principafgørelse 30-19 om sygedagpengerefusion – anmeldelse af sygefravær

256

Principafgørelsen fastslår

En arbejdsgiver skal først anmelde medarbejderens sygefravær til kommunen, for at være berettiget til sygedagpengerefusion. Når sygefraværet er anmeldt, skal arbejdsgiver løbende anmode om refusion. Ved overskridelser af frister skal der skelnes mellem situationer, hvor arbejdsgiver har anmeldt medarbejderens sygefravær for sent, og situationer hvor arbejdsgiver har anmodet om refusion for sent. Der gælder forskellige frister for anmeldelse af sygefravær og for anmodning om refusion.

Kommunen kan dispensere og udbetale refusion, når overskridelsen af fristen skyldes:

– driftsforstyrrelser hos NemRefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at anmelde rettidigt,

– forhold som i det væsentligste må tilskrives lønmodtageren,

– forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene,

– eller når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

Muligheden for dispensation gælder både i sager, hvor arbejdsgiver har anmeldt sin medarbejders sygefravær for sent, og i sager hvor arbejdsgiver har anmodet om refusion for sent.

Muligheden for dispensation gælder dog ikke, når anmodningen om refusion er indgivet senere end seks måneder efter første fraværsdag. Det betyder, at der i sager om for sen anmodning om refusion først skal tages stilling til, om anmodningen om refusion er indgivet senere end seks måneder efter første fraværsdag.

Hvis der på tidspunktet for anmodningen om refusion endnu ikke er gået mere end seks måneder fra første fraværsdag, skal kommunen tage stilling til, om der er grundlag for dispensation for den del af perioden, som ligger mere end tre måneder forud for refusionsanmodningen.

Hvis der på tidspunktet for anmodningen om refusion er gået mere end seks måneder fra første fraværsdag, skal kommunen ikke tage stilling til, om der er grundlag for dispensation for den del af perioden, som ligger mere end tre måneder forud for refusionsanmodningen.

I sag nr. 1 havde arbejdsgiver anmodet om refusion for en periode, som lå mere end tre måneder forud for fremsættelsen af kravet. Da der endnu ikke var gået seks måneder fra første fraværsdag til anmodningen om refusion, skulle der tages stilling til, om der var grundlag for dispensation for den del af perioden, som lå mere end tre måneder forud for anmodningen om refusion.

I sag nr. 2 havde arbejdsgiver også anmodet om refusion for en periode, som lå mere end tre måneder forud for fremsættelsen af kravet. Da der var gået mere end seks måneder fra første fraværsdag til anmodningen om refusion, skulle der ikke tages stilling til, om der var grundlag for dispensation for den del af perioden, som lå mere end tre måneder forud for anmodningen om refusion.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvordan sygedagpengelovens § 59, stk. 6, skal forstås, herunder præcisere i hvilke situationer dispensationsmulighederne i § 59, stk. 6, 1. pkt., gælder, og hvornår seks-måneders fristen i § 59, stk. 6, 2. pkt., gælder.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019:

• § 40, stk. 1, om fristen for anmeldelse af sygefravær.

• § 59, stk. 1, om anmeldelse af sygefravær, stk. 3, om for sen anmeldelse af sygefravær, stk. 5, om fristen for anmodning om refusion og stk. 6, om dispensationsmulighederne og seks-måneders fristen.

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

54-10 (ophæves)

Ved en anmeldelse af sygefravær forstås en registrering på Virk.dk eller en indsendelse af papirblanket. Når en arbejdsgiver ikke havde anmeldt den ansattes sygefravær senest seks måneder efter 1. fraværsdag, sådan som det var foreskrevet i loven, var der ikke mulighed for dispensation, selv om kommunen i en anden gren af forvaltningen var orienteret om sygefraværet.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 19-15720

I har klaget over X Kommunes afgørelse om delvis afslag på sygedagpengerefusion for jeres medarbejder, X. X Kommune afgjorde sagen den 25. februar 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort jeres sag.

Resultatet er:

• I havde ikke ret til sygedagpengerefusion i perioden fra den 30. oktober 2018 til og med den 1. november 2018.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat.

Sådan vurderer vi sagen

I anmodede om refusion for jeres medarbejders sygefravær for sent.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der ikke er grundlag for dispensation fra fristen.

