principmeddelelse 66-19 om arbejdsskade – erhvervssygdom – frisør – kræft

256

Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af 237-09 og 238-09. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Arbejdet som frisør kan være årsag til blærekræft, men der er ikke dokumentation for, at det er årsag til andre kræftformer. Det viser en rapport fra Kræftens Bekæmpelse fra december 2008. Den viser også, at ingen af de stoffer, som er almindeligt anvendt indenfor frisørfaget, er sat i forbindelse med udvikling af brystkræft eller lymfekræft.

Ankestyrelsen har behandlet to sager om anerkendelse af kræftsygdomme hos frisører, som havde haft sædvanligt frisørarbejde i mellem 15 og 40 år. Der var tale om brystkræft og lymfekræft (Non-Hodgkin lymfom).

Begge sager blev afvist, da der ikke var ny lægelig viden om sammenhængen mellem frisørarbejde og de konkrete kræftformer.

I sag nr. 1 var der tale om en 64-årig kvinde, der havde arbejdet som frisør i årene 1961-2005. I 2005 fik hun konstateret lymfekræft. Lymfekræft var nævnt i fortegnelsen over erhvervssygdomme, men ikke i forbindelse med stoffer, der forekom indenfor frisørfaget. Der var ikke ny medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem frisørarbejde og udvikling af lymfekræft. Sygdommen blev heller ikke anerkendt som en følge af arbejdets særlige art.

I sag nr. 2 var der tale om en 53-årig kvinde, der havde arbejdet fra 1972 til 2000 (heraf 11 år som selvstændig) som frisør. Hun havde fået påvist brystkræft. Brystkræft var nævnt i fortegnelsen over erhvervssygdomme, men ikke i forbindelse med påvirkninger, der forekom indenfor frisørfaget. Der var ikke ny medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem arbejdet som frisør og brystkræft. Sygdommen blev heller ikke anerkendte som en følge af arbejdets særlige art.

Baggrund for at offentliggøre denne principmeddelelse:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af de tidligere 237-09 og 238-09.

Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Ankestyrelsen har offentliggjort principmeddelelsen for at tydeliggøre og samle de spørgsmål, der er behandlet tidligere. Praksis er indarbejdet i denne principmeddelelse.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019.

• § 5 om anerkendelse af en erhvervssygdom som en arbejdsskade

• § 7, stk. 1, nr. 1 om anerkendelse af erhvervssygdomme, som er optaget på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fortegnelse over erhvervssygdomme

• § 7, stk. 1, nr. 2, 1. led, om anerkendelse af erhvervssygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, hvis sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation er forårsaget af arbejdet

• § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led, om anerkendelse af erhvervssygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, hvis sygdommen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art

• § 7, stk. 3 om forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget inden anerkendelse af sådanne sygdomme

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme nr. 898 af 27. august 2019.

Praksis

Kasserede:

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af følgende tidligere principmeddelelser, som herefter ikke længere gælder (historisk). Praksis er indarbejdet i denne meddelelse:

237-09 og 238-09: om frisører og kræft

De konkrete afgørelser, der dannede grundlag for de tidligere principmeddelelser

Sag nr. 1, tidligere principmeddelelse 237-09, j.nr. 1207550-09

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – §§ 5 og 7

Bekendtgørelse:

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 94 af 4. februar 2009 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Afgørelse:

Sagsfremstilling:

En 64-årig kvinde havde arbejdet som frisør i perioden 1961-2005. Hun havde haft almindeligt frisørarbejde og arbejdet med hårvask, klipning m.v.

I april 2005 fik hun konstateret lymfekræft og overgik til efterløn fra januar 2006.

Sagen havde tidligere været behandlet i Arbejdsskadestyrelsen og havde i den forbindelse været forelagt for Erhvervssygdomsudvalget. Erhvervssygdomsudvalget havde indstillet til afvisning. Sagen blev genoptaget, da rapporten fra Kræftens Bekæmpelse fra december 2008 forelå.

Arbejdsskadestyrelsen afviste fortsat at anerkende sygdommen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om frisørarbejdevar årsag til kræft.

Note:

Se også Principafgørelse 236-09 og Principafgørelse 238-09.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte afvisningen af sagen.

Non-Hodgkin lymfom var nævnt i bekendtgørelsen om fortegnelse over erhvervssygdomme i forbindelse med udsættelse for 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo- para –dioxin, Tetrakloretylen eller Trikloretylen (K. 1.4. ). Kvinden havde ikke været udsat for disse stoffer.

Ankestyrelsen tiltrådte, at sagen ikke kunne anerkendes efter lovens § 7, stk. 1, nr. 2, 1. led, da der ikke var ny medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem frisørarbejdet og udviklingen af sygdommen. Den nye rapport viste ikke nogen sammenhæng. Ingen af de stoffer, som var almindeligt anvendte indenfor frisørfaget, var sat i forbindelse med udvikling af ovennævnte kræftform.

Ankestyrelsen anerkendte heller ikke Non-Hodgkin lymfom som erhvervssygdom opstået som følge af arbejdets særlige art, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led.

Denne Principafgørelse ophæver Principafgørelse U-6-08.

Sag nr. 2, tidligere principmeddelelse 238-09, j.nr. 1207009-09

Følgende lov blev anvendt, da principafgørelsen blev truffet:

• Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 – §§ 5 og 7

Bekendtgørelse:

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 94 af 4. februar 2009 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Afgørelse:

Sagsfremstilling:

En 53-årig kvinde havde arbejdet som frisør i perioden fra 1972 til 1986 og fra 1989 til 1992 som ansat og fra 1986 til 1989 og fra 1992 til 2000 som selvstændig. Hun havde haft almindeligt frisørarbejde, som bestod i klipning og forskellige former for vådt frisørarbejde med hårvask, hårfarvning, lysning og permanent.

Sagen havde tidligere været behandlet i Arbejdsskadestyrelsen og havde i den forbindelse været forelagt for Erhvervssygdomsudvalget. Erhvervssygdomsudvalget havde indstillet til afvisning. Sagen blev genoptaget, da rapporten fra Kræftens Bekæmpelse fra december 2008 forelå.

Arbejdsskadestyrelsen afviste fortsat at anerkende sygdommen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om frisørarbejde var årsag til kræft.

Note:

Se også Principafgørelse 236-09 og Principafgørelse 237-09.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte afvisningen af sagen.

Brystkræft var nævnt i bekendtgørelsen om fortegnelse over erhvervssygdomme i forbindelse med udsættelse for ioniserende stråling (for eksempel røntgen- og gammastråling) (K. 6.2. ). Kvinden havde ikke været udsat for ioniserende stråling i forbindelse med sit arbejde.

Ankestyrelsen tiltrådte, at sagen ikke kunne anerkendes efter lovens § 7, stk. 1, nr. 2, 1. led, da der ikke var ny medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem frisørarbejdet og udviklingen af sygdommen. Den nye rapport viste ikke nogen sammenhæng. Ingen af de stoffer, som var almindeligt anvendte indenfor frisørfaget, var sat i forbindelse med udvikling af ovennævnte kræftform.

0 0 stemmer
Artikelbedømmelse
Abonner
Meddel om
guest
0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer