principmeddelelse 57-19 om arbejdsskade – personkreds og arbejdets forhold – antaget til arbejde

256

Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 90-16 og 244-09, 231-09 og 232-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Ganske kortvarige og måske tilfældige tjenester – håndsrækninger – vil kunne være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Der skal være tale om et antagelsesforhold, for at en person er omfattet af loven. Der er ikke krav om, at et antagelsesforhold skal have haft en vis varighed, eller at arbejdet skal være lønnet.

Håndsrækninger kan både ske indenfor erhverv eller i privat regi.

Følgende momenter kan blandt andet tillægges vægt ved vurderingen af, om tilskadekomne ved håndsrækningen er omfattet af lovens personkreds:

– om hjælpen var en reel arbejdsmæssig indsats

– om hjælpen udelukkende blev givet i den anden persons interesse

– om hjælpen var nødvendig (objektiv vurdering)

– om personen blev opfordret til at hjælpe/om hjælpen blev accepteret

Inden for erhverv

Hvis håndsrækningen gives til en person, i forbindelse med dennes udførelse af sit arbejde, er der tale om en håndsrækning indenfor erhverv. Hjælpen vil være i arbejdsgiverens interesse, og arbejdsgiveren vil være sikringspligtig arbejdsgiver.

I sag nr. 1 var der tale om en hjælp inden for erhverv. Tilskadekomne var taget med sin kæreste på arbejde for at hjælpe med at indfange en kalv og blev i den forbindelse sparket i hovedet af kalven. Arbejdsgiver havde oplyst, at de ikke havde bedt hende hjælpe, at hjælpen ikke var nødvendig, og at der kunne tilkaldes yderligere hjælp, hvis det skønnedes nødvendigt.

Ankestyrelsen vurderede, at hjælpen ikke havde været nødvendig. Der blev i vurderingen lagt vægt på arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet, og at hjælpen ikke var af uopsættelig karakter.

I sag nr. 2 var en mand, som hjalp en kammerat med indfangning af kreaturer, omfattet af den sikrede personkreds ud fra principperne om håndsrækning.

Ankestyrelsen vurderede, at hjælpen, som tog ca. fire timer, var nødvendig og ydet på opfordring.

Nær familie

Når hjælper og den, der modtager hjælpen, er i nær familie, er der oftere tale om sædvanlig hjælp, som ikke kan sidestilles med et antagelsesforhold. For at hjælpen skal være omfattet som en håndsrækning, kræver det, at hjælpen har haft et større omfang og nytte, og dermed går ud over, hvad familiemedlemmer sædvanligvis hjælper hinanden med.

I sag nr. 3 var en far omfattet af lovens personkreds, da han kom til skade under en håndsrækning til sin søn. Det udførte arbejde bestod i maling af husfacader fra stillads, og det var forventet at tage omkring 36 timer. Sønnen ville have hyret professionel hjælp, hvis faderen ikke havde hjulpet.

Ankestyrelsen vurderede, at arbejdet lå ud over den hjælp, som man normalt kan forvente af familiemedlemmer.

I sag nr. 4 var en far ikke omfattet af lovens personkreds, da han kom til skade under en håndsrækning til sin datter og svigersøn. Det udførte arbejde bestod i at save gerigter til vinduer, og det var forventet at tage fem til seks timer. Datteren og svigersønnen ville selv have udført arbejdet, hvis faderen ikke havde hjulpet.

Ankestyrelsen vurderede, at arbejdet ikke lå ud over den hjælp, som man normalt kan forvente af familiemedlemmer.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 90-16 og 244-09, 231-09 og 232-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Ankestyrelsen har offentliggjort principmeddelelsen for at tydeliggøre og samle de spørgsmål, der er behandlet tidligere. Praksis er indarbejdet i denne principmeddelelse.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse 977 af 9. september 2019.

• § 2 om den sikrede personkreds

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelse gælder stadig:

Direktoratet for ulykkesforsikring 81568/50: Altmuligmand på hotel kom til skade, da han hjalp chauffør med aflæsning af klaver. Hjælpen var nødvendig, og chaufføren tog i mod hjælpen. Der forelå et antagelsesforhold til vognmanden, og tilskadekomne var omfattet af lovens personkreds.

Kasserede:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af følgende tidligere principmeddelelser, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

90-16 og 244-09, 231-09 og 232-09: om håndsrækninger

De konkrete afgørelser, der dannede grundlag for de tidligere principmeddelelser

Sag nr. 1, Tidligere principmeddelelse 90-16, j.nr. 2015-5010-57585

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

Lov om arbejdsskadesikring, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016

• § 2, om den sikrede personkreds

Afgørelse:

Du har klaget over Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse om, at du ikke er omfattet af den personkreds, som er sikret i loven. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgjorde sagen den 12. oktober 2015.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du er ikke omfattet af den personkreds, som er sikret i loven

Det betyder, at vi stadfæster Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke var omfattet af arbejdsskadelovens personkreds, da du den 9. august 2014 var med din kæreste på arbejde, og blev sparket i hovedet af en kalv.

Hvad er afgørende for resultatet

Du har oplyst, at din kæreste havde bedt dig tage med ham på arbejde og hjælpe med at indfange en kalv. Du er uddannet landbrugsassistent og har tidligere været ansat, hvor din kæreste arbejdede. Du har oplyst, at der kun var to mennesker på arbejde, hvilket ikke var nok til opgaven. Du har også oplyst, at hjælpen var nødvendig, da kalven gik i en åben fold, og den skulle indfanges for at blive undersøgt og medicineret, da der var tydelige tegn på, at kalven var halt og ikke havde det godt.

Arbejdsgiver har oplyst, at du var gæst hos din kæreste, og at du ikke var tildelt arbejde. Arbejdsgiver har også oplyst, at de ikke har bedt dig udføre arbejde, og at hjælpen ikke var nødvendig. Der var det mandskab, der skulle til, og der kunne tilkaldes yderligere hjælp, hvis det skønnedes nødvendigt. Der var ingen aftale om, at der skulle tilkaldes hjælp i den pågældende situation.

Sagen skal vurderes som en håndsrækning inden for erhverv, da du hjalp din kæreste med hans arbejde.

Vi har lagt vægt på, at du udførte en reel arbejdsmæssig indsats ved din hjælp.

Du blev opfordret til at hjælpe af din kæreste, da han havde bedt dig tage med på arbejde og hjælpe ham. Arbejdsopgaven, du udførte, var også i arbejdsgivers interesse, da arbejdet var et led i virksomhedens drift. Hjælpen blev således givet i både din kærestes og hans arbejdsgivers interesse.

Vi har lagt vægt på, at arbejdsgiver har oplyst, at hjælpen ikke var nødvendig. Vi har også lagt vægt på arbejdsgivers ledelsesret, tilsyns- og instruktionsbeføjelser, samt det forhold at hjælpen ikke var af uopsættelig karakter, og at arbejdsgiver har oplyst, at der kunne tilkaldes yderligere hjælp.

Ud fra en samlet vurdering finder vi, at der ikke er tale om en håndsrækning af en sådan karakter, at du er omfattet af lovens personkreds.

Vi har særligt lagt vægt på, at hjælpen ikke var nødvendig.

Du er derfor ikke omfattet af den personkreds, som er sikret i loven.

Oplysningerne fremgår særligt af dine og arbejdsgivers besvarelser af spørgeskemaer.

Om reglerne

Skader, der indtræder i forbindelse med håndsrækninger, kan anerkendes som arbejdsskader, når der er et antagelsesforhold mellem hjælper (tilskadekomne) og modtageren af hjælpen. Endvidere er der et krav om, at den hjælp der udføres har karakter af et egentligt stykke arbejde samt at hjælperen (tilskadekomne) er blevet opfordret til arbejdet.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, tidligere principmeddelelse 244-09, j.nr. 1216626-08

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. nr. 848 af 7. september 2009 – § 2

Tilskadekomne hjalp på opfordring en kammerat med indfangning af kreaturer, som havde gået på græs hele sommeren og skulle ind til vinteren. Han kom til skade, da en kalv sparkede ham på knæet. Tilskadekomne havde kendskab til arbejdet med indfangning af kreaturer, da han var opvokset på en gård. Arbejdet den pågældende dag tog cirka 4 timer. Hvis tilskadekomne ikke havde hjulpet, skulle en af kammeratens andre ulønnede medhjælpere have udført arbejdet.

Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om, at tilskadekomne ikke var omfattet af lovens personkreds, og tilskadekomne påklagede denne afgørelse til Ankestyrelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår en person kan anses for at være omfattet af lovens personkreds.