Hvad er afgørende for sagen

Vi lægger vægt på, at der ikke kan ydes refusion for tidsrum, der ligger mere end 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet. Anmodningen om refusion er modtaget i kommunen den 2. februar 2019 og vedrører perioden fra den 30. oktober 2018 til og med den 27. januar 2019. I kan derfor først få sygedagpengerefusion fra den 2. november 2018.

I har blandt andet oplyst, at I håbede på, at man fra begge sider kunne slå en streg over denne sag, og at I fik udbetalt det, som I mente, I retmæssigt skulle have. Fremadrettet var fristen for anmodning om refusion taget til efterretning.

Vi vurderer, at I ikke har oplyst om sådanne undskyldende forhold, som kan begrunde en dispensation fra fristen.

Ved vurderingen lægger vi vægt på, at I som arbejdsgiver har pligt til at kende reglerne, herunder at der er frister for anmodning om refusion, ligesom I har pligt til at sætte jer ind i brugen af NemRefusion.

Reglerne om anmodning om refusion fremgår desuden af NemRefusions hjemmeside, og der er på hjemmesiden adgang til vejledninger og guider til, hvordan NemRefusion bruges, og hvordan der skal ske anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion.

Det er i Ankestyrelsens principafgørelse 139-12 fastslået, at ukendskab til reglerne ikke i sig selv er et særligt undskyldende forhold. Der skal være særlige omstændigheder i øvrigt, der taler for at give dispensation fra anmeldelsesfristen.

Om reglerne

Efter reglerne skal fraværet anmeldes via NemRefusion til kommunen senest 5 uger efter første fraværsdag. Hvis fraværet er anmeldt til tiden kan der ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet.

Ved lønmodtagerens fortsatte sygefravær kan der alene ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet.

Efter reglerne kan der udbetales refusion, når overskridelsen af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos NemRefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at anmelde rettidigt, eller skyldes forhold, som i det væsentlige må tilskrives lønmodtageren, eller skyldes forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene, eller når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor. Dette gælder dog ikke, når anmodningen om refusion indgives senere end seks måneder efter første fraværsdag.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 19-2674

I har klaget over X Kommunes afgørelse om delvist afslag på sygedagpengerefusion for jeres medarbejder, X. X Kommune afgjorde sagen den 3. januar 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort jeres sag.

Resultatet er:

• I havde ikke ret til sygedagpengerefusion i perioden fra den 2. august 2018 til og med den 2. oktober 2018.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat.

Sådan vurderer vi sagen

I anmodede om refusion for jeres medarbejders sygefravær for sent. Da der på tidspunktet for jeres anmodning om refusion var gået mere end seks måneder fra første fraværsdag, skal der ikke tages stilling til, om der er grundlag for dispensation.

Hvad er afgørende for sagen

Vi lægger vægt på, at der ikke kan ydes refusion for tidsrum, der ligger mere end 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet. I anmodede om refusion den 3. januar 2019 for perioden fra den 2. august 2018 til og med den 31. december 2018. I kan derfor først få sygedagpengerefusion fra den 3. oktober 2018.

Desuden lægger vi vægt på, at jeres medarbejder havde første fraværsdag den 11. januar 2018, og at kommunen modtog jeres anmodning om refusion den 3. januar 2019. Det er mere end seks måneder efter første fraværsdag. Når der på tidspunktet for anmodningen om refusion er gået mere end seks måneder fra første fraværsdag, gælder dispensationsmulighederne ikke.

På den baggrund vurderer vi, at I alene havde ret til udbetaling af sygedagpengerefusion fra den 3. oktober 2018. I havde dermed ikke ret til sygedagpengerefusion i perioden fra den 2. august 2018 til og med den 2. oktober 2018.

Om reglerne

Efter reglerne skal fraværet anmeldes via NemRefusion til kommunen senest fem uger efter første fraværsdag. Hvis fraværet er anmeldt til tiden kan der ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet.

Ved lønmodtagerens fortsatte sygefravær kan der alene ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet.

Efter reglerne kan der udbetales refusion, når overskridelsen af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos NemRefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at anmelde rettidigt, eller skyldes forhold, som i det væsentlige må tilskrives lønmodtageren, eller skyldes forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene, eller når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor. Dette gælder dog ikke, når anmodningen om refusion indgives senere end seks måneder efter første fraværsdag.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.