principafgørelse 46-19 om tolkeloven – kommunikation med andre

256

Principafgørelsen fastslår

Formålet med tolkeloven er at fremme mulighederne for, at personer med hørehandicap kan indgå på lige fod i samfundslivet med alle andre og dermed sikre inklusion i samfundslivet og forebygge isolation.

Tolkeloven sikrer, at mennesker, der har et hørehandicap, som har brug for tolk for at kommunikere med andre, har adgang til én fælles tolkeløsning på tværs af sektorer ved aktiviteter, hvor tolkning ikke er reguleret i anden lovgivning.

Det indebærer, at der kan bevilges tolkning via tolkeloven til en bred vifte af aktiviteter, som ikke kun er begrænset til at skulle foregå direkte mellem mennesker.

Tolkning forstås som assistance fra en uddannet tolk til personer med hørehandicap for, at de kan kommunikere med andre. Hvis tolkningen kan klares via tekniske hjælpemidler og uden assistance fra en tolk, er der ikke tale om tolkning efter tolkeloven.

Kommunikation med andre omfatter både kommunikation direkte mellem mennesker og digital kommunikation, som foregår i den aktuelle situation, men også efterfølgende kommunikation som led i videreformidling og forståelse.

Den Nationale Tolkemyndighed træffer afgørelse om, hvorvidt en borger er omfattet af den fælles tolkeløsning efter tolkeloven, hvorvidt der kan bevilges tolkning til den søgte aktivitet, og hvordan tolkningen skal bevilges.

Bevillingstyper

Tolkning kan bevilges som tidsubegrænset tolkning til fx møde med fagforeninger og civile retssager, eller som bevillingsbegrænset tolkning til fx runde fødselsdage og bryllupper. Herudover har brugere af tolkeordningen en årlig timebank, som kan bruges til tolkning, som ikke er omfattet af reglerne om tidsubegrænset eller bevillingsbegrænset tolkning, fx sociale aktiviteter og private arrangementer.

Tidsubegrænset tolkning

Tidsubegrænset tolkning ydes til aktiviteter, som er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Aktiviteterne omfatter blandt andet jobsamtaler, lægebesøg og foreningsarbejde.

De aktiviteter, der kan ydes tidsubegrænset tolkning til, fremgår af bilaget til bekendtgørelsen. Aktiviteterne på listen er ledsaget af eksempler på, hvad der er omfattet af aktiviteten. De oplistede aktiviteter i bilaget er udtømmende, mens eksemplerne ikke udtømmende gør op med, hvad der er omfattet af aktiviteterne.

Bevillingsbegrænset tolkning

Bevillingsbegrænset tolkning ydes til aktiviteter, som ikke er omfattet af reglerne om tidsubegrænset tolkning og udgør et supplement til de aktiviteter, der er omfattet af tidsubegrænset tolkning. Der afsættes årligt midler til de omfattede aktiviteter, som er oplistet i bekendtgørelsen, og der er ikke grundlag for at udvide omfanget af aktiviteterne, da aktiviteterne skal kunne rummes inden for de afsatte midler. Aktiviteterne omfatter blandt andet deltagelse i større private fester, handicappolitisk arbejde, fritidsaktiviteter og internationale idrætsstævner.

Timebanken

Borgere, der er omfattet af den fælles tolkeløsning i tolkeloven, har en årlig timebank til brug for tolkning til aktiviteter, som hverken er omfattet af tidsubegrænset eller bevillingsbegrænset tolkning. Borgeren forvalter selv timebanken, og Den Nationale Tolkemyndighed fører regnskab med forbruget af timer.

Formålet med timebanken er at dække en række aktiviteter af mere social og interessebaseret karakter og at give borgeren mulighed for selv at prioritere, hvilke aktiviteter vedkommende ønsker at bruge timerne til. Tolkning kan ikke bevilges efter reglerne om timebank, og borgeren kan ikke pålægges at anvende timer fra timebanken til en søgt aktivitet.

