69 k, stk. 4, at disse er identiske med reglerne for borgere i ressourceforløb med ressourceforløbsydelse og borgere med ydelser efter aktivlovens kapitel 4.

En borger, der har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor borgeren kan modtage ressourceforløbsydelse. Borgeren skal opfylde betingelserne for at modtage ressourceforløbsydelse, mens ferien afholdes.

Hvis borgeren har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse (forud for jobafklaringsforløbet), skal denne ferie holdes først. Den samlede ferie kan dog højst udgøre 5 uger.

Aftale om ferie

Det er en betingelse for at holde ferie, at borgeren har indgået aftale med kommunen om feriens placering.

Hvis borgeren holder ferie uden at have aftalt det med kommunen, sidestilles fraværet med, at borgeren er udeblevet fra jobafklaringsforløbet. Kommunen må så overveje, om der er grundlag for at anvende reglerne om sanktion i ressourceforløbsydelsen.

Ophør af jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb kan derfor ikke ophøre, alene fordi borgeren holder ferie uden at have aftalt ferien med kommunen. Afholdelse af ferie kan ikke betragtes som en raskmelding, der betyder, at borgeren ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Der gælder således andre regler end for sygedagpenge, hvor ferie, der ikke er aftalt med kommunen, betragtes som en raskmelding.

En borger, der ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, har ikke længere ret til jobafklaringsforløb.

I en konkret sag fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at kommunen ikke havde ret til at stoppe borgerens jobafklaringsforløb, alene fordi borgeren havde holdt ferie uden at aftale ferien med kommunen.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare konsekvenserne af, at borger i jobafklaringsforløb holder ferie uden kommunens tilladelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016.

• § 68 d, stk. 1, om retten til jobafklaringsforløb.

• § 68 e, stk. 1, om ophør af jobafklaringsforløb.

Lov om aktiv socialpolitik, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019.

• § 69 k, stk. 5, om ferie under jobafklaringsforløb. Samt henvisning til § 13, stk. 12.

• § 13, stk. 12, om betingelserne for at afholde ferie.

• § 5, stk. 1, om ret til hjælp og ophold i udlandet, og stk. 4, om aftalt ferie i udland.

Lov om sygedagpenge, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019.

• § 7, om uarbejdsdygtighed.

Lovforarbejder

Lovbemærkninger til aktivlovens § 69 k – LF 194 – fremsat den 7. maj 2014 – ændringslov nr. 720 af 25. juni 2014.

Gældende:

Følgende principmeddelelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

91-15: om jobafklaringsforløb og uarbejdsdygtighed.

46-17: om sanktion i ressourceforløbsydelse for udeblivelser i jobafklaringsforløb og ressourceforløb.

28-18 og 31-19: om at aftale ferie under sygedagpengeforløbet. Principmeddelelserne beskriver praksis i forhold til ferie under sygedagpengeforløbet, idet ferie ikke er reguleret i sygedagpengeloven.

Vejledninger

Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb nr. 9622 af 4. juli 2017.

• Pkt. 3. 2, om betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb, herunder ferie med ressourceforløbsydelse.

Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb nr. 9761 af 10. september 2019.

• Vejledning om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, nr. 10013 af 13. oktober 2016.

Kapitel 4. Fritagelse for rådighedsforpligtelsen, herunder om ferie i udlandet.

Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har genoptaget din sag om jobafklaringsforløb, fordi vi ved vores afgørelse af 26. august 2019 har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, idet vi har anvendt forkerte regler til at afgøre sagen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen kunne ikke stoppe dit jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra den 7. januar 2019.

• Du har ikke ret til ressourceforløbsydelse i perioden fra den 29. december 2018 til og med den 3. januar 2019, hvor du var i udlandet.

Det betyder, at vi ændrer vores afgørelse af 26. august 2019.

Det betyder også, at du har ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter dit udlandsophold, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen om jobafklaringsforløbet

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at dit jobafklaringsforløb ikke kunne stoppes på grund af, at du holdt ferie uden at have kommunens tilladelse dertil. Der var ikke grundlag for at raskmelde dig, alene fordi du holdt ferie uden først at få kommunens tilladelse dertil.

Vi vurderer, at kommunen ikke har taget konkret stilling til, om du var uarbejdsdygtig efter din hjemkomst. Denne vurdering skal foretages efter sygedagpengelovens § 7.

Vi har ikke med afgørelsen taget stilling til, om du fortsat opfylder kravet om, at du skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom for at være berettiget til jobafklaringsforløbet.

