principafgørelse 28-19 om Personlig assistance – vikardækning og almindelig medhjælp

256

Principafgørelsen fastslår

Når kommunen skal vurdere, om en borger kan få personlig assistance efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv, skal kommunen tage stilling til, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen.

Kommunen skal her vurdere, i hvor høj grad borgeren kan deltage i udførelsen af det, der er arbejdets egentlige indhold. Det afgørende er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde.

Personer med en psykisk funktionsnedsættelse kan få hjælp til problemer med f.eks. at overskue arbejdsprocesserne, strukturere arbejdet og problemer med hukommelse, opmærksomhed og koncentration. Dette gælder også for vidensarbejdere. Det afgørende ved vurderingen af vidensarbejderes erhverv i forhold til funktionsnedsættelsen er, om vidensarbejderen kan foretage de faglige vurderinger, der udgør indholdet i hans eller hendes arbejdsfunktion.

Der kan ikke gives personlig assistance, hvis den overvejende del af stillingsindholdet ikke kan udføres af borger selv. Der kan derimod godt bevilges personlig assistance, hvis borgeren blot skal have hjælp til at udføre en eller flere delopgaver i forbindelse med stillingsindholdet.

Er borgeren selvstændig og er det i den selvstændige virksomhed konkret muligt at tage de fornødne skånehensyn, f.eks. ved fordeling af arbejdet til andre ansatte, kan der dog ikke gives personlig assistance til konkrete funktioner, som den pågældende ikke kan bestride.

Hensynet til den nedsatte arbejdsevne må dog i disse situationer afvejes over for stillingsindholdet. Der kan ikke kræves fordeling af opgaver i en sådan grad, at stillingsindholdet udhules.

Den personlige assistance må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. Det betyder, at der ikke kan gives personlig assistance til at erstatte borgeren ved almindeligt fravær, ligesom personlig assistance ikke kan gives til arbejde, som ellers ville blive udført af en anden medarbejder.

Det er derfor en betingelse, at den handicappedes og den personlige assistents arbejde ikke tilsammen udgør mere end den handicappedes oprindelige stillingsindhold. Det betyder, at den handicappedes stillingsindhold ikke må udvides på grund af den personlige assistance. Det er også en betingelse, at den personlige assistent ikke udfører arbejdsfunktioner, som den handicappede selv kan udføre.

Hvis disse betingelser er overholdt, kan det ikke herudover kræves, at den handicappede og den personlige assistent under arbejdets udførelse er til stede samtidig, eller at den handicappede ikke udfører andet arbejde, mens den personlige assistent arbejder.

I den konkrete sag havde en selvstændig vognmand en ryglidelse og varetog administrativt arbejde i sin vognmandsforretning. Al væsentlig kørsel var uddelegeret på grund af ryglidelsen. Arbejdspladsen var optimalt ergonomisk indrettet, men han havde fortsat behov for at ligge ned og tog derfor hjem et par timer i løbet af dagen. Den personlige assistent arbejdede imens, og borgeren var tilgængelig for den personlige assistent på telefon.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at borgeren selv kunne og reelt udførte de administrative funktioner i form af planlægning af kørsler, indgåelse af aftaler, kontakt til kunder mv. Uddelegering af de administrative funktioner, når kørslen allerede var uddelegeret, ville medføre, at stillingsindholdet blev udhulet. Sagen blev dog hjemvist til ny behandling i kommunen, da det ikke kunne vurderes, om ordningen med personlig assistance i et vist omfang havde karakter af almindelig medhjælp. Kommunen skulle derfor undersøge, om borgeren og den kontoransatte medarbejder tilsammen udførte mere end én persons arbejde.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at samle praksis om forenelighed og afklare, hvilken betydning det har for vurderingen af, om en personlig assistance har karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp, at den personlige assistent og borgeren ikke arbejder samtidig.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. seneste lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009.

• § 6, stk. 2 om at den personlige assistent skal bistå og stk. 3 om kravet om forenelighed.

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v., nr. 817 af 26. juni 2013.

• § 13 om den personlige assistents opgaver.