De konkrete sager

I sag nr. 1 gav Den Nationale Tolkemyndighed borgeren afslag på tolkning af video i forbindelse med, at borgeren skulle tage kørekort. Den Nationale Tolkemyndighed lagde vægt på, at der var tale om tolkning til lektier og ikke tolkning mellem mennesker. Ankestyrelsen hjemviste afgørelsen, da borger har ret til tolkning efter bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning i forbindelse med at tage kørekort, da kørekort fremgår af bilaget til bekendtgørelsen. Ankestyrelsen fandt, at tolkningen til kørekort ikke kunne begrænses til ikke at omfatte undervisning via video og øvrige nødvendige dele af det at tage kørekort, herunder til øvelser i hjemmet, hvis det er nødvendigt for at give personen lige vilkår med andre uden hørehandicap. Den Nationale Tolkemyndighed skulle undersøge behovet for tolkning nærmere, herunder om behovet for tolkning kunne afhjælpes med tekniske hjælpemidler.

I sag nr. 2 søgte borger om tolkning af en julekalender på DR1. Den Nationale Tolkemyndighed gav afslag med begrundelse om, at tolkningen skulle bevilges af en anden sektor, og at der ikke var tale om tolkning mellem mennesker. Ankestyrelsen stadfæstede afgørelsen allerede fordi borgeren var kompenseret, da der var undertekster tilgængelige på størstedelen af DR1’s programmer. Borgeren var 14 år og 11 måneder på afgørelsestidspunktet, hvorfor Ankestyrelsen lagde til grund, at borgeren kunne læse.

I sagerne nr. 3 og 4 søgte borgerne om tolkning til hhv. et teaterstykke og et online-foredrag. Borgerne søgte om tolkningen som tidsubegrænset eller bevillingsbegrænset tolkning. Den Nationale Tolkemyndighed gav afslag på tolkning efter både bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning og bevillingsbegrænset tolkning, men bevilgede i stedet tolkningen via timebanken med mulighed for at benytte gruppetolkning. Ankestyrelsen stadfæstede begge afgørelser, da der var tale om sociale begivenheder, men kritiserede, at Den Nationale Tolkemyndighed havde bevilget tolkning efter reglerne om timebank.

I sag nr. 5 søgte borgeren om døvblindetolkning under ledsagelse i forbindelse med et møde, hvor tolkningen til selve mødet ikke blev ydet efter tolkeloven. Den Nationale Tolkemyndighed gav afslag på tolkningen med begrundelse om, at tolkningen til selve aktiviteten ikke blev ydet efter tolkeloven. Ankestyrelsen hjemviste afgørelsen, da borgeren har ret til døvblindetolkning under ledsagelse, hvis der ikke er gjort op med muligheden for tolkning underledsagelsen efter anden lovgivning. Ankestyrelsen fandt, at reglerne om døvblindetolkning under ledsagelse, må forstås sådan, at der skal være tale om en aktivitet hvortil borgeren har haft behov for – og modtaget – tolkning, og hver der ikke er gjort op med muligheden for tolkning under ledsagelse til og fra aktiviteten. Den Nationale Tolkemyndighed skulle undersøge om borgerens behov for ledsagelse til og fra aktiviteten var reguleret i anden lovgivning.

I sag nr. 6 søgte borgeren om tolkning under en træningslejr i udlandet. Den Nationale Tolkemyndighed gav afslag med den begrundelse, at der ikke var tale om et internationalt idrætsstævne. Ankestyrelsen stadfæstede afgørelsen med den begrundelse, at det primære formål med udlandsopholdet ikke var af en karakter som kunne betragtes som et internationalt idrætsstævne omfattet af reglerne om bevillingsbegrænset tolkning.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet 6 sager principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvad der ligger i begrebet ”at kommunikere med andre” og for at afklare snitfladerne mellem de forskellige bevillingstyper inden for tolkeloven og de tilhørende bekendtgørelser.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om tolkning til personer med hørehandicap (tolkeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1503 af 27. december 2009, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2013.

• § 1, om formålet med loven

• § 2, om tolkning i udlandet

• § 4, om tolkning

• § 5, omfattede aktiviteter

• § 6, om tolkeformer

• § 10, om tidsubegrænset tolkning

• § 10a, om bevillingsbegrænset tolkning

• § 12, om timebank

Bekendtgørelse om tolkning til personer med hørehandicap, nr. 162 af 15. februar 2010

• § 1, om tolkningsformer

• § 2, om tekniske hjælpemidler m.v.

• § 9, om gruppetolkning

• § 10, om gruppetolkning ved tolkning omfattet af timebanken

Bekendtgørelse om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap nr. 945 af 27. juli 2010

• § 1, om aktiviteter i bilag 1

• Bilag 1

Bekendtgørelse om bevillingsbegrænset tolkning til personer med hørehandicap nr. 1630 af 16. december 2016

• § 1, stk. 3, om tolkning efter anden lovgivning

• § 2, om omfattede aktiviteter

• § 3, om pludseligt opståede forhold

• § 4, om ansøgninger

Bekendtgørelse om størrelsen af timebanken til personer med hørehandicap, nr. 218 af 2. marts 2012

• § 1, om antal timer

• § 2, om antal timer for døvblinde

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

116-10: Tolkning i forbindelse med orienterende møde i fodboldklub kunne ikke bevilges som tidsubegrænset tolkning – skulle bevilges via timebank. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

117-10: Tolkning ved deltagelse i nieces 18 års fødselsdags kunne ikke bevilges som tidsubegrænset tolkning. Der er kommet nye regler på området.

203-10: En hørehæmmet kærestes deltagelse i informationsdag hos forsvaret for pårørende til soldater, som stod foran udsendelse til Afghanistan, var omfattet af tidsubegrænset tolkning. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 18-36603

Du har klaget over Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse om afslag på tolkning i forbindelse med teoriundervisning til kørekort. Den Nationale Tolkemyndighed afgjorde sagen den 8. maj 2018.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Den Nationale Tolkemyndighed skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at Den Nationale Tolkemyndighed skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at Den Nationale Tolkemyndighed ikke kunne afslå at yde tidsubegrænset tolkning med den begrundelse, at kommunikationen foregår via videomateriale.

Vi vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan vurdere, om du har ret til tolkning af videomateriale i forbindelse med teoriundervisning.

De manglende oplysninger udgør en så væsentlig del af beslutningsgrundlaget, at vi ikke kan træffe afgørelse i sagen.

Hvad er afgørende for resultatet

Formålet med tolkeloven er at sikre tolkning af kommunikation med andre således at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre, og at tolkningen ikke er begrænset til situationer hvor kommunikationen foregår direkte mellem mennesker.

Vi finder på den baggrund, at kommunikation via videomateriale også er omfattet af begrebet ”kommunikation med andre” i tolkelovens forstand.

Den Nationale Tolkemyndighed har desuden vurderet, at der ikke kan bevilges tolkning til lektier og øvelser som foregår uden for den egentlige undervisning.

Vi lægger vægt på, at du har søgt om hjælp til tolkning i forbindelse med at du skal tage kørekort, herunder teoriundervisning.

Det fremgår af bekendtgørelse om tidsubegrænset tolkning, at kørekort er en af de aktiviteter, som er omfattet, herunder teoriundervisning.

Vi finder, at der som udgangspunkt skal ydes tolkning til alle dele af aktiviteter, som er omfattet af bekendtgørelsen i det omfang, aktiviteten må anses for nødvendig for, at personer med hørehandicap kan deltage på lige fod med andre.

Der er ikke oplysninger i sagen af mere objektiv eller konkret karakter, som kan belyse, om den søgte tolkning er nødvendig for, at du kan deltage på lige fod med andre, som tager kørekort.

Der er heller ikke oplysninger i sagen om, hvorvidt tolkningen vil kunne varetages med tekniske hjælpemidler uden assistance fra en egentlig tolk.

Hvad skal Den Nationale Tolkemyndighed gøre

Den Nationale Tolkemyndighed skal afklare det specifikke omfang af dit behov for tolkning, og om der er tale om aktiviteter, som er nødvendige for, at du kan indgå på lige fod med andre, som tager kørekort.

Den Nationale Tolkemyndighed skal i den forbindelse undersøge om dit behov for tolkning kan varetages med tekniske hjælpemidler.