Afgørelse:

Ankestyrelsen vurderede at tilskadekomne var omfattet af lovens personkreds.

For at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven kræves et antagelsesforhold. Et antagelsesforhold forudsætter, at der foreligger en form for en opfordring eller en aftale mellem den, der udfører, og den, der får udført arbejdet. Et antagelsesforhold indebærer normalt også, at den, der får udført arbejdet, er den, der tilrettelægger arbejdet. I nogle situationer er det vanskeligt at udskille tilfælde, hvor der er tale om antagelsesforhold, der er omfattet af loven, fra situationer, hvor der ikke foreligger antagelsesforhold, men private tjenester, som falder uden for lovens område.

Ankestyrelsen har vurderet at den beskrevne hændelse den 22. november 2007 var en håndsrækning, og at tilskadekomne var omfattet af lovens personkreds. Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at der var tale om hjælp til en kammerat ydet på opfordring. Hjælpen var nødvendig, således at andre skulle have været involveret, hvis han ikke havde hjulpet. Ankestyrelsen lagde desuden vægt på, at tilskadekomne havde erfaring med indfangning af kreaturer og arbejdet cirka tog 4 timer.

Ankestyrelsen ændrede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Arbejdsskadestyrelse skulle herefter som 1. instans tage stilling til om hændelsen kunne anerkendes som en arbejdsskade

Sag nr. 3, tidligere principmeddelelse 231-09, j.nr. 1207183-08

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovebekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – § 2

Resume:

En far kom til skade i 2007, mens han malede sin søns vandskurede hus fra stillads i 4-5 meters højde. Stilladset væltede, og han faldt ned og kom til skade.

Arbejdet var forventet at vare 36 timer. Det fremgik af sagen, at hvis han ikke havde hjulpet, ville hans søn skulle have antaget professionel hjælp.

Arbejdsskadestyrelsen traf den 28. marts 2008 afgørelse om, at tilfældet i august 2007 ikke var omfattet af arbejdsskadelovgivningen. Arbejdsskadestyrelsen vurderede, at det udførte arbejde ikke lå ud over den hjælp, man normalt kunne forvente af familiemedlemmer.

Afgørelse:

Faderen fandtes at være omfattet af lovens personkreds.

Ankestyrelsen lagde til grund, at arbejdet var forventet at vare omkring 36 timer, og at arbejdet omfattede maling af facader fra stillads. Skadelidte havde desuden selv opstillet stilladset. Det blev desuden lagt til grund, at sønnen ville have hyret fremmed hjælp, hvis hans far ikke havde hjulpet. Sønnen deltog ikke selv i arbejdet med maling af facaderne.

Henset til arbejdets art og omfang, fandtes arbejdet at ligge uden for den hjælp, man normalt kunne forvente at modtage fra sin familie, og faderen, der kom til skade, var derfor omfattet af lovens personkreds.

Ankestyrelsen ændrede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Sag nr. 4, tidligere principmeddelelse 232-09, j.nr. 1219905-07

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovebekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – § 2

Resume:

En far kom til skade i 2007, mens han savede gerigter til vinduer i sin datters og svigersøns hus.

Arbejdet var forventet at vare 5-6 timer. Det var oplyst, at hvis faderen ikke havde hjulpet, skulle hans svigersøn selv have udført arbejdet.

Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om, at han ikke var omfattet af loven, da arbejdet ikke kunne anses for at ligge udover, hvad familiemedlemmer normalt hjalp hinanden med. Endvidere var der lagt vægt på, at hans svigersøn selv skulle/kunne have udført arbejdet med at save gerigter.

Afgørelse:

Faderen fandtes ikke at være omfattet af lovens personkreds.

Ankestyrelsen lagde til grund, at arbejdet var forventet at vare 5-6 timer, og at det ikke krævede særlig kunnen. Det blev desuden lagt til grund, at datteren og svigersønnen selv ville have udført arbejdet, hvis faderen ikke havde hjulpet. Svigersønnen deltog selv i arbejdet med udskiftning af vinduer.

Henset til arbejdets art og omfang, fandtes arbejdet at ligge inden for den hjælp, man normalt kunne forvente at modtage fra sin familie, og faderen, som kom til skade, var derfor ikke omfattet af lovens personkreds.

Ankestyrelsen stadfæstede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer