principmeddelelse 55-19 om arbejdsskade – personskreds og arbejdets forhold – antaget til arbejde

256

Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 181-12, 72-11, U-8-08 og U-30-03. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Et medlem af en forening er ikke omfattet af lovens personkreds, når vedkommende udfører frivilligt arbejde, som ikke ligger udover, hvad der kan forventes af medlemmet som led i foreningens virke, og hvad der kan betragtes som almindelig deltagelse i foreningsarbejde.

Hvis medlemmet skal være omfattet, skal arbejdet være af en sådan karakter, at det kun kan udføres, hvis medlemmet har en særlig uddannelse eller fagkundskab.

Et medlem er ikke omfattet af personkredsen, hvis arbejdet kan varetages af de fleste medlemmer uden særlig uddannelse eller fagkundskab.

I sag nr. 1 var et medlem af en andelsboligforening ikke omfattet af lovens personkreds, da hun kom til skade med sin arm i forbindelse med vedligeholdelse af et grønt fællesareal, som foreningen skulle vedligeholde sammen med en anden forening.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at vedligeholdelse af et grønt areal er arbejde, der kan forventes af et medlem af en andelsboligforening, og som ligger naturligt indenfor foreningens formål. Arbejdet må betragtes som almindelig deltagelse i foreningsarbejdet. Der er tale om et arbejde af en sådan karakter, at det ikke kræver særlige kompetencer. Herudover lagde vi vægt på, at der var flere om at varetage opgaven, og at den var frivillig.

I sag nr. 2 var et medlem af en motocrossklub ikke omfattet af lovens personkreds, da han blev påkørt, mens han fungerede som flagpost under et motocrossløb.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at opgaven som flagpost ikke gik ud over, hvad man kunne anse for almindelig deltagelse i klubbens arbejde. Tilskadekomne kunne derfor ikke anses for at være antaget til at udføre arbejde for motocrossklubben.

I sag nr. 3 var en fodboldtræner i en idrætsforening omfattet af lovens personkreds, da han kom til skade som linjevogter under en kamp, hvor hans hold spillede mod et hold fra en anden klub.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at hans indsats var en del af arbejdet som træner og gik ud over, hvad et almindeligt medlemskab af foreningen indebar.

I sag nr. 4 var en spejderleder under deltagelse i en sommerlejr ikke omfattet af lovens personkreds, da han under et natløb fik beskadiget sine briller.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at han ikke havde udført opgaver, som kunne sidestilles med arbejde i en arbejdsgivers tjeneste.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 181-12, 72-11, U-8-08 og U-30-03. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Ankestyrelsen har offentliggjort principmeddelelsen for at tydeliggøre og samle de spørgsmål, der er behandlet tidligere. Praksis er indarbejdet i denne principmeddelelse.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019.

• § 2, stk. 1, om lovens personkreds

• § 5 hvorefter en ulykke skal være en følge af arbejdet eller arbejdets forhold

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af følgende tidligere principmeddelelser, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

181-12, 72-11, U-8-08 og U-30-03: om foreningsarbejde.

De konkrete afgørelser, der dannede grundlag for de tidligere principmeddelelser

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse nr. 181-12, j.nr. 1214375-12

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – § 2

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om en arbejdsskade

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om anerkendelse af en hændelse, som du var udsat for den 24. juli 2011.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, hvornår der er tale om arbejde, som ligger udover, hvad der kan forventes af et medlem af en andelsbolig- eller grundejerforening, som led i foreningens virke.

Resultatet er

• Du er ikke omfattet af den personkreds, som er sikret af arbejdsskadeloven

Det betyder, at du ikke har ret til erstatning eller andre ydelser efter arbejdsskadeloven.

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, regler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at du ved hændelsen den 24. juli 2011 ikke udførte et arbejde, der lå udover, hvad der kan forventes af medlemmer som led i en andelsboligforenings virke.

Vi har lagt til grund, at skaden på højre overarm skete i forbindelse med vedligeholdelse af et grønt areal, som er fælles for to andelsboligforeninger, hvor du er medlem i den ene.

Vi har lagt vægt på, at vedligeholdelse af et grønt areal er arbejde, der kan forventes af et medlem af en andelsboligforening, og som ligger naturligt indenfor foreningens formål. Arbejdet er af en sådan karakter, at det ikke kræver særlige kompetencer.

Vi har også lagt vægt på, at I var flere om at varetage opgaven med at slå græs og vedligeholde arealet, og at opgaven var frivillig.

Din andelsboligforening har oplyst, at foreningen består af 16 andele, der grænser op til et grønt areal, hvor også en forening på 14 andele grænser op til. Ved stiftelsen af foreningerne blev det aftalt, at arealet skulle anvendes af begge foreninger.

Ved hver årlige generalforsamling finder man et par frivillige, som sammen med naboforeningen hjælper med græsslåning og vedligeholdelse af fællesarealet. Der er ingen tvang, og man kan stoppe uden varsel. I 2011 var I fem i alt, heraf tre fra din forening.

Arbejdet er ikke en omgangstjeneste, og en stor del af de 16 andelshavere i din forening er ældre personer, som ikke er stand til at udføre jobbet.

Din andelsboligforening oplyser, at hvis du ikke havde udført arbejdet, ville det skulle have været udført af en anden frivillig eller lejet arbejdskraft.

Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens vejleding om foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring af 10. november 2006, at formålet med en andelsboligforening er at varetage pligter, der påhviler foreningens medlemmer i fællesskab. Det kan for eksempel være vedligeholdelse af grønne arealer, og et sådan arbejde, hvor medlemmerne skiftes om arbejdet, ligger ikke ud, hvad der kan forventes, at et medlem i en andelsboligforening.

Hvis det kun er et eller få medlemmer, der påtager sig opgaverne, eller der et tale om arbejde, der ligger uden for, hvad der kan forventes af medlemmerne af foreningen, og som normalt vil kræve, at foreningen hyrer fremmed arbejdskraft, vil der foreligge et antagelsesforhold, og medlemmet vil være omfattet af loven.

Vi finder derfor efter en samlet vurdering, at du ikke er omfattet af lovens personkreds i § 2.

Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede efter denne lov. Der skal således være indgået en aftale om udførelse af egentlig arbejde. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen vedlagt beskrivelse af andelsboligforeningen og spørgeskema besvaret 15. oktober 2011 vedlagt notat om vedligeholdelse af fællesarealer af 13. maj 1995, referat fra møde i foreningen den 3. februar 2001 samt vedtægter af 9. november 2006 og tillæg til vedtægter af 15. april 2010.

Bemærkninger til klagen

A Forsikring mener at hændelsen den 24. juli 2011 ikke kan anerkendes som en arbejdsskade.

A Forsikring henviser til, at der i alt er 5 frivillige og ulønnede personer til at varetage græsklipningen på området ved andelsboligforeningen.

A Forsikring er derfor af den overbevisning, at græsslåningen varetages af medlemmerne i fællesskab, og at medlemmerne skiftes til at slå græsset.

Da arbejdet med græsklipningen varetages af de frivillige medlemmer i fællesskab, mener A Forsikring ikke, at arbejdet ligger ud over hvad, der er normalt eller hvad der kan forventes af et medlem af en andelsboligforening.

A Forsikring henviser til Arbejdsskadestyrelsen vejledning om foreningsarbejde for grundejerforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger punkt 7 af 10. november 2006.

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i vurderingen af sagen. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

• de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

• Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 20. juni. Ved denne afgørelse fandt Arbejdsskadestyrelsen, at du var omfattet af loven ved hændelsen den 24. juli 2011.

• klagen til Ankestyrelsen

• Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

Sag nr. 2, tidligere principmeddelelse nr. 72-11, j.nr. 1204210-09

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

– Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – §§ 2, 5 og 6, stk. 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i principielt møde, som led i afgørelse om anerkendelse af en skade, som du var udsat for den 8. februar 2008 taget stilling til, hvilke opgaver, der må anses som sædvanlige for medlemmer af en forening.

Resultatet er

• Du var ikke omfattet af lovens personkreds, da du under et motocrossløb den 8. februar 2008, blev påkørt og fik en hjernerystelse.

Det betyder, at du ikke har ret til erstatning eller andre ydelser efter arbejdsskadeloven.

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Begrundelsen for, at det var foreningsarbejde du udførte, da du kom til skade

Vi finder, at du udførte en opgave for Motocrossklubben under motocrossløbet den 8. februar 2008, hvor du kom til skade.

Den der antager arbejdskraft, er den der har pligt til at sikre denne.

Vi har lagt til grund, at motocrossløbet blev afholdt i Y med firmaet X som arrangør af løbet. Det var Motocrossklubben, der som medlem af DMU, havde ansvaret for afviklingen af selve løbet.

X er sponsor for Motocrossklubben, men klubben blev ikke direkte betalt for afviklingen af løbet. Motocrossklubben afviklede løbet ved hjælp af frivillig arbejdskraft ydet af klubbens medlemmer.

Vi har lagt vægt på, at X ikke havde instruktionsbeføjelser overfor medlemmerne af Motocrossklubben under afviklingen af løbet. Desuden var det Motocrossklubben, som var ansvarlig for afviklingen af løbet og for, at DMUs regler blev overholdt.

Vi finder ikke, at det kan tillægges afgørende betydning, at det var X, som var officiel arrangør og som fik billetindtægterne, da ansvaret for selve løbet var overdraget til Motocrossklubben.

Begrundelsen for, at du ikke var omfattet af lovens personkreds

Vi finder, at du ikke var omfattet af arbejdsskadesikringslovens personkreds, da du kom til skade ved en ulykke den 8. februar 2008, hvor du fik en hjernerystelse.

Vi vurderer, at den opgave du udførte på skadestidspunktet, var sædvanlig for et medlem af Motocrossklubben, som samtidigt havde kørelicens. Du kan derfor ikke betragtes som antaget af klubben til at udføre arbejde, og ulykken er derfor ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede efter denne lov. Der skal således være indgået en aftale om udførelse af egentlig arbejde. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.

Vi har lagt til grund, at du den 8. februar 2008 fungerede som flagpost under et motocrossløb arrangeret og gennemført af Motocrossklubben. Din opgave var, at advare kørerne om farlige situationer mv. Du blev påkørt, da en af kørerne mistede kontrollen over sin motocrossmotorcykel, som derefter ramte dig i hovedet.

Vi har lagt vægt på, at du på ulykkestidspunktet var medlem af Motocrossklubben, og at det var almindeligt for medlemmer af klubben, som var fyldt 16 år og havde kørelicens, at fungere som flagpost under træning og løb, som foreningen stod for.

Vi finder derfor ikke, at du var omfattet af lovens personkreds på skadestidspunktet.

Bemærkninger til klagen

Forsikringsselskabet har klaget over Arbejdsskadestyrelsens afvisning og anfører, at der er usikkerhed om hvem der er forsikringspligtig arbejdsgiver for skadelidte, og dermed også hvorvidt der overhoved er tale om foreningsarbejde.

Skadelidte var således medlem af Motocrossforeningen, men det var firmaet X som afholdt løbet og fik billetindtægterne. Motocrossforeningen blev betalt af X for at udføre praktiske opgaver under løbet, og det var medlemmerne der udførte disse opgaver.

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i vores vurdering af sagen. Vi henviser til begrundelsen ovenfor.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

• de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

• Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. september 2008. Ved denne afgørelse fik du afslag på anerkendelse af din skade som en arbejdsskade.

• klagen til Ankestyrelsen

• Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

Sag nr. 3, tidligere principmeddelelse U-8-08, jnr. 1213913-06

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 a 7. marts 2006 – § 2

Sagsfremstilling:

Tilskadekomne var ansat som træner og holdleder for et ungdomsfodboldhold i idrætsforeningen I. Tilskadekomne havde ansvaret for træning af holdet to gange om ugen. I arbejdet som træner indgik endvidere, at træneren ved kampe skulle være på sidelinien for at hjælpe holdet og hjælpe dommeren med afvikling af kampen som linievogter. Tilskadekomne var desuden medlem af foreningens bestyrelse.

På skadetidspunktet virkede tilskadekomne som linievogter under en fodboldkamp for juniorer. Kampen blev spillet af det hold, han var træner for mod et hold fra en anden klub.

Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om, at tilskadekomne ikke var omfattet af den sikrede personkreds, da hændelsen indtraf. Arbejdsskadestyrelsen henviste til, at indsatsen som linievogter ikke gik udover, hvad der måtte anses som almindelig deltagelse i klubbens arbejde.

Forsikringsselskabet klagede over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Selskabet gjorde gældende, at hvervet som linievogter kunne sidestilles med at være antaget til at udføre et arbejde for idrætsklubben. Det gik udover, hvad man normalt kunne forlange af et medlem af en bestyrelse.

Over for Ankestyrelsen blev det supplerende oplyst af foreningen, at klubben skulle stille med en linievogter ved kampe. En ansat træner skulle fungere som linievogter ved sit holds kampe, og træneren skulle således hjælpe kampens dommer, som var udsendt af Boldspilunionen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af spørgsmålet om, hvornår et medlem af en forening kunne anses for at være ansat til at udføre arbejde og dermed var omfattet af lovens personkreds.

Afgørelse:

Tilskadekomne var på skadetidspunktet ansat som træner til at udføre arbejde for en idrætsforening.

En person er omfattet af den sikrede personkreds, hvis pågældende er ansat til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående.

Efter praksis er udgangspunktet, at medlemmer af foreninger ikke er at betragte som ansat i forhold til foreningen. Det gælder, når medlemmet udøver den interesse, som man samles om i foreningen. Hvis der er beskrevet en indsats, der går udover, hvad et medlemskab af en forening indebærer, kan udgangspunktet efter en konkret vurdering fraviges.

Ankestyrelsen vurderede, at tilskadekomne kom til skade i sin egenskab af ansat træner for en idrætsforening.

Ankestyrelsen ændrede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Sag nr. 4, tidligere principmeddelelse U-30-03, jnr. 1004478-02

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om sikring mod følger af arbejdsskade – lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 – § 1, stk. 1

Sagsfremstilling:

En spejderleder deltog på en sommerlejr i udlandet, da han under et natløb fik beskadiget sine briller.

Spejderlederen havde oplyst, at han ikke modtog løn for sin indsats, men kost og logi.

Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om, at forsikringsselskabet skulle dække udgifterne til nye briller. Arbejdsskadestyrelsen begrundede afgørelsen med, at spejderlederen i den pågældende situation udførte arbejde, der var pålagt i forbindelse med natløbet.

Forsikringsselskabet klagede over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Selskabet gjorde gældende, at skadelidte ikke havde udført et arbejde, der lå ud over, hvad der kan forventes af en spejderleder. Der var ved den givne lejlighed ikke tale om et arbejde, der lå ud over, hvad der kunne forventes af foreningens medlemmer.

Spejderlederen oplyste over for Ankestyrelsen, at en spejderleder har skrevet under på, at arbejde efter korpsets formål og uddanne sig i overensstemmelse med korpsets uddannelsessystem. Lederfunktionen beroede på aftaler medlemmer og ledere indbyrdes.

Spejderlederen oplyste også, at der på den konkrete sommerlejr var 35 medlemmer (spejdere) i alderen 10 til 16 år, og at der var 10 ledere.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om spejderledere udfører aktiviteter, der må anses som arbejde i lovens forstand.

Afgørelse:

Ankestyrelsen ændrede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsen fandt, at spejderlederen som deltager i natløb ikke udførte funktioner, der kunne sidestilles med egentligt arbejde.

Ankestyrelsen lagde til grund, at brillerne blev beskadiget i forbindelse med udførelse af aktiviteter, der faldt inden for spejderkorpsets formål, og som var i overensstemmelse med den interesse, der begrundede spejderlederens medlemskab af spejderkorpset.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at spejderlederfunktionen på en spejderlejr ikke går ud over, hvad der kan betragtes som led i spejdernes almindelige deltagelse i korpsaktiviteter.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer