principafgørelse 45-19 om sygedagpenge – revurderingstidspunkt – arbejdsskadesag

256

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden efter revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, er opfyldt.

Udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges efter bestemmelsen i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 6, når der er rejst en sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Verserende arbejdsskadesag

Sygedagpengeperioden skal forlænges, hvis der er anmeldt en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller forsikringsselskabet, inden sygedagpengeudbetalingen er standset.

Det er en betingelse, at der verserer en arbejdsskadesag, når kommunen træffer afgørelse om forlængelse, og at sygemeldingen har hel eller delvis forbindelse med den verserende arbejdsskadesag.

Det er desuden en betingelse for at fortsætte sygedagpengeudbetalingen, at sygedagpengelovens øvrige betingelser er opfyldt – herunder betingelserne om uarbejdsdygtighed og medvirken. Det er ikke en betingelse, at der er tale om fuld uarbejdsdygtighed.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet første afgørelse

Der er ikke hjemmel til at forlænge sygedagpengeudbetalingen efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om afslag på anerkendelse af en arbejdsskade eller efter den første afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Sygedagpengeudbetalingen kan ikke forlænges, hvis det alene er spørgsmålet om godtgørelse for varigt mén, der fortsat mangler at blive truffet afgørelse om.

Sygedagpengeperioden kan ikke forlænges efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings første afgørelse om erhvervsevnetab, selv om afgørelsen er midlertidig, og der er fastsat revision. Det giver heller ikke ret til forlængelse, at spørgsmålet om tab af erhvervsevne faktisk er under revision hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på tidspunktet for kommunens afgørelse.

Det giver endvidere ikke ret til forlængelse af sygedagpengeudbetalingen, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget en anmodning om genoptagelse af en arbejdsskadesag.

Ændring eller hjemvisning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse

Hvis Ankestyrelsen ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om afslag på anerkendelse af en arbejdsskade, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fortsætte behandlingen af sagen med henblik på at tage stilling til spørgsmålene om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Kommunen skal i denne situation genoptage udbetalingen af sygedagpenge fra standsningstidspunktet, idet arbejdsskadesagen fortsat anses for verserende.

Hvis Ankestyrelsen ophæver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om afslag på anerkendelse af en arbejdsskade eller ophæver den første afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal kommunen genoptage udbetalingen af sygedagpenge fra standsningstidspunktet.

I den konkrete sag blev borgeren sygemeldt grundet en afrevet ledlæbe i venstre skulder. Borgeren var kommet til skade i forbindelse med sit arbejde og anmeldte skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviste at anerkende skulderskaden som en arbejdsskade. Ankestyrelsen ændrede Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om afslag på anerkendelse af arbejdsskaden. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skulle således fortsætte behandlingen af sagen med henblik på at tage stilling til spørgsmålene om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at borgerens arbejdsskadesag fortsat verserede på revurderingstidspunktet, og at der var sammenhæng mellem den anmeldte arbejdsskade og borgerens sygemelding. Sygedagpengeudbetalingen kunne derfor forlænges.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvorvidt der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, hvis Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om sygedagpenge jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af den 25. januar 2019.

• § 27, stk. 1, nr. 6, om verserende arbejdsskadesag.

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelse er kasseret og indarbejdet i denne principafgørelse:

43-13: Det følger af principafgørelse 43-13, at sygedagpengeperioden kan forlænges efter varighedsbegrænsningens indtræden, når der er rejst en sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Sygedagpengeperioden skal dermed forlænges, hvis der er anmeldt en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) eller forsikringsselskabet, inden udbetalingen af sygedagpenge er standset. Sygedagpengeperioden kan ikke forlænges, hvis arbejdsskadesagen alene omhandler godtgørelse for varigt mén. Det er en betingelse for forlængelse, at lovens øvrige betingelser er opfyldt, herunder kravet om uarbejdsdygtighed. Det er endvidere en betingelse, at sygemeldingen helt eller delvist har forbindelse med den verserede arbejdsskadesag.

Principafgørelsen fastslår yderligere, at en arbejdsskadesag fortsat anses for at versere i tilfælde, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke kan nå at træffe afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet inden for de i loven fastsatte tidsfrister og derfor træffer en foreløbig afgørelse, men behandler sagen videre i umiddelbar forlængelse af afgørelsen. Det giver ikke ret til forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge, at der er fastsat revision, at sagen er anket, at der er anmodet om genoptagelse, eller at sagen faktisk er under revision hos Arbejdsskadestyrelsen på tidspunktet for kommunens afgørelse. Der kan heller ikke ske forlængelse af sygedagpengeudbetalingen, hvis sagen er henlagt i Arbejdsskadestyrelsen, da sagen dermed ikke længere er under behandling.

Derudover fastslår principafgørelsen, at der ikke er hjemmel til forlængelse af sygedagpengeudbetalingen udover tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Sygedagpengeudbetalingen skal dermed standses efter Arbejdsskadestyrelsens første afgørelse om tab af erhvervsevne. Forlængelsen kan ikke fortsætte efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab, selv om afgørelsen er foreløbig og kun er truffet, fordi Arbejdsskadestyrelsen skal træffe afgørelse på grund af lovbestemte tidsfrister.

Endeligt fastslår principafgørelsen, at sygedagpengeudbetalingen skal genoptages fra standsningstidspunktet i tilfælde, hvor Ankestyrelsen ophæver Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne og hjemviser sagen til ny afgørelse hos Arbejdsskadestyrelsen.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse nr. 10322 af 22. december 2017

• Pkt. 4.7., om når der er rejst sag om erstatning for en arbejdsskade (§ 27, stk. 1, nr. 6).

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om ophør af sygedagpenge. X Kommune afgjorde sagen den 23. august 2018.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du var fortsat uarbejdsdygtig efter den 31. august 2018.

• Du var berettiget til sygedagpenge efter revurderingstidspunktet den 31. august 2018, da sygedagpengeudbetalingen kunne forlænges.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse. Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand efter den 31. august 2018.

Vi vurderer, at sygedagpengeudbetalingen kunne forlænges ud over revurderingstidspunktet, da du havde en verserende arbejdsskadesag.

Hvad er afgørende for sagen om uarbejdsdygtighed

Du blev sygemeldt den 14. februar 2018 fra dit arbejde som specialarbejder på grund af en afrevet forreste ledlæbe i din højre skulder. Revurderingstidspunktet var den 31. august 2018. Kommunen traf den 23. august 2018 afgørelse om at standse sygedagpengeudbetalingen efter den 31. august 2018. Det fremgår af sagens oplysninger, at du på standsningstidspunktet havde genoptaget dit arbejde med to timer dagligt.

Ved vurderingen af, at du fortsat var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand, lægger vi vægt på din læges oplysninger af den 16. juli 2018 om, at du fortsat var meget smerteplaget, og at du tog en del smertestillende medicin grundet generne i din højre skulder. Din skulder var ustabil og smertefuld. Du var under behandling hos en fysioterapeut, og du havde fortsat behov for genoptræning af bevægeligheden i din skulder. Det var endnu usikkert, hvor længe genoptræningen af din skulder ville tage, men egen læge vurderede, at der i løbet af 8-12 uger ville være en god indikation for slutresultatet.

I den forbindelse lægger vi også vægt på dine egne oplysninger om, at du fortsat havde mange smerter i din skulder, og at du endnu ikke havde en normal funktion i din arm. Du oplevede søvnproblemer grundet smerterne, og du fik udleveret sovepiller af din læge. Selvom du benyttede sovepillerne, kunne der gå timer, før du faldt i søvn. Du sov uroligt og oplevede smerter i din skulder og ryg, når du vendte og drejede dig.

Vi lægger yderligere vægt på din læges oplysninger af den 4. september 2018, hvoraf det fremgår, at du måtte anses for uarbejdsdygtig i ethvert erhverv frem til den 10. oktober 2018 grundet massive smerter i din skulder og manglende søvn. Der ville den 10. oktober 2018 blive foretaget en ny vurdering på baggrund af din smerteproblematik. Du havde den 3. september 2018 fået lagt en blokade i din højre skulder ved Ortopædkirurgisk Afdeling grundet vedvarende smerter. Du var derudover under stærk smertestillende behandling (Dolol R Uno, Amitriptylin, Ibuprofen og Panodil).

Vi er opmærksomme på din læges oplysninger af den 16. juli 2018 om, at du ikke kunne klare skulderbelastende arbejde, men at du kunne stille dig til rådighed med de rette skånehensyn over for skulderbelastende arbejde.

Vi har inddraget oplysningerne i vores vurdering af sagen, men oplysningerne kan ikke føre til et ændret resultat.

På baggrund af en helhedsvurdering af sagens oplysninger vurderer vi, at dine skuldersmerter påvirkede dig i en sådan grad, at du fortsat var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Hvad er afgørende for sagen om forlængelse

Da du fortsat var uarbejdsdygtig grundet egen sygdom, skal det vurderes, hvorvidt du opfyldte mindst én af de syv forlængelsesbestemmelser ved revurderingstidspunktet den 31. august 2018.

Sygedagpengeperioden skal forlænges, når der er rejst sag om anerkendelse af en arbejdsskade. Sygedagpengene skal standses efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings første afgørelse om erhvervsevnetab. Det er dog en betingelse, at sygemeldingen helt eller delvis har forbindelse med den verserende arbejdsskadesag.

Ved vurderingen af at du opfyldte betingelserne for forlængelse af sygedagpengeudbetalingen efter bestemmelsen om verserende arbejdsskadesag, lægger vi vægt på, at du den 24. august 2016 havde pådraget dig en skulderskade under dit arbejde. Du havde den 18. januar 2017 anmeldt arbejdsulykken til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf den 1. juni 2017 afgørelse om, at din anmeldte skade ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade. Ankestyrelsen traf den 18. december 2017 afgørelse om at ændre Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse og anerkende din afrevne ledlæbe i højre skulder og dine højresidige skuldersmerter som en arbejdsskade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skulle derfor viderebehandle din sag med henblik på at træffe afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén.

Din sag var således fortsat under behandling hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på revurderingstidspunktet den 31. august 2018, og der var endnu ikke truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.

Vi lægger også vægt på, at der var en sammenhæng mellem din uarbejdsdygtighed og den anmeldte arbejdsskade. Du havde den 2. august 2016 anmeldt din skulderskade som en arbejdsulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du var på revurderingstidspunktet fortsat sygemeldt grundet skuldersmerter som følge af afrivning af forreste ledlæbe i din højre skulder.

Vi bemærker, at vi med denne afgørelse ikke har taget stilling til, om der, når forlængelsesmuligheden på grund af verserede arbejdsskadesag er opbrugt, vil være grundlag for at forlænge udbetalingen på andet grundlag. Dette afhænger af sagens videre forløb, som vi ikke er bekendte med.

Oplysningerne

Vi lægger særligt vægt på følgende oplysninger fra:

• Forslag til socialmedicinsk sagsbehandling fra din læge af den 16. juli 2018.

• Statusattest fra din læge af den 4. september 2018.

• Dine opfølgningssamtaler med kommunen af den 17. juli 2018 og den 30. juli 2018.

Om reglerne

Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Uarbejdsdygtigheden skal efter tre måneders sygefravær vurderes på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen. ¬

Sygedagpenge er som udgangspunkt en ydelse, der bliver givet i kortere tid. Udbetalingen af sygedagpenge stopper efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. Denne tidsbegrænsning kaldes også revurderingstidspunktet.

Sygedagpengeperioden kan kun forlænges ud over revurderingstidspunktet, hvis en eller flere af forlængelsesbetingelserne i sygedagpengeloven er opfyldt. Dette gælder også, selv om du fortsat var uarbejdsdygtig, da kommunen traf afgørelsen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.