Den Nationale Tolkemyndighed skal herefter foretage en konkret og individuel vurdering af om du har ret til tidsubegrænset tolkning til videoundervisning og/eller øvelser i forbindelse med kørekort.

Den Nationale Tolkemyndighed skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis Den Nationale Tolkemyndighed ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal Den Nationale Tolkemyndighed i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til Den Nationale Tolkemyndighed inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse fra kommunen.

Om reglerne

Der ydes tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Tolkningen skal være afgørende for at mennesker med hørehandicap kan deltage i aktiviteter som har samfundsmæssig eller almen betydning.

Ministeren udvælger de omfattede aktiviteter, og disse er oplistet i bilaget til bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning. Bilaget indeholder også eksempler på aktiviteterne. Selve listen over aktiviteter er udtømmende, men ikke eksemplerne på hvad disse aktiviteter dækker over. Der skal derfor som udgangspunkt ydes tolkning til alle dele af den aktivitet som er oplistet i bilaget, sådan at personer med hørehandicap i videst muligt omfang kan indgå i samfundslivet på lige fod med andre.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 18-21805

Du har klaget over Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse om afslag på døvetolkning af julekalender på DR1 til NN. Den Nationale Tolkemyndighed afgjorde sagen den 19. december 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til tolkning af julekalder på DR1 til NN.

Det betyder, at vi stadfæster Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse, dog med en anden begrundelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at tolkning af julekalender ikke kan bevilges efter tolkeloven, da behovet for tolkning kan dækkes med de tekniske løsninger der er iværksat og dermed kan dækkes uden assistance fra en tolk.

Hvad er afgørende for resultatet

Du har søgt om døvetolkning til en julekalender på DR1, og det fremgår af DR1’s hjemmeside, at størstedelen af alle deres programmer er tekstet for at kompensere borgere med blandt andet høreproblemer.

Vi lægger også vægt på, at NN på ansøgningstidspunktet var 14 år og 11 måneder, hvorfor det må anses for almindeligt for andre på samme alder at kunne læse. Der er ikke oplysninger i sagen, som kan sandsynliggøre, at NN ikke faktisk kan læse, og at NNs behov for tolkning dermed ikke er dækket ved at programmet tekstes.

Vi er opmærksomme på, at du mener, at NN har svært ved at læse tekst, der kører for hurtigt. Det ændrer ikke ved afgørelsen, fordi der ikke er konkrete oplysninger som kan godtgøre, at NNs behov for tolkning ikke faktisk er dækket med den undertekstning af programmet som DR1, giver mulighed for.

Den Nationale Tolkemyndighed har vurderet, at der ikke kan ydes tolkning til Julekalender på tv, fordi der ikke er tale om kommunikation mellem mennesker.

Vi finder, at begrebet kommunikation med andre ikke kan begrænses til at omfatte direkte kommunikation mellem mennesker, som er fysisk til stede sammen men også omfatter situationer, hvor kommunikationen foregår digitalt. Vi finder desuden, at der ikke kan stilles krav om, at tolkningen skal hjælpe tolkebrugeren til at formidle eller kommunikere til andre, men at kommunikation med andre også omfatter situationer hvor tolkebrugeren skal modtage kommunikation.

Den Nationale Tolkemyndighed har desuden henvist til, at DR har sektoransvar i forhold til eventuel tolkning af TV-programmer.

Vi bemærker i den forbindelse, at der skal bevilges tolkning efter tolkeloven, når tolkningen ikke er reguleret i anden lovgivning. Tolkning kan derfor ikke afslås med henvisning til sektoransvar, hvis ikke der er tale om tolkning, som faktisk er reguleret i anden lovgivning.

Om reglerne

Tolkning efter tolkeloven skal ydes til personer som er omfattet af den fælles tolkeløsning, når tolkningen ikke er reguleret i anden lovgivning og når behovet for tolkning ikke kan dækkes med tekniske hjælpemidler.

Der ydes tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Ministeren udvælger de omfattede aktiviteter, og disse er oplistet i bilaget til bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning.

Der ydes bevillingsbegrænset tolkning til aktiviteter som ikke er omfattet af reglerne om tidsubegrænset tolkning, disse aktiviteter er nærmere reguleret i bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning.

Borgere der er omfattet af den fælles tolkeløsning i tolkeloven har en årlig timebank til brug for tolkning til aktiviteter, som ikke er omfattet af tidsubegrænset eller bevillingsbegrænset tolkning. Den Nationale Tolkemyndighed fører regnskab med brugen af timerne, men borgeren forvalter selv timebanken, og kan ikke pålægges at anvende timer herfra. Dette giver borgeren mulighed for selv at prioritere hvilke aktiviteter der er vigtigst for vedkommende.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 3, j.nr. 18-38926

Du har klaget over Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse om tolkning til teaterforestilling. Den Nationale Tolkemyndighed afgjorde sagen den 4.

juni 2018.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til tidsubegrænset tolkning eller bevillingsbegrænset tolkning til den ansøgte teaterforestilling.

Det betyder, at vi stadfæster Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at tolkning til en teaterforestilling ikke er omfattet af bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning eller bekendtgørelsen om bevillingsbegrænset tolkning.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at teaterforestillinger ikke er omfattet af de aktiviteter, der kan ydes tidsubegrænset tolkning til efter bekendtgørelsens bilag 1.

Vi lægger også vægt på, at aktiviteten heller ikke er omfattet af bekendtgørelsen om bevillingsbegrænset tolkning.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du har oplyst, at der er tale om en teaterforestilling i privat regi. Der er således tale om en social og interessebaseret aktivitet.

Om reglerne

Der ydes tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Ministeren udvælger de omfattede aktiviteter, og disse er oplistet i bilaget til bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning.

Der ydes bevillingsbegrænset tolkning til aktiviteter, som ikke er omfattet af reglerne om tidsubegrænset tolkning. Disse aktiviteter er nærmere reguleret i bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning.

Borgere, der er omfattet af den fælles tolkeløsning i tolkeloven, har en årlig timebank til brug for tolkning til aktiviteter, som ikke er omfattet af tidsubegrænset eller bevillingsbegrænset tolkning. Den Nationale Tolkemyndighed fører regnskab med brugen af timerne, men borgeren forvalter selv timebanken, og kan ikke pålægges at anvende timer herfra. Dette giver borgeren mulighed for selv at prioritere, hvilke aktiviteter der er vigtigst for vedkommende.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 4, j.nr. 18-39912

Du har klaget over Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse om tolkning til online-foredrag. Den Nationale Tolkemyndighed afgjorde sagen den 5. juni 2018.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til tidsubegrænset tolkning eller bevillingsbegrænset tolkning til det søgte onlineforedrag.

Det betyder, at vi stadfæster Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at tolkning til et online foredrag ikke er omfattet af bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning eller bekendtgørelsen om bevillingsbegrænset tolkning.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at onlineforedraget ikke er omfattet af de aktiviteter, der kan ydes tidsubegrænset tolkning til efter bekendtgørelsens bilag 1. Der er ikke tale om et kommunalt sundhedstilbud som fx patientuddannelseskursus i forbindelse med din eller en pårørendes sygdom.

Vi lægger også vægt på, at aktiviteten heller ikke er omfattet af bekendtgørelsen om bevillingsbegrænset tolkning.

Vi lægger i den forbindelse vægt på dine oplysninger om, at der er tale om et foredrag om menstruations cyklus og oplysningerne fra Den Nationale Tolkemyndighed om, at der er tale om et foredrag i privat regi. Der er således tale om en interessebaseret aktivitet.

Om reglerne

Der ydes tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Ministeren udvælger de omfattede aktiviteter, og disse er oplistet i bilaget til bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning.

Der ydes bevillingsbegrænset tolkning til aktiviteter, som ikke er omfattet af reglerne om tidsubegrænset tolkning. Disse aktiviteter er nærmere reguleret i bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning.

Borgere, der er omfattet af den fælles tolkeløsning i tolkeloven, har en årlig timebank til brug for tolkning til aktiviteter, som ikke er omfattet af tidsubegrænset eller bevillingsbegrænset tolkning. Den Nationale Tolkemyndighed fører regnskab med brugen af timerne, men borgeren forvalter selv timebanken, og kan ikke pålægges at anvende timer herfra. Dette giver borgeren mulighed for selv at prioritere, hvilke aktiviteter der er vigtigst for vedkommende.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 5, j.nr. 18-65169

Du har klaget over Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse om tolkning under ledsagelse til møde den 13. november 2018. Den Nationale Tolkemyndighed afgjorde sagen den 24. oktober 2018.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Den Nationale Tolkemyndighed skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at Den Nationale Tolkemyndighed skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Den Nationale Tolkemyndighed kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan afgøre, om du havde ret til tolkning under ledsagelse til møde hos XX den 13. november 2018 efter tolkelovens regler om bevillingsbegrænset tolkning.

Hvad er afgørende for resultatet

Den Nationale Tolkemyndighed vurderer, at tolkning under ledsagelse efter tolkeloven kun kan bevilges til og fra aktiviteter, hvortil der er ydet tolkning af Den Nationale Tolkemyndighed efter tolkeloven.

Den Nationale Tolkemyndighed har lagt vægt på, at tolkning til selve aktiviteten blev betalt af XX, som er en institution under YY-ministeriet.

Vi finder, at bevilling af tolkning under ledsagelse til døvblinde efter bekendtgørelsen om bevillingsbegrænset tolkning ikke kan begrænses til at omfatte situationer, hvor tolkning til selve aktiviteten er ydet efter tolkeloven.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at formålet med tolkeloven er at fremme mulighederne for, at personer med hørehandicap kan indgå på lige fod i samfundslivet med alle andre.

Vi finder, at bevilling af tolkning under ledsagelse til døvblinde skal ske til aktiviteter, hvor den døvblinde har haft behov for – og modtaget – tolkning, og hvor der ikke er gjort op med muligheden for bevilling af tolkning under ledsagelse til og fra aktiviteten efter anden lovgivning.

Det fremgår ikke af sagen, om selve tolkningen til mødet er ydet efter anden lovgivning, eller om der i så fald er gjort op med muligheden for tolkning under ledsagelse til aktiviteten i den pågældende lovgivning. Det kan derfor ikke afgøres, om du har ret til tolkning under ledsagelsen efter tolkelovens regler om bevillingsbegrænset tolkning.

Den Nationale Tolkemyndighed har desuden vurderet, at den ansøgte ledsagelse ikke er omfattet af begrebet ”tolkning under ledsagelse” i tolkelovens forstand, men udelukkende er ledsagelse.

Der er i sagen ikke oplysninger af mere konkret karakter, der understøtter Den Nationale Tolkemyndigheds vurdering af, at der ikke er tale om tolkning under ledsagelsen.

Du har oplyst, at du har behov for ledsagelse til toilettet inden afhentning, til at få sagt farvel og ledsagelse fra 4. sal til gadeplan.

Vi finder derfor, at der er væsentlig uoverensstemmelse mellem Den Nationale Tolkemyndigheds og din opfattelse af, om der er tale om ledsagelse hvorved du har behov for tolkning, og at denne tvivl ikke er afklaret på baggrund af de øvrige oplysninger i sagen. Det kan derfor ikke afgøres, om du havde ret til tolkning under ledsagelse i forbindelse med mødet hos XX.

Hvad skal Den Nationale Tolkemyndighed gøre

Den Nationale Tolkemyndighed skal undersøge, om tolkningen til mødet hos XX var bevilget efter anden lovgivning, og om der i så fald er gjort op med muligheden for tolkning under ledsagelse i den pågældende lovgivning.

Hvis tolkningen til selve aktiviteten ikke er ydet efter anden lovgivning, eller hvis den pågældende lovgivning ikke gør op med muligheden for tolkning under ledsagelse til aktiviteten, skal Den Nationale Tolkemyndighed undersøge det faktiske behov for tolkning i forbindelse med ledsagelsen.

Den Nationale Tolkemyndighed skal i den forbindelse indhente oplysninger, som kan belyse, om du havde behov for assistance fra en uddannet tolk for at kunne kommunikere med andre i forbindelse med ledsagelsen, eller om ledsagelsen kunne varetages af en person uden tolkefunktion.

Den Nationale Tolkemyndighed skal på den baggrund foretage en faglig vurdering af, om du havde ret til tolkning under ledsagelse i forbindelse med mødet hos XX den 13. november 2018.

Den Nationale Tolkemyndighed skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis Den Nationale Tolkemyndighed ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal Den Nationale Tolkemyndighed i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i Den Nationale Tolkemyndighed s vurdering.

Du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til Den Nationale Tolkemyndighed inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse fra Den Nationale Tolkemyndighed.

Om reglerne

Tolkning efter tolkeloven skal ydes til personer som er omfattet af den fælles tolkeløsning, når tolkningen ikke er reguleret i anden lovgivning og når behovet for tolkning ikke kan dækkes med tekniske hjælpemidler.

Formålet med tolkeloven er at fremme mulighederne for, at personer med hørehandicap kan indgå på lige fod i samfundslivet med alle andre og dermed sikre inklusion i samfundslivet og forebygge isolation.

Tolkning forstås som assistance fra en uddannet tolk til personer med hørehandicap for, at de kan kommunikere med andre. Hvis tolkningen kan klares via tekniske hjælpemidler og uden assistance fra en tolk, er der ikke tale om tolkning efter tolkeloven.

Der ydes bevillingsbegrænset tolkning til aktiviteter som ikke er omfattet af reglerne om tidsubegrænset tolkning, disse aktiviteter er nærmere reguleret i bekendtgørelsen om tidsubegrænset tolkning. De omfattede aktiviteter udgør et supplement til de aktiviteter der er omfattet af lovens regler om tidsubegrænset tolkning, og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

Der skal bevilges tolkning under ledsagelse til døvblinde efter reglerne om bevillingsbegrænset tolkning, når den døvblinde har behov for assistance fra en uddannet tolk i forbindelse med ledsagelse til og/eller fra en aktivitet hvor vedkommende har modtaget tolkning. Der kan dog ikke ydes tolkning under ledsagelse, hvis tolkningen til selve aktiviteten er ydet efter lovgivning hvori der er gjort op med muligheden for tolkning under ledsagelse.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 6, j.nr. 19-8478

Du har klaget over Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse om tolkning under træningslejr i Tyrkiet i februar 2019. Den Nationale Tolkemyndighed afgjorde sagen den 21. januar 2019.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til tolkning under træningslejr i Tyrkiet i februar 2019 efter tolkeloven.

Det betyder, at vi stadfæster Den Nationale Tolkemyndigheds afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke har ret til tolkning under træningslejr i Tyrkiet i februar 2019 efter tolkeloven.

Vi vurderer, at træningslejren ikke har karakter af internationalt idrætsstævne, og at betingelserne for at medtage tolkning til udlandet derfor ikke er opfyldt.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på oplysningerne i din ansøgning om, at træningslejren hovedsageligt indeholder træning, fælles spisning og holdaktiviteter, og dine oplysninger om, at der er tale om træning, som holdet har 3 gange ugentligt i Danmark.

Der er ikke i øvrigt oplysninger i sagen, som kan godtgøre, at der er tale om et internationalt idrætsstævne, som er arrangeret med henblik på konkurrence – enten venskabeligt eller om videre kvalifikation – mellem flere hold eller udøvere fra flere nationer.

Vi er opmærksomme på, at der vil være kampe mod et hold fra Næstved og et fra Tyrkiet. Det fører ikke til en ændret vurdering, fordi det primære indhold i lejren har karakter af træning.

Om reglerne

Tolkning efter tolkeloven skal ydes til personer som er omfattet af den fælles tolkeløsning, når tolkningen ikke er reguleret i anden lovgivning og når behovet for tolkning ikke kan dækkes med tekniske hjælpemidler.

Tolkning kan som udgangspunkt ikke medtages til udlandet. Der kan dog bevilges tolkning i udlandet ved tolkebrugerens deltagelse i handicappolitisk arbejde eller internationale idrætsstævner.

Internationale idrætsstævner forstås, som arrangementer hvor flere hold eller udøvere fra flere nationer mødes med det primære formål at konkurrere.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.