principmeddelelse 105-19 om tabt arbejdsfortjeneste

256

Principmeddelelse 105-19 fastslår

Forældre til børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse kan have ret til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, der fastsættes på baggrund af modtagerens tidligere bruttoindtægt forud for det tidspunkt, hvor modtageren overgår til tabt arbejdsfortjeneste.

Det er en forudsætning for at modtage tabt arbejdsfortjeneste, at der er et indtægtstab, da ydelsen skal kompensere for det indtægtstab, som forælderen lider som følge af barnets funktionsnedsættelse.

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Når en ansøger af tabt arbejdsfortjeneste tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet som lønmodtager, skal bruttoindtægten fastsættes ud fra den seneste lønindtægt, som vedkommende havde inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Forældre, der forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste alene har været elev eller i praktik, har ikke som følge heraf opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, heller ikke selvom vedkommende har modtaget elevløn eller praktikløn. Det skyldes, at det at være elev eller i praktik er en del af et uddannelsesforløb.

Den tabte arbejdsfortjeneste kan derfor ikke beregnes på baggrund af elevløn eller praktikløn.

Indregning af pensionsbidrag ved beregning af den tabte arbejdsfortjeneste

Kommunen skal indregne bidrag til pensionsordning ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der umiddelbart før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Det afgørende for, om der skal indregnes pensionsbidrag ved den tabte arbejdsfortjeneste er, om der er knyttet en pensionsordning til den lønindtægt, som den tabte arbejdsfortjeneste beregnes på baggrund af. Dette gælder også, selvom den tabte arbejdsfortjeneste skal beregnes på baggrund af en lønindtægt, som ligger flere år tilbage.

I de konkrete sager skulle forælderens tabte arbejdsfortjeneste ikke beregnes på baggrund af elevløn. Den tabte arbejdsfortjeneste skulle i stedet beregnes på baggrund af forælderens lønindtægt før denne fik elevløn. Forælderen var også berettiget til pension, fordi der var tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning til den lønindtægt, som skulle danne baggrund for beregningen af den tabte arbejdsfortjeneste. Ankestyrelsen ændrede derfor kommunens afgørelser.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt. Det har vi gjort for at afklare, om elevløn og praktikløn er arbejdsindtægter, der kan danne grundlag for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste. Vi vil desuden præcisere, hvornår der er ret til indregning af pension ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019.

• § 42, stk. 3, 1. pkt., om beregning af ydelsen

• § 42, stk. 3, 2. og 3. pkt., om beregning af bidrag af pensionsordning

Bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom.

• § 9, om at bruttoydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 30.576 kr. om måneden

• § 10, om fastsættelse af den tidligere bruttoindtægt

• § 11, om bidrag til pensionsordning

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

30-13

Tabt arbejdsfortjeneste skal fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Når ansøger tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet som lønmodtager betyder det, at bruttoindtægten skal fastsættes ud fra den seneste lønindtægt, som pågældende oppebar inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste. Den seneste lønindtægt, som skal udgøre beregningsgrundlaget, kan ligge flere år forud for ansøgningstidspunktet for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Det har i den forbindelse ikke betydning for fastsættelsen af beregningsgrundlaget, at ansøger i perioden fra arbejdsophør og frem til ansøgningen om tabt arbejdsfortjeneste, har taget en videregående uddannelse.

4-18

Hvis modtageren har haft en lønindtægt forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste, fastsættes den tidligere bruttoindtægt ud fra den seneste lønindtægt. Den tidligere indtægt skal ikke opreguleres eller satsreguleres for tidsrummet inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Det gælder, selv om denne lønindtægt ligger flere år forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Personer, der i tilknytning til den seneste lønindtægt havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning, har ret til bidrag til pensionsordning i forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

C-63-01

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet af et barn med handicap skulle fortsat udbetales ud fra den bruttoydelse, der var beregnet på grundlag af ydelsesmodtagerens seneste lønindtægt før overgangen til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, uanset ændrede løn- og arbejdsforhold i løbet af ydelsesperioden. Udgangspunktet om at familien skal have det samme rådighedsbeløb til at leve af som tidligere, gælder således kun ved overgangen til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ændringer i ydelsesmodtagerens løn- og arbejdsforhold, der ikke er begrundet i behovet for at barnet passes i hjemmet, vil derfor kunne medføre, at familiens rådighedsbeløb ændres undervejs.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier nr. 9007 af 17. januar 2014.

• Pkt. 239 om fastsættelse af den tidligere bruttoindtægt

• Pkt. 240 om bidrag til pensionsordning

Den konkrete afgørelse om beregningsgrundlaget

Resultatet er:

• Du har ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet i hjemmet beregnet på baggrund af din lønindtægt som advokatsekretær.

• Du har ret til indbetaling af bidrag til pensionsordning fra bevillingsperiodens start.

Det betyder, at vi ændrer Kommunens afgørelse.

Kommunen skal derfor efterbetale tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af din lønindtægt som advokatsekretær og efterbetale pensionsbidrag af din tabte arbejdsfortjeneste med virkning fra den 1. september 2016. Kommunen kontakter dig.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at din tabte arbejdsfortjeneste skal beregnes på baggrund af din lønindtægt som advokatsekretær.

Hvad er afgørende for resultatet om beregningsgrundlaget

Vi lægger vægt på, at du overgår til tabt arbejdsfortjeneste den 1. september 2016.

Vi lægger også vægt på, at kommunen i afgørelsen af den 16. august 2016 bevilliger dig fuld tabt arbejdsfortjeneste ud fra gennemsnitslønnen for en nyuddannet kontorassistent med speciale i offentlig forvaltning.

Vi lægger videre vægt på, at kommunen i afgørelsen af den 23. maj 2019 fortsat bevilliger dig fuld tabt arbejdsfortjeneste, men nu ændrer beregningsgrundlaget. Din tabte arbejdsfortjeneste bliver derfor beregnet på baggrund af din elevløn.

Vi lægger også vægt på, at du før din elevtid havde arbejde som advokatsekretær i et advokatfirma gennem tre år.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens afgørelse af den 16. august 2016, af den 23. maj 2019 og af dine oplysninger til sagen.

Om reglerne

Tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 27.500 kr. om måneden (29.274 kr. om måneden for 2016). Maksimumbeløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til dækning af tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid.

Ydelsesloftet og bruttoydelsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 2,0 procent tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår.

Bruttoindtægten skal fastsættes ud fra den seneste lønindtægt, som pågældende oppebar inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste, når ansøger tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet som lønmodtager. Vi henviser til principafgørelse 30-13.

Når en ansøger af tabt arbejdsfortjeneste tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet som lønmodtager, skal bruttoindtægten fastsættes ud fra den seneste lønindtægt, som vedkommende havde inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Forældre, der forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste alene har været elev eller i praktik har ikke som følge heraf opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, heller ikke selvom vedkommende har modtaget elevløn eller praktikløn. Det skyldes, at det at være elev eller i praktik er en del af et uddannelsesforløb.

Den tabte arbejdsfortjeneste kan derfor ikke beregnes på baggrund af elevløn eller praktikløn.

Det har ikke betydning for fastsættelsen af beregningsgrundlaget, at der har været en længere periode fra arbejdsophør til ansøgning om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Den seneste lønindtægt, som skal udgøre beregningsgrundlaget, kan derfor ligge flere år forud for ansøgningstidspunktet for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Det har ikke betydning for fastsættelsen af beregningsgrundlaget, at ansøger, i perioden fra arbejdsophør og frem til ansøgningen om tabt arbejdsfortjeneste, har taget en videregående uddannelse. Vi henviser til principafgørelse 30-13.

Vi finder på den baggrund, at beregningen af din tabte arbejdsfortjeneste skal tage udgangspunkt i din lønindtægt som advokatsekretær.

Kommunen skal i en ny afgørelse beregne din tabte arbejdsfortjeneste på baggrund af din lønindtægt som advokatsekretær.

Hvis du er uenig i kommunens nye afgørelse, kan du klage til os. Hvis du ønsker at klage, skal du rette henvendelse til kommunen inden fire uger efter modtagelsen af kommunens nye afgørelse.

Den konkrete afgørelse om pension

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at kommunen skal indregne bidrag til pensionsordning i din tabte arbejdsfortjeneste.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at din tabte arbejdsfortjeneste skal beregnes ud fra din seneste lønindtægt som advokatsekretær.

Vi lægger også vægt på dine oplysninger om, at du som advokatsekretær havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Oplysningerne fremgår særligt af kommunens afgørelse af den 11. april 2019 og af dine oplysninger til sagen.

Vi er opmærksomme på, at du ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste var på dagpenge. Det kan dog ikke føre til et andet resultat, da vurdering af, hvorvidt du har en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning følger den seneste lønindtægt, som din tabte arbejdsfortjeneste er beregnet ud fra.

Om reglerne

Kommunen skal indregne bidrag til pensionsordning ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der umiddelbart før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Det afgørende for, om der skal indregnes pensionsbidrag ved den tabte arbejdsfortjeneste er, om der er knyttet en pensionsordning til den lønindtægt, som den tabte arbejdsfortjeneste beregnes på baggrund af. Dette gælder også selvom den tabte arbejdsfortjeneste skal beregnes på baggrund af en lønindtægt, som ligger flere år tilbage.

Personer, der i tilknytning til den seneste lønindtægt havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning, har ret til bidrag til pensionsordning i forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Bidrag til pensionsordning skal beregnes på baggrund af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er større end det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører. Det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører udgør et loft for, hvor meget der kan modtages i pensionsbidrag. Vi henviser til principafgørelse 4-18.

Vi finder på den baggrund, at du er berettiget til indbetaling af pensionsbidrag fra den 1. september 2016.

Kommunen skal i en ny afgørelse beregne din pension på baggrund af din lønindtægt som advokatsekretær.

Hvis du er uenig i kommunens nye afgørelse, kan du klage til os. Hvis du ønsker at klage, skal du rette henvendelse til kommunen inden fire uger efter modtagelsen af kommunens nye afgørelse.

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer