principafgørelse 48-19 om Arbejdsskadesikringsloven, udbetaling af erstatning, beregning af renter

256

Principafgørelsen fastslår

Renter i forbindelse med for sent udbetalte skattepligtige erstatninger efter arbejdsskadesikringsloven skal opgøres på grundlag af erstatningsbeløbet efter indeholdelse af skat. Det vil sige, at renterne skal beregnes af nettobeløbet.

Det følger af arbejdsskadesikringsloven, at erstatnings- og godtgørelsesbeløb forrentes, hvis beløbene udbetales senere end 4 uger efter underretningen om beløbets tilkendelse. Beløbet forrentes, indtil betalingen sker, med en årlig rente, der fastsættes efter lov om renter ved forsinket betaling.

Hverken arbejdsskadesikringsloven eller lov om renter ved forsinket betaling forholder sig til, om rentetilskrivningen skal være af det fulde beløb (brutto-beløbet) eller af det beløb, der rent faktisk udbetales (netto-beløbet).

I de tilfælde, hvor erstatningsbeløbet er skattepligtigt, skal renterne opgøres efter indeholdelse af skat. Det skyldes, at tilskadekomne alene har lidt et rentetab af det beløb, der er udbetalt, fordi forsikringsselskaberne er forpligtet til at indeholde kildeskat, før erstatningen udbetales. Hvis erstatningsbeløbet derimod ikke er skattepligtigt, skal renterne opgøres på baggrund af det fulde beløb.

I sag nr. 1 havde tilskadekomne ret til renter af for sent udbetalt løbende erstatning for tab af erhvervsevne. Renterne skulle opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af skat.

I sag nr. 2 havde tilskadekomnes efterladte enke og børn ret til renter af for sent udbetalt løbende erstatning for tab af forsørger. Renterne skulle opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af skat.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet 2 sager principielt. Det har vi gjort for at fastslå, om renterne efter arbejdsskadesikringsloven skal opgøres ud fra det fulde beløb (brutto-beløbet) eller ud fra det beløb, der udbetales til tilskadekomne efter indeholdelse af skat (netto-beløbet).

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som er ændret ved lov nr. 550 af 7. maj 2019.

• § 26, stk. 1 om erstatningsudbetaling

• § 26, stk. 3 om forrentning af erstatningsbeløbet

Kildeskatteloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016.

• § 46 om indeholdelsespligten i forbindelse med udbetaling af A-indkomst

Renteloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse 459 af 13. maj 2014.

• § 5 om renter efter forfaldsdagen

Lov om Lønmodtagernes Garantifond, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 7. september 2009, som er ændret ved lov nr. 1509 af 27. december 2009 og § 15 i lov nr. 718 af 25. juni 2010.

• § 2, stk. 1, 2. pkt. om for sent udbetalte krav og indeholdelse af kildeskat

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt SKATs Juridiske Vejledning 2019-2

• Pkt. C. A. 3.7. om erstatninger mv. og Lønmodtagernes Garantifond

De konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 2017-5014-38750

Du har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om, at renterne i forbindelse med den for sent udbetalte skattepligtige erstatning for tab af erhvervsevne skal opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af kildeskat (netto-princippet). Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 6. marts 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Renterne skal opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af skat (netto-princippet).

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at rentetilskrivningen efter arbejdsskadesikringsloven § 26, stk. 3, skal opgøres efter netto-princippet, når erstatningsbeløbet udbetales som skattepligtig A-indkomst. Det vil sige, at renterne skal opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af skat.

Hvad er afgørende for resultatet

Du har fået tilkendt 65 procent erstatning for tab af erhvervsevne ved Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse af 14. marts 2016.

Forsikringsselskab X klagede over afgørelsen og tilbageholdt din fastsatte erstatning samt dit tilgodehavende erstatningsbeløb på yderligere 15 procent.

Ankestyrelsen stadfæstede ved afgørelse af 12. september 2016 dit erhvervsevnetab til 65 procent.

Forsikringsselskab X udbetalte herefter din tilgodehavende erstatning på yderligere 15 procent for perioden 10. november 2014 til 30. september 2016. I erstatningsbeløbet blev der indeholdt skat inden udbetalingen. Din resterende løbende skattepligtige erstatning ville herefter blive udbetalt månedsvis forud.

Forsikringsselskab X har også udbetalt renter af dit tilgodehavende erstatningsbeløb som følge af lov om arbejdsskadesikrings § 26, stk. 3.

Renterne blev opgjort på grundlag af det udbetalte erstatningsbeløb efter indeholdelse af skat (netto-princippet).

Du har via din advokat klaget over beregningsgrundlaget for renterne.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt, da vi ikke tidligere har taget stilling til beregningsgrundlaget for renterne efter lov om arbejdsskadesikrings § 26, stk. 3.

Vi lægger vægt på, at tilskadekomne alene har lidt et rentetab af det erstatningsbeløb, der udbetales efter indeholdelse af kildeskat, i tilfælde hvor erstatningen er A-indkomst. Det skyldes, at forsikringsselskabet er forpligtet til at indeholde kildeskat af erstatningsbeløbet, før beløbet udbetales, hvilket følger af kildeskattelovens § 46, stk. 1.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har i praksis altid udmålt renterne som følge af erstatninger, der udbetales som A-skat, efter indeholdelse af skat.

Denne mangeårige praksis har derfor betydelig retskildemæssig værdi.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis er desuden blevet stadfæstet i den utrykte dom af 23. oktober 2012 fra Retten i Glostrup. Retten afgjorde i sagen, at forsikringsselskabet var forpligtet til at indeholde foreløbig skat, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 1, for så vidt angår de beløb, som var A-indkomst.

Sagsøger (tilskadekomne) havde derfor alene lidt et rentetab af det beløb, der skulle udbetales til vedkommende. Sagsøger var dermed ikke berettiget til renter af et beløb, som ikke tilkom sagsøger.

Vi lægger også vægt på, at arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 3 alene drejer sig om, hvornår erstatningen skal beregnes fra og med hvilken rentesats.

Det følger af bestemmelsen, at tilskadekomne eller efterladte vil være berettiget til forrentning af erstatningen, når erstatningen udbetales senere end 4 uger efter underretningen om beløbets tilkendelse.

Grunden til, at beløbet forrentes efter 4 uger, er, at udbetalingen er blevet forsinket, hvormed forsikringsselskabet har haft en rentefordel, og den tilskadekomne tilsvarende har lidt et rentetab.

Arbejdsskadesikringslovens § 26 drejer sig derimod ikke om, hvordan erstatningsbeløbet udmåles.

Udmålingen er derimod fastsat i eksempelvis arbejdsskadesikringslovens § 27, der dog ikke indeholder nærmere regler om renteberegningen.

Udmålingen af beløbet er desuden afhængig af, om beløbet udbetales som en skattepligtig løbende ydelse, som kapitalbeløb eller som godtgørelse for varigt mén. Der gælder derfor forskellige udmålingsregler af beløbet, men forrentningen af beløbet er udelukkende bestemt af § 26, stk. 3.

Videre lægger vi vægt på, at det følger af lov om arbejdsskadesikring § 26, stk. 1, at der udbetales erstatninger og godtgørelser efter loven til tilskadekomne og efterladte.

Udbetalte erstatninger efter arbejdsskadesikringsloven er A-indkomst, medmindre de udbetales som kapitalbeløb.

Efter kildeskattelovens § 46, stk. 1, er enhver, der udbetaler A-indkomst, forpligtiget til at indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten.

Det er derfor vores samlede vurdering, at rentetilskrivelsen efter arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 3, alene beregnes ud fra det beløb, der rent faktisk udbetales til tilskadekomne.

Vi vurderer derfor, at rentekravet efter arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 3, skal beregnes efter indeholdelse af skat, når beløbet udbetales som A-indkomst.

Om reglerne

Efter arbejdsskadesikringsloven forrentes erstatninger og godtgørelser efter udløbet af 4-ugers-fristen. Beregningsgrundlaget for renterne opgøres efter indeholdelse af skat, når beløbet udbetales som A-indkomst.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 2017-5018-39307

Afgørelse

Du har klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om, at renterne i forbindelse med den for sent udbetalte skattepligtige erstatning for tab af forsørger til efterladte A, B, C, D, E og F skal opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af kildeskat (netto-princippet). Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 6. marts 2017.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Renterne skal opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af skat (netto-princippet).

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at rentetilskrivningen efter arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 3, skal opgøres efter netto-princippet, når erstatningsbeløbet udbetales som skattepligtig A-indkomst. Det vil sige, at renterne skal opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af skat.

Hvad er afgørende for resultatet

Tilskadekomne afgik ved døden den 10. august 2012 som følge af arbejdsskaden, han var udsat for samme dag.

Den 17. april 2013 tilkendte Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) erstatning for tab af forsørger til efterladtes enke A for en periode på 5 år fra dødsfaldets dato.

Den 17. april 2013 tilkendte Arbejdsskadestyrelsen endvidere erstatning for tab af forsørger til de efterladte børn B, C, D, E og F fra dødsfaldets dato og frem til børnenes 18. år.

I afgørelserne blev afdødes årsløn fastsat til 400.000 kroner.

Forsikringsselskab X klagede over den fastsatte årsløn til Ankestyrelsen.

Ved afgørelse af 22. september 2014 stadfæstede Ankestyrelsen årslønnen på 400.000 kroner.

Forsikringsselskab X udbetalte herefter erstatning for tab af forsørger samt renter til de efterladte.

Renterne blev opgjort på grundlag af den udbetalte erstatning efter indeholdelse af skat (netto-princippet).

Du har via din advokat klaget over beregningsgrundlaget for renterne.

Vi lægger vægt på, at de efterladte alene har lidt et rentetab af det erstatningsbeløb, der udbetales efter indeholdelse af kildeskat, i tilfælde hvor erstatningen er A-indkomst. Det skyldes, at forsikringsselskabet er forpligtet til at indeholde kildeskat af erstatningsbeløbet, før beløbet udbetales, hvilket følger af kildeskattelovens § 46, stk. 1.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har i praksis altid udmålt renterne som følge af erstatninger, der udbetales som A-skat, efter indeholdelse af skat.

Denne mangeårige praksis har derfor betydelig retskildemæssig værdi.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis er desuden blevet stadfæstet i den utrykte dom af 23. oktober 2012 fra Retten i Glostrup. Retten afgjorde i sagen, at forsikringsselskabet var forpligtet til at indeholde foreløbig skat, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 1, for så vidt angår de beløb, som var A-indkomst.

Sagsøger (tilskadekomne) havde derfor alene lidt et rentetab af det beløb, der skulle udbetales til vedkommende. Sagsøger var dermed ikke berettiget til renter af et beløb, som ikke tilkom sagsøger.

Vi lægger også vægt på, at arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 3 alene drejer sig om, hvornår erstatningen skal beregnes fra og med hvilken rentesats.

Det følger af bestemmelsen, at tilskadekomne eller efterladte vil være berettiget til forrentning af erstatningen, når erstatningen udbetales senere end 4 uger efter underretningen om beløbets tilkendelse.

Grunden til, at beløbet forrentes efter 4 uger, er, at udbetalingen er blevet forsinket, hvormed forsikringsselskabet har haft en rentefordel, og den tilskadekomne tilsvarende har lidt et rentetab.

Arbejdsskadesikringsloven § 26 drejer sig derimod ikke om, hvordan erstatningsbeløbet udmåles.

Udmålingen er derimod fastsat i eksempelvis arbejdsskadesikringslovens § 27, der dog ikke indeholder nærmere regler om renteberegningen. Udmålingen af beløbet er desuden afhængig af, om beløbet udbetales som en skattepligtig løbende ydelse, som kapitalbeløb eller som godtgørelse for varigt mén. Der gælder derfor forskellige udmålingsregler af beløbet, men forrentningen af beløbet er udelukkende bestemt af § 26, stk. 3.

Videre lægger vi vægt på, at det følger af arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 1, at der udbetales erstatninger og godtgørelser efter loven til tilskadekomne og efterladte.

Udbetalte erstatninger efter arbejdsskadesikringsloven er A-indkomst, medmindre de udbetales som kapitalbeløb.

Efter kildeskattelovens § 46, stk. 1, er enhver, der udbetaler A-indkomst, forpligtiget til at indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten.

Det er derfor vores samlede vurdering, at rentetilskrivelsen efter arbejdsskadesikringsloven § 26, stk. 3 alene beregnes ud fra det beløb, der rent faktisk udbetales til de efterladte.

Vi vurderer derfor, at rentekravet efter arbejdsskadesikringsloven § 26, stk. 3 skal beregnes efter indeholdelse af skat, når beløbet udbetales som A-indkomst.

Om reglerne

Efter lov om arbejdsskadesikring forrentes erstatninger og godtgørelser efter udløbet af 4-ugers-fristen. Beregningsgrundlaget for renterne opgøres efter indeholdelse af skat, når beløbet udbetales som A-indkomst.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.