principafgørelse 24-19 om flytning til anbringelse på en sikret døgninstitution

256

Principafgørelsen fastslår

Kompetence

Det er børn og unge-udvalget, der træffer afgørelse om anbringelse af et barn, der er fyldt 12 år eller en ung på en sikret døgninstitution eller på en særligt sikret afdeling eller på en delvis lukket døgninstitution eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution, også selvom der er samtykke fra forældremyndighedsindehaver og barnet, der er fyldt 12 år eller den unge.

Ændring af anbringelsessted til sikret døgninstitution eller særlig sikret afdeling

Kommunen skal altid først forsøge at indhente samtykke til, at der skal ske ændring af anbringelsesstedet. Det er forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 12 år eller den unge, der kan give samtykke. Hvis der er samtykke, træffer kommunen selv afgørelse om, at barnet, der er fyldt 12 år eller den unge skal ændre anbringelsessted. Kommunen skal herefter alene forelægge sagen for børn og unge-udvalget med en indstilling om, at barnet, der er fyldt 12 år eller den unge skal anbringes på en sikret døgninstitution eller på en særligt sikret afdeling eller på en delvis lukket døgninstitution eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution.

Manglende samtykke til ændring af anbringelsessted

Hvis der ikke er samtykke til, at barnet, der er fyldt 12 år eller den unge skal ændre anbringelsessted, skal kommunen forelægge sagen for børn og unge-udvalget med en indstilling om to forhold. Dels ændring af anbringelsessted og dels anbringelse på en sikret døgninstitution eller på en særligt sikret afdeling eller på en delvis lukket døgninstitution eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution.

Krav til indstillingen om ændring af anbringelsessted

Indstillingen til børn og unge-udvalget om ændring af anbringelsessted skal indeholde en opdateret handleplan, en beskrivelse af hvorfor problemerne ikke kan løses med supplerende støtte på det aktuelle anbringelsessted, en beskrivelse af det nye steds egnethed samt en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted. Formålet er, at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for vurderingen af ændringen af anbringelsesstedet sammenholdt med barnet, der er fyldt 12 år eller den unges behov for kontinuitet i anbringelsen.

Krav til indstillingen om anbringelse på sikret døgninstitution eller særlig sikret afdeling

Indstillingen om anbringelse på en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling eller på en særligt sikret afdeling eller på en delvis lukket døgninstitution eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution skal indeholde en beskrivelse af, om de særlige betingelser for anbringelse på en særligt sikret afdeling eller på en delvis lukket døgninstitution eller på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution, er opfyldt.

De konkrete sager

I en konkret sag blev der truffet afgørelse om, at barnet, der var fyldt 12 år skulle flytte fra en åben døgninstitution til en sikret døgninstitution. Dette bevirkede, at barnets anbringelsessted blev ændret.

Børn og unge-udvalget tog ikke stilling til spørgsmålet om ændring af anbringelsessted i forbindelse med afgørelsen om anbringelse af barnet på en sikret døgninstitution.

Der var ikke i sagen dokumentation for, at kommunen forud for sagens behandling i børn og unge-udvalget havde forsøgt at indhente samtykke til ændring af anbringelsessted.

Da der ikke forelå samtykke til ændring af anbringelsesstedet skulle sagen om ændring af anbringelsessted have været behandlet af børn og unge-udvalget.

Ankestyrelsen vurderede derfor, at der var tale om en væsentlig fejl ved sagens behandling i børn og unge-udvalget. Fejlen betød, at afgørelsen var ugyldig.

I en anden konkret sag blev der truffet afgørelse om, at barnet, der var fyldt 12 år skulle flytte fra et behandlingssted til en særlig sikret afdeling. Dette bevirkede, at barnets anbringelsessted blev ændret.

Børn og unge-udvalget behandlede ikke spørgsmålet om ændring af anbringelsessted i forbindelse med afgørelsen om anbringelse af barnet på en særlig sikret afdeling.

Der var ikke i sagen dokumentation for, at kommunen forud for sagens behandling i børn og unge-udvalget havde forsøgt at indhente samtykke til ændring af anbringelsessted.

Da der ikke forelå samtykke til ændring af anbringelsesstedet skulle sagen om ændring af anbringelsessted have været behandlet af børn og unge-udvalget.

Ankestyrelsen vurderede derfor, at der var tale om en væsentlig fejl ved sagens behandling i børn og unge-udvalget. Fejlen betød, at afgørelsen var ugyldig.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt. Det har vi gjort for at præcisere, at forvaltningen skal være opmærksom på, at når barnet er anbragt uden for hjemmet i forvejen og barnet skal anbringes på en sikret døgninstitution eller på en særligt sikret afdeling, skal der træffes to afgørelser, hvis der ikke er samtykke til ændringen af anbringelsesstedet. En afgørelse om ændring af anbringelsessted og en afgørelse om anbringelse på sikret døgninstitution eller særlig sikret afdeling.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (Serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018

• § 63 b om anbringelse på sikret døgninstitution

• § 63 c om anbringelse på særlig sikret afdeling

• § 69 om ændring af anbringelsessted

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

3-16 om ændring af anbringelsessted uden samtykke og krav til indstillingen til børn og unge-udvalget.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse om anbringelse på sikret døgninstitution

A, C og B har klaget over børn og unge-udvalget i X Kommunes afgørelse om barn B.

Ankestyrelsen har nu afgjort sagen i møde. Resultatet er:

• Afgørelse om anbringelse af B på en sikret døgninstitution er ikke gældende

Kommunen og børn og unge-udvalget har lavet en fejl ved behandlingen af sagen. Vi har derfor ophævet udvalgets afgørelse.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.

Begrundelsen for afgørelsen om at ophæve afgørelsen om anbringelse på sikret døgninstitution

Sådan vurderer Ankestyrelsen sagen

Vi vurderer, at der er sket en væsentlig fejl ved sagens behandling i børn og unge-udvalget.

Fejlen betyder, at børn og unge-udvalgets afgørelse er ugyldig.

Vi vurderer, at børn og unge-udvalget ikke kan træffe afgørelse om anbringelse på sikret døgninstitution, inden der er truffet afgørelse om ændring af anbringelsessted fra åben døgninstitution til sikret døgninstitution.

Børn og unge-udvalget har ikke forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt der skulle ske ændring af anbringelsessted for B.

Der er ikke dokumentation for, at kommunen har forsøgt at indhente samtykke fra B og A og C til ændring af anbringelsessted forud for børn og unge-udvalgets afgørelse.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at i den i situation hvor et barn eller en ung bliver overført fra en åben døgninstitution til en sikret døgninstitution, så sker der også en ændring af barnet eller den unges anbringelsessted.

Vi lægger videre vægt på, at børn og unge-udvalget ikke har behandlet spørgsmålet om ændring af anbringelsessted i forbindelse med afgørelse om anbringelse af B på sikret døgninstitution.

Vi lægger også vægt på, at B er 12 år gammel, og at han ikke ønsker at flytte fra sit nuværende opholdssted. A og C ønsker heller ikke at samtykke til ændring af anbringelsessted for B.

Når den unge over 12 år og forældrene ikke samtykker til ændringen, skal spørgsmålet om ændring af anbringelsessted behandles af børn og unge-udvalget.

Da børn og unge-udvalget ikke har behandlet spørgsmålet om ændring af anbringelsesstedet, og dermed ikke har forholdt sig til, om betingelserne herfor er opfyldt, kan der ikke træffes afgørelse om, at B skal flyttes til en sikret institution. Vi ophæver derfor afgørelsen.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke har forholdt os til, om de øvrige betingelser for at placere B på en sikret institution er opfyldt. Hvis kommunen fortsat vurderer, at betingelserne for placering af B på sikret institution er opfyldt, skal kommunen indstille til børn og unge-udvalget at træffe afgørelse herom, med inddragelse af ovenstående punkter, såfremt der ikke kan indhentes samtykke fra både B og A og C.

Om reglerne

Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget skal træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted, hvis der ikke er samtykke til ændret anbringelsessted. Der kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge over 12 år. Ved afgørelsen skal børn og unge-udvalget tage hensyn til formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten. Indstillingen til børn og unge-udvalget skal indeholde en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde.

Der er enighed om afgørelsen.

En børnesagkyndig konsulent har deltaget i sagens behandling med råd og vejledning.

Den konkrete afgørelse om anbringelse på særlig sikret afdeling

A, C og B har klaget over børn og unge-udvalget i X Kommunes afgørelse om barn B.

Ankestyrelsen har nu afgjort sagen i møde. Resultatet er:

• Afgørelse om anbringelse af B på en særlig sikret døgninstitution er ikke gældende

Kommunen og børn og unge-udvalget har lavet en fejl ved behandlingen af sagen. Vi har derfor ophævet begge afgørelser.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.

Begrundelsen for afgørelsen om at ophæve afgørelsen om anbringelse på særligt sikret afdeling

Sådan vurderer Ankestyrelsen sagen

Vi vurderer, at der er sket en væsentlig fejl ved sagens behandling i børn og unge-udvalget.

Fejlen betyder, at børn og unge-udvalgets afgørelse er ugyldig.

Vi vurderer, at børn og unge-udvalget ikke kan træffe afgørelse om anbringelse på en særlig sikret døgninstitution, inden der er truffet afgørelse om ændring af anbringelsessted fra Bs daværende opholdssted til en særlig sikret døgninstitution.

Børn og unge-udvalget har ikke forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt der skulle ske ændring af anbringelsessted for B.

Der er ikke dokumentation for, at kommunen har forsøgt at indhente samtykke fra B og A og C til ændring af anbringelsessted forud for børn og unge-udvalgets afgørelse.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at B ved afgørelse x, blev anbragt uden for hjemmet. Der blev tillige truffet afgørelse om, at B skulle anbringes på en sikret afdeling. Denne afgørelse blev stadfæstet af Ankestyrelsen den x. B blev imidlertid – på grund af sin lave vægt – aldrig flyttet fra sit tidligere behandlingssted til en sikret afdeling. B har gennem forløbet haft ophold på tidligere behandlingssted og dermed været indlagt i hele perioden, da hun har været for dårlig til at blive flyttet.

I den situation, hvor B skal overføres fra tidligere behandlingssted til en særlig sikret døgninstitution, så sker der også en ændring af hendes opholdssted.

Vi lægger videre vægt på, at børn og unge-udvalget ikke har behandlet spørgsmålet om ændring af anbringelsessted i forbindelse med afgørelse om anbringelse af B på en særlig sikret døgninstitution.

Vi lægger også vægt på, at B er 17 år gammel og ikke ønsker at flytte til en særlig sikret afdeling, da hun hele tiden har fastholdt et ønske om at komme på et privathospital, hvor hun kan tilbydes terapeutisk behandling. A og C ønsker heller ikke, at B anbringes et sted med unge kriminelle og unge med adfærdsvanskeligheder, da de ikke mener, at en særlig sikret døgninstitution har kapacitet eller kan håndtere Bs problematikker.

Når den unge er over 12 år, og forældrene ikke samtykker til ændringen, skal spørgsmålet om ændring af anbringelsessted behandles af børn og unge-udvalget.

Da børn og unge-udvalget ikke har behandlet spørgsmålet om ændring af anbringelsesstedet, og dermed ikke har forholdt sig til, om betingelserne herfor er opfyldt, kan der ikke træffes afgørelse om, at B skal flyttes til en særlig sikret institution. Vi ophæver derfor afgørelsen.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke har forholdt os til, om de øvrige betingelser for at placere B på en særlig sikret institution er opfyldt.

Om reglerne

Vi har brugt servicelovens regel om, at børn og unge-udvalget skal træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted, hvis der ikke er samtykke til ændret anbringelsessted. Der kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge over 12 år. Ved afgørelsen skal børn og unge-udvalget tage hensyn til formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten. Indstillingen til børn og unge-udvalget skal indeholde en beskrivelse af, hvorvidt supplerende støtte til barnet eller den unge under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde.

Der er enighed om afgørelsen.

En børnesagkyndig konsulent har deltaget i sagens behandling med råd og vejledning.