• § 14 om erhverv skal være foreneligt med funktionsnedsættelsen.

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historiske):

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

Principafgørelse N-9-08, der slår fast, at der ikke kan gives personlig assistance til arbejdsopgaver, som ikke er en del af ansøgerens arbejdsfunktion.

Principafgørelse 77-12, der fastslår, at en selvstændig kan bevilges personlig assistance til de arbejdsopgaver, som han eller hun på grund af sin funktionsnedsættelse ikke selv kunne varetage. Det fremgår af principafgørelsen, at det forhold, at den selvstændige og assistenten ikke til stede på samme tid, ikke havde betydning i det konkrete tilfælde, da der var tale om, at assistenten udførte arbejdsfunktioner, som den selvstændige ikke selv kunne deltage i udførelsen af.

Principafgørelse 50-16, der slår fast, at der kan gives personlig assistance til opgaver, der indholdsmæssigt følger stillingsindholdet, når en borger modtager støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grund af nedsat arbejdsevne.

Der kan ikke gives personlig assistance, hvis den overvejende del af stillingsindholdet ikke kan udføres af borger selv. Der kan derimod godt bevilges personlig assistance, hvis borger blot skal have hjælp til at udføre en eller flere delopgaver i forbindelse med stillingsindholdet.

Er det i den selvstændige virksomhed konkret muligt at tage de fornødne skånehensyn, f.eks. ved fordeling af arbejdet til andre ansatte, kan der dog ikke gives personlig assistance til konkrete funktioner, som den pågældende ikke kan bestride.

Hensynet til den nedsatte arbejdsevne må afvejes over for stillingsindholdet. Der kan ikke kræves fordeling af opgaver i en sådan grad, at stillingsindholdet udhules.

Principafgørelse 5-17, der fastslår, at personer med en psykisk funktionsnedsættelse kan få hjælp til problemer med f.eks. at overskue arbejdsprocesserne, strukturere arbejdet og problemer med hukommelse, opmærksomhed og koncentration. Dette gælder også for vidensarbejdere. Det afgørende ved vurderingen af vidensarbejderes erhverv i forhold til funktionsnedsættelsen er, om vidensarbejderen kan foretage de faglige vurderinger, der udgør indholdet i hans eller hendes arbejdsfunktion.

Principafgørelse 39-18, der fastslår, at kommunen skal vurdere, i hvor høj grad borgeren kan deltage i udførelsen af det, der er arbejdets egentlige indhold. Det afgørende er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om personlig assistance. Kommunen afgjorde sagen den 24. januar 2019.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, nærmere undersøge sammensætningen af dine arbejdsfunktioner og ansættelsesvilkårene og opgaverne for din personlige assistent. Kommunen skal herefter igen vurdere dit behov for personlig assistance.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at dit behov for kompensation ikke kan tilgodeses med hjælpemidler. Vi vurderer således, at du, selv ved anvendelse af arbejdsredskaber, ikke uden assistance kan udføre de funktioner, der indgår i din jobfunktion.

Vi vurderer dog, at du selv kan udføre de indholdsmæssige funktioner i dit arbejde.

Vi vurderer, at du ikke har pligt til at uddelegere de administrative funktioner. Vi vurderer, at en uddelegering af de administrative funktioner ville medføre, at stillingsindholdet blev udhulet.

Vi er opmærksomme på, at kommunen har begrundet sin afgørelse med, at den personlige assistent udfører arbejde, mens du ikke er til stede.

Vi vurderer i den forbindelse, at det ikke er et krav, at den handicappede og den personlige assistent er til stede samtidig, eller at den handicappede ikke udfører andet arbejde, mens den personlige assistent arbejder. Det er dog en betingelse, at den handicappede og den personlige assistents arbejde ikke tilsammen udgør mere end den handicappedes oprindelige stillingsindhold. Det betyder, at den handicappedes stillingsindhold ikke må udvides på grund af den personlige assistance.

Vi vurderer på den baggrund, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst til, at det kan vurderes, om ordningen med personlig assistance i et vist omfang har karakter af medhjælp.

Vi vurderer i den forbindelse, at der mangler oplysninger om, om det arbejde, du og den personlige assistent tilsammen udfører i din arbejdstid sammenlagt med den tid, der udføres personlig assistance, overstiger arbejdsmængden for én person.

Vi vurderer på den baggrund, at kommunens vurdering om, at du har ret til personlig assistance med 5 timer om ugen ikke i tilstrækkelig grad er underbygget af faktuelle oplysninger.

Vi vurderer, at de manglende oplysninger udgør en væsentlig del af kommunens beslutningsgrundlag, og at de derfor skal indgå i den vurdering, som kommunen skal foretage, når den skal afgøre sagen.

Oplysningerne vil derfor kunne have væsentlig betydning for afgørelsens resultat.

Vi vurderer også, at kommunens muligheder for at oplyse sagen ikke er udtømte.

Vi vurderer derfor, at kommunen ikke har været berettiget til at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

Hvad er afgørende for resultatet

Du udfører selv de indholdsmæssige funktioner i dit arbejde.

Vi lægger vægt på, at du efter det oplyste varetager administrativt arbejde i forbindelse med din vognmandsforretning.

Vi lægger også vægt på arbejdsplads- og funktionsvurdering af 31. oktober 2012, hvoraf det fremgår, at din arbejdsplads er optimalt indrettet, men at du fortsat har behov for at ligge ned i løbet af dagen.

Vi lægger videre vægt på, at dit arbejde består i planlægning af kørsler, indgåelse af aftaler, kontakt til kunder mv. Vi lægger også vægt på, at du har oplyst, at du, når du ikke er personligt til stede, er tilgængelig for din personlige assistent på telefon, når der er beslutninger, der skal træffes.

Ikke pligt til at uddelegere alle de administrative funktioner.

Vi lægger vægt på, at du allerede har uddelegeret al kørsel med undtagelse af små ture til værksted og kunder, da du ikke kan køre længere ture på grund af din ryglidelse.

Vi lægger således vægt på, at de funktioner, du fortsat varetager i din virksomhed overvejende er af administrativ karakter.

Personlig assistance eller almindelig medhjælp?

Vi lægger vægt på, at det af kommunens referat af opfølgningssamtale af 13. september 2017 fremgår, at din kontoransatte medarbejder ikke kun er ansat på grund af din ryglidelse, men at du også generelt har behov for en medarbejder på dette område.

Vi lægger således vægt på, at der mangler oplysninger om, om du og din kontoransatte medarbejder tilsammen udfører mere end én persons arbejde.

Der mangler også oplysninger om, om din kontoransatte medarbejder er ansat i flere timer end den pågældende udfører personlig assistance.

Der mangler videre oplysninger om, om en del af de administrative funktioner reelt selvstændigt udføres af din kontoransatte medarbejder og ikke som en assistance til dig.

Disse oplysninger skal bruges til at vurdere, om en del af den personlige assistance reelt er almindelig medhjælp.

Hvad skal kommunen gøre

Kommunen skal indhente oplysninger om, om du og din personlige assistent i din arbejdstid sammenlagt med den tid, den personlige assistent udfører personlig assistance for dig, tilsammen udfører mere end én persons arbejde.

Kommunen skal herefter vurdere dit behov for personlig assistance.

Vi bemærker, at der kun kan gives personlig assistance til den del af din personlige assistents arbejde, der indebærer, at du og den personlige assistent tilsammen udfører en arbejdsmængde, der svarer til én persons arbejde. Den øvrige del af den personlige assistents arbejde skal aflønnes af dig som almindelig medhjælp.

Hjemvisningen af sagen betyder, at den er afsluttet hos os og sendt tilbage til kommunen. Kommunen skal derfor fortsætte behandlingen af din sag og træffe en ny afgørelse.

Du kan klage over kommunens afgørelse efter de almindelige regler, dvs. ved at henvende dig til kommunen inden fire uger.

Om reglerne

Efter reglerne kan der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Efter reglerne kan der ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Den personlige assistent skal bistå personen med praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig assistance til.

Ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om resultatet.