principmeddelelse 98-19 om sygedagpenge – pensionister – helhedsvurdering

256

Principmeddelelse 98-19 fastslår

For pensionister, som modtager sygedagpenge, gælder der en særlig tidsbegrænsning. For denne personkreds ophører udbetalingen af sygedagpenge efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom for mere end 26 uger i de 12 forudgående kalendermåneder.

Kommunen kan forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af den særlige tidsbegrænsning, når det efter en lægelig vurdering skønnes, at den sygemeldte inden højst 26 uger vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller genoptage beskæftigelse.

Principperne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3, for så vidt angår den lægelige vurdering finder tilsvarende anvendelse i forlængelsesbestemmelsen for pensionister i sygedagpengelovens § 29.

Den lægelige vurdering skal derfor ses i sammenhæng med sagens samlede oplysninger. Det betyder, at der skal anlægges en helhedsvurdering ved vurderingen af, om den sygemeldte med lægelig sikkerhed inden højst 26 uger vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller genoptage beskæftigelse.

I den konkrete sag forventede den sygemeldte selv, at han kunne genoptage beskæftigelse efter to til tre måneder fra tidspunktet for den særlige tidsbegrænsnings indtræden. Den sygemeldtes læge oplyste, at det ikke var usandsynligt. Ud fra en helhedsvurdering af sagens samlede oplysninger vurderede Ankestyrelsen, at der ikke var en tilstrækkelig sikker lægelig vurdering af, at borger kunne genoptage arbejde inden højst 26 uger. Ankestyrelsen var dermed enig med kommunen i, at udbetalingen af sygedagpenge ikke kunne forlænges.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det på tidspunktet for den særlige tidsbegrænsnings indtræden var uafklaret, hvordan den sygemeldtes helbredsmæssige tilstand ville udvikle sig. Det havde været et længere forløb med komplikationer efter hjerteklapoperation. Den sygemeldte havde haft flere indlæggelser på hospital på grund af væskedannelse på lungerne, og han dannede på standsningstidspunktet fortsat væske på lungerne. Han var udtalt træt og havde ikke været i stand til at starte genoptræning, som var en vigtig del af efterbehandlingen efter operationen. Egen læge oplyste, at der ikke var lægefagligt belæg for at lave en sikker vurdering om genoptagelse af arbejdet. Tidsperspektivet for den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet var derfor usikkert.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvorvidt principperne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3, for så vidt angår den lægelige vurdering finder tilsvarende anvendelse i forlængelsesbestemmelsen for pensionister i sygedagpengelovens § 29.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019.

• § 25, stk. 1, om det særlige revurderingstidspunkt for pensionister.

• § 29, om forlængelsesmuligheden for pensionister.

Praksis

Gældende:

Ankestyrelsen har ikke andre principmeddelelser på området, men følgende principmeddelelser om § 27, stk. 1, nr. 3, er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

15-18. Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden efter revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, er opfyldt.

Der kan ske forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 3, når den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.

Den lægelige vurdering skal ses i sammenhæng med sagens samlede oplysninger. Det betyder, at der skal anlægges en helhedsvurdering ved vurderingen af, om den sygemeldte med lægelig sikkerhed vil kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse i hidtidigt omfang inden for 134 uger.

Momenter der blandt andet kan indgå i helhedsvurderingen er de lægelige oplysninger, den sygemeldtes egne oplysninger, sygdommens art, behandlingens varighed, den generelle fremgang i forløbet, sociale forhold, eventuelle afklarende foranstaltninger og konkurrerende lidelser.

28-15. Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden efter revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, er opfyldt.

Der kan ske forlængelse af sygedagpengeudbetalingen efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3, når det efter en konkret helhedsvurdering af sagens oplysninger skønnes, at den sygemeldte med lægelig sikkerhed vil kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet. Dette kan også være tilfældet, selvom der ikke foreligger en præcis lægelig vurdering af tidsperspektivet for tilbagevenden til erhvervsmæssig beskæftigelse i hidtidigt omfang.

Ved helhedsvurderingen kan der blandt andet lægges vægt på den sygemeldtes helbredsmæssige forhold, de sociale forhold, og om den sygemeldte inden sygemeldingen har haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der kan desuden lægges vægt på behandlingens art, f.eks. om der er tale om et kendt indgreb, der forventes at kunne bringe den sygemeldte tilbage til erhvervsmæssig beskæftigelse.

Sygedagpengeudbetalingen kan forlænges, selvom der er behov for langsom optrapning sideløbende med lægelig behandling.

Hvis en læge ændrer sin vurdering af prognosen, skal den ændrede vurdering være begrundet. Kommunen skal derfor bede om en uddybende udtalelse, hvis lægen ikke har oplyst, hvorfor prognosen er ændret.

D-10-08. Det var en forudsætning for at få forlænget sygedagpengene efter varighedsbegrænsningens indtræden, at ansøger, der skulle i behandling, opfyldte betingelsen om efter en lægelig vurdering at kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse efter de 48 ugers behandling.

Dette skøn beroede på en konkret vurdering af det enkelte tilfælde, og ikke på en generel prognose for alle under samme behandling.

D-4-07. En kvinde havde ret til at få forlænget sygedagpengeudbetalingen udover varighedsbegrænsningen, da praktiserende læge på dette tidspunkt vurderede, at arbejdsdygtigheden ville være genskabt inden for et par måneder, dvs. indenfor 26 uger.

At lægen havde tilføjet, at det kunne blive nødvendigt med en arbejdsprøve med henblik på, hvor meget patienten kunne holde til, vurderedes ikke at ændre ved den samlede vurdering, hvorefter hun forventedes at blive arbejdsdygtig inden for 26 uger.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse nr. 9765 af 11. september 2019.

• Pkt. 8, om forlængelse af sygedagpengeperioden for pensionister

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge. X Kommunes afgjorde sagen den 24. maj 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til sygedagpenge efter den 31. maj 2019.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat.

Vi kritiserer, at kommunen ikke har sendt de nødvendige sagsakter sammen med klagen og genvurderingen. Det fører dog ikke til et andet resultat i din sag.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du på tidspunktet for den særlige tidsbegrænsning ikke opfyldte betingelsen for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.

Vi vurderer, at der ikke forelå en sikker lægelig vurdering af, at du inden for 26 uger ville kunne genoptage beskæftigelse i samme omfang som tidligere.

Hvad er afgørende for sagen

Du blev sygemeldt den 7. november 2018 på grund af mavesår. Under sygemeldingen fik du indopereret en ny hjerteklap. Den særlige tidsbegrænsning indtrådte den 31. maj 2019. Kommunen afgjorde den 24. maj 2019, at udbetalingen af sygedagpenge skulle standses efter den 31. maj 2019.

Vi lægger vægt på oplysninger fra din læge i maj 2019, hvoraf det fremgår, at du den 25. marts 2019 havde fået isat en ny hjerteklap. Der var umiddelbart god hjertepumpefunktion efter operationen, men du havde dannet væske på lungerne, og du havde derfor haft behov for drænage i april og i maj 2019. Du var stadig udtalt træt, og du dannede fortsat væske på lungerne.

Ved vurderingen lægger vi også vægt på din læges oplysning om, at en vigtig del af din efterbehandling var genoptræning, og at du på grund af træthed endnu ikke var startet på genoptræningen. Din læge vurderede, at du ikke kunne vende tilbage til ordinær beskæftigelse, og at det endnu var uvist, om du ville kunne vende delvist tilbage på få timer. Hvis du blev arbejdsdygtig igen, ville du formentlig skulle skånes på tid og belastning.

Vi er opmærksomme på, at du mente, at du ville være tilbage på arbejde efter ca. tre måneder, og at din læge i maj oplyste, at det ikke var usandsynligt, at du kunne være tilbage på arbejde efter to til tre måneder.

Oplysningerne kan ikke føre til en ændret vurdering.

Vi bemærker, at den lægelige vurdering skal ses i sammenhæng med sagens samlede oplysninger. Det betyder, at der skal anlægges en helhedsvurdering ved vurderingen af, om den sygemeldte med lægelig sikkerhed vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse i samme omfang som tidligere inden for 26 uger.

Vi lægger derfor vægt på, at du på tidspunktet for den særlige tidsbegrænsnings indtræden fortsat var meget træt, og at du fortsat dannede væske på lungerne.

Vi lægger også vægt på, at din læge den 24. maj 2019 oplyste, at der på grund af dine mange lidelser ikke var lægefagligt belæg for at lave en sikker vurdering.

Der var efter en helhedsvurdering dermed ikke en sikker forventning om, at du kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse i samme omfang som tidligere inden for 26 uger. Udbetaling af sygedagpenge kunne derfor ikke forlænges.

Oplysningerne

Oplysningerne, vi særligt lægger vægt på, fremgår af notat af samtale mellem din læge og kommunen af den 24. maj 2019, statusattest fra din læge af den 9. maj 2019.

Om reglerne

Efter reglerne gælder, at sygedagpenge som udgangspunkt er en korttidsydelse. Sygedagpengeperioden kan kun forlænges ud over revurderingstidspunktet, hvis det efter en sikker lægelig vurdering skønnes, at du inden for 26 uger fra standsningstidspunktet vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller genoptage beskæftigelse.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer