principmeddelelse 52-19 om arbejdsskade – færden på arbejdssted – spisning

256

Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 183-12, 249-10 og 250-10. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Tilskadekomne bærer selv risikoen for tandskader opstået i forbindelse med spisning i arbejdstiden, også når spisningen er en del af arbejdet. Ved spisning forstås indtagelse af et måltid eller et mellemmåltid.

Spisning

Spisning er som udgangspunkt en privat handling, også selv om den foregår i arbejdstiden og på arbejdsgiverens sted. Det er en undtagelse fra udgangspunktet om, at skader, der sker i arbejdstiden og på arbejdet, er omfattet af loven.

Det er en betingelse for at anerkende tandskader ved spisning, at der er en konkret forøget risiko for den opståede skade ved spisning på arbejdet.

Smagning

En tandskade, der opstår, når en person smager på råvarer eller mad som en del af sit arbejde, er en følge af arbejdet. Det er det almindelige ulykkesbegreb, der skal anvendes ved vurderingen af, om tandskaden er en arbejdsskade. Der skal derfor ikke tages stilling til, om der har været en konkret forøget risiko for tandskade ved smagning.

I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen, at tilskadekomne ikke havde godtgjort, at der i forbindelse med spisningen havde været en konkret forøget risiko. Arbejdsgiver skulle således ikke bære risikoen for den tandskade, der opstod, da tilskadekomne tyggede på en knogle/brusk, selvom spisning var et integreret led i det pædagogiske arbejde.

I sag nr. 2 vurderede Ankestyrelsen, at tilskadekomne havde godtgjort, at der i forbindelse med spisningen havde været en konkret forøget risiko, som skyldtes arbejdets forhold. Arbejdsgiver måtte således bære risikoen for den tandskade der opstod, da hun tyggede på et stykke glas i noget mad tilberedt i samarbejde med hjerneskadede unge.

I sag nr. 3 vurderede Ankestyrelsen, at skaden skete under smagning af en råvare som en del af arbejdet. Skaden opstod ikke i forbindelse med indtagelse af fødevare som led i et måltid, mellemmåltid eller anden spisning. Der var derfor ikke tale om spisning, som en privat handling. Arbejdsgiver måtte således bære risikoen for den tandskade der opstod, da sikrede tyggede i en sten.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 183-12, 249-10 og 250-10.

Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Ankestyrelsen har offentliggjort principmeddelelsen for at tydeliggøre og samle de spørgsmål, der er behandlet tidligere. Praksis er indarbejdet i denne principmeddelelse.

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019.

• § 5 hvorefter en ulykke skal være en følge af arbejdet eller arbejdets forhold

• § 6, stk. 1, om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af følgende tidligere principmeddelelser, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

183-12, 249-10 og 250-10: om tand-/tyggeskader

De konkrete afgørelser, der dannede grundlag for de tidligere principmeddelelser

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse nr. 250-10, j.nr. 1210586-10

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – §§ 5 og 6, stk. 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i principielt møde truffet afgørelse om den tandskade du pådrog dig i forbindelse med spisning på dit arbejde den 15. juli 2009 er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Vi har behandlet sagen principielt for at afklare praksis for anerkendelse af tyggeskader, som ulykker efter arbejdsskadesikringsloven.

Resultatet er

• Tandskaden, som du fik den 15. juli 2009 skyldes ikke arbejdet eller de forhold, det foregik under.

Det betyder, at du ikke har ret til erstatning eller andre ydelser efter arbejdsskadeloven.

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Der var enighed på mødet.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, regler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen om arbejdets forhold

Din tyggeskade (flækket tand) i forbindelse med spisning som led i arbejdet skyldes ikke arbejdet eller de forhold, dette foregik under.

Vi har lagt til grund, at din tandskade opstod under spisning af flæskesteg, da du bed i et stykke brusk/ben. Maden var tilberedt af en køkkendame i institutionens køkken. Spisningen var led i det pædagogiske arbejde og din deltagelse var derfor en integreret del af dit arbejde.

Vi har lagt vægt på, at deltagelse i spisningen har været en integreret del af dit arbejde og at skaden derfor er sket som led i dit arbejde, men at dette ikke alene er tilstrækkeligt til, at skaden er omfattet af loven. Der er ikke dokumenteret en konkret forhøjet risiko ved spisningen på dit arbejde. Vi har lagt vægt på, at du har tygget i brusk eller knogle, som er almindeligt forekommende i flæskesteg og ikke noget der skyldes uforsvarlig tilberedelse af maden eller andre forhold der har medført en konkret forøget risiko, som din arbejdsgiver må bære risikoen for.

Det er en betingelse for at anerkende en skade som en ulykke, at hændelsen er forårsaget af arbejdet eller de forhold, det foregik under.

Tyggeskader kan som udgangspunkt ikke anerkendes efter loven. Hovedreglen kan fraviges, hvis der kan dokumenteres en konkret forhøjet risiko for tandskaden ved spisning på arbejdet, som arbejdsgiver må bære risikoen for.

Sagsfremstilling

Den 15. juli 2009 deltog du i spisning sammen med de unge på den institution, hvor du er ansat som pædagog. Deltagelse i spisningen er in integreret del af det pædagogiske arbejde. Maden bliver tilberedt af en køkkendame i institutionens køkken. Du spiste flæskesteg. Under spisningen tygger du et stykke brusk/knogle, hvorved din tand (+4) flækker ned til roden.

Oplysningerne om hændelsen fremgår særligt af anmeldelsen, journal fra din egen læge, telefonnotat af 29. marts 2010 og mail af 27. august 2010 fra din arbejdsgiver.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at på en dag- eller døgninstitution og indgår tilberedningen samt spisningen af mad som et led i det sociale/pædagogisk arbejde. Når du på arbejde, er maden en del af arbejdet sammen med de unge. Når du er på arbejde skal du deltage i spisning – det er ikke noget valg.

Dine bemærkninger er indgået i vores vurderingsgrundlag, men har ikke givet anledning til en ændret vurdering. Vi henviser i det hele til vores begrundelse ovenfor.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

• de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

• Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 22. april 2010. Ved denne afgørelse blev hændelsen den 15. juli 2009 vurderet som ikke omfattet af loven.

• klagen til Ankestyrelsen

• Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af kriterierne for anerkendelse af tyggeskader.

Sag nr. 2, tidligere principmeddelelse nr. 249-10, j.nr. 1211153-09

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – §§ 5 og 6, stk. 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i principielt møde truffet afgørelse om den tandskade du pådrog dig i forbindelse med spisning på dit arbejde den 3. december 2008 er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Vi har behandlet sagen principielt for at afklare praksis for anerkendelse af tyggeskader, som ulykker efter arbejdsskadesikringsloven.

Resultatet er

• Tandskaden, som du fik den 3. december 2008, da du tyggede i et stykke glas mens du spiste, skyldes arbejdets forhold og er en ulykke.

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen.

Begrundelse for afgørelsen

Din tyggeskade skyldes arbejdet eller de forhold hvorunder det er foregået og kan anerkendes som en ulykke efter loven.

Det er oplyst, at du tyggede i et stykke glas, og knækkede en kindtand, mens du spiste, som led i dit arbejde på et bosted for unge hjerneskadede. Maden var tilberedt af de unge i samarbejde med personalet.

Vi har lagt vægt på, at der har været tale om en uforsvarlig tilberedelse af maden. Vi finder således, at du har dokumenteret en konkret forøget risiko for tandskaden, som din arbejdsgiver må bære risikoen for.

I vurderingen er indgået, at den mad du indtog blev tilberedt af hjerneskadede unge med støtte fra personalet og at glasstykket formentlig stammede fra en dekoration på bordet, hvor der blev lavet mad. De hjerneskadede unge, som opholder sig på institutionen kommer normalt ikke ting i maden, men vil på den anden side ikke evne at fjerne eventuelle fremmedlegemer fra maden.

Vi har derudover lagt vægt på, at det, at du tyggede på glasstykket har været egnet til at medføre en skade på din kindtand.

Ved en arbejdsskade forstås en ulykke, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Ved en ulykke forstås efter arbejdsskadeloven en personskade, som er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Tyggeskader kan som udgangspunktet ikke anerkendes efter loven.

Hovedreglen kan fraviges, hvis sikrede dokumenterer en konkret forøget risiko for at tandskaden skyldes arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Herudover skal det der tygges i være egnet til at medføre tandskaden.

Det er således ikke tilstrækkeligt, at en tyggeskade indtræder mens sikrede spiser som led i arbejdet. Vurderingen af om der foreligger en konkret forøget risiko, i forhold til at spise hjemme, må tage udgangspunkt i om der er et decideret fremmedlegeme i maden (skrue, glas mv) og ikke blot brusk, knogle, kerner eller lignende. Hvordan fremmedlegemet er havnet i maden vil ofte være uvist. Det er dog nærliggende at lægge til grund, at fremmedlegemer i mad tilberedt på arbejdspladsen kan tyde på en uforsvarlig tilberedning, som arbejdsgiver må bære risikoen for.

Sagsfremstilling

Det er oplyst i sagen, at du er ansat på en døgninstitution for hjerneskadede personer i aldersgruppen 18 til 30 år. Institutionen har det som formål, at tilbyde unge hjerneskadede i hele landet en bomulighed over længere tid med støtte sammen med ligestillede. Indsatsen er rettet mod udvikling af både praktiske og sociale kompetencer. Eleverne står derfor for madlavningen med støtte fra personalet. Det er en del af personalets arbejdsbeskrivelse at deltage i tilberedningen af maden og derefter indtage måltiderne med eleverne. Det er ikke tilladt personalet at have egen mad med til måltiderne.

Den 3. december 2008 skulle du spise aftensmad med de unge. Du tyggede i et stykke glas, der var i maden og knækkede en kindtand. Glasset stammede formentlig fra en borddekoration, hvor eleverne tilberedte maden.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, din besvarelse af Arbejdsskadestyrelsens spørgeskema, din arbejdsgivers brev af 25. juni 2010, telefonnotat af 29. juni 2010, hvor din arbejdsgiver fremkom med uddybende oplysninger, institutionens handlingsplan samt din besvarelse af vores spørgsmål ved mail af 21. juni 2010.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 15. april 2009. Ved denne afgørelse fik du afslag på anerkendelse af ulykken den 3. december 2008 som arbejdsskade.

klagen til Ankestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

din arbejdsgivers brev af 25. juni 2010, telefonnotat af 29. juni 2010, hvor din arbejdsgiver fremkom med uddybende oplysninger, institutionens handlingsplan samt din mail af 21. juni 2010.

Sag nr. 3, tidligere principmeddelelse nr. 183-12, j.nr. 1211635-12

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – §§ 5 og 6, stk. 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om anerkendelse af en skade, som du var udsat for den 8. februar 2012.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af tandskader i forbindelse med smagning som led i arbejdet.

Resultatet er

• Ulykken den 8. februar 2012, hvor du knækkede en tand i overmunden (5+) i forbindelse med smagning af sveske er en arbejdsskade

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at hændelsen, hvor du skal smage på en sveske, er årsag til din tandskade.

Vi har vurderet, at hændelsen, hvor du tygger i en sten i en sveske, er egnet til at give en tandskade. Der er endvidere god tidsmæssig sammenhæng mellem den beskrevne hændelse den 8. februar 2012 og din henvendelse til din tandlæge den 10. februar 2012.

Vi har lagt vægt på, at skaden skete under smagning af en råvare. Det er en del af din arbejdsbeskrivelse som ernæringsassistent, at du er ansvarlig for kvaliteten af de råvarer, der bliver brugt i madlavningen, hvorfor smagning indgår som en del af dit arbejde. Vi finder derfor, at du ikke er omfattet af undtagelsesreglen om tyggeskader. Din skade opstod ikke i forbindelse med indtagelse af fødevare som led i et måltid, mellemmåltid eller anden spisning. Der var derfor ikke tale om spisning, som vi anser som en privat handling.

Ved en ulykke forstås efter arbejdsskadeloven en personskade, som er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, arbejdsgivers beskrivelse af din jobfunktion og din tandlæges journal.

Vi har ikke taget stilling til, om der er tale om en varig eller forbigående skade. Arbejdsskadestyrelsen vil træffe afgørelse om erstatning.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du arbejdede som ernæringsassistent hvori en del af jobbet bestod i at sikre, at fødevarerne er i orden. Dette blandt andet ved at smage på fødevarer. Du har endvidere anført, at Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse før du har haft 14 dage til at komme med bemærkninger til sagen.

Vi bemærker, at vi har været opmærksomme på det anførte. Vi har anerkendt skaden. Vi bemærker endvidere, at Arbejdsskadestyrelsen har foretaget en sagsbehandlingsfejl, da de ikke afventede dine bemærkninger indenfor den 14 dages frist de havde sat. Vi vurderer, at sagsbehandlingsfejlen ikke har medført ugyldighed, da Arbejdsskadestyrelsen har vurderet disse oplysninger i deres genvurdering og vi har også inddraget disse oplysninger i behandling af sagen.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer