principafgørelse 4-19 om arbejdsskade – transport til og fra arbejde – søfarende

256

Principafgørelsen fastslår

Skader, der indtræder under søfarende på dansk indregistrerede skibes ophold i af- eller påmønstringslande, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis arbejdsgivers forhold er årsag til opholdet.

Det er arbejdets tilrettelæggelse, der gør det nødvendigt at opholde sig i af- eller påmønstringslandet, når den søfarendes rejse er tilrettelagt således, at han ikke kan komme hjem samme dag som afmønstringen, eller hvis påmønstringen af skibet ikke kan ske samme dag som ankomsten til landet. Det er arbejdsgiver, der tilrettelægger arbejdet og hjemrejsen. Arbejdsgiver har dermed en sådan indflydelse på den søfarendes transport, at det er arbejdsgiver, der skal bære risikoen for skader, der sker i den forbindelse.

Søfarende er, under ophold som følge af arbejdets forhold, dækket under normal færden på logiet, i forbindelse med spisning og ved indkøb af nødvendige dagligvarer. Skader, der sker på grund af rent private forhold, er ikke omfattet af dækningen.

Indtagelse af et måltid er omfattet af almindelige aktiviteter, som arbejdsgiver bærer ansvaret for, når det er arbejdets forhold, der gør det nødvendigt at indtage måltidet et andet sted end på arbejdspladsen. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om måltidet kunne være indtaget på logiet, med mindre arbejdsgiver har stillet krav herom.

I den konkrete sag var sikrede afmønstret skibet og skulle hjem efter endt tjeneste. Hans hjemrejse var tilrettelagt således, at han skulle overnatte på hotel i byen, da han skulle køre til lufthavnen tidligt næste morgen. Om aftenen var han og to kolleger ude at spise på en restaurant ca. 300 meter fra hotellet. Han blev påkørt, da han krydsede vejen på vej tilbage til hotellet.

Ankestyrelsen vurderede, at tilstedeværelsen i byen var nødvendiggjort af arbejdsgivers tilrettelæggelse af arbejdet. Det er derfor arbejdsgiver, der skal bære risikoen for skader, der indtræder under almindelig færden i tilknytning til opholdet under hjemtransporten.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare dækningen efter arbejdsskadesikringsloven for søfarende på dansk indregistrerede skibe.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som er ændret ved lov nr. 706 af 8. juni 2018.

• § 4, stk. 3, om hvornår arbejdsskadeloven skal gælde for skader opstået under befordring til og fra arbejde

• § 5, hvorefter en ulykke skal være en følge af arbejdet eller arbejdets forhold

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde nr. 939 af 26. november 2003.

Det bemærkes, at der 1. januar 2017 er trådt en bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde i kraft, der gælder for skader efter ikrafttrædelsesdatoen.

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

J.nr. 2017-5012-17546

Ulykkesforsikringsforbundet har klaget over Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings) afgørelse om, at skaden skete i forbindelse med arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgjorde sagen den 18. november 2014.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Vi har genoptaget spørgsmålet om anerkendelse på ulovbestemt grundlag.

• Skaden er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Denne afgørelse erstatter afgørelsen af 5. marts 2015. Vores tidligere afgørelse af 5. marts 2015 gælder således ikke mere.

Vi har vurderet hele din sag på ny, og er kommet til samme resultat.

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings) afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid.

Begrundelsen for afgørelsen om ophævelse

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at vi har begået sagsbehandlingsfejl i vores afgørelse af 5. marts 2015 om, at skaden er en følge af arbejdets forhold. Vi har derfor genoptaget vores afgørelse af 5. marts 2015 på ulovbestemt grundlag.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at vores vurdering af søfarende ikke har været ensartet.

Der er derfor opstået tvivl om, hvorvidt søfarende skal anses som transportarbejdere og dermed omfattet af retspraksis fastslået i U. 2003.1033H. Her stadfæstede Højesteret dommen fra landsretten om, at langtidschauffører er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven ikke alene under udførelsen af selve arbejdet, men også i forbindelse med restaurationsbesøg, indkøb og lignende, der har en nødvendig eller dog naturlig forbindelse med arbejdets udførelse.

Vi har derfor genoptaget sagen med henblik på at få det afklaret.

Om reglerne

Vi genoptager på ulovbestemt grundlag, hvis

• der kommer nye oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet resultat, hvis myndigheden havde haft oplysningerne i forbindelse med den oprindelige afgørelse, eller

• der sker en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft af de retlige forhold, som den oprindelige afgørelse blev afgjort efter, eller

• myndigheden i forbindelse med en tidligere afgørelse har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl

Begrundelsen for afgørelsen om arbejdets forhold

Denne afgørelse træder i stedet for vores tidligere afgørelse af 5. marts 2015.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du er kommet til skade under arbejdets forhold. Selvom du på skadestidspunktet var ophørt med det arbejde, du var ansat til at udføre, vurderer vi, at du var omfattet af arbejdsskadesikringslovens dækningsområde, da du blev påkørt.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at ulykken skete under færden ved ophold i forbindelse med din hjemtransport efter afmønstring.

Din arbejdsgiver har tilrettelagt din afmønstring og hjemrejsen i forbindelse hermed, således at opholdet var nødvendigt. Din arbejdsgiver har dermed haft en sådan indflydelse på din hjemtransport, at arbejdsgiver skal bære risikoen for, at der indtræder skader i den forbindelse.

Din tilstedeværelse i byen var en nødvendig følge af arbejdets tilrettelæggelse i forhold til, hvornår og hvor der sker af- og påmønstring samt flyenes afgange.

Vi er opmærksomme på, at påkørslen skete i forbindelse med et besøg på en restaurant ca. 300 meter fra hotellet, hvor I boede. Dette forhold har ikke afgørende betydning, når arbejdsgiveren ikke har stillet krav om, at måltider skulle indtages på hotellet.

Det er oplyst, at din arbejdsgiver betaler og tilrettelægger ophold mv. for medarbejdere, som ikke kan nå at rejse samme dag som afmønstringen. Der er i den forbindelse ingen faste retningslinjer for, hvor man spiser, men medarbejderne forventes at bruge sund fornuft og dermed indtage måltider/drikkevarer inden for almindelig rimelighed.

Under forlængede ophold som følge af arbejdets tilrettelæggelse i af-/og påmønstringslandet i forbindelse med din hjemtransport, er du dækket af arbejdsskadelovgivningen under almindelig færden i tilknytning til dette ophold. Det vil sige normal færden på logiet og i forbindelse med spisning samt indkøb af nødvendige dagligvarer.

Oplysningerne fremgår særligt af dine spørgeskemabesvarelser fra august 2013 og oktober 2014 samt din arbejdsgivers svar på spørgeskema af 23. juli 2018.

Om reglerne

En ulykke, som sker under færden mellem hjemmet og tilskadekomnes faste eller midlertidige arbejdsplads, er som hovedregel ikke omfattet af arbejdsskadeloven. Hovedreglen kan imidlertid fraviges, hvis tjenesteforholdet til arbejdsgiveren eller hensynet til virksomhedens interesser har indflydelse på transporten.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.