Vi henviser til Ankestyrelsens principmeddelelse 91-15 om vurderingen af uarbejdsdygtighed i sager om jobafklaringsforløb.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du ifølge sagens oplysninger har været i jobafklaringsforløb siden 1. juni 2015.

Vi lægger også vægt på, at du har afholdt ferie under jobafklaringsforløbet uden at aftale det med kommunen.

Vi lægger herefter vægt på, at der i lov om aktiv socialpolitik er regler om ret til ferie under jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Da der efter reglerne er en ret til at holde ferie, vil afholdelse af ferie ikke uden videre kunne betragtes som en raskmelding. Principmeddelelse 31-19 om betydningen af manglende aftale om ferie under sygedagpenge kan derfor ikke anvendes på din situation.

Om reglerne

Ressourceforløbsydelse udbetales til borgere, der deltager i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb.

Efter reglerne er det en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse, at personen deltager aktivt i jobafklaringsforløbet, genoptager sit arbejde delvist, når det er muligt, tager imod rimelige tilbud om arbejde og møder til samtaler, som kommunen indkalder til som led i jobafklaringsforløbet.

Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløbet, når borgeren ikke længere kan anses for at være fuld eller delvis uarbejdsdygtig efter sygedagpengeloven.

Vurderingen af uarbejdsdygtighed efter reglerne om jobafklaringsforløb følger reglerne om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7. Vurderingen er således den samme.

Uarbejdsdygtighed efter sygedagpengeloven omfatter både fuld og delvis uarbejdsdygtighed. Det samme er derfor tilfældet i forhold til jobafklaringsforløb.

Vurderingen af uarbejdsdygtigheden skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen.

Efter tre måneders sygefravær skal vurderingen af uarbejdsdygtigheden foretages efter en bred vurdering. Det betyder efter praksis, at uarbejdsdygtigheden skal vurderes i forhold til de arbejdsområder, som pågældende på baggrund af sin uddannelse eller arbejdserfaring ville kunne varetage eventuelt efter en kortere oplæring.

Kommunen skal træffe afgørelse om ophør af jobafklaringsforløbet, når borgeren ikke længere kan anses for at være fuld eller delvis uarbejdsdygtig efter sygedagpengeloven.

Jobafklaringsforløbet skal også ophøre, selvom borgeren stadig er uarbejdsdygtig, hvis helbredstilstanden er stationær, og kommunen vurderer, at borgeren ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.

Begrundelse for afgørelsen om ressourceforløbsydelse

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du under dit jobafklaringsforløb har afholdt ferie i udlandet fra den 29. december 2018 til den 3. januar 2019 uden at få en forudgående tilladelse fra kommunen til at afholde ferien.

Vi vurderer derfor, at du ikke havde ret til ressourceforløbsydelse, mens du opholdt dig i udlandet i perioden fra den 29. december 2018 til den 3. januar 2019.

Vi vurderer, at retten til ferie under jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse er reguleret i lov om aktiv socialpolitik.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du har afholdt ferie i udlandet fra den 29. december 2018 til og med den 3. januar 2019 uden først at aftale det med kommunen.

Vi lægger endvidere vægt på, at du ikke har opholdt dig i Danmark fra den 29. december 2018 til og med den 3. januar 2019.

Vi lægger her vægt på, at det fremgår af lovbemærkningerne til § 69 k i aktivloven, at personer i jobafklaringsforløb har ret til ferie efter samme regler i aktivloven, som gælder for personer i ressourceforløb.

Betingelserne omkring at aftale ferie med kommunen følger endvidere reglerne for kontanthjælpsmodtagere, således at der her er fælles regler for modtagere af ydelse efter aktivloven.

Om reglerne

En person, der har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage ressourceforløbsydelse. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder.

Det er en betingelse for at afholde ferie, at personen har indgået aftale med kommunen om feriens placering. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til personens øvrige forhold, herunder familiens afholdelse af ferie, medmindre det i væsentlig grad modvirker den beskæftigelses-indsats, der er iværksat eller planlagt for personen. Kan man ikke blive enige med kommunen om, hvornår ferien skal afholdes, træffer kommunen afgørelse herom.

Fravær på grund af ferie kan ikke sidestilles med, at borgeren ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Efter reglerne kan personer, der opholder sig i udlandet, ikke få hjælp efter aktivloven, med mindre opholdet er aftalt med kommunen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer