principafgørelse 31-19 om sygedagpenge – ferie – aftale om ferie

256

Principafgørelsen fastslår

En sygemeldt borger har ikke ret til at få udbetalt sygedagpenge under ferie, uanset om ferien holdes i ind- eller udland.

Der er ikke i sygedagpengeloven regler om ferie under sygdagpengeforløbet. Sygemeldte kan efter aftale med kommunen holde ferie under sygeforløbet.

Sygedagpengeudbetalingen kan genoptages fra dagen efter endt ferie, hvis borger fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter ferieafholdelsen.

Hvis ferien ikke er aftalt med kommunen, betragtes afholdelse af ferien som en raskmelding og efterfølgende sygefravær som en ny sygemelding, hvor betingelserne for at få sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet, skal være opfyldt igen.

Kommunen skal løbende vurdere, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er til stede og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Den sygemeldte kan derfor kun efter aftale med kommunen afholde ferie. Det gælder, uanset om den sygemeldte fortsat er i et ansættelsesforhold, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende.

Borgeren kan kun holde ferie, hvis ferien er forenelig med sygedagpengeforløbet. En borger, der modtager sygedagpenge, har derfor ikke krav på at holde ferie på et bestemt tidspunkt eller for et bestemt antal dage, selv om der er optjent ret hertil efter ferieloven, arbejdsløshedsforsikringsloven, anden lovgivning eller efter overenskomst. Det er uden betydning, om borger har ret til en ydelse under ferien, eller om ferien holdes for egen regning.

Ved vurderingen af om ferien er forenelig med sygedagpengeforløbet, kan det f.eks. have betydning, om borger er i et praktikforløb, eller om der er andre afklarende foranstaltninger, som ferien vil være en hindring for. Kommunen har derfor mulighed for at afvise ønske om ferieafholdelse, hvis kommunen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, at borgeren afholder ferie.

Udgangspunktet er, at der kun kan aftales ferie med kommunen, når der er tale om en ferie, som ligger inden for de rammer, der fremgår af ferielovgivningen. Efter ferieloven er der ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie.

I den konkrete sag havde kommunen afslået at godkende borgerens ønske om afholdelse af ferie fra den 29. august til og med 5. september (otte dage).

Borgeren, der var ledigt dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse, var i virksomhedspraktik 25 timer ugentligt med forventet optrapning svarende til fuld tid fra den 4. december. Kommunen begrundede afgørelsen med, at borger ikke havde optjent ret til ferie. Borger havde tidligere under sygeforløbet afholdt to ugers ferie uden at have optjent ret hertil. Borgers ønske om yderligere otte dages ferie lå dermed inden for ferielovgivningens rammer.

I sagen var der ingen oplysninger om eller holdepunkter for at antage, at ferien ville være en hindring for borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder at den fastlagte optrapningsplan ikke ville kunne følges. Borger var fra den 4. juni i virksomhedspraktik 25 timer ugentligt, og først den 25. september blev det aftalt, at arbejdstiden skulle stige til 27 timer ugentligt fra den 11. oktober.

Kommunen burde derfor have godkendt ferien.

Denne principafgørelse er udtryk for en ændring af den praksis, som fremgår af principafgørelse 50-17, hvorefter det er en betingelse for at holde ferie under sygeforløbet, at der er optjent ret til ferie.

Kommunerne skal derfor vurdere, om der kan være grundlag for at genoptage sager, hvor der er givet afslag på ferieafholdelse, under henvisning til, at der ikke var optjent ret til ferie. Der kan alene være grundlag for at genoptage sagen, hvis borger har afholdt ferien, og sygedagpengeudbetalingen ikke er genoptaget efter ferieafholdelsen.

Ankestyrelsen har ikke identificeret sager, der kan være relevante at genoptage.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare praksis for kommunens godkendelse af ferie under sygemelding.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019.

– § 1, nr. 2, om lovens formål.

– § 7, stk. 1, om uarbejdsdygtighed.

– § 8, stk. 1, § 10, stk. 1, og § 13 b, stk. 1, om kommunens opfølgning.

Endvidere principperne i

Ferielov, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015.

– § 4, stk. 2, om ferie efter individuel aftale.

– § 8, stk. 1, om ret til 25 dages ferie om året.

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

28-18:

Sygemeldte kan efter aftale med [. . . ] kommunen holde ferie under sygeforløbet. Hvis ferien ikke er aftalt med [. . . ] kommunen, betragtes afholdelse af ferie som en raskmelding og efterfølgende sygefravær som en ny sygemelding.

Ved en ny sygemelding skal betingelserne for at modtage sygedagpenge igen være opfyldt. Det betyder, at den sygemeldte skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og at beskæftigelseskravet skal være opfyldt på tidspunktet for den nye sygemelding.

Det er også en betingelse, at den sygemeldte ikke er omfattet af tidsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge på første fraværsdag. Hvis den sygemeldte er omfattet af tidsbegrænsningen, har den pågældende ikke ret til sygedagpenge, men har i stedet ret til et jobafklaringsforløb.

En ny sygemelding betyder også, at der indtræder en ny periode, hvor den sygemeldte kan have ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren eller ret til ydelse fra a-kassen.

58-16:

En borger, der flytter til et andet EU-land eller midlertidigt opholder sig i et andet EU-land, og som efter EU-reglerne er omfattet af de danske regler om social sikring, har ret til sygedagpenge, selvom borger ikke har ophold i Danmark. Det er en betingelse for at bevare retten til sygedagpenge under ophold i et andet EU-land, at sygedagpengelovens øvrige betingelser er opfyldt, herunder at borger er uarbejdsdygtig.

Der er ikke ret til sygedagpenge under ferie, uanset om ferien er i ind- eller udland. Under ferien opfylder borger ikke betingelsen om at være uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

39-16:

Når en borger raskmelder sig til kommunen, er udgangspunktet, at pågældende ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Kan borger ikke genoptage arbejde som oprindeligt meddelt, skal borger rette henvendelse til kommunen for at korrigere oplysningen om raskmelding. Det skal senest ske den dag, hvor arbejdet skulle have været genoptaget. Ved senere henvendelse skal det vurderes konkret, om raskmeldingen står ved magt grundet passivitet. Ved vurderingen heraf kan sygdommens karakter tillægges vægt, herunder om manglende henvendelse skyldes sygdommen.

Skyldes raskmeldingen til kommunen alene afholdelse af ferie, kan sygedagpengeudbetalingen genoptages fra dagen efter endt ferie, hvis borger fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter ferieafholdelsen. Der indtræder ikke en ny arbejdsgiverperiode efter endt ferie. Der er ikke ret til udbetaling af sygedagpenge under ferie, fordi det ikke er sygdom, der afholder borger fra arbejdsmarkedet i perioden, men derimod ferien.

128-12:

En borger, der modtager ledighedsydelse, har ikke krav på at holde ferie med feriegodtgørelse under en arbejdsprøvning.

Borgeren har ret til at afholde ferie efter ferielovens regler.

Efter ferieloven fastsætter arbejdsgiveren efter forhandling med den ansatte, hvornår ferien skal holdes.

Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme den ansattes ønske om ferieafholdelse.

For en borger, der modtager ledighedsydelse og er i arbejdsprøvning, svarer kommunen til arbejdsgiver i ferielovens forstand.

Kommunen har derfor mulighed for at afvise ønske om ferieafholdelse under arbejdsprøvningen, hvis kommunen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, at borgeren afholder ferie under arbejdsprøvningen.

Det har ikke særlig betydning, at arbejdsprøvningen foregår lige inden ferieårets afslutning.

Afgørelsen gælder, hvis borgeren modtager ledighedsydelse og er i arbejdsprøvning som led i revurdering af sagen efter aktivlovens § 74 c, men den gælder også i andre tilfælde, hvor en borger er i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der gælder særlige regler i aktivloven om ferie med ledighedsydelse eller f.eks. kontanthjælp.

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

50-17:

Sygemeldte har ikke ret til sygedagpenge under ferie, uanset om ferien er i ind- eller udland.

Sygemeldte kan efter aftale med arbejdsgiver eller kommunen holde ferie under sygeforløbet. Det er en betingelse, at borgeren har optjent ret til at afholde ferie efter ferieloven, arbejdsløshedsforsikringsloven, anden lovgivning eller efter overenskomst.

Sygedagpengeudbetalingen kan genoptages fra dagen efter endt ferie, hvis borger fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter ferieafholdelsen.

Hvis ferien ikke er aftalt med arbejdsgiver eller kommunen, betragtes afholdelse af ferien som en raskmelding og efterfølgende sygefravær som en ny sygemelding.

I den konkrete sag havde borgeren, der var sygemeldt fra ledighed, ikke aftalt ferie med kommunen. Da ferien ikke var aftalt, betragtes ferien som en raskmelding.

Anmodningen om sygedagpenge efter endt ferie skulle derfor behandles som en ny sygemelding, hvor betingelserne for at få sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet, skal være opfyldt igen.

51-10:

En kommune kunne ikke lade sygedagpengene bortfalde umiddelbart fordi ansøger oplyste, at hun fire uger senere ville tage på ferie. En afgørelse om bortfald af sygedagpenge forudsatte, at der forinden var orienteret om konsekvenserne ved ikke at medvirke ved den planlagte arbejdsprøvning.

Hvis kommunen vurderede, at afklaringsforløbet ikke længere var realistisk, fordi borgeren ønskede at holde en længere ferie midt i forløbet, kunne afgørelsen om forlængelse af sygedagpenge genoptages, og dagpengene eventuelt stoppes, hvis der ikke var andre forlængelsesmuligheder.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om ferie under dit sygeforløb. X Kommune afgjorde sagen den 29. august 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

– Du var berettiget til at holde ferie fra den 29. august til og med den 5. september 2018.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke kunne afslå din anmodning om at holde ferie med den begrundelse, at du ikke havde optjent ret til ferie.

Hvad er afgørende for sagen

Vi lægger vægt på, at du var i virksomhedspraktik, og at du ifølge opfølgningsnotat af 3. september 2018 arbejdede 25 timer ugentligt med fuld effektivitet.

Vi lægger også vægt på, at virksomhedspraktikken var indtil den 1. august 2018, men at praktikken blev forlænget med øgning af arbejdstiden den 11. oktober, 5. november og 4. december 2018.

Derudover lægger vi vægt på, at der ikke er oplysninger om, at det ville være uhensigtsmæssigt, at du holdt ferie under virksomhedspraktikken.

Vi bemærker, at kommunen altid skal foretage en konkret vurdering af, om ferie kan afholdes. Det gælder, uanset om der er ret til at holde ferie eller ej. Kommunen kunne derfor ikke afslå anmodningen om ferie alene under henvisning til, at du ikke havde optjent ret til at holde ferie efter ferieloven, arbejdsforsikringsloven, anden lovgivning eller overenskomst.

Om reglerne

Efter reglerne er retten til sygedagpenge betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

I sygedagpengeloven er ingen regler om ferie under sygeforløbet. Der er dog efter praksis ikke ret til sygedagpenge under ferie, fordi det ikke er sygdom, der afholder borger fra arbejdsmarkedet i perioden, men derimod ferien.

Sygedagpengeudbetalingen genoptages fra dagen efter endt ferie, hvis borger fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter ferieafholdelsen. Er ferien ikke aftalt med kommunen, betragtes ferien som en raskmelding og efterfølgende sygefravær som ny sygemelding, hvor betingelserne for at få sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet, skal være opfyldte igen.

Kommunen har efter reglerne i sygedagpengeloven pligt til løbende at vurdere, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er til stede og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Afholdelse af ferie skal derfor altid aftales med kommunen.

Ved vurderingen af om ferie kan afholdes anvendes principperne i ferieloven om ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie, og om ferie efter individuel aftale.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.