principmeddelelse 58-19 om arbejdsskade – firmasport – afgrænsning mellem arbejde og fritid

256

Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 203-11, 204-11 og 205-11. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

En skade, der opstår under en sportsaktivitet, som ikke er en del af de normale arbejdsopgaver, kan være i en gråzone mellem arbejde og fritid.

For at belyse, hvilke elementer der indgår i vurderingen, har Ankestyrelsen behandlet tre sager om skader, som indtræder i forbindelse med medarbejdernes deltagelse i forskellige sports- og motionsaktiviteter, hvor arbejdsgiveren i større eller mindre omfang har været involveret.

Følgende momenter kan inddrages i vurderingen:

-sportsaktiviteten foregår på arbejdsgiverens initiativ

– arbejdsgiveren tilskynder medarbejderne til at deltage

– arbejdsgiveren finansierer aktiviteten

– arbejdsgiveren står for planlægning, iværksættelse og gennemførelse samt evaluering af aktiviteten

– sportsaktiviteten foregår i arbejdstiden som en del af ansættelsen eller i fritiden

– arbejdsgiveren stiller særlige krav til medarbejderne i form af mødepligt eller andre vilkår

– det er frivilligt at deltage

– der er en reklamemæssig værdi for arbejdsgiveren

– arbejdsgiveren begrunder aktiviteten med at skabe øget sammenhold og bedre sundhed blandt medarbejderne

I sag nr. 1 anerkendte Ankestyrelsen, at en skade, som opstod, mens medarbejderen deltog i virksomhedens interne motionsordning, var en arbejdsskade, der skyldtes arbejdets forhold. Den daglige halve times motion foregik i arbejdstiden som en del af ansættelsen, og tilskadekomne skulle være i selskab med mindst en af kollegerne.

I sag nr. 2 anerkendte Ankestyrelsen, at en skade, som opstod, mens medarbejderen deltog i et firmaarrangeret sportsprojekt, var en arbejdsskade, der skyldtes arbejdets forhold. Der deltog ca. 10 medarbejdere, der skulle være ”sundhedsambassadører” i et projekt, hvis formål var at få en bestemt medarbejdergruppe til at dyrke motion og dermed få bedre livskvalitet.

I sag nr. 3 vurderede Ankestyrelsen, at en skade, som opstod, mens medarbejderen deltog i en firmafodboldturnering, der strakte sig over en sæson, ikke var en arbejdsskade, der skyldtes arbejdets forhold.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 203-11, 204-11 og 205-11. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Ankestyrelsen har offentliggjort principmeddelelsen for at tydeliggøre og samle de spørgsmål, der er behandlet tidligere. Praksis er indarbejdet i denne principmeddelelse.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019.

– § 5 om hændelsen er sket under arbejdet eller arbejdets forhold

Praksis

Gældende:

Følgende principmeddelelse gælder stadig:

U-11-98: om deltagelse i et sportsstævne arrangeret af arbejdsgiver med det formål at styrke det sociale fællesskab.

254-10: om deltagelse i en fodboldturnering som led i et årligt tilbagevendende socialt arrangement på arbejdspladsen.

Kasserede:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af følgende tidligere principmeddelelser, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

203-11, 204-11 og 205-11: om motion/sport på arbejdet.

De konkrete afgørelser, der dannede grundlag for de tidligere principmeddelelser

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse 203-11, j.nr. 1210363-10

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

– Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – § 5

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om anerkendelse af en skade, som du var udsat for den 28. januar 2010, hvor du faldt og brækkede venstre håndled.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, hvorvidt deltagelse i en motionsordning i arbejdstiden opfylder kravet til lovens skadebegreb.

Resultatet er

– Din håndledsskade er en følge af arbejdet eller de forhold, dette er foregået under

– Vi anerkender din håndledsskade som en arbejdsskade

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at din tilskadekomst i forbindelse med deltagelse i virksomhedens motionsordning skyldes arbejdets forhold.

Vi vurderer videre, at dit fald på et isglat fortov er årsag til din håndledsskade.

Vi har lagt til grund, at du kom til skade med venstre håndled, da du på en gåtur, i forbindelse med deltagelse i virksomhedens motionsordning, faldt på et isglat fortov udenfor virksomhedens matrikel.

Vi har lagt vægt på, at motionsordningen er oprettet på arbejdsgivers initiativ, og selv om det er på frivillig basis, tilskyndes deltagelse fra arbejdsgivers side. Den daglige halve times motion foregår i arbejdstiden, som en del af ansættelsen, og skal være i selskab med mindst én af dine kolleger, således at der er et socialt element i ordningen, som fremmer sammenholdet på arbejdspladsen.

Motion er som udgangspunkt et privat anliggende. Dette fraviges, når arbejdsgiver planlægger og gennemfører en motionsordning i arbejdstiden. Din færden udenfor arbejdspladsen i forbindelse med den daglige motionsaktivitet er derfor arbejdsmæssigt begrundet.

Ved arbejdsskade forstås efter loven en ulykke, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Ved en ulykke forstås efter arbejdsskadeloven en personskade, som er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Vi har ikke taget stilling til, om der er tale om en varig eller forbigående skade. Arbejdsskadestyrelsen vil træffe afgørelse om erstatning.

Oplysningerne fremgår særligt af din spørgeskemabesvarelse fra marts 2010 og brev fra din arbejdsgiver af 1. marts 2011.

Bemærkninger til klagen

Dit fagforbund har anført, at din skade er sket i forbindelse med deltagelse i virksomhedens motionsordning. Alle på virksomheden deltager i ordningen, og det er en del af den lønnede arbejdstid.

Vi henviser til ovenstående begrundelse for vores afgørelse.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

– de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

– Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 5. maj 2010. Ved denne afgørelse fik du afslag på at

være omfattet af loven

– klagen til Ankestyrelsen

– Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

– brev fra din arbejdsgiver af 1. marts 2011

Sag nr. 2, tidligere principmeddelelse 204-11, j.nr. 1200681-11

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

– Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – § 5

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i et principielt møde truffet afgørelse i sikredes sag om hændelse den 9. juni 2010, hvor du i forbindelse med deltagelse i et firmaarrangeret sportsprojekt pådrog dig en højresidig knæskade.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, hvorvidt en skade, som er sket i forbindelse med et firmaarrangeret sportsprojekt, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Resultatet er

– Ulykken den 9. juni 2010, hvor du fik en højresidig knæskade i forbindelse med deltagelse i et firmaarrangeret sportsprojekt, er en arbejdsskade

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi anser, at den anmeldte knæskade er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Vi har lagt vægt på, at din arbejdsgiver arrangerede og finansierede et sports projekt mellem 3 centre og afdelinger i samme branche. Din arbejdsgiver stod desuden for projektets planlægning, iværksættelse, gennemførelse og evaluering. En del af arrangementet skulle foregå i arbejdstiden. Din arbejdsgiver var således meget aktivt involveret i projektet.

Vi har desuden lagt vægt på, at det forhold, at deltagelse i projektet var frivillig, ikke i sig selv kunne anses for en afgørende årsag til at se bort fra, at din arbejdsgiver havde arrangeret og finansieret projektet, og at din arbejdsgiver aktivt var involveret i projektet.

Det fremgår af sagen, at din arbejdsgiver igangsatte og finansierede projektet “Sundt lager”, hvis formål var at få lagerarbejdere til at dyrke motion og dermed få en bedre livskvalitet.

Der var 10-12 personer indkaldt til møde med AA-afdelingen. De indkaldte blev orienteret om planerne for deltagelse i et arrangement på tværs af 3 centre og afdelinger. Projektet skulle foregå i en periode på 25 uger, en gang om ugen. Chefen for AA-logistik deltog også, og orienterede om, at baggrunden for firmaets deltagelse var at styrke firmaet internt, og at skabe rammer for at medarbejderne kunne lære hinanden bedre at kende centrene og afdelinger imellem, styrke sammenholdet samt nedbringelse af sygefravær. En professor fra BB Universitet var involveret i præsentation af projektet og fortalte om fordelene ved firmaidræt.

De indkaldte blev på grund af begrænsede pladser kraftigt opfordret til at deltage. Tilmeldingen var frivillig, hvorefter der var mødepligt.

Deltagerne blev orienteret om, at firmaet ville udlevere nyt fodboldtøj, overtrækstøj med nummer og navn på, og at der ville blive indkøbt benskinner til alle, fodbold og fodboldmål.

Under hele forløbet på 25 uger var det meningen, at du sammen med de øvrige deltagere, som blev kaldt sundhedsambassadører, skulle deltage i møder/ undervisning for at følge op på, hvordan det hele forløb.

Til dette formål havde din arbejdsgiver arrangeret et samarbejde med CC Partners, som skulle føre kontrol med jeres udvikling. Kontrollen skulle foregå i arbejdstiden. CC Partners skulle efterfølgende samle op på arrangementet og afgive status/rapport, om det havde været en succes eller ej, og om det var noget man skulle prøve også at få sat i værk i andre firmaer.

Du var den 9. juni 2010 fra klokken 13: 00 – 16: 00 til møde/undervisning bl.a. om, hvordan man undgik at komme til skade. Efterfølgende gik du til den firmaarrangerede fodboldkamp. Under fodboldkampen pådrog du dig et vrid i højre knæ, da din fod satte fast i græsset.

Vi har ikke taget stilling til, om der er tale om en varig eller forbigående skade. Arbejdsskadestyrelsen vil træffe afgørelse om følgerne af arbejdsskaden.

Ved arbejdsskade i denne lov forstås ulykke, jf. § 6, og erhvervssygdom, jf. § 7, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Ved en ulykke forstås efter arbejdsskadeloven en personskade, som er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsesblanketten, spørgeskema modtaget i Arbejdsskadestyrelsen den 11. oktober 2010, spørgeskema af 27. oktober 2010 fra Arbejdsmiljøchefen, dit brev af 3. januar 2011 og din e-mail af 10. januar 2011.

Bemærkninger til klagen

Til det anførte i klagen henviser vi til begrundelsen for afgørelsen ovenfor.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

– de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

– Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 17. december 2010. Ved denne afgørelse fik du afslag på anerkendelse af en anmeldt højresidig knæskade som arbejdsskade

– klagen til Ankestyrelsen

– Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

Sag nr. 3, tidligere principafgørelse 205-11, j.nr. 1217473-10

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

– Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – § 5

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i principielt møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt den anmeldte skade skyldes arbejdet eller arbejdets forhold.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, hvorvidt deltagelse i en fodboldturnering uden for arbejdstiden opfylder kravet til lovens skadebegreb.

Resultatet er

– Den skade, du pådrog dig under en fodboldkamp i forbindelse med firmafodbold, er ikke en arbejdsskade

Vi stadfæster således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

En arbejdsskade kan anerkendes, hvis arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, har forårsaget den anmeldte skade.

Vi finder, at den anmeldte skade ikke er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Årsagen er, at der ikke er beskrevet en tæt forbindelse til arbejdet eller dets forhold, fordi arrangementet i højere grad har en karakter af fritid end af arbejde.

Vi har lagt vægt på, at firmafodbold er arrangeret af A, hvor byens virksomheder kunne tilmelde hold. Din arbejdsgiver har således ikke været direkte involveret i planlægningen af selve turneringen.

Vi har endvidere lagt vægt på, at firmafodbold som en turnering strækker sig over en sæson, hvor der spilles cirka 3-4 gange om efteråret og foråret, det vil sige cirka hver 3. uge.

Vi har desuden lagt vægt på, at deltagelse er frivillig, og at det foregår uden for arbejdstiden.

Vi har lagt til grund, at din arbejdsplads plejer at deltage i firmafodbold, som er et årligt tilbagevendende arrangement i vintersæsonen. Du deltog i en fodboldkamp den 2. november 2009, hvor du pådrog dig en skade i korsbånd, menisk og brusk i dit venstre knæ.

Vi har endvidere lagt til grund, at din arbejdsgiver har opfordret medarbejderne til at deltage, og at virksomheden har haft interesse i deltagelse i firmafodbold med henblik på at vise sin ”fane” udadtil, samt at din arbejdsgiver har finansieret deltagelsen.

Vi har desuden lagt til grund, at det var frivilligt at deltage i firmafodbold, og at formålet var socialt samvær mellem firmaets medarbejdere og ledelse.

Oplysningerne om hændelsen fremgår særligt af anmeldelsen, din arbejdsgivers og din besvarelse af spørgeskema, din besvarelse af Arbejdsskadestyrelsens supplerende spørgsmål samt din klage.

Bemærkninger til klagen

Du henviser i klagen blandt andet til, at virksomheden havde støttet deltagelsen. Du har ydermere anført, at skade opstået i forbindelse med socialt arrangement udenfor arbejdstiden kan udgøre en arbejdsskade, og at virksomheden havde tilmeldt og finansieret arrangementet.

Du mener endvidere, at et årligt tilbagevendende arrangement, hvor byens virksomheder kan tilmelde sig, ikke er til hinder for, at en indtrådt skade kan være en arbejdsskade.

Du har endvidere bemærket, at deltagelse i sociale firmaarrangementer altid vil være frivillig, og da det er sket på ledelsens opfordring, er det ikke hensigtsmæssigt, at skaden ikke er omfattet af loven.

Du har ydermere oplyst, at arbejdsgiveren havde tilmeldt sig turneringen, og at virksomhedens ledelse deltog af og til. Idet turneringen løb over flere måneder, var der varierende deltagelse. Arbejdsgiveren kunne ikke selv deltage på grund af dårligt knæ.

Du har desuden bemærket, at deltagelse i arrangementet var i medarbejdernes og arbejdsgiverens interesse i forhold til socialt kollegialt samvær i fritiden samt at vise firmaets ansigt udadtil.

Du har i øvrigt henvist til Højesterets dom af 3. juli 2008 i sag 541/2006 (U. 2008.2406/2H), hvor Højesteret fandt, at et uheld under en fodboldkamp ikke havde en sådan naturlig forbindelse med firmaarrangementet, fordi skaden var sket i kådhed.

Dine bemærkninger er indgået ved vores behandling af din sag, men de kan ikke begrunde en ændret afgørelse.

Vi bemærker i den forbindelse, at vi har lagt afgørende vægt på, at der er tale om et arrangement i form af firmafodbold, der strækker sig over en hel sæson, og at kampene foregår uden for arbejdstiden, hvorfor det har mere karakter af en fritidsaktivitet end arbejde.

Vi bemærker endvidere, at din virksomheds deltagelse i den årligt tilbagevendende fodboldturnering ikke anses for at være omfattet af arbejdsskadeloven, fordi din arbejdsgiver ikke har fastsat rammerne for arrangementet, herunder praktiske forhold og tilrettelæggelse. Arbejdsgiverens finansiering af deltagelsen er tillagt mindre betydning.

Vi bemærker yderligere, at vi ikke lægger afgørende vægt på, at der har været tale om varierende deltagelse fra ledelsens side til fodboldkampene.

Vi bemærker, at deltagelsen i firmafodboldturneringen har begrænset reklamemæssig værdi for virksomheden, og at medarbejdernes deltagelse i turneringen navnlig sker i egen interesse og kun i begrænset omfang i virksomhedens interesse.

Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen ovenfor.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

– de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

– Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 8. juli 2010. Ved denne afgørelse fik du afslag på, at du er omfattet af loven

– klagen til Ankestyrelsen

– Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer