principafgørelse 13-19 om særlig støtte – loftet for indtægt – oprindelig social begivenhed

256

Principafgørelsen fastslår

Der kan ydes særlig støtte til høje boligudgifter og stor forsørgerbyrde til personer, der opfylder betingelserne om social begivenhed i aktivloven.

For at en person kan være berettiget til særlig støtte, skal dennes nettoboligudgift overstige et grænsebeløb, der fastsættes efter reglerne i bekendtgørelsen om særlig støtte.

Grænsebeløbet angiver den udgift, som den pågældende selv antages at kunne afholde til bolig.

Nettoboligudgiften beregnes på grundlag af de faktiske boligudgifter, som borgeren har til boligen.

Når kommunen har beregnet den særlige støtte, som borgeren maksimalt vil kunne få udbetalt, skal kommunen beregne, om den særlige støtte skal reduceres som følge af bl.a. loftet for indtægt.

Ved beregning af loftet for indtægt skal kommunen anvende borgerens hidtidige nettoindtægt. Ved hidtidig nettoindtægt forstås indtægten i den seneste kalendermåned før den ændring i forholdene, der berettigede til hjælp til forsørgelse, indtrådte (den sociale begivenhed).

Kommunen skal tage udgangspunkt i den oprindelige sociale begivenhed, hvor borgeren kunne være berettiget til særlig støtte. Det er ikke en forudsætning, at der rent faktisk ydes hjælp til forsørgelse efter aktivloven for at være berettiget til særlig støtte.

Der tages i indtægtsbegrebet udgangspunkt i, at indtægterne skal være løn eller lønlignende ydelser samt andre kontante ydelser.

I den konkrete sag havde borgeren lukket sin virksomhed og fået afslag på kontanthjælp i en periode, fordi han havde en opsparing, som han skulle forsørge sig af. Borgeren levede herefter af sin opsparing og havde derfor ingen indtægt i en periode. Borgeren blev herefter bevilget kontanthjælp.

Kommunen vurderede, at borger ikke var berettiget til særlig støtte, fordi han modtog kontanthjælp som forsørger og hans hidtidige nettoindtægt ikke oversteg dagpengesatsen.

Kommunen lagde en hidtidig fiktiv nettoindtægt til grund, som svarede til kontanthjælpssatsen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at borger kunne være berettiget til særlig støtte, men at der ikke var tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at det kunne vurderes, om han opfyldte betingelserne for at modtage særlig støtte og med hvilket beløb.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at kommunen ikke havde undersøgt, hvornår borgers oprindelige sociale begivenhed indtraf, og ikke havde indhentet oplysninger om borgers hidtidige indtægt op til hans oprindelige sociale begivenhed.

Sagen blev hjemvist til fornyet behandling efter bekendtgørelsen om særlig støtte.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, at kommunen ved beregning af loftet for særlig støtte skal tage udgangspunkt i den hidtidige nettoindtægt, der ligger forud for den oprindelige sociale begivenhed, i den situation hvor borgeren har været uden indtægt og fx har levet af sin formue i en periode, før borgeren faktisk modtager hjælp til forsørgelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2019.

• § 11, om social begivenhed

• § 34, stk. 1, om særlig støtte til høje boligudgifter og stor forsørgerbyrde

• § 34, stk. 8, om regler for beregning af den særlige støtte

• § 88, om tidspunktet for berettigelse til hjælp

Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (bekendtgørelse om særlig støtte), nr. 1605 af 18. december 2018.

• § 1, om personkredsen

• § 3, om grænsebeløbet

• § 4, stk. 1 og stk. 3, om beregning af nettoboligudgiften

• § 5, stk. 1, om beregningen af den særlige støtte

• § 6, stk. 1, om loft over den beregnede særlige støtte på grund af hidtidige nettoindtægter

• § 6, stk. 3, om forsørgersatsen

• § 7, stk. 1, om nedsættelse af den særlige støtte på grund af dagpengeloftet

Socialministeriets vejledning om lov om aktiv socialpolitik, nr. 39 af 5. marts 1998

• Pkt. 103, om personkredsen

• Pkt. 111, om de månedlige boligudgifter

• Pkt. 116, om fradrag for indtægter i den særlige støtte

• Pkt. 119-121, om hidtidige nettoindtægter

• Pkt. 122, om dagpengeloftet

Lov om forældelses af fordringer (forældelsesloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015.

• § 1, om lovens område

• § 2, stk. 1, om forældelsesfristen begyndelsestidspunkt

• § 3, stk. 1, om forældelsesfristen på 3 år

• § 3, stk. 2, om suspension af forældelsesfristen

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018.

• § 5, om kommunens vejledningspligt

• § 10, om kommunens pligt til at oplyse sagen tilstrækkeligt

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

43-16, der fastslår, at den særlige støtte, der kommer til udbetaling i slutningen af måneden, skal beregnes bagud for den måned, hvor hjælpens udbetales. Den særlige støtte beregnes på grundlag af en konkret dokumenteret udgift til boligen.

Det betyder, at de dokumenterede nettoboligudgifter, som en borger afholder i løbet af en måned, ligger til grund for beregningen af den særlige støtte, der kommer til udbetaling i slutningen af den samme måned.

22-18, der fastslår, at kommunen som en del af helhedsvurderingen har pligt til at behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning.

Det betyder, at manglende eller mangelfuld vejledning fra kommunens side efter omstændighederne kan føre til, at borgeren skal stilles, som om kommunen havde ydet korrekt og fyldestgørende vejledning.

166-12, der fastslår, at særlig støtte er omfattet af den almindelig 3-årige forældelsesfrist i forældelsesloven, da der er tale om en fordring på penge, og da aktivloven ikke indeholder særlige bestemmelser om forældelse. I tilfælde hvor kommunen har tilsidesat sin vejledningspligt, og borgeren derfor skal stilles, som om han var vejledt korrekt, vil retten til efterbetaling derfor være begrænset af den 3-årige forældelsesfrist.

Det betyder, at forældelsen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor borgeren kunne kræve fordringen opfyldt. Det vil være på det tidspunkt, hvor borgeren henvender sig, og kommunen bliver opmærksom på fejlen. Hvis borgeren ikke havde kendskab til de faktiske forhold, som begrunder støtten, regnes forældelsesfristen først fra den dag, hvor borgeren fik eller burde have fået kendskab til disse forhold og til fordringen. Forældelsesfristen suspenderes dermed fra dette tidspunkt.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om særlig støtte. Kommunen afgjorde sagen den 6. marts 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du kan være berettiget til særlig støtte med tilbagevirkende kraft med virkning fra den 1. maj 2013.

• Din eventuelle ret til særlig støtte forud for den 1. maj 2013 er forældet.

Kommunen skal behandle din sag om særlig støtte igen.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse, for så vidt angår spørgsmålet om tilbagevirkende kraft.

Det betyder også, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, undersøge, hvornår din oprindelige sociale begivenhed indtrådte og indhente oplysninger om din hidtidige nettoindtægt forud for din oprindelige sociale begivenhed.

Kommunen skal også indhente oplysninger om dine faktiske månedlige boligudgifter i perioden fra den 1. maj 2013 og frem.

Kommunen kontakter dig.

Vi kritiserer, at kommunen ikke har overholdt fristen på 4 uger for at genvurdere afgørelsen. Det fører dog ikke til et andet resultat.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du kan være berettiget til særlig støtte med virkning fra den 1. maj 2013, hvis du i øvrigt opfylder bekendtgørelsens betingelser.

Vi vurderer også, at en eventuel ret til særlig støtte forud for den 1. maj 2013 er forældet.

Vi vurderer i den forbindelse, at forældelsesfristen ikke er suspenderet.

Endelig vurderer vi, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan træffe afgørelse om, om du opfylder betingelserne for at modtage særlig støtte i perioden fra den 1. maj 2013 og frem, og hvis du opfylder betingelserne med hvilket beløb.

Særlig støtte med tilbagevirkende kraft

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du den 4. maj 2016 søger om særlig støtte med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2011, hvor du lukker dit firma.

Vi lægger også vægt på, at du henvender dig til kommunen i maj 2011 og søger om kontanthjælp. Du lever efterfølgende af din formue frem til den 15. september 2011, hvor du igen søger om kontanthjælp og bevilges kontanthjælp mod tilbagebetaling frem til den 4. marts 2016.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at kommunen den 6. marts 2018 har vurderet, at der ikke er ydet råd og vejledning om § 34 støtte i forbindelse med din ansøgning om kontanthjælp i 2011. Kommunen beklager samtidig, at der ikke er taget stilling til din ansøgning om særlig støtte med tilbagevirkende kraft i 2016, da du søgte om det og kommunen traf afgørelse om særlig støtte fra 1. maj 2016 og frem.

Vi lægger også vægt på, at det ikke fremgår af sagens oplysninger, at du på et tidligere tidspunkt end den 4. maj 2016 retter henvendelse til kommunen om særlig støtte med tilbagevirkende kraft.

Vi bemærker i den forbindelse, at kommunen efter offentlighedsloven har pligt til notere oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der har betydning for sagen.

Forældelse

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at en eventuel ret til efterbetaling af særlig støtte til boligudgifter er begrænset af den almindelig 3-årige forældelsesfrist i lov om forældelse af fordringer.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der er tale om en fordring på penge, og at der ikke er særlige regler om forældelse i aktivloven.

Vi lægger desuden vægt på, at forældelsesfristen skal regnes fra den 4. maj 2016, hvor du retter henvendelse til kommunen og søger om særlig støtte med tilbagevirkende kraft fra maj 2011, hvor du lukkede dit firma og søgte om kontanthjælp første gang.

Vi lægger derudover vægt på, at du har haft kendskab til de faktiske forhold, herunder din økonomi og dine boligforhold.

Det betyder, at selvom du ikke har haft kendskab til reglerne om særlig støtte, så er der ikke grundlag for suspension af den 3-årige forældelsesfrist.

Særlig støtte fra den 1. maj 2013

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at der ikke er nok oplysninger om dine forhold, til at det kan vurderes, fra hvilket tidspunkt du har været ude for en sådan ændring i dine forhold, som retten til særlig støtte forudsætter.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du lukker dit firma i maj 2011 og søger om kontanthjælp.

Vi lægger desuden vægt på, at du lever af din formue fra maj 2011 til september 2011, hvor du igen søger om kontanthjælp.

Vi lægger også vægt på, at der ikke er oplysninger i sagen om dine indtægtsforhold i perioden op til lukningen af dit firma.

Vi lægger i den forbindelse også vægt på, at du ikke har en indtægt i perioden fra maj 2011 til september 2011, hvor du lever af din formue.

Vi bemærker hertil, at der ved beregning af loftet for indtægt skal tages udgangspunkt i ansøgerens hidtidige nettoindtægter og at der ved hidtidig nettoindtægt forstås indtægten i den seneste kalendermåned før den ændring, der førte til behov hjælp, indtrådte.

Vi lægger derudover vægt på, at der ikke er oplysninger om dine faktiske månedlige boligudgifter fra den 1. maj 2013 og frem.

Hvad skal kommunen gøre

Kommunen skal, inden den afgør sagen, undersøge hvornår din oprindelige sociale begivenhed indtrådte.

Kommunen skal herefter indhente oplysninger om den indtægt, du havde forud for den ændring af dine forhold, der førte til, at behovet for hjælp, indtrådte.

Kommunen skal derudover indhente oplysninger om dine faktiske månedlige boligudgifter i perioden fra den 1. maj 2013 og frem.

Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes afgørelse. Kommunen kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til.

Det betyder, at du overfor kommunen skal medvirke til at oplyse om eller dokumentere en hidtidig indtægt forud for ændringerne i dine forhold, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med kommunens fornyede behandling af din sag.

Hjemvisning af sagen betyder, at sagen er afsluttet hos os og sendt tilbage til kommunen. Kommunen skal fortsætte behandlingen af sagen og træffe ny afgørelse. Du kan klage over kommunens afgørelse efter de almindelige regler, dvs. ved at rette henvendelse til kommunen inden 4 uger.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.